Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да наложи наказание на съдия Мирослава Тодорова, след като приема, че тя е извършила нарушение. Кадровият орган не е изложил мотиви защо не налага такова на съдийката на заседанието си на 2 април 2019 г., когато е обсъдил дисциплинарното производство срещу нея. Това заявява тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) и отменя решенията на СК на ВСС, с които в няколко поредни гласувания нито едно от предложенията за санкциониране на Тодорова не събра мнозинство. Затова ВАС връща преписката на колегията за ново произнасяне. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Дисциплинарното производство срещу съдия Тодорова беше образувано през 2016 г. по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет по повод забавени от нея дела.

В началото на тази година дисциплинарният състав внесе предложение в СК на ВСС тя да бъде наказана с намаляване на заплатата с 10% за шест месеца.

На 26 февруари мнозинството в колегията отхвърли предложението на дисциплинарния състав. Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков е предложил по-тежко такова – или „понижаване в ранг за една година“, или „понижаване в длъжност за две години“, защото Тодорова е извършила нарушение докато изтърпява друго дисциплинарно наказание. Други членове на съвета са възразили, че „старото“ наказание вече е заличено и че индивидуализацията на наказанието трябва да бъде съобразена със сегашните факти.

Дадена беше възможност на съдия Тодорова да се запознае с новите предложения и да изложи своето становище, което тя стори като се яви лично пред СК на ВСС на 12 март.

На заседанието на 2 април дисциплинарното производство срещу нея отново влезе в дневния ред на Съдийската колегия. Тогава е било направено и трето предложение – съдия Тодорова да бъде наказана със забележка, което е било мотивирано с ефекта върху магистрата, практиката на Европейския съд по правата на човека, изключителната работа на съдия Тодорова – от разгледани от нея за две години в СРС 1348 дела са били отменени само 8 определения.

Но нито едно от тези предложения не събра необходимото мнозинство от 8 гласа „за“. За „понижаване в длъжност“ гласуваха 6 кадровици, 7 бяха „против“. За „понижаване в ранг“ гласовете бяха 5 „за“, 8 „против“, а за „забележка“ – 4 на 8 гласа.

ИВСС обжалва решенията и Върховният административен съд ги отмени.

Тричленният състав с председател Росен Василев и членове Сибила Симеонова и Юлия Тодорова (докладчик) изтъква: „Изказванията на членовете на СК не са мотивирани от обстоятелства, при наличието на които на Мирослава Тодорова не следва да се налага дисциплинарно наказание за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 ЗСВ. Напротив, сторени са разисквания, както на обстоятелствата по дисциплинарното дело, така и на допълнителни факти, които са възприети от някои от членовете на СК като утежняващи вината обстоятелства и съответно като основание за налагане на по-тежко дисциплинарно наказание. Във всички изказвания на членовете на СК на ВСС се приема, че съдия Тодорова е извършила дисциплинарно нарушение, свързано със системното неспазване на установените в закона срокове, но при гласуването на направените предложения не се формира воля магистратът да бъде дисциплинарно наказан. Именно излагането на обосновани от фактите и обстоятелствата по дисциплинарното дело съображения, съдът намира, че са гаранция, както за упражняване на признатото на съдията право на защита, така и за проверка законосъобразността на решенията на СК на ВСС. В случая не се установява органът да е изложил мотиви, които да обосновават ненаказуемостта на извършеното от съдия Мирослава Тодорова дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 ЗСВ“.

Съдът се позовава и на данните от дисциплинарното дело, в което се казва, че за две години – от април 2014 г. до април 2016 г., съдия Тодорова не е спазила сроковете по 229 дела. При следваща проверка през септември 2016 г. броят им е намалял на 124 дела.

При анализа на представените по дисциплинарното производство доказателства, както и от решението на дисциплинарния състав, се констатира системност при неспазване на процесуалните срокове, като е отчетена индивидуалната натовареност на съдията. Констатирано е, че по 26 дела забавянето е над 2 години, по 7 дела – над 1 година и 7 месеца, по 7 дела – над 1 година и 10 месеца, по 17 дела – 1 година и 9 месеца, по 12 дела – над 1 година и 8 месеца, по 17 дела – над 1 година и 9 месеца, 12 дела – над 1 година и 8 месеца, 17 дела – над 1 година и 7 месеца, 4 дела – над 1 година и 6 месеца, 9 дела – 1 година и 6 месеца, 10 дела – над 1 година и 5 месеца, 26 дела – над 1 година и 4 месеца, 11 дела – над 1 година и 3 месеца, 3 дела – 1 година и 1 месеца, а по останалите дела забавянето е от 1 месец до 1 година. Според изказванията на членовете на СК на ВСС преди да бъдат гласувани процесните три решения, на обсъждане е било подложено именно системното неспазване на процесуалните срокове по чл. 308 и чл. 340 НПК, осъществяващо от обективна страна състава на дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.3, т.1 ЗСВ. Касае се за неосъществяване на дължимо поведение от страна на магистрата свързано със срочност при изготвяне на съдебните актове, в рамките на неговата професионална отговорност, компетентност и служебна прецизност“, изтъква още тричленният състав на ВАС.

Нататък съдът отбелязва, че не става ясно дали при формиране на решенията СК на ВСС е отчела както субективните, така и обективните фактори, които са довели до забавите и дали те са послужили за мотиви да не й бъде наложено наказание.

Разяснявайки задълженията на съдиите и прокурорите да решават делата си в разумен срок, ВАС заключава: „СК на ВСС при наличие на установено от данните по преписката дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 ЗСВ е следвало да съобрази изискванията на чл. 309 ЗСВ, съответно своята установена практика при аналогични случаи и да приеме решение, с което да ангажира дисциплинарната отговорност на съдия Мирослава Тодорова, като наложи съответното по вид наказание. Това означава, че преценката за вида на дисциплинарното наказание, измежду предложените в заседанието на 2 април 2019 г. на СК на ВСС, е изцяло в дискрецията на административния орган, която за да бъде упражнена законосъобразно следва да е мотивирана и съответно да няма противоречие между мотивите и диспозитива на приетото решение.

Производството, в което се реализира дисциплинарната отговорност на магистрата е вид санкционно производство и то не се развива пред дисциплинарния състав, а пред съответната колегия на ВСС, в случая СК на ВСС, която именно може да наложи или да не наложи дисциплинарно наказание. Поради това, във всички случаи за конкретно установеното дисциплинарно нарушение, с конкретна тежест, се налага само едно дисциплинарно наказание и на това основание се изключва дискрецията на колегиалния орган СК на ВСС.

Ето защо, СК на ВСС при установено от обективна страна нарушение в настоящата хипотеза, за което тя е надлежно сезирана, не може да не наложи съответното дисциплинарно наказание на извършилия го магистрат.

След като има изисквания за наказуемост на извършеното от магистрата дисциплинарно нарушение и те са законоустановени, то определянето на наказание, което да съответства на тежестта на нарушението е въпрос на законосъобразност, което е предмет на съдебен контрол. С приемане на процесните решения е нарушен и принципът за съразмерност, уреден в разпоредбата на чл. 6 от АПК. Спазвайки този принцип административният орган е длъжен да определи наказание, което по вид и размер да съответства на тежестта на извършеното нарушение“.

Темата дали ВАС може да задължи административния орган да вземе решение е коментиран от съдия Тодорова в жалбата ѝ до съда. В нея тя казва: „Отмяна на решението, с което не е взето решение за налагане на дисциплинарно наказание, не би довела до отстраняване на процесуална пречка за вземане на решение, тъй като непостигането на необходимото мнозинство изразява суверенна воля на членовете на Съдийската колегия по въпроси от компетентността на административния орган. Съдът не би могъл да дава указания на членовете на Съдийската колегия как да гласуват, за да сформират мнозинство, най-малкото поради това, че съществуват различни възможности за решаване на въпросите по същество – да не се наложи наказание, да се извърши различна индивидуализация на наказанията по вид и продължителност“.

И добавя, че тезата, че съдът може да връща делото многократно на ВСС, докато членовете му не „коригират“ волята си така, че да се формира мнозинство за решение по същество на предмета на дисциплинарното производство, е абсурдна, доколкото се касае до орган, който заседава в един и същи персонален състав. „След като при спазване на всички процедурни изисквания членовете на колективния орган добросъвестно са изразили чрез гласуване своето вътрешно убеждение, контролиращият съд не притежава сила да ги принуди да променят убеждението си и да гласуват другояче“, заявява Тодорова.

Същевременно в Тълкувателно решение №7 от 2017 г. Върховният административен съд казва, че съдът „разполага с правораздавателна, но не и с дисциплинарна власт, поради което не може да осъществява вмешателство в дисциплинарната дейност на ВСС посредством указания по прилагането на материалния и процесуалния закон или чрез произнасяне по същество“.

В тълкувателното решение се казва още: „Законодателят утвърждава принципа за еднократност в упражняването на дисциплинарната компетентност от Висшия съдебен съвет. Именно с оглед на този принцип съдът няма правомощието да върне преписката на ВСС, за да упражни последният своята компетентност повторно“. Тези аргументи също са изтъкнати от съдия Тодорова в жалбата ѝ.

Наред с това тя коментира и липсата на мнозинство при вземане на решенията. Отбелязва, че такава възможност е предвидена в закона: „Когато за вземането на решение законът изисква определено мнозинство на гласовете, липсата на такова мнозинство конклудентно и дефинитивно води до нормативно предвидения резултат – решение не се взема. Такъв резултат не се нуждае от мотивиране, защото законът го изисква“. Съдия Тодорова допълва, че ако за вземането на решение е нужно например мнозинство от 2/3 на гласовете и такова мнозинство не бъде постигнато, решение няма да бъде взето, защото такава е волята на законодателя. „Конституционният съд например не се мотивира, ако не постигне изискуемото мнозинство на гласовете за обявяване на определена норма за противоконституционна. Това е така, защото колегиалният орган мотивира взетото от него решение, а причините да не бъде взето решение са нормативно определени и не се нуждаят от обсъждане“, посочва съдия Тодорова.

В решението си обаче тричленният състав от ВАС заявява: „С оглед наложилата се съдебна практика, след отмяната преписката следва да бъде върната на колегиалния орган, който да се произнесе по направените предложения от членовете на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на магистрата, за извършеното от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 ЗСВ по образуваното дисциплинарно производство. При новото произнасяне Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съобразно текста на чл. 309 ЗСВ, трябва да изложи фактическите и правните основания за налагане на конкретното дисциплинарно наказание, като се вземат предвид тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението, поведението на нарушителя, съответно мотивите на приетото решение да съответстват на неговия диспозитив“.

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Срам
Срам
21 октомври 2019 15:45
Гост

Репресията срещу съдия Тодорова навлиза в нова фаза. Как не ви е срам?

без страх
без страх
19 октомври 2019 22:31
Гост

Проблемът е в това, че законодателният ни орган е с ярко изразен дефицит на юридическа култура.
Мине се не мине време и се правят поправки на поправките на поправките в разпоредбите на конкретен нормативен акт. Луд да стане всеки упражняващ професията на юрист независимо на кое стъпало е в йерархията на съдебната система.
В заключение, както е казал народът – „Рибата се вмирисва откъм главата“.
Там е „ключът от бараката“.

ГРАЖДАНСКА СПРАВЕДЛИВОСТ
ГРАЖДАНСКА СПРАВЕДЛИВОСТ
19 октомври 2019 21:47
Гост

Упражнения по съдопроизводство !
Законните подготвят юристи, но така, че да се прилагат избирателно от колегите им съдии.
Необходима е гражданска инициатива, от притежаващи морал юристи, адвокати, съдии, граждани по подходящ начин да коригират законите.

без страх
без страх
18 октомври 2019 23:55
Гост

ВАС: Съдийската колегия трябва да накаже съдия Мирослава Тодорова
Lex News 18 октомври 2019, 13:49

Кой е авторът на тази фалшива новина, по която и аз се вързах да списвам становища?
Веднага на колене и в ъгъла!

Споко, производството към този момент е ВИСЯЩО!
По-долу публикувах Определението, с което са дадени указания към страните.
Ще следя развитието по случая.

П.П. Съдия Тодорова не се нуждае от защита, тъй като чудесно се е справила – изложила е доводи съобразно закона против неоснователността на жалбата на ИВСС.

анонимен
анонимен
21 октомври 2019 10:50
Гост

Човече, нещо си се объркал май. Ето ти линк към решението, вземи прочети малко.
http://www.sac.justice.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/92d601c9cfd4e087c2258494002bd6e4?OpenDocument

без страх
без страх
18 октомври 2019 22:56
Гост

Абе и квалификацията им на ВАС е една – мани, мани, бЕгай….

без страх
без страх
18 октомври 2019 22:42
Гост

ОПРЕДЕЛЕНИЕ по хода на делото София, 29.05.2019 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в закрито заседание в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСЕН ВАСИЛЕВ ЧЛЕНОВЕ: СИБИЛА СИМЕОНОВА ЮЛИЯ ТОДОРОВА при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията ЮЛИЯ ТОДОРОВА по адм. дело № 4685 / 2019. Document Link Icon Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по жалба на Инспектората към ВСС – представляван от главен инспектор Т. Точкова против решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет (СК на ВСС), по т. 2 от протокол № 12 от… Покажи целия коментар »

без страх
без страх
18 октомври 2019 22:52
Гост

Това е пълният текст на жалбата на ИВСС по по повод на образуваното в ВАС производство: *** ОПРЕДЕЛЕНИЕ по хода на делото София, 16.05.2019 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в закрито заседание в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСЕН ВАСИЛЕВ ЧЛЕНОВЕ: СИБИЛА СИМЕОНОВА ЮЛИЯ ТОДОРОВА при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията ЮЛИЯ ТОДОРОВА по адм. дело № 4685 / 2019. Document Link Icon Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по жалба на Инспектората към ВСС – представляван от главен инспектор Т. Точкова против решение на… Покажи целия коментар »

---
---
18 октомври 2019 21:50
Гост

Не разбрах, кой е докладчик и кои са в състава на ВАС

без страх
без страх
18 октомври 2019 16:53
Гост

Това ми прозвуча като провокация – хихихиииии.

Анонимен
Анонимен
18 октомври 2019 16:06
Гост

Да се опраска! Тя и всички опоненти на модела #КОЙ в съдебната система. Нищо, че след това опраскващите я слуги на Делян Пеевски може да ги застигне съдбата на Владимира Янева.

Въй
Въй
21 октомври 2019 15:46
Гост

Всеки ли провинил се магистрат е жертва на Пеевски? Айде, моля ви се.

без страх
без страх
18 октомври 2019 15:56
Гост

Аз бих се заиграла и бих предявила иск за установяване на нищожност на този порочен съдебен акт, на основание липса на материална компетентност на състава.

без страх
без страх
18 октомври 2019 15:44
Гост

Нарочили са я и туй то. НО съставът на ВАС да връща преписката до наказващия орган с указания за пререшаване поради липса на мотиви за това, че не е събрано мнозинство по конкретно предложение за вида на наказанието е правен абсурд.
Вживяли са се милите в ролята на наказващ орган, каквато компетентност те НЯМАТ.

Анонимен
Анонимен
18 октомври 2019 14:14
Гост

В крайна сметка наказанието зависи от това кой е магистратът. Много, много жалка е тази липса на принципност.

извращение
извращение
18 октомври 2019 14:04
Гост

хайде стига измислени решения! заседавали са, обсъдили са, нито едно от предложенията не е събрало мнозинство – това е волята на наказващия орган и ти му указваш зорлем – накажи! Ми няма мнозинство, бе, аланкоолу!

Анонимен
Анонимен
18 октомври 2019 14:06
Гост

Ама и ИВСС в случая гонят до дупка. Вярно, че това им е работата, но те не го правят винаги.

правен таш-ак
правен таш-ак
18 октомври 2019 14:07
Гост

Със съдебно решение не можеш да принудиш административния орган как да гласува – можеш да го задължиш единствено да изпълни законово предписание, а именно – да изложи мотиви. В случая няма формирана воля на органа – т.е. не е събрано изскваното от закона мнозинство от 8 гласа и се поставя въпросът за какви мотиви става въпрос при липса на решение. Има фикция, с която липсата на решение се приравнява на такова, с което се отказва налагане на дисциплинарно наказание. Но не значи, че има формирана воля, която трябва да бъде мотивирана. Т.е. решението е пълне таш-ак

Anonimen
Anonimen
18 октомври 2019 14:04
Гост

Георги Чолаков явно не е достатъчно запознат с фактите, за да предлага такова тежко наказание.

4о4о
4о4о
18 октомври 2019 14:04
Гост

Чист субективизъм!

Kiro
Kiro
18 октомври 2019 14:01
Гост

Много й се събира на тази жена. А и след изтичането на личните й данни от НАП…

Анонимен
Анонимен
18 октомври 2019 13:58
Гост

Съдийската колегия трябваше да отчете както субективните, така и обективните фактори за нерешените дела от съдия Тодорова.

Анонимен
Анонимен
18 октомври 2019 13:54
Гост

Е, при две дисциплинарки защо не я наказват? И то без мотиви.