Погасителната давност не тече докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни дела, образувани до приемането на 26 юни 2015 г. на тълкувателното решение по т.д. № 2/2013 г. на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС). Това приеха двете колегии в ново тълкувателно решение (пълния му текст виж тук), което идва, за да разясни действието на предходното, чието приложение породи противоречия в практиката.

Новото решение е подписано с особени мнения от върховните съдии Марио Първанов, Маргарита Георгиева, Боян Цонев, Здравка Първанова, Галина Иванова, Камелия Ефремова, Соня Найденова, Николай Иванов, Анжелина Христова и Десислава Добрева, които отхвърлят не само възприетото разрешение, като излагат сериозни опасения за ефекта от него, но и въобще възможността да се приема тълкувателно решение за тълкуване на тълкувателно решение.

С тълкувателното решение от 26 юни 2015 г. (пълния му текст виж тук) ВКС обяви за загубило сила, възприетото с ППВС №3/1980 г. виждане, че погасителна давност не тече докато трае изпълнителният процес за принудителното осъществяване на вземането. След приемането му Висшият адвокатски съвет установи, че съдиите са разделени във виждането си за действието му. Някои от тях приемат, че ТР № 2/2013 г. има обратно действие и давността върху вземания, предмет на изпълнително дело, образувано преди 26 юни 2015 г., тече от момента на последното валидно изпълнително действие (повече за предложението на ВАдС и противоречията в практиката виж тук). Други застъпваха възприетото днес от мнозинството в Гражданската и Търговската колегии виждане, че по изпълнителните дела, образувани до 26 юни 2015 г., не тече погасителна давност.

Виждането на мнозинството

Проблемът произтича от това, че в законодателството няма правила за влизането в сила и действието във времето на тълкувателните актове. Затова върховните съдии стъпват на принципите за последователност и предвидимост в правоприлагането, за да го определят.

„…до обявяването на задължителен тълкувателен акт с последващ такъв за загубил сила, обективираното в него тълкуване не може да бъде пренебрегнато по съображения, че има съществена промяна в обществените условия. Затова следва да бъде прието, че последващите тълкувателни решения нямат, подобно на първоначалните, обратно действие, а започват да се прилагат от момента, в който са постановени и обявени по съответния ред“, посочва мнозинството в двете колегии.

Те посочват, че в този случай тълкувателното решение се състои от две части. С първата се дава новото тълкуване на правната норма, а с втората се обявява за загубил сила предшестващият тълкувателен акт.

„Второто поражда действие от момента на обявяването на новия акт, поради което и от този момент предшестващият тълкувателен акт престава да се прилага. Затова установеното с новия акт тълкуване на правната норма ще може да бъде прилагано от съответните органи, за които то е задължително, по случаите, които са от тяхната компетентност, когато въпросът е отнесен за разрешаване до тях, след обявяването на новия акт или по такива, които са били заварени към този момент“, сочат върховните съдии.

И заявяват: „В тези случаи, ако преди постановяване на новото тълкувателно решение са се осъществили факти, които са от значение за съществуващото между страните правоотношение, които са породили правните си последици, то тези последици трябва да бъдат преценявани с оглед тълкувателния акт, който е бил действащ към момента на настъпването на последиците.

Гражданската и Търговската колегии се позовават на възприетото от Наказателната колегия в тълкувателното решение, с което обяви за загубили сила отчасти или изцяло 42 Постановления на Върховния съд (повече виж тук). Наказателната колегия прие, че даденото с ПВС тълкуване е приложимо и при действащото законодателство, ако нормативната база не е претърпяла съществени изменения. То не е приложимо само ако постановленията представляват указания до съдилищата, произтичащи от решения на конгреси или други висши форуми на политически партии, когато законите, предмет на постановените от Пленума на ВС тълкувателни актове, са отменени или съществено изменени, или по същия тълкувателен предмет е постановен нов тълкувателен акт на ВКС с противоположно или различно тълкуване.

„С Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. по т.д. № 2/2013 г., ОСГТК, ВКС изрично ППВС № 3/1980 г. е обявено за загубило сила, следователно до този момент то не е било мълчаливо отменено и даденото с него тълкуване е било задължително. Това следва и от обстоятелството, че разпоредбата на чл. 115, ал. 1, б. „ж“ ЗЗД, която е предмет на тълкуване с ППВС № 3/1980 г., не е изменяна от момента на влизане в сила на ЗЗД. При непроменена правна уредба, която е била подложена на задължително тълкуване, нито от органите по чл. 130, ал. 2 ЗСВ, нито от останалите правни субекти, които са адресат на тази норма, може да се изисква друго, освен да се съобразят с това тълкуване до обявяване на постановлението за загубило сила“, заявиха днес върховните съдии.

Те допълват, че това разрешение е оправдано с оглед практиката на Европейския съд по правата на човека, като се позовават на решенията му по делата „Петко Петков срещу България“ и „Вълкова срещу България“. И по двете дела е констатирано нарушение на правото на справедлив процес поради автоматичното прилагане на ново задължително тълкуване по отношение на факти, осъществили се при действието на обявено за загубило сила тълкуване във връзка с приложението на чл. 30, ал. 2 от Закона за наследството.

