Когато при ревизия на физическо лице данъчните установят, че разходите надхвърлят декларираните му приходи, не могат автоматично да увеличат данъчната му основа с превишението, а трябва да бъде извършена особена ревизия по чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и то само ако превишението е явно и значително.

Това постанови Върховният административен съд (ВАС) в ново тълкувателно решение (пълния му текст виж тук).

Точната формулировка на диспозитива му гласи: При извършване на данъчна ревизия по общия ред на физическо лице, не може на лицето да се определят данъчни задължения на основание чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ върху данъчна основа, равна на превишението с неустановен произход на разходите над приходите за годишния данъчен период, а ревизията следва да е извършена по реда на чл. 122 и следващите от ДОПК“.

До тълкувателното решение се стигна след като бившият главен прокурор Сотир Цацаров установи, че върховните съдии са разделени във вижданията за това какъв трябва да е подходът, ако при ревизия се установи несъответствие между доходи и разходи на физическо лице.

Според част от съдиите, когато се констатира превишаване на разходите над приходите, средствата, с които е разполагал ревизираният, за да ги разходва, са вид приход. И тъй като той не е установен, те приемаха, че става дума за приход от „други източници“ по смисъла на чл. 35, т. 6 от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Т.е. този приход подлежи на облагане в ревизия по общия ред (по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ) и се добавя към данъчната основа.

Други от върховните съдии застъпваха виждането, че когато се установи такова несъответствие, трябва да се извърши т. нар. ревизия при особени случаи, на основание чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 7 от ДОПК.

Именно това виждане е възприето единодушно в тълкувателното решение.

В него се посочва, че противоречието в практиката се дължи на противоречието за вида на основата за облагане – дали става дума за разход, или за доход с неустановен произход.

В тълкувателното решение ВАС първо напомня, че отделните източници на доход не се изброяват изчерпателно в данъчното законодателство.

И подчертава: Установеното несъответствието между направени разходи и получени доходи представлява разход за лицето, за който то няма достатъчно средства, т.е. установява се недостиг на средства, а не доход. В тези случаи се облагат разходи на данъчно задължените лица, което е в противоречие със законоустановените принципи за облагането на доходите на физическите лица“.

Т.е. превишението на разходите над приходите не може да се квалифицира като облагаем доход от други източници по смисъла на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ.

Освен това ВАС изтъква, че несъответствието между разходи и приходи не може да се приеме като „източник на доход” и защото в закона няма презумпция в този смисъл и разпоредбата на чл. 35, т. 6 ЗДДФЛ не може да се тълкува разширително.

„Когато ревизията е проведена по общия ред, доходът не може да се приеме като такъв по чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, тъй като е с неустановен произход. Доходи с неустановен произход не се уреждат в материалния закон, а посочената разпоредба на чл. 35, т. 6 включва разширително тези доходи, чиито източник не е изрично посочен в закона, но не включва и тези с неустановен източник.

Именно за такива случаи законодателят, освен общия ред за установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски по Глава Четиринадесета от ДОПК е предвидил и ред за извършване на ревизионно производство при особени случаи, по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК“, обясняват върховните съдии.

Те сочат, че именно в чл. 122, чл. 123 и чл. 124 от ДОПК са уредени основанията за извършване на такава ревизия, както и особените правила за нея.

„Анализът на тези разпоредби сочи, че когато в хода на започнало по общия ред ревизионно производство се установи превишаване на разходите над приходите на лицето, законодателят въвежда презумпция в чл. 123, ал. 1 от ДОПК, че съществува източник на доход, откъдето произтича това превишаване. Ако органите на приходната администрация, въпреки констатираните предпоставки на чл. 122, ал. 1 от ДОПК, изберат да извършат ревизионно производство по общия ред, презумпцията по чл. 123 от ДОПК ще бъде неприложима, откъдето следва, че наличието на източник на доход на физическото лице, водещ до превишаване на разходите над приходите му, не се презюмира. Не може да се извърши облагане на дохода, тъй като няма установен източник на този доход, който да бъде отнесен към хипотезата на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, а данъчна основа, която се равнява на превишаването на разходи над приходи, представлява разход на данъчно задълженото лице. Данък върху разходите на физическите лица (за разлика от данъка по ЗКПО) не е уреден в ЗДДФЛ“, се посочва в тълкувателното решение.

ВАС категорично заявява, че в случая органът по приходите няма право на избор дали да проведе ревизия по общия ред, или по чл. 122 ДОПК.

„Налага се изводът, че органът по приходите при условията на оперативна самостоятелност преценява дали да проведе ревизията по особения ред на чл. 122 ДОПК или по общия ред, дори когато са налице обстоятелствата по т. 1-8, но единствено при безспорна установеност на облагаеми доходи, визирани в разпоредбите на ЗДДФЛ. Този избор е неприложим, в случая на установено превишение с неустановен произход на разходите над приходите. Поради тази невъзможност, такова несъответствие не подлежи на облагане по общия ред, а единствено по реда на чл. 122 и сл. ДОПК и то ако са налице предпоставките, вкл. несъответствието да е явно и значително“, се заявява изрично в тълкувателното решение.

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Гошо
Гошо
08 декември 2021 9:20
Гост

Няма как да имаш разход ако нямаш доход, значи първо е кокошката, която не е била кокошка.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 10:42
Гост

Ха-ха! Може да имаш разход без да имаш приход. Нарича се заем. Заемът не е приход.

бизнес
бизнес
08 декември 2021 6:46
Гост

„Продадохме Лукаку за 115 млн. и взехме Джеко без пари. А на терена разлика почти няма“ https://webcafe.bg/football/prodadohme-lukaku-za-115-mln-i-vzehme-dzheko-bez-pari-a-na-terena-razlika-pochti-nyama.html

Бай Ганьо
Бай Ганьо
07 декември 2021 16:23
Гост

И какво от това – ще направят ревизия по особения ред, и пак ще ви обложат – като чета обаче акламациите тук, разбирам че никой от вас не разбира от ревизии

Калина-малина
Калина-малина
07 декември 2021 22:08
Гост

Трябва да се съберат доказателства за недекларирани доходи, което не е толкона лесно, колкото да признаеш директно разхода за доход.

Кики
Кики
07 декември 2021 12:31
Гост

Поздравления за решението.

Лозан
Лозан
07 декември 2021 11:47
Гост

Време беше да се уеднакви тази противоречива практика.

mmmmm
mmmmm
07 декември 2021 11:44
Гост

Браво! Чаках това решение и много се радвам, че е в такава насока. Не може да се презумира доход при такова превишение, след като няма законова презумпция за това. Ако ще е доход, то нека се докаже от органите поприходите.

Анонимен
Анонимен
07 декември 2021 11:37
Гост

Нападжиите знаят само да лапат и разход да ти обложат са готови

Анонимен
Анонимен
07 декември 2021 11:38
Гост

Това се подразбира, дето се вика по длъжностна характеристика 😉 Лошото е, когато съдът залита. Този път ВАС се показа на ниво

Димитров
Димитров
07 декември 2021 11:48
Гост

Безспорно.

Дичо
Дичо
07 декември 2021 11:45
Гост

За някакви си задължения от стотинки преди години ми извадиха душата.

56843
56843
07 декември 2021 11:36
Гост

Макар да е налице презумпцията по чл. 123 ДОПК, разликата с това да се минава с обща ревизия е значителна, защото не може за всяко пикливо разминаване да ти начислят задължение, а несъответствието трябва да е значително! Напълно подкрепям изложените мотиви.

всичко е ясно да влезе убитият
всичко е ясно да влезе убитият
07 декември 2021 10:59
Гост

Самият факт, че по тълкувателно решение няма нито едно особено мнение показва абсурдността на приетото от някои състави разрешение. Ако имаше хляб в него, щях да продължат да го застъпват и при обсъждането на ТД.

Анонимен
Анонимен
07 декември 2021 11:00
Гост

Не ми се търси искането на Цацарон, за да проверя по актовете кои са, но в данъчното отделение редовно има членове, които приемат за вярна всяка дивотия на НАП

213
213
07 декември 2021 11:35
Гост

А в такива случаи, нещо за съдиите, които са абсурдисвали…

Анонимен
Анонимен
07 декември 2021 11:42
Гост

е, всичко е въпрос на вътрешно убеждение, къде си тръгнал

4242
4242
07 декември 2021 10:43
Гост

Сериозно ли са облагани разходи? Това е абсурд!

jfjfjfjf
jfjfjfjf
07 декември 2021 11:45
Гост

О, да, и то от години.

Кукуригу
Кукуригу
07 декември 2021 12:04
Гост

Е, все пак не просто разходи, а разходи, необясними с обложени или необлагаеми приходи. 😉

адокаосдй
адокаосдй
07 декември 2021 12:44
Гост

Не е абсурд, съвсем логично е. Но не е уредено в закона, така че до един такъв момент не следва да се облагат.

съгласен
съгласен
07 декември 2021 10:41
Гост

Ми то много лесно – купил си си каравана например и я, нямал си кинти за нея – давай разхода към данъчната основа и готово. Къде го има това да се облагат разходи!

Джанго
Джанго
07 декември 2021 10:45
Гост

A може роднини или приятели да са ми дали пари да я купя, докато е била на промоция в някой черен петък и после да им ги връщам…

Анонимен
Анонимен
07 декември 2021 11:44
Гост

А може и да си послъгал в ГДД, кой да те знае. Но наистина пътят е ревизия в особени случаи. Повече е от ясно е, но нали трябва от време на време да има и някое извращение с правото, ей така за тонус

Ласло
Ласло
07 декември 2021 12:34
Гост

Това пред НАП е абсурдно да мине.

адокаосдй
адокаосдй
07 декември 2021 12:46
Гост

Заемите (освен тези от банки/финансови институции) следва да се декларират в данъчната декларация. Ако такъв заем е деклариран, тогава НАПаджиите няма да ти търсят сметка за произхода…

TheGrave
TheGrave
07 декември 2021 18:12
Гост

Заеми над 10000лв само.