Каква е разликата между държане на имота и търпими действия разясни състав на Върховния касационен съд в решение по чл. 290 от Гражданския процесуален кодекс (пълния текст на решението виж тук).

Въпросът е ключов за исковете за защита на нарушено владение и именно по дело по чл. 76 от Закона за собствеността върховните съдии Гълъбина Генчева (председател на състава), Камелия Маринова (докладчик) и Емилия Донкова излагат приликите и отликите между двете положения.

Бившият затворник, който си поиска апартамента

Искът е на жена, която заедно с малолетното си дете е изгонена от баща му от апартамент в Бургас. Имотът е собственост на мъжа, който го е купил през 2001 г. Майката на детето му живее там от 2004 г., когато двамата заживели като семейство. Родителите се разделили и със съдебна спогодба жената е получила родителските права. Междувременно мъжът бил осъден и докато бил в затвора се оженил за друга. Излизайки на свобода, в края на август 2017 г. поискал да влезе в своя апартамент и потърсил съдействие от полицията. В края на краищата през юни 2018 г. в присъствието на полиция, той извикал ключар, сменил бравата и изгонил майката и детето от жилището.

Така жената завела иск по чл. 76 ЗС, като твърди, че тя и детето са държатели на апартамента, за който не се спори, че е собственост на мъжа и насилствено са били изгонени от него.

Районният и окръжният съд в Бургас отсъждат в нейна полза и постановяват мъжът да върне държането на имота на жената и детето.

ВКС обаче установява, че съдиите неправилно са приели, че те са държатели на апартамента и отхвърля иска им. Преди да го направят върховните съдии разясняват какво отличава държането от търпимите действия.

В решението си те първо напомнят каква е разликата между владение – упражняване на фактическа власт върху вещ за себе си (чл.68, ал.1 ЗС) и държането – упражняване на фактическа власт върху вещ за другиго (чл.68, ал.2 ЗС). А след това посочват, че за разлика от тях, за търпимите и съизволителните действия, няма правна уредба.

„Практиката на ВКС (решение № 483/11.12.2012 г. по гр.д. № 493/2012 г., ВКС, І г.о.) е възприела определението на търпими действия в правната теория: търпими са всички онези действия, които представляват според обстоятелствата незначително безпокойство за собственика или владелеца на един недвижим имот, които се извършват с изричното или предполагаемо съгласие на владелеца и за които може да се допусне, че той би търпял да се извършват само поради това от обикновена любезност, добронамереност, гостоприемство, по силата на лични отношения и поради това да се смятат за извършени с неговото съгласие“, пишат Генчева, Маринова и Донкова.

И посочват, че общото между държането и търпимите действия е в обективния им елемент – упражняването на фактическа власт върху вещ, а разликата е в субективния, който се извежда от основанието, на което е установена тази власт.

Ключът е в основанието за фактическата власт върху имота

При държането фактическата власт се установява въз основа на правна сделка, по силата на която и с оглед поето по нея договорно задължение, собственикът или владелецът на вещта предава временно или безсрочно ползването на вещта, съответно държателят придобива противопоставимо на съконтрахента си облигационно право да ползва вещта съобразно условията на сделката, по която се уреждат отношенията между съконтрахентите.

При търпимите действия фактическата власт се придобива също със съгласието на собственика или владелеца, като това съгласие може да бъде изрично или предполагаемо, но основано на добрите междуличностни отношения (съседски, приятелски или роднински), поради което се търпи едно действие върху имот, действие, за което лицето, което го извършва няма никакво право“, пише ВКС.

И обяснява как може да се установи дали е налице държане, или просто търпими действия: „Ако волята на лицата е да уредят отношенията си чрез правна сделка и са налице съвпадащи волеизявления относно съществени елементи на сделката, то е налице държане въз основа на възникнало облигационно отношение. Ако волята (изрична или предполагаема) е свързана единствено с междуличностните отношения, то не възниква облигационна връзка, а са налице единствено търпими действия“.

Давайки тези разяснения, върховните съдии напомнят, че със защита по чл.76 ЗС се ползват само владението и държането, но не и търпимите действия, които могат да бъдат прекратени едностранно от собственика или владелеца.