Мнозинството в двете колегии изтъква, че хипотезите по двете дела в Страсбург, свързани с тълкуването на ЗН и настоящата с тълкуването на ЗЗД са сходни. Нормите не са изменени, тълкувани са от ВС по един начин, а в последствие това тълкуване е изоставено с нарочен следващ тълкувателен акт поради изменение в обществено-икономическите условия. „Прилагането на новото тълкуване автоматично по отношение на факти, осъществили се при действието на старото задължително тълкуване, без да се вземат предвид неговите последици за засегнатите субекти, би било нарушение на чл. 6, ал. 1 КЗПЧОС“, заявяват върховните съдии.

ППВС № 3/80 г. е загубило сила още от 1991 г., а с днешното решение се обезсмислят тълкувателните решения  

Осмина от върховните съдии – Марио Първанов, Маргарита Георгиева, Боян Цонев, Здравка Първанова, Галина Иванова, Камелия Ефремова, Соня Найденова и Николай Иванов, са подписали тълкувателното решение с общо особено мнение.

В него те заявяват, че не може да се приема тълкувателно решение за тълкуване на друго тълкувателно решение. И сочат, че ако се приеме обратното, това ще значи да се създаде възможност за обезсмисляне на задължителната сила на тълкувателните решения на ВКС и ще доведе до „безкрайна спирала от тълкувателни решения по тълкуването и прилагането на една и съща законова разпоредба“.

Подписалите особеното мнение върховни съдии излагат и сериозни възражения за логиката и изводите в новото тълкувателно решение. „В случая обаче няма обективно и разумно обяснение в мотивите  на приетото ТР защо изпълнителният процес е съдебен процес по смисъла на чл. 115, ал. 1, б. „ж“ ЗЗД за периода от влизане в сила на Конституцията на Република България на 13.07.1991 г. до 26.06.2015 г., а точно след тази дата вече не е такъв, заявяват те. И изтъкват, че ВКС няма правомощия да осъвременява, променя и развива съдебната практика без обективни и разумни обяснения. „Не може без аргументи да се приема, че точно към 2015 г., много време след приемането на ППВС № 3/18.11.1980 г., има някаква неизвестна, съществена промяна на правните възгледи въз основа на  установилите се в обществото нови убеждения, ценности и цели“, сочат те.

В особеното мнение се прави анализ на мотивите и диспозитива по т. 10 на тълкувателното решение от 26 юни 2015 г. В него осмината върховни подчертават, че в мотивите изрично е констатирана отмяната на ППВС № 3/1980 г. с влизане в сила на Конституцията през 1991 г. „Изложени са ясни и подробни аргументи защо ППВС № 3/1980 г. е изгубило сила след влизането в сила на Конституцията от 1991 г. …При действието на Конституцията от 1991 г. в изпълнителния процес давността не спира, защото кредиторът може да избере дали да действа (да иска нови изпълнителни способи, защото все още не е удовлетворен), или да не действа (да не иска нови изпълнителни способи)“, пишат те.

Нещо повече, в особеното мнение се напомня, че още преди повече от 17 години – с мотивите на ТР № 3 от 12.07.2005 г. по т.д. №3/2005 г. на ОСГТК на ВКС изрично е констатирано, че ППВС № 3/1980 г. е изгубило сила, защото изпълнителният процес не може да се определи като съдебен. „Така ясно се отговаря на въпроса в какъв смисъл трябва да се тълкува разпоредбата на чл.115, ал.1, б.”ж” ЗЗД и то считано не от 26 юни 2015 г., а от 13 юли 1991 г.“, заявяват осмината на особено мнение.

Решението на мнозинството е с потенциал да подкопае правната сигурност

„Близо осем години след приемане на ТР № 2/26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК, прилагано спрямо висящи съдебни спорове, се приема разрешение, с което действието му се ограничава до факти, настъпили до 26.06.2015 г. Такова разрешение е с потенциала да подкопае правната сигурност“, заявяват върховните съдии Анжелина Христова и Десислава Добрева в общото си особено мнение.

Те изтъкват, че сега се поставя и въпросът от кой момент ще се прилага решението по настоящото тълкувателно дело – от момента на постановяването му или от момента на постановяване на ТР № 2/26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК.

Христова и Добрева сочат, че с даденото от мнозинството разрешение длъжниците по изпълнителни дела се поставят в ситуация да търпят неуспешни изпълнителни действия в твърде дълъг период от време, което е в пряко противоречие с прокламираното в §56 от Преамбюла на Директива 2021/2167. В него се посочва, че, когато остане непогасен дълг след процедура по реализиране на обезпечението, държавите членки следва да направят необходимото, за да защитят минималните условия на живот на потребителите кредитополучатели и да въведат мерки, с които се облекчава погасяването на дълга, като се избягва дългосрочната свръхзадлъжнялост.

В особеното си мнение двете върховни съдийки подчертават, че даденото през 2015 г. разрешение е по-справедливо и следва да се приложи спрямо заварените висящи правоотношения.

 

102
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
31 март 2023 17:31
Гост

Вездесъщото тълкуване на ВКС! Всичко в правния мир се прекроява със съдебно тълкуване.

112
112
31 март 2023 14:04
Гост

Поредно доказателство, че ВКС е разложен от корупция.

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 17:13
Гост

Т.е. според теб са подкупили 56 съдии от ВКС и ти си по-умен от тях. Смешник!

