Отказът на съдебния изпълнител да издаде постановление за прекратяване на изпълнителното дело поради настъпила перемпция не е нарушение. Не е дисциплинарно нарушение и извършването на въвод във владение по искане на купувача на публична продан след перемиране на изпълнителното дело.

Това заяви състав на Върховния касационен съд (ВКС) с председател Мария Иванова и членове Даниела Стоянова (докладчик) и Таня Орешарова (пълния текст на решението виж тук).

Върховните съдии потвърждават отказа на Дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители (ЧСИ) да накаже столичен ЧСИ.

Казусът започва след оплакване до Инспектората на Министерството на правосъдието от наследниците на ипотекарен длъжник. Министърът на правосъдието сезира КЧСИ, тя отказва да накаже съдебния изпълнител и делото стига до ВКС.

Едно от сочените от министъра основания за налагане на дисциплинарно наказание е, че ЧСИ е нарушил чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК като е постановил отказ по молбата на длъжника по изпълнителното дело за прекратяването му, поради настъпила перемпция, а е издал постановление за прекратяване едва след изрични указания от Софийския градски съд.

ВКС приема, че ЧСИ не е извършил нарушение. Той припомня, че в тълкувателно решение №2/2013 г. на Гражданската и Търговската колегии беше разяснено, че когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, прекратяването на изпълнителното дело настъпва ex lege, без да е необходимо съдебният изпълнител да констатира, издава или скрепява този факт с изричен акт. „Доколкото това е така, то неиздаването на постановление за прекратяване поради перемпция, респективно отказът за издаване на такова постановление, който подлежи на съдебен контрол, не съставлява нарушение на разпоредбите на ГПК“, посочват върховните съдии. И напомнят, че съдебният изпълнител носи дисциплинарна отговорност, ако след перемиране на делото по силата на закона, извърши принудителни действия за удовлетворяване вземането на кредитора.

„Този извод съответства на разрешението, дадено в тълкувателния акт, че когато прекратяването е по силата на закона, прекратителният ефект настъпва с осъществяване на съответните правно релевантни факти, т.е. без значение е дали съдебният изпълнител ще постанови акт за прекратяване принудителното изпълнение и кога ще направи това, тъй като в този случай обжалването е без значение за момента на настъпването на ефекта, а когато прекратяването става по силата на акт на органа, който ръководи съответното производство, прекратителният ефект настъпва с влизането в сила на този акт, т.е. обжалването в случая има значение за момента на настъпването на ефекта“, заявява ВКС.

Друго, сочено от министъра на правосъдието нарушение на съдебния изпълнител, е именно за извършени действия след настъпилата перемпция. След като прекратява изпълнителното делото и връща изпълнителния лист на взискателя, ЧСИ е насрочил и извършил въвод във владение на обявения за купувач на публична продан, извършена по делото.

Извършените от съдебния изпълнител действия след прекратяване на изпълнителното производство по чл. 433, ал. 1 т. 8 от ГПК не са изпълнителни действия по това прекратено производство. Те не са принудителни действия за удовлетворяване вземането на кредитора“, заявява ВКС. И разяснява, че това са действия, извършени по силата на чл.498 ГПК, които предвижда, че купувачът на имота може да поиска от съдебния изпълнител извършване въвод във владение и той се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота.

Постановлението за възлагане на имот при публична продан е пряко изпълнително основание и се ползва с особена изпълнителна сила, която се разпростира по отношение на всички. Това прави възможно осъществяването на въвода, освен срещу длъжника и срещу всяко лице, което бъде заварено в имота, включително и срещу истинския собственик, щом като той не е предотвратил принудителната продан. Това специфично изпълнително основание е, за да се удовлетвори непаричното вземане на купувача на имота за установяване на фактическата му власт върху него и е различно от изпълнителното основание, въз основа на което е образувано прекратеното изпълнително производство – изпълнителният лист, предназначен да се постигне принудително събиране на паричното вземане на взискателя“, подчертава ВКС.

И напомня, че по силата на постановлението за възлагане възникват процесуални отношения между купувача по публичната продан и ЧСИ и между ЧСИ и длъжника. Те са свързани с осъществяване на защитата на правото на купувача, като собственик на имота, да получи владението върху него. Принудителният способ за осъществяване на тази защита е предаване на владението върху недвижимия имот чрез извършване на въвод. Тези процесуални отношения са различни от процесуалните правоотношения по повод прекратеното изпълнително производство – последните са между съдебния изпълнител, взискателя и длъжниците. Различни по характер са и материалноправните отношения – по силата на изпълнителния лист възниква материално правоотношение между взискателя и длъжниците като първият има правото да получи паричната престация, а длъжникът има задължението да я плати; съответно по силата на постановлението за възлагане възниква материално правоотношение между купувача по публичната продан и длъжниците по прехвърляне на правото на собственост върху имота, пишат върховните съдии.

Те разясняват, че макар въводът да се извършва по същото изпълнително дело, е налице друг изпълнителен процес. Той вече не е за удовлетворяване на взискателя, а на притезанието на купувача от публичната продан срещу длъжника за предаване владението на купения от публичната продан имот.

28
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Предложение
Предложение
23 ноември 2022 7:39
Гост

Предлагам, държавата в интерес на правната сигурност да провежда периодични атестационни изпити за действащите ЧСИ, и то по цялото право!

ала бала
ала бала
22 ноември 2022 20:02
Гост

бабите от ВКС,поради липса на реален член, са измислили член в ГПК 🙂

Глупав
Глупав
22 ноември 2022 19:58
Гост

Не ми стана ясно, публичната продан преди, или след настъпването на перемпция е извършена.

Филип
Филип
22 ноември 2022 14:28
Гост

Много разочароващо решение.

Сичеон
Сичеон
22 ноември 2022 14:28
Гост

Направо нелепо.

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2022 14:53
Гост

Решението е правилно, кое не е ясно. Перемцията настъпва по симата на закона, постановлението за възлагане е извънсъдебно изпълнително основание. Или смятате, че щом е намесен ЧСИ трябва наказания, отнемане на права, затвор и т.н. Всички сте перфектни юристи, само ЧСИ са мошенници.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
22 ноември 2022 16:25
Гост

Не, повечето сме посредствени юристи, но ЧСИ са „перфектни мошенници“. 🙂

Адвокат
Адвокат
22 ноември 2022 13:43
Гост

Каква перемциа при публична продан? Две години да не е пипано нищо по делото – от Постановелнието за възлажане?

Андрешкостан
Андрешкостан
22 ноември 2022 13:28
Гост

Съгласен с изводите на съда относно наличието/липсата на правопогасителен ефект съответно в двете хипотези. Но чак пък пълна липса на дисциплинарна отговорност ми идва вповечко.

Закривай!
Закривай!
22 ноември 2022 13:26
Гост

Закривай! Реучреди ВКС в състав от до 12 съдии! За сравнение-в Бразилия техния ВС е от 11 съдии, при стократно по-голяма натовареност(проверимо е). Бразилския ВС гледа всякакви дела, тоест е реално правораздаващ.

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2022 12:54
Гост

Естествено, че съдебният изпълнител ще извърши въвод във владение на купувача на недвижимия имот. Перемпцията води до прекратяване на процесуалното правоотношение с взискателя, а не до погасяване правата на купувача по публична продан. Последният може винаги да поиска да бъде извършен въвод и е без значение дали този въвод ще бъде заведен под предходния номер на делото или под нов номер. В случая грешката е на министъра, не на ВКС.

човек
човек
22 ноември 2022 10:03
Гост

Давността един път настъпила е юридически факт с правопогасителен ефекет. Проблемът тук не е в тълкуването на давността и това че действието е ex lege, а че в българската правна действителност ЧСИ продължава да изпраща показани за доброволно изпълнение и какво ли още не, независимо, че знае, че давността е изтекла. Така остава впечателние у хората, че ЧСИ е всевластен и може да изисква винаги събиране на вземането чрез принудителни действия. Да, дейтвително давността е изтекла и т.н., но това означава ли, че ръководещият изпълнителното дело орган не трябва да се произнесе. Значи, разбира се, и то на още по-голямо… Покажи целия коментар »

аман бе
аман бе
22 ноември 2022 13:48
Гост

Очевидно не сте юрист/надявам се/ щом пишете подобни неща. Откога ЧСИ има правомощия да се произнася по въпроси за изтекла давност? Също така и съдът не се произнася относно давността в рамките на производство по чл.435 от ГПК. Не пишете глупости и не заблуждавайте хората, които не са юристи. Или си прочетете отново ЗЗД и ГПК, няколко пъти.

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2022 15:18
Гост

Ами то решението касае перемпцията на изпълнението по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК, а не давността, ама кой да чете и кой да прави разлика между петгодишен давностен срок и двугодишен преклузивен срок.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
22 ноември 2022 16:31
Гост

Човек, това са пълни глупости, не правите разлика между погасителна давност и перемпция, моля Ви се прочетете цитираното тълкувателно решение от 2013г., има и линк към него за улеснение.

Бени
Бени
22 ноември 2022 9:50
Гост

Перемпция. А препуция има ли? А полюция?

Картофен мъж
Картофен мъж
22 ноември 2022 9:50
Гост

Стига с тия нарушения

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2022 9:20
Гост

Пълна гавра..

Закривай!
Закривай!
22 ноември 2022 8:51
Гост

ВКС следва да бъде закрит, чрез съответната законодателна промяна-едно изречение текст в Конституцията, и реучреден наново, в редуциран състав, с нови хора, при обединение с втория Върховен съд-клонинга на ул Стамболийски.
При подобно закриване следва да бъдат извършени уволнения, а не преназначаванки, и да не се плащат 20 заплати обезщетение.
Само така ще се постигне рестарт на съдебната система.

Напълни се с калинки
Напълни се с калинки
22 ноември 2022 8:40
Гост

Това решение е недопустими опростачване на правото. Съдиите във ВКС не са това, което бяха

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2022 8:20
Гост

Ееееех, какви тълкувателни решения имаше по времето на Влахов…

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2022 8:54
Гост

Какви?!

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2022 8:20
Гост

Това решение на ВКС е абсурно, незаконно и пример за вулгаризация на правото, опасно за правовия ред. офтопик: Крайно време е за инсталираните във ВКС да се въведат периодични атестационни изпити, и инсталирането във ВКС да е временно, а не доживотно, защото нещата са много зле. Не визирам само като пример пловдивския казус синята къща-заради ВКС държавата е осъдена от Страсбург да плати един милион лева-забележете-плати държавата, а не съдебния състав, издал незаконното и противно на правовия ред решение. Подготвения не се страхува от изпит, и изпит с цел атестация е редно да се посрещне с неистова радост от инсталираните.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2022 8:19
Гост

ВКС е прав – No damage done с отказа за прекратяване, но длъжникът се нужда е от постановлението на ЧСИ, за да е сигурен, че е сложен край на изпълнителното дело. И да, то ще се счита прекратено от момента на настъпване на перемпцията, а не от датата на постановлението на ЧСИ, но какво целиш с изричен отказ в този случай, се чудя аз

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2022 8:23
Гост

Цели се правната сигурност. Дали е настъпила перемпция или не е твърдение и предположение на длъжника до появата на изрично постановление.

хм, хм
хм, хм
22 ноември 2022 8:14
Гост

От една страна – тъй, ама от друга – иначе. Да, перемпцията настъпва по силата на закона, но при сезиране от страна на длъжника, да не прекратиш… какво – срок ли не можеш да броиш? Не знаеш кога за последно кредиторът ти е поискал да извършил изпълнително действие, ли?

Няма такси за тези постановления
Няма такси за тези постановления
22 ноември 2022 8:31
Гост

По молба за произнасяне за перемпия не е предвидена такса. Неиздават постановления, според мен от чист мързел-за какво да си дават зор, като такса няма, а душемирът и спокойствието на длъжникът, че повече няма да има изпълнителни действия, конкретно по перемираното дело на никой не му пука.

ЧСИ-тата зорлем станаха милионери от дейност с ниско ниво на сложност, и хич не им се занимава да улесняват най-бедните хора-с изрично постановление за прекратяване, станали длъжници по изпълнително дело. Няма такса, ще издават подобно постановление, ако бъде въведена някаква такса, дори и 5 лева да . И то за сметка на кредитора…

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2022 9:02
Гост

И за всяко едно постановление и действие на ЧСИ ли трябва да се събира такса бе аланколу? Да ти имам и аргумента!!