Така върховните съдии стигат до въпроса дали жената, завела иска срещу бащата на детето им, който ги е изгонил от апартамента си, е била държател на имота.

По общия принцип квалификацията се извършва въз основа на фактите, довели до установяване на фактическата власт върху апартамента от ищците, посочват те. И установявайки, че майката и детето за заживели в жилището по покана на бащата, стигат до извода, че тя не е била държател на имота, а е упражнявала фактическата власт при условията на търпими действия.

„Същата е била допусната в собствения на ответника имот с оглед сложилите се между тях междуличностни отношения и установеното фактическо съжителство. Съгласието и на ищцата и на ответника, въз основа на което първата е установила фактическата власт, е свързано изцяло с личностните им отношения, поради което не може да се квалифицира като облигационно отношение по заем за послужване (липсват доказателства, въз основа на които да се направи извод за постигнато съгласие ищецът да предостави имота за временно ползване, а ответницата да е поела задължение да го върне, каквито за съществените елементи на този договор съгласно чл.233 ЗЗД)“, пише в решението.

В него ВКС изтъква, че последвалата раздяла на мъжа и жената и отказа ѝ да напусне апартамента, не водят до промяна на основанието, на което тя упражнява фактическата власт върху имота. „Това основание може да бъде променено само чрез осъществяване на факти, които да доведат до установяване на държане (сключване на договор с ответника) или владение (чрез отричане правото на собственост на ответника и демонстриране на това отричане пред него)“, обясняват върховните съдии и отхвърлят иска.

37
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 15:59
Гост

за първи път чувам полицията да прави въвод ; щом имотът е присъден по съдебна спогодба на майката с детето, докато се упражняват род права от нея спрямо детето, то до навършване на 18 г. на детето, и ако няма друга причина за прекратяване на род. права на майката, и двамата имат право на ползване на бившето сем. жилище, макр то да е собственост на бащата или бабата и дядото, и никой не може да ги извади от там , освен със съдебно решение и съдебен изпълнител; Правото на ползване на майката и на детето е на специално основание в… Покажи целия коментар »

Ивана Терзиева
Ивана Терзиева
02 януари 2021 8:29
Гост

Това решение нищо не казва,освен че толерира един затворник.Едва ли е излязъл чист от пандиза.Намирисва на купено обещание,но то си е практика на ниво ВКС.Той апартамента му сигурно вече е обещан или заложен,щом гони и детенцето си оттам.Срам бих казал аз,да не можеш да погледнеш семейството си а търсиш полиция и съд.Не му придавайте толкова важност защото фактологията описва казус,но и отрича други тълкувателни добри решения пак взети от ВКС.Съвсем намирисва на „купено дело“ и не си заслужава даже коментара.

мнение
мнение
03 януари 2021 12:11
Гост

След развода бившата му съпруга не му е семейство, а чуждо лице. Което няма какво да търси в чужд апартамент.

CRYPTOlawyer
CRYPTOlawyer
05 януари 2021 12:07
Гост

КРБ:
Чл. 17. (1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.
Правото на собственост е абсоллютно!

Гнила България
Гнила България
02 януари 2021 1:48
Гост

На мен не ми стана ясно откъде милиционерите черпят права за да изхвърлят хора от имот?

Хахаха
Хахаха
01 януари 2021 22:03
Гост

писано право,
да се чете НЕПИСАНО

Хахаха
Хахаха
01 януари 2021 22:00
Гост

За съжаление, в България хората вършат глупости, а после се молят на Бога горещо, адвокат и съд да ти спаси. Нашата култура е на „честната дума“, а ма вече я няма. Всичко трябва да се урежда предварително, иначе да доказваш в съда факти, които не са обективирани в официални документи или частни с достоверна дата, си е чисто тото. ВКС е произвел акт, който е образец на опит, мъдрост, справедливост, и запълващ писано право с правна теория. Който плюе срещу ВКС, за тона решение, моля да се обоснове … видно от постовете на плюещите досега няма и един правен аргумент,… Покажи целия коментар »

Хаха
Хаха
01 януари 2021 23:30
Гост

И да ви се обяснявам няма да ме разберете. Не става дума за чувства, а за приложение на закона, какъвто е. Касае се за владелчески иск, който защитава упражвяването на фктическа власт върху имота като фактическо състояние. Той не се интересува от основанието на което се упражвява фактическата власт върху имота. Съставът, който защитавате не е могъл дори да отграничи предметът на иска. Оттам нататък се е получила манджа с грозде. Затова няма как да кажа на черното бяло… толкова, ако искате повече следвайте Право…

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
01 януари 2021 9:08
Гост

Много тънък момент са уловили ВКС, затвърждава се мнението ми – че са образец за правни работници, разбира се – като адвокат говоря съвсем друго пред клиентите, защото те искат това да чуят, че съдът е крив, но – именно това е висшата математика в правото – решението на ВКС е чиста проба наука и е правилно. Приятно е да видиш едно научно виждане на материята. Явлението за търпимите действия е описано от проф. Владимир Петров (в Университета му казвахме Бойлера), по истински случай, описан в „Адвокатско право“ („Адвокатски преглед“), двама братя – единият е неудачник, нещастно се е развил,… Покажи целия коментар »

Ангел Т
Ангел Т
01 януари 2021 12:59
Гост

Е как съдът да НЕ е крив, като двата предишни НЕ са уважили собствеността –
Въобще този казус в развита страна се решава от чистачката на съда за 5 минути и направо идва полиция и изхвърля. Но тука трябват години …
Срам за България, срам за правото, срам, че се водим една от най-старите държави, СРАМ!!!!!!!

Хаха
Хаха
01 януари 2021 16:59
Гост

Ами отидете да живеете в тези държави, да видим дали ще ви се отвори парашута. Влизането в имота с помощта на ключар, в случая спрямо описаната фактология си е чисто самоуправство. Работа на полицията е да го установи, а не да съдейства за осъществяването му. Но пък по отношение на ВКС, следва да се прояви снизхождение, ясно е, че това са граждански съдии, които са голи и боси в наказателноправната материя…

Ангел Т
Ангел Т
31 декември 2020 19:37
Гост

30г законодател и цитиращ ПИКАЯТ на собствеността и даже с цинизъм и безпардонност са въвели понятието „гол“ (без владение) собственик! Докато не дойде политическа партия, която да разреши да се убива и защитата на всяка цена собствеността (имоти, бизнес) ще бъдем кенефа и посмешището на Европа и развития свят. Нито един професор или преподавател по право дори и не загатва тази базова тема. Всичко е тотална симулация на съветска идеология, удряща директно собствеността, за да бъде страната слаба и бедна и подвласта на уродите. Помнете- истински политици ще дойдат и ще ги познаете точно когато ще искат на глас и… Покажи целия коментар »

Гражданска справедливост
Гражданска справедливост
31 декември 2020 23:48
Гост

Гражданска справедливост е изхода. Индивидуалните коментари не носят промени. Единиците нямат възможност за промени, колкото и да са правдиви анализите и критиките. Съществува фондация ГРАЖДАНСКА СПРАВЕДЛИВОСТ, която набира на доброволни начала членове в съвета си за отстояване на правни интереси на гражданите, но доброволничеството се оказва нещо чуждо. Потърсете във фейсбук за отзив на поканата.

Немарчев
Немарчев
02 януари 2021 20:59
Гост

Голата собственост е понятие, което е приложимо при учреденоп право на ползване. В случая обаче се чудя, как дамата не е поискала да бъде призната за собственик по силата на давностно владение, ако се вярва на написанвото, изтекли са 10 години. Пък и на някого би следвало да му направи впечатбление, че пандизчията по принудителен е осъществил едно свое, но все пак оспорвано от другиму право. И няма кой да направи правната квалификация. И да, да влезеш във владение има само два законосъобрани способа – по съгласие с този, който държи фактическата власт, или в рамките на съдебно изпълнение. Но… Покажи целия коментар »

Хаха
Хаха
02 януари 2021 23:14
Гост

До Немарчев
Поздравления, най-сетне адекватен на правото отговор! Такъв , без нездрави емоции!
Бъдете здрав, защото от такива трезви защитници има нужда Правото по тези географски ширини!

Boichev
Boichev
31 декември 2020 16:41
Гост

Житейски мъдро и издържано решение.Не е нормално на добра воля да пуснеш някого в имота си и после законът да защитава „държането“ му, и да не можеш да го изкараш.

Анонимен
Анонимен
31 декември 2020 17:01
Гост

Тя отказала да го допусне в имота, наложило се той да вика ключар, пък не оспорвала правото му на собственост. Предвиден е ред за изкарването на обитаващия имота несобственик… Пътят в правовата държава не е този, подкрепян индиректно чрез този съдебен акт. Това решение е позор за касационен съд на правова държава….

Гражданска справедливост
Гражданска справедливост
31 декември 2020 23:52
Гост

Коментарът Ви показва несъгласие, т.е. несправедливост. Заповядайте за членство в Съвета на фондация ГРАЖДАНСКА СПРАВЕДЛИВОСТ.

Анонимен
Анонимен
31 декември 2020 13:39
Гост

Този пък може ли така да изгони детето си.

Анонимен
Анонимен
31 декември 2020 13:39
Гост

Ключът е в това, че фактическата власт се придобива също със съгласието на собственика или владелеца.

Анонимен
Анонимен
31 декември 2020 13:37
Гост

Поздравления за решението на ВКС.

Анонимен
Анонимен
31 декември 2020 12:46
Гост

Не е работа на съда да се превръща в законодател и да измисля нови фактически положения. Не е и не може да е оправдание за подобно поведение, това че действителният законодател не си върши работата… Всечки трябва да си знае мястото, функциите и ролята си в обществото

Цихмейструг
Цихмейструг
31 декември 2020 9:24
Гост

Добре написано и обяснено.

Z.Z
Z.Z
31 декември 2020 9:24
Гост

Затова при раздели не се дава вяра на обещания и милостини.

Емилиева
Емилиева
31 декември 2020 9:24
Гост

Еи време си беше да ви кажа честно аз.

Опенхов
Опенхов
31 декември 2020 9:23
Гост

Супер. Добра статия

SIxtoR.
SIxtoR.
31 декември 2020 9:07
Гост

Един мъдър съдия навремето беше казал, че тъй като правото е наука за справедливостта, трябва първо да прецениш от сърце кое е справедливото решение и после да го облечеш в правни доводи. Струва ми се, че в Бургас не са намерили точните дрехи.

Опенхов
Опенхов
31 декември 2020 9:25
Гост

Много вярно!

Temelko
Temelko
31 декември 2020 9:25
Гост

Бих допълнил преждеговорившите, че е и много мъдро!

Емил
Емил
31 декември 2020 9:26
Гост

Като черна радиостанция ще се обадя и ще кажа, че това е хипер субективно. Какво значи да реши от сърце. Ако е покварен и зъл човек, но е станал съдия зщаото има уменията да е такъв ?

Българче
Българче
31 декември 2020 11:22
Гост

Съдията е покойният Румен Янков, бивш председател на ВКС и КС.

Анонимен
Анонимен
31 декември 2020 12:29
Гост

Прекален светец и Богу не е драг

Vivan
Vivan
31 декември 2020 9:01
Гост

Тези въпроси за местоживеенето на детето би трябвало да се решат при определянето на родителските права. Ако не е сторено тогава, не е редно и съдилищата да се опитват постфактум да го направят по този начин. Затова и мисля, че формално ВКС е прав в случая.

123
123
31 декември 2020 9:14
Гост

Според мен не може получилата родителски права майка с детето да бъдат оставени на улицата. Да, въпросът в казуса, разгледан от ВКС, не е този, но в крайна сметка той е същественият, а не става ясно дали тя има къде да живее с детето.

льольо
льольо
31 декември 2020 11:36
Гост

Кво дете – тва дете е има-няма на 17 г. ако 2004 е родено- дърт пергишин вече – утре ако направи бебе на някоя или ако забременее (според пола) може да е еманципиран непълнолетен човек. Мъжът къде да отиде с новото си семейство – те ли да са на улицата?

Анонимен
Анонимен
31 декември 2020 13:36
Гост

Все пак е длъжен да се погрижи за детето си.

льольо
льольо
31 декември 2020 13:42
Гост

Предполагам има да плаща издръжка. Детето му вече е аканъ пълнолетно. Има право да поработва и то ако се наложи да си помага с издръжката. Не знам от бивш затворник какво може да се очаква – щото за да са го изпраскали с 12-15 г. ефективно няма да е за близалки.