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 12:43
Гост

Според мен това тълкувателно решение може да доведе до дела рещу ВКС по реда на ЗОДОВ от длъжниците по погасени по давност задължения, засегнати от ТР. В Решение от 24.11.2022 г. по дело С-289/21 СЕС изтъква следното: „На второ място, що се отнася до съответствието с принципа на ефективност на национално процесуално правило като разглежданото в главното производство, следва да се посочи, че действително отмяната на национална разпоредба с последваща норма няма същото правно действие като отмяната ѝ по съдебен ред. Всъщност, докато отмяната на такава разпоредба с последваща норма поражда действие само за в бъдеще (ex nunc), поради което… Покажи целия коментар »

Любител
Любител
31 март 2023 12:07
Гост

Поредния абсурд, а има и ново тълкувателно дело по изпълнителния процес. Най-доброто е закон за тълкуване на ГПК и ЗЗД , но като знам в какви времена живеем, не съм оптимист. А слуховете защо дойде това тълкувателно решение по добре да не коментирам

цивилист
цивилист
31 март 2023 11:50
Гост

Притеснителни явления в тълкувателтната практика на ВКС. Вече не се мисли кой и как ще правоприлага. Важното е във ВКС да се демонстрира кой колко знае. Това не е професионално, не е продуктивно, не е държавническо.

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 11:36
Гост

Конституцията: България е република с парламентарно управление от континенталната правна система.
ВКС: България е съдийска република с прецедентно право.
Извод: чл. 130, ал. 2 ЗСВ противоречи на Конституцията.
След въвеждането на конституционна жалба това ще е една от първите атакувани пред КС норми.
Съдът не разполага с нормотворчески правомощия, поради което и тълкувателните му решение могат да имат само инструктивен, но не и задължителен характер. С това ТР се затвърждава впечатлението за квазинормотворческа дейност на ВКС и ВАС чрез ТР, щом вече им се придава действие във времето.

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 11:33
Гост

Голяма обърквация ще настане, видно е от коментарите.Практически: Значи перемпцията и давността не са обвързани принципно, различни работи са, с различни последици. Принципно, съобр. и ТР/ на ОСГТК/ от 2015 г дето се тълкува сега, давност започва да тече от последното предприето валидно действие по принудително изпълнение. Примерно, старо дело/ отпреди ТР 2015 г/, образувано 2010 г. -Последно валидно изпълнително действие, да речем запор, е 01.04.2013г, когато е изпратено// връчено/ запорно съобщение. От този момент започва да тече нов давностен срок, да речем с оглед характера на вземанията- петгодишен. Към този момент обаче, все още е било в сила Постановление… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 12:05
Гост

С оглед изложеното ОСГТК приема, че докато е траел изпълнителният процес относно вземанията по образувани преди обявяването на Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. по т.д. № 2/2013 г., ОСГТК, ВКС, изпълнителни дела, давност за тези вземания не е текла. За тях давността е започнала да тече от 26.06.2015 г., от когато е обявено за загубило сила ППВС № 3/ 1980 г–––––_––– Това е от новото ТР и е казано изрично! Давност тече от 26.06.2015 г. Никъде не пише, че по делата преди 25.06.2015 г. Давността тече от перемпцията на делото, каквито мнения се изказаха тук. Ако беше така, щяха да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 12:14
Гост

В последното изречение на Тр, мотивите, е казано точон „докато е траел изпълнителният процес относно вземанията“.Прекратеният поради перемпция изпълнителен процес няма как да е траел, не ли ?
Иначе излиза, че Пост.Пленума хем приемаме да действа до 2015 г, хем действа избирателно.Спряла е давността по висящитее, неперемирани дела.

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 12:22
Гост

Имам предвид, перемпцията е от значение за давността по смисъла на ППл.Да взема да цитирам съдия Белазелков/ не съм сигурна, че е докладчик тук, но е в състава/
Перемпцията е без правно значение за прекъсването на давността. Тя е имала значение при действието на Постановление № 3/1980 г. на Пленума на Върховния съд, тъй като до обявяването му за изгубило сила новата давност е започвала да тече от прекратяването на изпълнителното дело и гражданите, съдът и всички други държавни органи са били длъжни да съобразяват поведението си с него.

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 14:36
Гост

Това е негово творение – в решение по 290 ГПК, но то не представлява задължителна практика.

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 12:23
Гост

Никъде не пише, че давността тече от перемирането. Откъде извеждате такъв извод?

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 12:36
Гост

Е,не пише никъде, но ако перемцията е имала значение при действието на ППл.1980 г, след като се приема, че ППл/80 продължава да действа до 2015, значи ще има значение и перемпцията, ведно с действието на ППл.
Разбира се, може в ново ТР да приемат точно обратното.

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 14:26
Гост

Чакайте малко бе! Какво се е сменило в перемпцията по ГПК стар и ГПК нов, като правен институт, че до 2015 ще има едно значение, а след 2015 ще имала съвсем друго значение заради тълкувателното на Белазелков??? Вие нещо не сте у ред!!!!

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 12:36
Гост

Добре, като не Ви харесва думата „перемиране“, давността тече от прекратяването на изпълнителното дело. Така по-добре ли е?

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 12:45
Гост

Всъщност, донякъде и някъде го пише Тълкувателно решение № 47 от 01.04.1965 г. по гр.д. № 23 от 1965 г. на ОСГК на ВС: „С настъпване на някое от основанията, посочени в чл. 330, ал. 1, б. “а” до б. “е” ГПК, принудителното изпълнение се прекратява по силата на закона и от този момент отпадат наложените възбрани и описи, от който момент се прекратява действието им независимо от това, дали са вдигнати или не” Ако при действието на ППл изп.процес се прекратява с изтичане на 2 г от последното валидно изпълнително действие, а заради ППл, което възкръсна с новото ТР,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 13:18
Гост

Това ТР урежда въпросите относно спирането на давността по старите дела/ отпреди 2015 г/ и , но не и относно това кога едно изпълнително дело се прекратява.Нали не са написали “ делата, образувани до 015 г не се перемират, нито прекратяват поради перемпция и започват да се перемират и прекратяват поради перемпция след 2015 г.А при спряна от изпълнение давност/по ППл 80/спиране поражда ефект докато трае процесът, до неговото прекратяване

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 14:39
Гост

Е, то кога едно изпълнително дело се прекратява, винаги гое пишело в закона – какво да се тълкува и на това?

Мики маус
Мики маус
31 март 2023 17:07
Гост

Именно – до 2015 давността се спира само по висящ изпълнителен процес, но в случай на перимиране няма висящ процес и давността е прекъсната от последното валидно изпълнително действие. При изпълнително дело, перимирано по силата на закона примерно 2009г., давността не се счита спряна до 2015 – до новото ТР, а си тече. Не бъркайте перимиране с давност. Първото е предпоставка за втората, но и при стария закон и тълкуване 2 години бездействие на взискателя прекратява изпълнителното дело и обуславя изтичане на давност.

Глух
Глух
31 март 2023 0:14
Гост

Това е така – обаче – юристите сме като една тръстика и много отдавна се приспособихме към това ТР.

Но все пак – дано не ни се случи да се случи. Според мен – има начин да се измъкнем и от този микро-фашизъм.

Има ли микро-фашизъм.

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 0:10
Гост

Естествено е да се защити правната сигурност – до 2015 г. се прилагаха постановките на старото ППВС. Всички правни субекти се съобразяваха с него. След новото ТР – всички също ще се съобразяват с него. Те – своего рода представляват правни норми (общи правила за поведение), на които всеки правен субект се подчинява. А по въпроса дали длъжниците твърде дълго биват преследвани, трябва да се обърнем към КС – кой обезсили обратното действие на абсолютната давност?! Но това е съвършено различен въпрос. Същественото е, че при така стеклите се обществени отношения новото тълкувателно решение е правилно – макар и в… Покажи целия коментар »

И все пак...
И все пак...
01 април 2023 10:24
Гост

Е, сега това може ли да го каже юрист? ТР-то пряко противоречи на закона, ама било целесъобрзано. Съгласен съм, че надробиха каша още 2015-та година и в него ТР трябваше да има действие само за напред заради правната сигурност… Но като не са го направили, си е тяха вината и сега едно о*иране го замазват с второ такова, изинете ме за френския.

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 23:24
Гост

Тук явно никой не е прочел мотивите на ТР, а само диспозитива и се хейти. Решението е повече от разумно и правилно. Касае само юридически факти преди 25 юни 2015 г. Посочени са две решения на ЕСПЧ, по които сме осъждани точно заради прилагане на Тълкувателни решения със „задна дата“. Посочили са и че ЗНА не се прилага за тълкувателни решения и постановления, което е абсолютно вярно. Тук пишещите явно искате да се нарушава пар.6 от ЕСПЧ – право на справедлив съдебен процес. За длъжници-неюристи, подобни коментари са ясни и очаквани. Другите очевидно са далеч от Правото, дори и формално… Покажи целия коментар »

И все пак...
И все пак...
01 април 2023 10:32
Гост

И откъде решиха, че чл. 50 ЗНА не се прилага? От закона не следва такова нещо? Че за кое друго тълкуване остава да важи – само за автентичното от законодателя ли? Ха-ха. А да кажете останалите ТР-та прилагат ли се за заварените случаи?
И има достатъчно решения на СЕС, които говорят тъкмо обратното – че тълкуване с прилагане само за в бъдеще е допустино по изключение, ако е изрично посочено.

идиот от ВКС
идиот от ВКС
30 март 2023 23:24
Гост

Тия удариха дъното

Тъп като баба от ВКС
Тъп като баба от ВКС
30 март 2023 23:17
Гост

с тези дебили за съдии, БГ-то няма никакъв шанс

Пенчо бре
Пенчо бре
31 март 2023 10:28
Гост

С тези некоректни длъжници БГ никога няма да се оправи.

Армагедон
Армагедон
30 март 2023 22:44
Гост

Лекс, не е честно от Ваша сърана, да не публикувате всички коментари по темата.

съдия
съдия
30 март 2023 21:20
Гост

ТР за ТР – този цирк само тук е възможен…бабите пръд*иви от Ве-Ка-Се-то, ще дават акъл….само се сетете за Геника “Конституцията“ и какви го натвори – че ЕКПЧ нямала примат и т.н….да, и разни с нисък
интелект гюро-юнаци….Филипчо окръжния например.

Име
Име
30 март 2023 20:00
Гост

Белазелковите простотии ги екстраполираха в ТР. Ех, пусти колектори, имат ресурс..

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 20:26
Гост

Един призрак броди из ВКС.

Станчо
Станчо
30 март 2023 22:15
Гост

Призрака на корупцията, нали?

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 14:30
Гост

В смисъл, че са подкупили цялата гражданска и търговска колегия на ВКС без десет човека ли? Айде по-сериозно, ако обичате??

анонимен
анонимен
31 март 2023 15:42
Гост

Те повечето не са разбрали какво подписват горките, а че „шедьовърът“ не е сътворен от корупционна група във ВКС го разправям на тези дето ще ти вярват. Ако има такива, де…

грую
грую
30 март 2023 19:26
Гост

ВКС го напълниха с глуповати връзкари и/или със специално подбрани мижитурки и резултатите са налице. Вече всеки техен публично наблюдаван акт е потенциален обществен скандал.

Лустрация, изпити, временно инсталиране във ВС!
Лустрация, изпити, временно инсталиране във ВС!
31 март 2023 7:05
Гост

Крайно време е във Върховния съд: -Инсталирането да е ВРЕМЕННО . След определен срок-3, 4 или 5 години да се връщат в съда, откъдето идват. Въпрос на едно изречение в закона, дори не е необходимо изм. в Конституцията. -Да бъдат въведени ежегодни изпити за инсталираните във Върховните съдилища-и основния, и клонирания Върховен съд-също въпрос на едно изречение в ЗСВ. Явно необходимост от изпити има. Срещу заплатата от 10 000 и безкрайните привилегии-не само почти 200 бона при пенсиониране вече, неплащане на осигуровки, 14 заплати годишно , 4000 лв безотчетни пари за дрехи, до 40 процента добавка за стаж, дъъъъълги отпуски,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 19:04
Гост

Предлагам да се направи нещо нечувано, и неслучвало се досега.
Да бъде предявен иск за прогласяване на това ТР за нищожно-защото е противно на правовия ред. Без значение от резултатът, ще се вдигне щум по темата, което е и идеята.
Може ли ТР да бъде нищожно? Що да не може. ТР е човешко творение, не е по-по-най.
Какъв е редът за прогласяване на нищожност за ТР, при липса на изричен текст в закона ? Редът за „редовите“ решения ньма друг.
А това,че няма случай в историята ТР на ВКС да е прогласявано за нищожно-какво от това.

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 20:25
Гост

Кротко с недопустимите искове. За съжаление ще трябва да се съобразяваме с него до момента, в който ВКС разберат каква глупост са направили и се започне с „корективната“ практика по чл. 290 ГПК в стил „то това е само за конкретна хипотеза“ и „ние не сме имали предвид точно това, което сме казали“. Бая време ще мине до тогава, обаче.

средностатистически гражданин
средностатистически гражданин
30 март 2023 19:01
Гост

Срам ме е от този ВКС, за чиято издръжка и екстри трябва да плащаме данъци.

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 18:51
Гост

За съжаление пак се пишат решения за конкретен случай, без да се дава сметка как разрешението ще се мултиплицира в бъдеще по аналогия. Легитимирана ли е сестрата на починалия да претендира неимуществени вреди от смъртта на брат си, ако събитието е настъпило преди 21.06.2018г., когато е постановено ТР 1/2016г. на ОСНГТК, или се прилага ППВС 2/1984г.? Приложими ли са били постановките на ТР 1/2000г. по отношение на въззивното производство за периода от 01.03.2008г. до 09.12.2013г., когато е постановено ТР 1/2013г. на ОСГТК? Правилото „ne bis in idem“ не е ли съществувало в правния мир до 21.12.2015г., когато е постановено ТР… Покажи целия коментар »

Съдия
Съдия
30 март 2023 18:48
Гост

Колеги, нека го кажем честно и в прав текст : „Царят /ВКС/ е гол“. И за съжаление от него лъха неприятно. Имам поглед върху системата от началото на 90-те години. Обективната съпоставка сочи, че толкова слаб и некомпетентен кадрови състав, в тези 30 г., ВКС никога не е имал. Това ТР не е нищо друго, освен незачитане на правния порядък. Във форума има множество постове, че в случая се касае за корупция. Не мисля така. Касае се за едно плашещо съчетание от некомпетентност и конформизъм, така характерно вече за този дълги години уважаван и респектиращ съд. Причините за днешното му… Покажи целия коментар »

зачитаща закона за разлика от съдиите от ВКС
зачитаща закона за разлика от съдиите от ВКС
30 март 2023 18:17
Гост

Приетото от ВКС тълкувателно решение по т.д.№3/20 г. ОСГТК е в нетърпимо противоречие с най-малко 4 предходни, необявени за загубили сила ТР. Квинтесенцията на днешното решение е, че до 25.06.2015 г. изпълнителният процес е съдебен процес. Това е безумният извод, който е подкрепен с голямо мнозинство. С други думи занапред ще трябва да пазим правото от ВКС.

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 18:11
Гост

С това ТР, бая адвокати загубиха днес много вече заведени от тях дела по 439 ГПК и затова е целия този вой във форума. Клиентите им ще плащат дебели разноски, а те пак ще се оправдават пред тях с „корумпирания и лош“ български съд, вместо да посочат като причина собствената им юридическа неграмотност.

съдия не от ВКС
съдия не от ВКС
30 март 2023 18:35
Гост

Ако горната глупост беше вярна, колкото са недоволните адвокати /на длъжниците/, толкова щяха да са и доволните /на взискателите/. Не виждам в коментарите някой да е особено прехласнат от решението. За сметка на това виждам много и основателна критика срещу него. Истината е, че днес ВКС постави под сериозен въпрос базовата си правна компетентност.

Манипулатор
Манипулатор
30 март 2023 18:39
Гост

Глупости. Нито съм адвокат, нито съм страна по дело, нито съм длъжник или взискател. Но съм завършил в Университета, а не в милиционерското училище, или в планинския, речния, морския, техническия, икономическия, аонсувския ПУЦ.
Решението е абсурдно, незаконно, опасно и противно на правовия ред, създаващо правни норми.
И само законодателят може да опази потърпевшите от това решение. Последиците от решението са пУтресаващи(с У) за потърпевшите-старите длъжници. Тежко и горко им.
Но за 10 бона заплата-това е!

Потърпевшите да мислят за кого да гласуват-спасението ви е в Парламента , чрез законодателна промяна!

Манипулатор
Манипулатор
30 март 2023 18:53
Гост

И ще повторя-крайно време да се въведат периодични атестационни изпити за ВС-визирами основния и клонирания ВС. Необходимост има.
И инсталирането във ВС да е временно, а не доживотно, и след определен срок-примерно 5 г да се връщат в съда, от който идват. Вечното инсталиране до пенсия води до подобни … безумни съдебни решения. Два режима за длъжниците-ама това в Симеоново ли е преподавано?
Правната каша е тотална, и парламентът да реагира със законодателна промяна!

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 22:46
Гост

Е, кой в парламента мисли за тези неща, бе колега?! Дайте по-сериозно. Там са от тиква надолу… Никой няма да им позволи на депутатите да пипат ЗЗД в тази му част, не си правете илюзии.

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 22:43
Гост

Какво като ще загубим дела по чл. 439 ГПК?! Това ли е важното в случая?
Да не би колекторите и банкерчетата да си съберат после вересиите?!? Нищо няма да съберат, защото ги мързи да работят.

Лошото е, че се оказа, че ВКС се огъва под натиск на банки, колектори и прочее. Даже ЧСИ-тата (повечето) проявяват разум и нямат желание да гонят Михаля/вятъра… Само банкерчетата си мислят, че ще продават на печалба нечии ниви и ливади или дворно място с полусрутена къща на село, или пък леки коли със спукани гуми, без акумулатор, които не са палени от 5-6 години….

Mary
Mary
23 април 2023 21:50
Гост

Ако някой може да си позволи да загуби 5000 лева и да остане вечен длъжник – си е негова работа. Но не е редно да заведеш дело при едни обстоятелства, а съдиите да го решават при други. Кой може да знае какви тълкувания ще приемат след 5, 10 или повече години и да искат те да имат обратно влияние? Абсурдно е това!

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 17:34
Гост

те и преди това си бяха изгубени делата им.
съдиите приемаха именно това, което сега е прието и в новото ТР.

коко
коко
30 март 2023 18:02
Гост

Отдалеч намирисва, че принос в постановяване на днешното ТР има един бивш съдия във ВКС, изявен корупционер. Преди около 15 г. в журналистическо разследване го бяха приклещили, че е купил огромно жилище със средства с неясен произход /400 000 лв., доколкото си спомням/. Той твърдеше, че му били дарени от сестра му. Журналистката го запита може ли да представи банков документ, а той й отговорил, че му ги дала в брой. По-нататъшният коментар е излишен.

Закривай! Лустрирай! Реучреди в редуциран състав!
Закривай! Лустрирай! Реучреди в редуциран състав!
30 март 2023 17:55
Гост

Това Тълкувателно решение е нищожно, защото е противно на правовия ред. Незаконно е, недопустимо е длъжниците да бъдат третирани по два различни начина. Това яко противориче на вътрешното и на Съюзническото *антидискриминационно законодателство! Следващия парламент да направи реформа по Грузински-пълно закриване на съдебната система, лустрация на сега инсталираните и нови назначения в редуциран състав. ВС трябва да е от общо 12 съдии, да няма клониран върховен съд, и заплатите във ВС да са ПО-НИСКИ от заплатата на професор. В цивилизования свят съдия във ВЪРХОВЕН СЪД ПОЛУЧАВА ПО-МАЛКА ЗАПЛАТА ОТ ПРОФЕСОР! Посланик Уорлик беше прав-има две съдебни системи-за бедни и за… Покажи целия коментар »

Манипулатор
Манипулатор
30 март 2023 18:11
Гост

Това решение е опасно за правовия ред, незаконно, нищожно, противно на вътрешното и Европейското законодателство, некомпетентно, нередно, грозно, прецакващо старите длъжници, дописващо закона, създаващо правни норми-каквото правомощие ВС няма! ЗАКОНОДАТЕЛЯТ да реагира с максимален приоритет, веднага след изборите: 1. Като уреди въпроса със закон-ясно и изрично. Не бюджетът, а държавата да се справи с това незаконно решение на ВС е най-важното-не е допустиМо ВС да твори нормативни актове! 2. Като озапти заплатите и привилегиите в съдебната система-със закон, щото самозабравянето е …нередно. Съдия не трябва да получава и една стотинка повече от заплатата на ПРОФЕСОР В УНИВЕРСИТЕТА. Университета с гл.… Покажи целия коментар »

Тъжно
Тъжно
30 март 2023 17:50
Гост

От десетилетия във всякакви актове ВКС казва, че изпълнителното производство НЕ и съдебен процес. И сега казва, че до 26.06.2015 г. всъщност Е. Мотиви няма. Само несвързани изречения като за 2.50 в първи курс.

Парадия
Парадия
30 март 2023 17:48
Гост

Три години мислене за три изречения, без никакви мотиви, пълна подигравка.

За толкова пари-толкова изречения
За толкова пари-толкова изречения
30 март 2023 17:57
Гост

За 10 бона заплата, плюс 13-та и 14-та, плюс 4000 бона за дрехи, плюс 160 000 при пенсиониране, плюс максимални пенсии при неплащане на осигуровки, плюс приоритетно инсталиране на низходящи и роднини-толкова!

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 17:18
Гост

Особените мнения са абсолютни глупости този път. Абсолютно правилно ТР на ВКС. Поздравления!

пепи
пепи
30 март 2023 17:42
Гост

Напротив, немотивирано безумие представлява тълкувателното решение. За разлика от него, изготвеното от 8 съдии особено мнение е като правна лекция за студенти-първокурсници.

анонимен
анонимен
30 март 2023 16:55
Гост

Решение като за месечна заплата от 9000-10000 лв. Сигурен съм, че част от тези безлични хорица дори не са разбрали какво подписват.

КОНПИ
КОНПИ
30 март 2023 16:33
Гост

В сегашния си състав, който в голямата част е продукт на кадрова корупция, ВКС не е годен да изпълнява конституционно вменените си функции.

Каша след каша
Каша след каша
30 март 2023 16:25
Гост

Пълен батак!
Назрява нуждата от ново тълкувателно решение по въпроса: От кой момент започва да се прилага ТР № 3 от 28.03.2023 г. по по тълк. д. № 2/2020 г. на ОСГТК?

при това ниво на ВКС-толкова
при това ниво на ВКС-толкова
30 март 2023 16:40
Гост

След като станахме свидетели на иновацията „тълкуване на тълкувателното“, вероятно ни очаква следващата правна перла „тълкуване на тълкувателното за тълкуване на предходното тълкувателно“.

Hahahah
Hahahah
30 март 2023 16:19
Гост

Срам и позор!!! Особените мнения са класи над двете несвързани изречения, приети мнозинството. Решението само ще създаде поредните проблеми и няма да реши нищо.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 март 2023 16:10
Гост

Защо за интерпретацията на тълкувателните решения на върховните съдилища не може по аналогия да се приложи по ЗНА: Чл. 50. (1) Тълкуването има действие от деня, когато е влязъл в сила актът, който се тълкува. „(2) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г.) По изключение органът, издал акта за тълкуване може да даде на тълкуването действие само занапред, ако обратното му действие може да създаде усложнения. В такъв случай тълкуването влиза в сила три дни след обнародването му.“ И без това този тип актове притежават характеристиките на нормативни актове реално погледнато наподобяват инструкциите по чл. 7 от ЗНА като… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 17:58
Гост

Тълкувателното решение на съда нормативен акт ли е бре? Какъв ЗНА, какви пет лева?!(

Като не е закон, да не го спазваме
Като не е закон, да не го спазваме
30 март 2023 19:37
Гост

А ТР закон ли е, бре? В кой закон пише, че до някаква си дата едно, пък после друго. При една и съща норма в ЗЗД… ВКС се осра, без извинение.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 март 2023 20:02
Гост

Казах ЗНА да се приложи по аналогия, защото двете посочени в коментара ми фигури – инструкция и тълкувателно решение са близки по естеството си на указания как да се прилагат правила от долустоящи органи.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 март 2023 20:35
Гост

Корекция – „фигури“ да се чете „актове“.

петко
петко
30 март 2023 16:09
Гост

Поредното платено тълкувателно решение на ВКС. Броят на отграничилите се от глутницата е нищожно малък. С този ВКС нито до Шенген ще стигнем, нито може да се чака минимална справедливост. Започвам да вървам, че в съда има групи, правещи бизнес и от тълкувателните решения.

ЧАВО
ЧАВО
30 март 2023 16:03
Гост

Ебахти кретените честно.

Особените мнения са класи над мотивите по приетото….

дискриминация към длъжници
дискриминация към длъжници
30 март 2023 15:51
Гост

Това решение дискримира длъжниците-като ги поставя в две категории-благоприятна и неблагоприятна. Едните категория длъжници са прецакани, а другите-за тях има благоприятно тълкуване, и то само заради някаква си дата, която дори не е записана от законодателя
Същият аргументи за кредиторите!

Дискриминацията на база статус-дори то и на длъжник е недопустима. Една категория длъжници са третирани по-добре от друга категория длъжници. Това е недопустимо.

НС с приоритет да реши казуса, а КЗД да се самосезира и да провери дали ВКС не извършва дискриминация към „старите “ длъжници-те са третирани драстично по-зле от новите. В правото двоен аршин на третиране е НЕДОПУСТИМ!

Петко Венедиков
Петко Венедиков
30 март 2023 15:45
Гост

На практика най-важният въпрос остава без отговор. Ако е настъпила перемпция преди обявяването на новото тълкувателно решение, откога ще започне да тече давността? Защото перемпцията си я има в ГПК над 70 години…

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 16:08
Гост

Отговорът може да намерите в действалото преди тълкувателното решение ППВС 3/1980г. във връзка с Тълкувателно решение № 47 от 1.IV.1965 г. по гр. д. № 23/65 г., ОСГК, което, макар да не е задължително, е възпроизведено в редица решения по чл. 290 ГПК, тъй че датата на постановяване тълкувателното решение от 2015г. не касае този въпрос. Ако перемпцията е настъпила преди 26.06.2015г., давността тече от настъпването на перемпцията.

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 17:09
Гост

И какво общо има перемпцията с давността, че да започне да тече давността от перемирането на делото. Пълна глупост!

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 17:34
Гост

Нека да поразсъждаваме какво общо има. Днешното ТР ни казва, че до 26.06.2015г. се прилага ППВС 3/1980г. ППВС 3/1980г. ни казва, че давност не тече, докато трае изпълнителното производство, следователно след неговото прекратяване започва да тече нов давностен срок. Перемпцията настъпва по силата на закона и води до прекратяване на изпълнителното производство /ТР 45/65г. и постановените въз основа на него решения/. Следователно при действието на ППВС 3/80г. давността започва да тече от перемирането на изпълнението, независимо кога е станало това. Нали не смятате сериозно, че давността за вземания по изпълнително дело прекратено през 2001г. започва да тече от 2015г?

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 18:38
Гост

Напротив, абсолютно сериозно смятам, чедавността за вземания по изпълнително дело прекратено през 2001г. започва да тече от 2015г заради това, че до юни 2015 г. се е прилагало и е било в сила ППВС 3/80 г. Престанете да бъркате перемпция с давност и научете най-накрая, че това са две много различни неща!!!

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 19:15
Гост

Това е много интересно. Явно според Вас в ППВС 3/80г. /постановлението, посветено на тълкуването на чл. 115, б. „ж“ ЗЗД/ пише, че давност изобщо не тече, независимо дали има или няма висящо изпълнителното производство за вземанията. Да попитам от чисто любопитство, дали смятате и че след края на съдебния процес относно вземането давността също си остава спряна?

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 19:25
Гост

Ако под „съдебен процес“ имате предвид исковия такъв, то е естествено, че след края му давността не е спряна, но за това си има изрични разпоредби в ЗЗД. Изпълнителният процес е съвсем различно нещо от исковия и аналогията, която предлагате с исковия процес е напълно неуместна.

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 19:36
Гост

Странно, защото в ППВС 3/80г. Върховният съд прави именно тази аналогия, за да приеме, че давност не тече докато трае изпълнителният процес.

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 17:17
Гост

мисля, че не е толкова труден отговора на този въпрос – започва да тече от 26 юни 2015 г. ако нищо не е правено и не се прави по делото, но ако се извършат изпълнителни действия по перемирано дело, те не са нищожни и прекъсват давността. Разбира се, това ще го отговорят в друго тълкувателно дело, но мисля, че така ще го решат. Перемпцията е една глупост, възприета без мислене от българския законодател. Проверете откъде е възникнала и защо е въведена от Юстиниан :))))

Е**а майката на правото
Е**а майката на правото
03 април 2023 16:19
Гост

Според вас прекъсваме ли давност, когато същата е спряна? Човек е заспал в 22ч., и понеже поема въздух/трябва да диша/ то със поемането на всеки дъх приемаме, че е заспал в този момент. Това са глупости. Не може, при липсата на изпълнително дело да се приеме, че давността е спряла, въз основа на постановлението, защото давност се спира по законова норма, а не на тълкуване. Чл. 115, б. Ж ЗЗД визира съдебен процес и то докато трае, след като изпълнителното дело приемаме, че е съдебно, то давността ще спре докато е налице виящ съдебен изпълнителен процес. Прекратяването по право на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 15:23
Гост

Скандално решение! Противоречи на ЗНА и разбира се обслужва изцяло интересите на банките!

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 15:37
Гост

na koe protivorechi ot ZNA ili samo si pishesh?

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 15:49
Гост

чл. 50 от ЗНА

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 март 2023 16:11
Гост

чл.50 от ЗНА, приложен по аналогия за тълкувателните решения.

Ники
Ники
30 март 2023 15:06
Гост

Очаквано!

Юлиян
Юлиян
30 март 2023 15:04
Гост

Подробностите ще са интересни.

Цветанов
Цветанов
30 март 2023 15:02
Гост

Браво!

Филип
Филип
30 март 2023 15:01
Гост

Доволен съм от решението.

Ангелина
Ангелина
30 март 2023 14:52
Гост

Би било зиненадващо да течеше

Йордан
Йордан
30 март 2023 14:52
Гост

Чудесно

нямам думи
нямам думи
30 март 2023 14:51
Гост

Това е скандалът на деня! Няма да тече давност, все едно не е влязла в сила КРБ през 1991 г.?!

Дробета
Дробета
30 март 2023 14:51
Гост

Тук коментират хора, които не са наясно

Манолев
Манолев
30 март 2023 14:51
Гост

Пак шашмалогия. Пак и пак и пак!

Елисавета
Елисавета
30 март 2023 14:51
Гост

Подписано с особено мнение. Ама сте го подписали, нали? Ако не искаш д аправиш нещо, то не го правиш

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 15:37
Гост

А едно време това беше сайт за юристи…

Пупу
Пупу
30 март 2023 14:50
Гост

Ще очаквам още подробности!

Машов
Машов
30 март 2023 14:50
Гост

Остана и да тече, братче

Mavrodiev
Mavrodiev
30 март 2023 14:50
Гост

Определено това е убедително казано

Kiki
Kiki
30 март 2023 14:49
Гост

Е логично

Филип
Филип
30 март 2023 15:05
Гост

Напълно очаквано решение.