Разпоредба в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) дава неограничени възможности за заобикаляне на въведеното в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) задължение за автоматично и незабавно изправяне пред съд на задържаните по наказателно обвинение. За това предупреждава Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в становище до Конституционния съд (пълния му текст виж тук).

Проблемът се корени във второто изречение на чл. 64, ал. 2 от НПК. То гласи: „При обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста или от определен от тях служител“.

Тя беше атакувана в КС от омбудсмана Диана Ковачева (повече виж тук) и сега искането за „отмяната“ ѝ категорично е подкрепено от ВКС.

Върховните съдии напомнят, че изправянето на задържания пред съд е процесуална гаранция срещу незаконно и произволно задържане и дава възможност за непосредствено възприемане от съда на обясненията му в контекста на конституционното право на защита, което пък е гаранция за упражняване на всички основни права. И подчертават, че тя е въведена с чл.5, §3 от ЕКПЧ и чл.9, § 3 от Международния пакт за гражданските и политическите права на ООН.

„Вложеният в чл.9, § 3 от МПЕПП и в чл.5, § 3 от ЕКПЧ замисъл за автоматично и незабавно изправяне пред съд на задържаните по наказателно обвинение лица, е да бъде гаранция срещу незаконно и произволно задържане, да осъществява превенция срещу изтезания, нечовешко и унизително третиране на задържаните и като цяло – да бъде процесуална гаранция за ефективното упражняване правото на защита, което държавите-страни по договорите са задължени да осигурят чрез всички необходими средства“, посочва ВКС.

В становището се подчертава, че безспорно въведената извънредна ситуация заради пандемията от COVID-19 е наложила ограничение на редица конституционни права на гражданите. Но е важен редът, по който това се е случило. Ако бъде направено след искане на държавата за дерогация на ЕКПЧ, съдът в Страсбург следи да не се посяга на основните права и да не се надхвърлят необходимите предели.

В България беше възприет другият подход – без дерогация на конвенцията. „Възприемането на този подход обаче крие риск прилагането на изключителни правомощия и разширяване на обхвата на позволените ограничения да се превърне в рутинна практика, за да обхващат по-голям набор от обстоятелства и така закрилата на правата на човека да се размие.  Рискът се състои в това, че вместо „неприлагане“ на някои защитени от ЕКПЧ права чрез дерогация, зачитането на същите тези права би пострадало еднакво силно чрез метода на „приспособяване“ на правата по Конвенцията в ситуация от извънреден характер“, обясняват върховните съдии.

Според тях няма съмнение, че промяната в чл. 64, ал. 2 НПК, която е в сила от 30 юни 2021 г., макар и предприета с оглед въвеждане на съвременните информационни технологии в областта на наказателното правораздаване, е силно повлияна от извънредната пандемична ситуация. „Липсата на официално и публично обявена дерогация, която да подлежи на щателен контрол от отговорните за прилагането на международните актове органи, позволява разширяване на обхвата на допустимите по закон ограничения на човешките права чрез предоставяне на изключителни правомощия поради въвеждане на по-голям набор обстоятелства, които ги позволяват. Възприетата по този ред разширена представа за позволените ограничения на обсъжданите конституционни права, крие очевидния риск тези ограничения да се утвърдят и използват извън необходимите предели за постигане на преследваната цел“, заявява Наказателната колегия. И припомня, че върховните съдии, които участваха при обсъждането на промените в НПК, са предупредили законодателя за проблемите, които се залагат в чл. 64, ал. 2.

Те са два. Първият е използването на съюза „или“. „Чрез него се създават две самостоятелни хипотези на фактическа дерогация на процесуалната гаранция, изразяваща се в задължение на органите на досъдебното производство да осигурят автоматично и незабавно изправяне пред съд на задържаните във връзка с наказателно обвинение лица“, посочва ВКС.

Вторият е в неизчерпателното посочване на хипотезите, при които е възможна такава фактическа дерогация. Тук проблемът е в израза „други форсмажорни обстоятелства“. За него върховните съдии първо посочват, че  е некоректен (трябва да е непреодолима сила), а освен това позволява субективизъм при оценка на наличието на предпоставките за неприсъствено участие на задържания в процедурата по вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.

„Върховният касационен съд поддържа становището, че редакцията на разпоредбата на чл.64, ал.2, изречение второ, широко отваря врати за заобикаляне на въведената е чл.5, § 3 от ЕКПЧ и чл.9, § 3 от МПГПП процесуална гаранция за защита от незаконно и произволно задържане, за осъществява превенция срещу изтезания, нечовешко и унизително третиране на задържаните и като цяло за ефективното упражняване правото на защита в наказателния процес – задължението на компетентните органи да осигурят автоматичното и незабавно изправяне пред съд на задържаните по наказателно обвинение лица“, се заявява в становището.

В него ВКС коментира и самостоятелното основание обвиняемият да участва в делото за ареста си чрез видеоконференция – ,,или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник“. Според Наказателната колегия съгласието трябва да е винаги необходимо, а не отделна хипотеза, при която задържаният да не се яви лично пред съда.

„Действително на ранния етап на наказателното производство, когато се развива процедурата по чл.64 от НПК, волята на задържаното лице е лесно манипулируема, което положение не винаги може да преодолее дори с ползването на услугите на защитник. Тъкмо затова в международните актове за защита на човешките права изправянето на задържаното лице пред независим съдебен орган е регламентирано като автоматично и незабавно, независимо от волята на самия задържан. С оглед на това намираме, че така регламентираната хипотеза е несъвместима с конституционните права на гражданите, поради което се солидаризираме с искането на омбудсмана в тази му част“, заявяват върховните съдии.

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
28 септември 2021 14:29
Гост

Паметникът на съветската армия-окупатор трябва да бъде демонтиран, и на негово място построен Паметник на Кан Аспарух. Няма паметник на Аспарух, ама на окупатора-паметник има.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
28 септември 2021 17:50
Гост

къв е тоя кан? Титлата е “хан“ и всеки резан правоверен мусулман в Афганстан или Пакистан е “хан“: Аршад хан, Ирфан хан, Шахид хан,и т.н. Дори Баязид в турските летописи е Баязид хан…така че, нещо не съм много горд от това съмнително родство с “ханове“’….о,да, Йило Денев, реши че “кан“ било “хан“ -ама и буркан да е,все тая

Кети
Кети
28 септември 2021 12:30
Гост

Абсурдно е да се потъпкват конституционните права на гражданите.

Лазар
Лазар
28 септември 2021 12:30
Гост

В Абсурдистан всичко е възможно.

Лазар
Лазар
28 септември 2021 12:22
Гост

Не е реално нормативната ни уредба да е в разрез с Европейската конвенция за правата на човека.

журналист
журналист
28 септември 2021 11:43
Гост

Разпоредбата присъства като възможност във всички наказателни кодекси на европейски държави. миналата година се проведе процес срещу мафията в Италия, където за повечето подсъдими бе разпоредено да не напускат килиите си и оттам участваха заедно с адвокатите си в процеса. Да се чудиш на тези италианци как хем работата им върви, хем нарушават правата на подсъдимите. Че и на Брендо 20 години слбожиха.

Lawyer
Lawyer
28 септември 2021 19:44
Гост

СТАВА въпрос за вече започнал съдебен ПРОЦЕС, а не първоначално задържане за изправяне пред компетентен съд! ИМА огромна разлика!
… миналата година се проведе процес срещу мафията в Италия, където за повечето подсъдими…

Анонимен
Анонимен
29 септември 2021 11:45
Гост

Огромна, огромна…колко пък да е огромна?!

Lawyer
Lawyer
29 септември 2021 18:53
Гост

МНОГО!
Г-н Анонимен, прочетете материята касаеща положението на…
и ОТНОШЕНИЕТО към задържаното, настанено примерно на Г.М.Димитров или друг следствен арест.
СЛЕД това – положението на лице с ВЛЯЗЛО в сила присъда!

Нешев
Нешев
28 септември 2021 11:41
Гост

Ако има недоволни да благодарят на Гербчетата

Симо
Симо
28 септември 2021 11:54
Гост

Толкова могат нормотворците им.

Манолас
Манолас
28 септември 2021 11:40
Гост

Определено голяма излагацив, както винаги. Както винаги.

Анка
Анка
28 септември 2021 11:40
Гост

Добре е да се има предвид, че това идва от гЕРБ. Защото избори идат. Да не се забравя

Електорат
Електорат
28 септември 2021 12:23
Гост

Вече няма да гласуват за тях. Достатъчно поразии направиха.

Темелкова
Темелкова
28 септември 2021 11:39
Гост

Ние сме царете на намирането на „вратички“

Фики
Фики
28 септември 2021 12:24
Гост

И много често ни ги хлопват под носа.

Borislavova
Borislavova
28 септември 2021 11:39
Гост

Има си хас ние да не заобикаляме нещо от Европа

барни
барни
28 септември 2021 11:39
Гост

хаха, че ко ще излезе, че Дани Кирилов е бил прав да поискаме дерогация на ЕКПЧ, ама всички го направиха на трътка ли? интересно защо тогава ВКС не защити този подход?

Mилчев
Mилчев
28 септември 2021 11:38
Гост

Ми браво

герб до гроб
герб до гроб
28 септември 2021 11:36
Гост

А можеше да е по-иначе, ама това ГЕРБ си ги гласи нещата както си знае. Явно не е имало добър специалист по наказателен процес да ги коригира, а те иначе ВКС за нищо го нямат, а и каките там говорят доста сложно като за гербери, та те дори и да са искали може да не са ги разбрали 😉

Анонимен
Анонимен
28 септември 2021 11:31
Гост

Такаааа, малко пресиленко, но всъщност вярно. Точно за МН да не се явиш лично, за да не се нарушава комфортът на ГДО да те повози…

съгласен!
съгласен!
28 септември 2021 11:32
Гост

кое точно е пресиленко, както пишеш? не се ли дават неограничен брой случаи, в които може да се мине по видеоконференция И ТО БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ОБВИНЯЕМИЯ! башка това със съгласието, че повечето задържани са като мухи без глави и със служебни адвокати, дето повече угодничат на МВР отколкото служат на клиента си

само минавам ГАРАНЦИОННО
само минавам ГАРАНЦИОННО
28 септември 2021 11:29
Гост

НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ!