Две разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), които бяха приети в началото на тази година, на практика въвеждат безсрочна строителна забрана, нарушават правото на собственост и са противоконституционни. Това е категоричното становище на Върховния административен съд (ВАС), което той излага пред Конституционния съд (пълния му текст виж тук).

Става дума за чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ (виж карето). Двата текста влязоха в ЗУТ между първо и второ четене и срещу тях незабавно и остро възрази строителният бранш, а след това президентът Румен Радев им наложи вето. Въпреки аргументите на бизнеса и на държавния глава, депутатите ги приеха.

През лятото те бяха оспорени в Конституционния съд от омбудсмана Диана Ковачева, тъй като превръщат собствениците на имоти в заложници на бездействието на общинските власти. С остро критично становище по тях излезе Върховният касационен съд, сега ВАС дава детайлна аргументация за недопустимия противоконституционен ефект на двете разпоредби.

Първата от тях – чл. 148, ал. 16 ЗУТ, предвижда: „Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т. ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпът до строежа“.

Върховният административен съд подробно разяснява какво значи да се дава разрешение за строеж само при приложен ПУП. Те сочат, че ПУП по отношение на регулацията се счита за приложен в две хипотези: първата – със сключването на окончателни договори за прехвърляне право на собственост, и втората – с изплащане на обезщетенията по отчуждителните производства.

„Докато първата хипотеза обвързва собствениците на съседни УПИ-та да сключат окончателни договори за уреждане собствеността върху придаваеми по регулация части от тях към имотите им, то втората хипотеза не зависи от собствениците на УПИ, а изцяло от волята и желанието на общинската администрация да започне и приключи отчуждително производство по ЗОС за частите от УПИ, попадащи в трасето на предвидена, но нереализирана улица, като обект по чл. 205, т. 1 ЗУТ“, заявява ВАС.

Върховните съдии напомнят, че срокът за започване на отчуждителните процедури е 10 години от влизане в сила на плановете за изграждане на улиците. „Прилагането на уличната регулация е право и задължение на общината, като срещу бездействието ѝ собствениците на засегнатите имоти не могат да направят нищо. Те могат да приложат регулацията по отношение на вътрешните (странични и към дъно) регулационни линии на УПИ, когато не съвпадат с имотните граници на поземления им имот, като сключат окончателни договори по чл. 15 или 17 ЗУТ, но не и да приложат уличната регулация“, се изтъква в становището.

ВАС обяснява, че целта на чл. 148, ал. 16 ЗУТ е планът за улична регулация да е предварително приложен преди строителството, за да бъде обезпечено изграждането на техническата инфраструктура, т.е. на улиците. Но е категоричен, че въведеното ново условие не е подходящо средство за постигането ѝ, тъй като несъразмерно засяга и ограничава конституционно защитеното право на собственост.

„Забраната за издаване на разрешение за строеж на собствениците и на носителите на вещно право на строеж върху УПИ, при неприложена улична регулация, съществено ограничава правомощието „ползване“ като елемент на правото на собственост, тъй като препятства застрояването на имота съгласно предвижданията на ПУП – ПЗ, въпреки че тези лица са изпълнили останалите изисквания на закона. Условието е ограничително, тъй като не е съобразено от законодателя, че собственикът на УПИ не може да го изпълни, тъй като не зависи от него, а от волята на трето лице – общината, която има правото и задължението да започне и приключи отчуждително производство по ЗОС за частите от УПИ, попадащи в предвидена по плана улица, като обект на публична общинска собственост“, заявява ВАС.

И изброява серия от насоки, в които тази промяна в ЗУТ е нарушила основни конституционни права.

„Утежняващото условие за издаване на разрешение за строеж спрямо собствениците безсрочно подчинява упражняването на правомощието за застрояване на УПИ на свободата на преценка за изпълнение на публичната функция на общинската администрация за прилагане на уличната регулация, т. е правото на застрояване, като елемент от правото на собственост и правото на строеж, се поставя в зависимост от действията/бездействията на трето лице и зависи изцяло от него, което води до „безсрочна строителна забрана“, в разрез с конституционното задължение на законодателя за осигуряване на гаранции и неприкосновеност на правото на собственост по чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията“, пишат върховните съдии. Те обясняват, че законодателят е погазил принципа на пропорционалност на намесата, не е разписал процедура, предпоставки и срокове за прилагане на уличната регулация за УПИ, за което има подадено заявление за издаване на разрешение за строеж или друга възможност за бързо отчуждаване и обезщетяване.

„При липсата на процедура в нормата на чл. 148, ал. 16 ЗУТ, за прилагане на уличната регулация при подадено заявление за издаване на PC за УПИ въведеното условие е неизпълнимо, неефективно и неподходящо за постигане на целта, за която е създадено, а именно за обезпечаване изграждането на бъдещата техническа инфраструктура, чийто елемент е улицата. С това въведената нова мярка съществено намалява обема на правото на собственост, тъй като води до невъзможност на собствениците на УПИ да реализират част от правомощията на това право, а именно да ползват имота си, като го застроят, до настъпване на условието за прилагане на уличната регулация, което е неопределено във времето. В резултат на това те ще търпят значителни имуществени и неимуществени вреди, които не са защитени от законодателя, пише ВАС.

За другата оспорена пред КС разпоредба – чл. 178, ал. 3, т. 5 ЗУТ, към всички вече изложени съображения върховните съдии добавят и че тя поставя в неравностойно положение завършените строежи в територии за ниско застрояване от строежите в територии за средно и високо застрояване.

 

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
22 октомври 2021 8:08
Гост

“ и срещу тях незабавно и остро възрази строителният бранш, а след това президентът Румен Радев им наложи вето. Въпреки аргументите на бизнеса и на държавния глава, депутатите ги приеха.“
Тук авторът лееекинко дезинформира или самият той е лееекинко недоодсведомен, защото лееекинко е пропуснал добре оформената и аргументирана реакция на КАБ! (ама какво тук значат някакви си архитекти…)

адвокат от САК
адвокат от САК
20 октомври 2021 23:03
Гост

Леле мале- кой откровен идиот е гласувал в НС тези “нормативни“ текстове или казвате- от “умни“ протестъри в НС- толкова- те си мислят, че на бира плюс марихуана са връхта, супер, те колят и бесят, вече са в НС и могат да изпълняват вспкакви платени поръчки на всякакви спонсори- какво тук значат някакви си конституция и закони… Тези са по-вредни от онези, които уж искаха да “изчегъртат“…

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2021 6:35
Гост

“… кой откровен идиот е гласувал в НС тези “нормативни“ текстове…”: ЗУТ: Чл. 148, ал. 16 (нова – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) НАРОДНО СЪБРАНИЕ УКАЗ No 57 На основание чл. 101, ал. 3 от Конститу- цията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021 г., повторно приет на 17 февруари 2021 г. Издаден в София на 18 февруари 2021 г. Президент на Републиката: Румен Радев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Десислава Ахладова Законът е… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
21 октомври 2021 11:05
Гост

До “Анонимен 21 октомври 2021 6:35“ Още едно доказателство досежно фактът, че ВСИЧКИ политици са един дол дренки- не могат да свършат елементарна работа, въпреки, че имат изрично написани правни правила как точно да я свършат и винаги намират начин да я прецакат…И едните, и другите са откровени идиоти. Проблемът е, че нормалните експерти бягат от политиката като от пожар и това е нормално- политиците имат реноме на професионални патологични лъжци и на хора, които се отричат от професионалните морал и стандарти в предходната си професия, в името на удовлетворяването на партийните интереси на партията си.

РЪБ
РЪБ
21 октомври 2021 13:08
Гост

Много си далече от истината. Тая боза е забъркаха ГЕРБ, арх.Здравков , Младен Шишков и Сие.

Димо
Димо
20 октомври 2021 13:41
Гост

Не ми се говори за бездействието на общинските власти.

Краси
Краси
20 октомври 2021 13:42
Гост

Да не ти се налага да чакаш нещо от тях.

Нормотворец
Нормотворец
20 октомври 2021 13:39
Гост

Въпреки аргументите, депутатите са приели закона. Е, с това правителство, нищо чудно.

Симеон
Симеон
20 октомври 2021 13:38
Гост

Е, колко пъти ще го променят този Закон за устройство на територията?

Суич
Суич
20 октомври 2021 13:37
Гост

Ами поредния правен абсурд. Държавнически такъв

Eviliana
Eviliana
20 октомври 2021 13:37
Гост

Като видиш София и в частност Манастирски ливади ще си помислиш, че член 148 не се прилага никога

Popo
Popo
20 октомври 2021 13:36
Гост

ВАС обяснява, че целта на чл. 148, ал. 16 ЗУТ е планът за улична регулация да е предварително приложен преди строителството, за да бъде обезпечено изграждането на техническата инфраструктура, т.е. на улиците.

Е има сихас да не е така. Това не би следвало д подлежи на коментар

Лемур
Лемур
20 октомври 2021 13:32
Гост

Радев защищава строителния бранш

Кики
Кики
20 октомври 2021 13:40
Гост

Ами, като извиват ръцете на хората.

Попче
Попче
20 октомври 2021 13:32
Гост

Надявам се да се разберат

Агов
Агов
20 октомври 2021 13:31
Гост

Депутати си правят каквото искат в тая страна

Термолски
Термолски
20 октомври 2021 13:29
Гост

Пълен хаос

Рики
Рики
20 октомври 2021 13:42
Гост

За кой ли път?

Плешо
Плешо
20 октомври 2021 13:28
Гост

Ами така става, като се строи на поразия и хората са недоволни. То не може блок връз блока да се прави без план за улици, градини, училища… Инвеститора да чака само пари от хората.

Стаматова
Стаматова
20 октомври 2021 13:27
Гост

Страшна каша се забърка с тоя ЗУТ

Лозан
Лозан
20 октомври 2021 13:43
Гост

Като не мислят преди да гласуват, така ще е.