Висшият съдебен съвет (ВСС) трябва да упражнява контрол върху дисциплинарните състави и да предприеме мерки в случай на бездействие от тяхна страна, за да не се стига до неоправдано забавяне на дисциплинарките срещу магистрати.

Това заявява тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) в решение, с което отменя наложените наказания „забележка“ на бившия съдия от Софийския районен съд (СРС) и настоящ общински съветник Методи Лалов, който една година чака произнасянето на дисциплинарния състав. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

През май 2017 г. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) внесе предложение за образуване на дисплинарно производство срещу Лалов за това, че не е изпълнявал служебните си задължения като председател на СРС (от 2012 г. до 2016 г.) като с това е причинил и забавяне на стотици дела.

През юли с.г. тогавашият и.ф. шеф на СРС Стефан Милев също внесе предложение за образуване на дисциплинарка срещу Лалов, този път за нарушаване на етичния кодекс. Лалов се държал грубо и подигравателно със служителка за това, че тревата пред една от новите сгради на съда не била окосена.

През август 2017 г. Съдийската колегия обедини двете образувани производства в едно. Няколко месеца по-късно идват новите членове на СК на ВСС и съответно е избран нов дисциплинарен състав по делото срещу Лалов – Даниела Марчева, Вероника Имова и Боян Магдалинчев.

Провеждат се няколко заседания като на 9 юли 2018 г. е последното, на което съставът обявява, че е приключило дисциплинарното разследване. Така вече се чака решението.

На 14 февруари 2019 г. Лалов изпраща писмо на ВСС, с което настоява съставът да се произнесе. Но тъй като това не се случва, месец по-късно в ново писмо той настоява тримата кадровици да бъдат отстранени от дисциплинарката поради бездействието им. На 26 март 2019 г. обаче съставът излиза с определение, в което отказва да се отведе.

На 1 август 2019 г. Лалов подаде оставка като съдия.

На 4 септември с.г. дисциплинарният състав излезе с решение. По първата група нарушения, извършени от Лалов като шеф на СРС, предлага той да бъде наказан с „понижаване в ранг за една година“, а по второто – за грубото отношение към служителката, със „забележка“.

На 17 септември миналата година Съдийската колегия му наложи две наказания „забележка“ за двете нарушения и след това го освободи от съдебната система.

Методи Лалов обаче обжалва и днес тричленен състав на Върховния административен съд с председател и докладчик Румяна Папазова и членове Николай Гунчев и Стела Динчева, отменя наказанията. Мотивите на съда са два.

Първият е свързан именно със забавянето на произнасянето по дисциплинарното производство. Според ВАС това е „съществено нарушение на процесуалноправното задължение на дисциплинарния състав по чл. 319, ал. 1 от ЗСВ в 14-дневен срок от последното заседание да приеме решение, с което установява подлежащите на доказване факти, изразява становище относно обстоятелствата и правното основание за налагане на дисциплинарно наказание и предлага вида и размера на наказанието“.

Допуснато е процесуално бездействие, продължило повече от една година. Последното заседание е проведено на 9 юли 2018 г., а решението по чл. 319, ал. 1 от ЗСВ е прието на 4 септември 2019 г. Срокът по чл. 319, ал. 1 от ЗСВ е инструктивен и изтичането му само по себе си не е основание за отпадане на отговорността, ако забавянето е оправдано от гледна точка на нуждите на дисциплинарното производство за събиране на доказателства, изясняване на фактите или се дължи на обективни и непреодолими причини. В разглеждания случай не са посочени никакви обстоятелства от обективно естество, налагащи или оправдаващи продължителното процесуално бездействие. По правилото на чл. 11 от АПК процесуалните действия се извършват в сроковете, определени от закона, и за най-краткото време, необходимо според конкретните обстоятелства и целта на действието или на административния акт. Спазването на срока е гаранция за разумно, добросъвестно и справедливо упражнени правомощия от участниците в дисциплинарното производство, вкл. помощните органи„, отбелязва ВАС.

Според съда налагането на дисциплинарно наказание във всички случаи трябва да става без ненужно забавяне, а ако това е наложително поради обективни и изключителни фактори – да се вземе решение от кадровия орган за удължаване на срока. Върховните магистрати напомнят, че по закон дисциплинарното производство приключва в срок до три месеца от образуването му, а ако е с фактическа и правна сложност – срокът се удължава до шест месеца по решение на кадровия орган.

Определянето на дисциплинарен състав не лишава съответната колегия на ВСС от правомощията ѝ на дисциплинарно наказващ орган, носещ отговорност за законосъобразното провеждане на дисциплинарното производство в разумни срокове.

За да осигури издаването на акт в съответствие с целта на законовите разпоредби за носене на дисциплинарна отговорност, дисциплинарно наказващият орган е следвало да упражни контрол и в конкретно установения случай на бездействие на помощния орган да предприеме процесуални мерки„, изтъква ВАС.

И заключава, че неведнъж в свои решения съдът е имал възможност да каже, че определянето на наказание не е самоцел, а мярка, налагана след надлежно установено нарушение при спазване на установеното в закона дисциплинарно производство.

За да се осигури отчетността и независимостта на съдебната власт в полза на обществото и гражданите, дисциплинарната отговорност на магистрата следва да бъде ангажирана при спазване на административнопроцесуалните правила, гарантиращи пълна прозрачност, обективност и справедливост на дисциплинарния процес„, посочва ВАС.

Вторият аргумент, с който отменя наказанието, че две съвсем различни по предмет дисциплинарни производства са обединени в едно.

За да се осигури спазването на принципа на истинност и да бъдат установени действителните факти от значение за всеки случай на предложение за налагане на дисциплинарно наказание, разпоредбата на чл. 316, ал. 2 от ЗСВ изисква всяко дисциплинарно разследване да бъде извършено при спазване на установения ред и в установените срокове от дисциплинарен състав, определен на принципа на случайния подбор. Един и същ дисциплинарен състав може да проведе дисциплинарното разследване по отношение на един и същ магистрат по две отделни предложения, направени от различни вносители и за различни дисциплинарни нарушения, само ако това е допустимо, оправдано и практически възможно от гледна точка на принципа за бързина и процесуална икономия. Съответно, две дисциплинарни производства могат да бъдат обединени в едно, ако фактическото положение и по двете предложения, направени от различни вносители, е сходно, отнася се до едни и същи по вид дисциплинарни нарушения и това ще обуслови налагане на общо дисциплинарно наказание и по двете предложения„, посочва ВАС.

И обяснява, че в конкретния случай са образувани две дисциплинарни производства срещу един съдия, но по предложения на различни вносители и за действия и бездействия с различна правна квалификация като дисциплинарни нарушения, за които се следват отделни наказания.

Обединяването на две дисциплинарни производства за различни дисциплинарни нарушения е в нарушение на изискването за независимост при събирането на доказателства, изясняването на фактите и осигуряване правото на защита по всяко от двете дисциплинарни производства. Както е прието в Тълкувателно решение № 7 от 30.06.2017 г. на ВАС, съответната колегия на Висшия съдебен съвет е длъжна във всеки случай и на всяка фаза на дисциплинарната процедура да гарантира правото на справедлив процес на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице и да предотврати всеки възможен конфликт на интереси„, изтъкват върховните съдии.

25
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
неутрален
неутрален
12 май 2020 9:53
Гост

Защо ми се струва, че ако шефът на Специализирания нак. съд (или апелативния) се държи по същия начин със служители, ще го похвалят че е предприел действия за дисциплиниране на персонала..

Four=
Four=
11 май 2020 20:21
Гост

Един грубиянин в професионално и личностно отношение с мутроподобен начин на общуване беше оневинен с паешки мотиви, алабализми и откровени несъстоятелни приказки.

Виделина
Виделина
11 май 2020 17:00
Гост

Смехория до шия. Това са кадрите на Г.Колев. А Гунчев от ССБ защо не си е дал отвод предвид общите партийни интереси с Лалов?! Аман от зависимости в тази система.

Руми
Руми
11 май 2020 16:57
Гост

За Гунчев – разбирам, той не отбира много от право, но Папазова защо е подписала подобни глупости, ча забавата на дисциплинарния състав е основание за отмяна на наказанието, при условие, че Лалов е наказан не заради забава при писането на дела /макар,че той беше известен със забави от по 2 години и повече/, а за нарушаване на принципа за случайно разпределение на делата в СРС като адм.ръководител.

Варвара
Варвара
11 май 2020 16:36
Гост

Колеги от ВАС, мотивите ви нямат нищо общо с предмета на делото.
Да изчакаме да видим какво ще каже петчленния състав, но тук ми изглежда нагласено- същият състав потвърди уволнението на Ченалова преди дни. Дали не е просто някаква сделка предвид членовете на съдебния състав?!

Иван
Иван
11 май 2020 16:25
Гост

Да си го кажем направо, атаката срещу Лаллов идваше от лобито на ДПС във ВСС, цацата си мирише колкото и да я замразяваш, ако вече е вмирисана, а тя вони на ПРОКУРОРСКИ ЧАДЪР ВЪРГУ ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ! Както знаем Лалов е част от Демократична България, а сега и част от СОС, а това вади очите на Гешев, Цацаров и Пеевски, което поражда и яростни атаки срещу него на ВСИЧКИ НИВА! Помните ли атаката срещу семейството на един друг кандидат за кмет на последните кметски избори в София ? Просто Пеевската свинщина няма граници, съдебната система е зависима от волята на ДПС… Покажи целия коментар »

Иван
Иван
11 май 2020 16:25
Гост

Да си го кажем направо, атаката срещу Лаллов идваше от лобито на ДПС във ВСС, цацата си мирише колкото и да я замразяваш, ако вече е вмирисана, а тя вони на ПРОКУРОРСКИ ЧАДЪР ВЪРГУ ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ! Както знаем Лалов е част от Демократична България, а сега и част от СОС, а това вади очите на Гешев, Цацаров и Пеевски, което поражда и яростни атаки срещу него на ВСИЧКИ НИВА! Помните ли атаката срещу семейството на един друг кандидат за кмет на последните кметски избори в София ? Просто Пеевската свинщина няма граници, съдебната система е зависима от волята на ДПС… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 май 2020 15:09
Гост

За кой ли път процесуалното бездействие води до протакане и неефективност!

Анонимен
Анонимен
11 май 2020 15:04
Гост

В крайна сметка Лалов има вина за забавянето на стотици дела. Трябваше да има по-сериозно наказание от „забележка“.

Анонимен
Анонимен
11 май 2020 15:07
Гост

Това е заради забавянето на произнасянето по дисциплинарното производство.

аман
аман
12 май 2020 9:56
Гост

Ами да, ама кой да ми го наложи, като вкарват във ВССмързеливи и слабоумни връзкари. Те едно елементарно дисциплинарно не могат да проведат, върховни съдии ги направили. Аси държавата

Анонимен
Анонимен
11 май 2020 14:28
Гост

Неоправданото забавяне на дисциплинарките срещу магистрати е факт. Дано сега след това решение на тази порочна практика се сложи край.

Филип
Филип
11 май 2020 14:03
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Даскал
Даскал
11 май 2020 15:33
Гост

Като го слушам как се изказва, определено още не е изкласил до там.

Евген
Евген
11 май 2020 14:02
Гост

Искам да имаме шанс за по-добър живот…

Филип
Филип
11 май 2020 14:04
Гост

Ама до тука имаш единствено шанс да ти се таковат в устата и на главата от държавата

Димитрова
Димитрова
11 май 2020 13:57
Гост

„За да се осигури отчетността и независимостта на съдебната власт в полза на обществото и гражданите, дисциплинарната отговорност на магистрата следва да бъде ангажирана при спазване на административнопроцесуалните правила, гарантиращи пълна прозрачност, обективност и справедливост на дисциплинарния процес

Алабализми!

Живко
Живко
11 май 2020 13:57
Гост

Защо да са „алабализми“?

Димитрова
Димитрова
11 май 2020 13:58
Гост

Какво защо?
защото …“„За да се осигури отчетността и независимостта на съдебната власт в полза на обществото и гражданите, дисциплинарната отговорност…“
Кога в България нещо се е правило в полза на обществото? Кога?

Живко
Живко
11 май 2020 13:59
Гост

Е а не е ли е време да се проомени това? Да започне да се случва нещо в полза на обществото?

Димитрова
Димитрова
11 май 2020 14:01
Гост

Бе вие „у ред ли сте“? То е много добре да се случва нещо в полза на обществото, но в случая какво ще се случи в полза на обществото? Да не смятате, че Гешев е инсталиран на позицията, на която е, защото иска да прави нещо в полза на обществото? Да не би да му вярвате? