Кога и как длъжникът може да се защити срещу издадена заповед за незабавно изпълнение, като се позове на изтекла погасителна давност, разясни състав на Върховния касационен съд (ВКС) в решение за развитие на правото (пълния му текст виж тук).

То е постановено от върховните съдии Веска Райчева (председател на състава), Геника Михайлова (докладчик по делото) и Анелия Цанова.

Пред тях е атакувано решение на Окръжния съд във Видин, който е потвърдил решение на районния съд в града, с което е уважен отрицателен установителен иск на гражданин срещу колекторска фирма, купила вземането от банка. Мъжът твърди, че вземането за лихвоносна главница с разноски по заповедта по чл. 417 ГПК е погасено по давност.

Затова трите върховни съдийки се заемат да разяснят какви са възможностите за защита на длъжника чрез позоваване на погасителна давност срещу заповедта по чл. 417 ГПК и издадения въз основа на нея изпълнителен лист.

„Когато кредиторът се е снабдил със заповед за изпълнение, в т.ч. по чл. 417 ГПК, длъжникът може да оспори вземането, позовавайки се на погасителна давност: 1) с възражението, подадено в срока по чл. 414 ГПК; 2) с отговора на исковата молба по чл. 422 ГПК – когато подаденото в срок възражение е необосновано, и 3) с отрицателен установителен иск“, посочват Райчева, Михайлова и Цанова.

Те подчертават, че отрицателният установителен иск може да е предявен преди момента, в който длъжникът е узнал за издадената заповед за изпълнение.

ВКС напомня, че заповедта влиза в сила, само когато вземането е безспорно установено – с влязло в сила решение или поради това, че длъжникът не го е оспорил. „С отрицателния установителен иск длъжникът оспорва вземането и когато искът е предявен до изтичане на срока за възражение по чл. 414, ал. 2 ГПК, заповедта за изпълнение не влиза в сила. По правило, основанието не е индивидуализиращ белег при отрицателните установителни искове, а в тежест на кредитора (на ответника) е да докаже съществуването на оспореното вземане. Давността обаче не се прилага служебно, което предполага длъжникът да се позове на давността (чл. 120 ЗЗД)“, обясняват върховните съдии.

Те посочват, че невлязлата в сила заповед за незабавно изпълнение е изпълнително основание, но, като се позовава на давност, длъжникът не може да постигне отмяна на разпореждането за издадения изпълнителен лист. „Само защото се позовава на давност, длъжникът не може да постигне и спиране на изпълнението по чл. 420 ГПК“, подчертава ВКС.

Що се отнася до хипотезата на предявен отрицателен установителен иск след влизането в сила на заповедта, върховните съдии посочват, че „длъжникът трябва да основе отрицателния си установителен иск на факти, които са настъпили след приключилото съдебно дирене пред последната инстанция, разгледала спора по същество (когато вземането е установено с влязло в сила решение), респ. на факти, които са настъпили след изтичането на срока по чл. 414, ал. 2 ГПК (когато заповедта е влязла в сила поради неподаденото в срок или оттеглено възражение)“.

Освен да следят за тези изисквания, ВКС напомня на съдиите и за друг важен момент – след влизането в сила на заповедта започва да тече нова давност, която всякога е пет години.

„Това е така, защото заповедта за изпълнение влиза в сила и се ползва със стабилитет, за разлика от определението за изпълнителен лист по извънсъдебните изпълнителни основания по чл. 237 ГПК (отм.). Като се позовава на давност, длъжникът не може да постигне отмяна на влязлото в сила решение, с което е установено съществуването на вземането, а заповедта е влязла в сила. Фактите от значение за давността, изтекла до предявяването на иска, не са нови за длъжника, а и не подлежат на установяване с документи, с които при полагане на дължимата грижа той да не е могъл да се снабди“, обясняват върховните съдии. Като напомнят, че докато е траел процесът, давност не тече, а след приключилото съдебно следствие започва нова, която силата на пресъдено нещо не обхваща.

ВКС посочва още, че като се позовава на давност, длъжникът не разполага и с отрицателния установителен иск по чл. 424 ГПК. „Законът предоставя тази защита на длъжника, когато заповедта за изпълнение е влязла в сила поради неподаденото в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК или оттеглено възражение. Фактите от значение за давността, настъпили до изтичането на срока обаче също не са нови за длъжника, а и не подлежат на установяване с документи, с които при полагане на дължимата грижа той да не е могъл да се снабди. Следователно такива твърдения не създават основание за преразглеждане на въпроса за дължимостта на вземането в смисъла по чл. 424 ГПК, изяснен с т. 16 ТР № 4/18.06.2014 г. по тълк.д. № 4/2013 г. ОСГТК на ВКС“, пише в решението.

С него ВКС отменя решението на съда във Видин и отхвърля иска на гражданина срещу колекторската фирма, защото при признаването на вземането за погасено по давност, окръжният съд не е отчел, че от влизането на заповедта в сила е започнала да тече нова 5-годишна давност.

42
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Гост
Гост
04 февруари 2023 12:45
Гост

Предвид, че се касае за потребителски кредит, решението май не е много в съответствие с решенията на СЕС. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-05/cp220085bg.pdf

Ван Генд
Ван Генд
04 февруари 2023 15:50
Гост

А какво общо има България с ЕС и съдебната практика на Съда на Съюза,че ми стана интересно? Правото на ЕС не се прилага на тези ширини.

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2023 12:06
Гост

Добре е да се четат отменени актове, а и дори да и доктрина, но важното то да е с разбиране – погледнете чл. 330 ГПК (отм.) и си обяснете на какво основание съдията изпълнител може да прекрати производството поради изтекла погасителна давност. Или пък на такава трябва да се позове длъжника чрез ИСК по чл. 254 и чл. 255 ГПК (отм.) и едва след уважаване на ОУИ се прилага разпоредбата на чл. 330, ал. 1, б. „е“ ГПК (отм.). Когато се спори, не трябва да се използват омаловажаващи противната теза и личност внушения. Особено когато определена теза не е подкрепена… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2023 14:32
Гост

Нека да видим какво казва и проф. Таджер. Гражданско право на НРБ, Обща част дял втори, 1973 г. Параграф 94- Погасителна давност стрн 350 „Как настъпва погасяването? (…) Необходимо е и още нещо и това е волеизявлението на длъжника, който се позовава на давността. Това волеизялвление трябва да бъде направено през органа за правна защита.(…). Този орган за правна защита може да бъде съдът, държавния арбитраж или съдебния изпълнителен орган(…)“ . стрн 376- “ Изтичането на давностния срок поражда различни действия. Първото действие е,че поражда в полза на длъжника или нарушителя преобразуващото право да иска от компетентния държавен орган погасяване… Покажи целия коментар »

ето какво учеха преди студентите
ето какво учеха преди студентите
04 февруари 2023 14:56
Гост

А ето и лекции за студенти за погфасителната давност, четени преди 2008г, изрично е показано ,че лекцията е неактуална с оглед новия ГПК. И там се казва,че на погасителна давност можеш да се позовеш валидно и извънсъдебно. Тоест-до 2008г, до новия ГПК положението,че на погасителна давност можеш да се позовеш и при изпълнението беше безспорно. http://www.lawsbg.com/lectures/74-grajdansko-pravo/414-pogasitelna-davnost.html

Тоест-новия ГПК е от 2008, едва от 14 години не можеш да се позовеш на давност при принудителното изпълнение. По стария ГПК можеше.

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2023 15:35
Гост

Ако е могло да се позове длъжникът на погасителна давност пред съдията изпълнител при действието на отменения ГПК, той би могъл да го направи и по действащия. Но нито е могъл и по отменения, нито по действащия, независимо кой какво е писал из доктрината. Пред доктрината има закон и правна логика. Посочих правната норма – няма какво повече да спорим. Само задавам простичък въпрос – как съдебният изпълнител ще прекрати изп. производство при релевирано възражение за изтекла погасителна давност, когато е налице спор за това. За първи път чувам, че съдебният изпълнител е могъл да действа като провараздаващ орган, защото… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2023 15:45
Гост

Цитирани са трудовете на двама български професори, и то трудове, написани през десетилетия време разлика, отново уточнявам-касае старото законодателство-стария ГПК.

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2023 6:10
Гост

Питах изкуствения интелект CHATgpt какво мисли за принудителната медиация.

Той ми отговори-по-голяма простотия неземна няма!

некои съображения
некои съображения
04 февруари 2023 5:36
Гост

При стария ГПК възражението за давност можеше да се прави и пред съдебния изпълнител. Защо да бъде трудно, като може да бъде лесно. Днес възражението за давност е направено да е трудно, и сложно и скъпо. Последното-заради увеличените с 300 процента разноски за адвокатски хонорар-напълно незаконно. Изобщо обстановката за средностатистическия човек, пенсионер или работещ на заплата е изключително враждебна. Особено в случаите когато станеш длъжник,без да имаш дълг-визирам адвокатът от предаването на битиви-по спомен от 2017г. с фалшивите записи на заповед и още по-фашивите изпълнителни листове-честните хора станали длъжници, и до ден днешен не могат да се оправят, и плащат… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2023 8:06
Гост

Никога не е било допустимо съдебният изпълнител да се произнася по възражения за изтекла погасителна давност – той не е правораздавателен орган.

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2023 8:48
Гост

При стария ГПК беше допустимо.

Позоваване на давност в изпълнителния процес
Позоваване на давност в изпълнителния процес
04 февруари 2023 9:17
Гост

Ето какво се казва в учебника по Гражданско право, на М. Павлова, учебникът е от 1996, изд Софи-Р, том втори, стр. 283, и е с оглед старото процесуално законодателство(стария ГПК-който действаше до скоро-допреди някакви си 20 години): в глава ПРИЛАГАНЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ стрн 283, първи абзац: (…) „Ако правоимащия предяви иск, или образува изпълнително дело възражението за давност трябва да се направи и пред съда ИЛИ съдията- изпълнител, за да доведе до отхвърляне на иска или спиране на изпълнителното дело“. В превод-лицето има избор дали да се позове на давност пред съд, или пред съдия-изпълнителя(по стария ГПК… Покажи целия коментар »

корекция-да се чете прекратяване, не спиране
корекция-да се чете прекратяване, не спиране
04 февруари 2023 9:19
Гост

корекция-цитатът-да се чете прекратяване, не спиране.

стрн 283, първи абзац:
(…)
„Ако правоимащия предяви иск, или образува изпълнително дело възражението за давност трябва да се направи и пред съда ИЛИ съдията- изпълнител, за да доведе до отхвърляне на иска или ПРЕКРАТЯВАНЕ на изпълнителното дело“.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 20:13
Гост

аз ли не разбирам или има нещо объркано?! Значи, длъжникът разбира за заповедното по 417 от ПДИ. Ако не възрази в срок или оттегли – преклудира се иска основан на изтекла давност до момента на вл. в сила на заповедта, и има право само на ОУИ ако счита да е изтекла нова давност от вл. в сила на заповедта.

axа
axа
03 февруари 2023 20:42
Гост

точно така, това е безспорно и не се нуждае от никакво разяснение, има хиляди решения, в които се приема, че с влизане в сила на заповедта за изпълнение давността се прекъсва и започва да тече нова 5-годишна. следователно, няма как да се позовеш на давност за предходен период.

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2023 5:39
Гост

Още по интересно е ако не възрази, и заповедта пак влезе в сила.

На нашия вход редовно се лепят съдебни книжа за конкретен съсед, и тези съдебни книжа бързо изчезват, без да бъдат узнати от твърдяния длъжник. Мистерия необяснима, но се случва.

После иди доказвай,че не си узнал. Съдията го вълнува дали ще получи пари за дрехи в размер , по-висок от миналогодишния, а не дали е лепено някъде някаква хартия.

ех, лекс, лекс, линкът е поправен, но...
ех, лекс, лекс, линкът е поправен, но...
03 февруари 2023 17:41
Гост

елементарен казус и елементарно произнасяне с едно изречение, но разбира се другарите от лекс не са отсяли най-важния момент в цялото решение, който всъщност повдига едни други спорни въпроси, на които могат да се дадат различни отговори… Цитирам: „Към 29.09.2020 г., когато отрицателният установителен иск по чл. 439 ГПК е предявен, не е изтекла новата 5-годишна давност за всички вземания по издадената заповед за изпълнение, която е започнала да тече от 17.02.2017 г. – момента, в който заповедта е влязла. Тази давност не тече в хода на настоящото дело тази давност (чл. 115, ал. 1, б. „ж“ ЗЗД), а искът… Покажи целия коментар »

Прост адвокат
Прост адвокат
04 февруари 2023 10:53
Гост

Много сложно се изразяваш… очевидно е, че за пореден път ОТП Факторинг са наляли едни пари във ВКС…имайки предвид произнасянията по изпълнителните дела последните 2 години… На кратко взимаш изпълнителен лист по 417, чакаш 20-30 години добре да се олихви, и си образуваш ИД за да забогатееш…. „правова държава“….. честито на печелившите…

Име
Име
03 февруари 2023 15:15
Гост

Ще го чета, за да го осмисля, впрочем – не е лобистко, а отразява реалности, но трябва да се вникне все пак.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 14:54
Гост

Браво!
Отрицателният установителен иск е най-добрата защита срещу кредитор, играещ нечестно в комбина с призовкари, когато длъжникът идея си няма, че е осъден.
Това е хубав и сигурен начин за защита.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 14:46
Гост

Винаги длъжникът, позовавайки се погасителна давност, е могъл да „постигне“ спиране на изпълнението по чл.420 ГПК. В останалата част на а решението – нищо ново

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 14:55
Гост

Стига да знае, че го съдят.
Понеже в много случаи не знае.

мъртвороденото право не е право
мъртвороденото право не е право
03 февруари 2023 14:44
Гост

„Освен да следят за тези изисквания, ВКС напомня на съдиите и за друг важен момент – след влизането в сила на заповедта започва да тече нова давност, която всякога е пет години.“ Възприетото от ВКС, че след влизане в сила на заповедта за изпълнение, срещу която няма подадено възражение давността е по чл. 117, Ал. 2 ЗЗД е не правилна. Цитираната норма визира само съдебни решения, ползващи се със сила на пресъдено нещо, но не и приравнените на тях актове,каквато е заповедта за изпълнение, ползваща се само със изпълнителна сила, като същата не следва да се тълкува и разширително. Съдебното… Покажи целия коментар »

Любител
Любител
03 февруари 2023 13:00
Гост

Не виждам да са казали нещо ново, пък и не си спомням практика, която да противоречи на това решение. Лоша новина за всички онези , на които заповедта за изпълнение е съобщена чрез залепване, и не са могли да упражнят правата си в срок, но нашите депутати така и не можаха да въведат свястна система за призоваване.

Асен
Асен
03 февруари 2023 12:56
Гост

Тоест-длъжникът пак е в небрано лозе.

Петров
Петров
03 февруари 2023 12:57
Гост

Е, плащайте си навреме и няма да се налага да четете тълкувателните.

Михаил
Михаил
03 февруари 2023 12:58
Гост

То пък и да ги чете всеки средностатистически човек, много ще разбере нещо.

Котенко
Котенко
03 февруари 2023 19:39
Гост

Е, никой от нашето семейство не е теглил кредит, но сме потърпевши, защото се оказа, че „човекът“ на когото съпругът ми е гарант е участник в ОПГ (подправяне на подписи, подмяна на документи…). Четем принудително правна литература (включително тълкувателни решения на ВКС и решения на СЕС) и водим дела. Вече 12 години.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 12:53
Гост

Има много случаи, когато длъжникът се позовава на изтекла погасителна давност. Добре е, че ВКС разясниха как става това.

Хари
Хари
03 февруари 2023 12:53
Гост

Особено с „Топлофикация“. Ама и те са едни обирджии.

картаген трябва да бъде разрушен
картаген трябва да бъде разрушен
03 февруари 2023 11:59
Гост

Моят коментар винаги ще е един и същ: Защо все Геника, дами и господа? И какво направи с тълкувателното за джендърите?

генко
генко
03 февруари 2023 12:02
Гост

За ТР не питай докладчика, а питай бабите, които громят джендъра (както се изразяваш ти) и стига с лични коментари, защо не коментираш решението по същество? Може би защото няма какво да кажеш?

мхм
мхм
03 февруари 2023 12:19
Гост

аз бих искал да прочета решението, но линкът не се отваря, а не е посочен и номерът на делото, за да го намеря на сайта на ВКС. Преразказът в публикацията пък е повече от ужасен и не разкрива конкретиката по спора, така че… Иначе баби не баби ВКС в този си състав е най-некадърният върховен съд, действал някога в България.

адвокат
адвокат
03 февруари 2023 11:36
Гост

Лекс трябваше да напишете – ВКС разясни, че нямаш право на защита с позоваване на давност срещи чл. 417 ГПК, българският върховен съдия – изедник

хахаха
хахаха
03 февруари 2023 11:37
Гост

Решението достига до напълно верни изводи, но явно на някои адвокати им се иска да си развяват коня по заповедното както си искат, да не кажа да си въртят члена… от закона, имам предвид

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 11:32
Гост

Гражданският процес дотолкова се усложни и обрасна с ТР и решения по чл. 290 ГПК, че вече трябва не изкуствен интелект, ами не знам какво, за да запомни човек дори какво трябва да чете

123
123
03 февруари 2023 11:47
Гост

Ако си четеш правилно, няма нужда и да питаш, а досега не знам да има толкова спорни ТР и решения по 290

я па тоя
я па тоя
03 февруари 2023 12:12
Гост

Те повече от половината ТР обърнаха дългогодишната съдебна практика на 180 градуса, при това Contra legem, така че не ми говори… Сегашното ВКС е гротескна карикатура на ВС на НРБ.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 14:57
Гост

Същото е и във ВАС.

битият бит
битият бит
03 февруари 2023 11:31
Гост

Кьорав карти не е играе и давностни срокове не брои. Влезе ли заповедта – битият бит….да не продължавам

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 11:48
Гост

Браво, колега, кратко, стегнато и ясно!

Филип
Филип
03 февруари 2023 12:55
Гост

Особено като ти почука на вратата ЧСИ.