Може ли кредитор да поиска вписване на съдебно решение в полза на длъжника му, ако самият той бездейства? На този въпрос отговори състав на Върховния касационен съд (ВКС) след като установи, че по него няма практика по чл. 290 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Повод такъв казус да стигне до ВКС е отказът първо на съдия по вписванията, а след това и на Софийския градски съд (СГС) да разпоредят отбелязване в Имотния регистър на съдебно решение за обявяване на предварителен договор за окончателен по искане на кредитор на една от страните по сделката.

Най-общо историята на случая е следната: Мъж има да получава 100 000 лв. от жена, има издаден изпълнителен лист и е завел дело при частен съдебен изпълнител. Междувременно тя е предявила иск за сключване на окончателен договор за покупко-продажба на два гаража в столичния кв. „Редута“. Той е уважен от съда и по закон (чл. 115 от Закона за собствеността, всички относими разпоредби виж в карето) тя има 6 месеца, за да поиска решението да бъде отбелязано в Имотния регистър. След изтичането на този срок вписването на исковата молба ще загуби действието си.

Решението за обявяване на предварителния договор за окончателен е влязло в сила на 21 юни 2019 г. На 28 ноември 2019 г. кредиторът подава искане до службата по вписванията то да бъде отбелязано.

Как съдията по вписванията и СГС отказаха вписването

Съдията по вписванията обаче отказва. И заявява, че производството не е инициирано от лице с признат от закона правен интерес и че легитимиран да поиска отбелязване на влязлото в сила решение, с което се упражнява искът по вписаната искова молба, в 6-месечния срок е ищецът. Съдията по вписванията приема, че кредиторът не е страна в охранителното производство и няма правен интерес да предяви на собствено основание правата на ищеца.

Недоволен, той обжалва пред СГС. Кредиторът изтъква, че длъжницата няма друго имущество и доходи към момента, а с бездействието си по отбелязване на влязлото в сила решение в нейна полза, цели да увреди правата му. Той обяснява, че това обуславя суброгирането му в правата ѝ за отбелязване на съдебния акт, по който вече има наложена възбрана от ЧСИ.

Съдиите Иванка Иванова (председател на състава и докладчик), Петър Сантиров и младши съдията Константина Христова обаче отхвърлят жалбата му.

В определението си (пълния му текст виж тук) те първо се позовават на чл. 8, ал. 1 от Правилника за вписванията (разпоредбата виж в карето), който казва, че вписването се извършва и по молба на всеки, който има интерес от него. Но после, тълкувайки чл. 115, ал. 1 ЗС, който дава 6 месеца на ищеца да заяви вписването, заявяват: „По този начин законът изрично посочва лицето, което надлежно може да инициира вписването на влязлото в сила съдебно решение, с което е уважен иск по чл.19, ал.3 ЗЗД. Същевременно жалбоподателят не е ищец в производството по чл.19, ал.3 ЗЗД“.

На аргументите на кредитора, че с бездействието си длъжницата заплашва неговото удовлетворяване във воденото от него изпълнително производство, СГС отговаря така: „Същевременно, ако упражнението на правото на длъжника не се състои в предявяване на иск, какъвто е разглежданият случай, кредиторът, за да извърши действието, трябва да бъде овластен от съда по реда за обезпечаване на исковете, на основание чл.134, ал.3 ЗЗД. Не е налице правна възможност в рамките на охранителното производство по вписване на влязлото в сила съдебно решение, с което уважен иска по чл.19, ал.3 ЗЗД, съдията по вписванията да  извършва преценка относно правния интерес на жалбоподателя на заявеното от него основание, при липса на изрично овластяване от съда да инициира това производство“.

Защо ВКС разпорежда вписването

ВКС категорично отхвърля тези съждения (пълния текст на определението виж тук). И заявява: „Всяко лице, което има правен интерес, може да извърши отбелязване в службата по вписванията на влязло в сила решение на основание чл.115,ал.2 ЗС и чл.14 ПВ“.

Върховните съдии Бранислава Павлова (председател на състава), Теодора Гроздева и Владимир Йорданов (докладчик) обясняват, че от разпоредбата на чл.115, ал.2 ЗС не следва да се прави извод, че отбелязване може да поиска само ищецът. „Адресат на тази разпоредба е съдът, който уважава иска по чл.19,ал.3 ЗЗД за вещно право върху недвижим имот, исковата молба по който е вписана. Диспозицията на разпоредбата предвижда задължение за съда в диспозитива на решението си да укаже на ищеца да извърши отбелязване на решението в шестмесечен срок, тъй като след изтичането на този срок вписването на исковата молба губи действието си“, посочват те. И подчертават, че чл. 115, ал. 2 ЗС въобще не разрешава въпроса дали друг, освен ищецът, чийто иск е уважен, е легитимиран да извърши отбелязването на влязлото в сила решение.

„Наличието на правен интерес от искано отбелязвано на влязло в сила решение на основание чл.115,ал.2 ЗС и чл.14 ПВ следва да се преценява от съдията по вписванията, а по жалба срещу негов отказ – от окръжния съд, който разглежда жалбата, тъй като съгласно чл.278,ал.2 ГПК, ако съдът отмени обжалваното определение, той решава сам въпроса по жалбата за наличието на правен интерес у лицето, което иска вписването, който е обуславящ по отношение на въпроса за наличието на предпоставки да бъде извършено вписването“, подчертават тримата върховни съдии.

Затова заявяват, че кредиторът в случая има интерес от вписването и разпореждат на съдията по вписванията да го извърши.

 

 

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 21:15
Гост

Какво било ясно, какви трети курсове, не знам, но ако водите дело и някое трето лице започне да се намесва в него, да заявява преписи и вписвания, нещата едва ли ще изглеждат по същия начин. За да се извърши вписване, първо на кредитора трябва да бъде издаден заверен препис от влязлото в сила решение по чуждото дело, по което кредиторът /и всяко друго лице освен страните/ няма никаква работа. Както правилно е отбелязал СГС, извънсъдебното упражняване на чужди права в интерес на кредитора става след овластяване по реда на чл. 134, ал. 3 ЗЗД. Именно в това производство се преценява… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 8:37
Гост

НЕ знам какво негодуват някои. Добро е

анонимен
анонимен
28 септември 2020 11:16
Гост

Поздравления за решението на ВКС.

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 8:37
Гост

Ами така и трябва да бъде ако ме питате бе

Anonimen
Anonimen
28 септември 2020 12:40
Гост

Абсолютно точно!

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 8:33
Гост

Да ви имам тълкуванията. Какъв „правилник“ то си е чист закон

Димитрова
Димитрова
28 септември 2020 8:32
Гост

Егати решението

Иванов
Иванов
28 септември 2020 8:32
Гост

Странно изглежда отстрани, наистина. Ами както решат

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 8:31
Гост

Работата е ясна

Кирил
Кирил
28 септември 2020 12:40
Гост

Вече ДА. Благодарение на ВКС

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 8:16
Гост

Когато ВКС влиза в ролята на преподавател в трети курс. Явно има нужда

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 8:14
Гост

Длъжникът без действа, за да скрие от кредитора информацията, а СВ и СГС покриват длъжника. Така изглеждат отстрани нещата

тъй, тъй
тъй, тъй
28 септември 2020 8:17
Гост

Работа е ясна – да влезе убитият.

Ники
Ники
28 септември 2020 11:18
Гост

И на мен ми се струва, че проявяват субективизъм.

точка беге
точка беге
28 септември 2020 8:09
Гост

Логиката е ясна. Има ли влязло в сила решение, което подлежи на вписване – има. В интерес на сигурността на оборота ли е да бъде вписано – да. Може ли да има правнозащитом интерес да не получи разгласа влязло в сила решение – не. 115 ЗВ цели само да предотврати бездействие на ищеца, да го стимулира, а не да ограничи друг да поиска вписването.

към точка
към точка
28 септември 2020 8:12
Гост

Подобно стеснително тълкуване на правилника, който си е чист закон, и на ЗС е напълно недопустимо. Стига само да си представиш практическия резултат от решението си и готово

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 8:13
Гост

Явно трябва да се връщаме на основата на правораздаването, че съдът РАЗРЕШАВА правни спорове, а не ги създава.

четене с разбиране
четене с разбиране
28 септември 2020 8:05
Гост

Понякога се чудя как някои хора са научени въобще да четат с разбиране. Нещо, което се учи в началното училище. Напълно ясна разпоредба на ПВ. И насреща неадекватно четене от СВ и СГС.

Анонимен
Анонимен
28 септември 2020 8:11
Гост

Чукча не читател, чукча писател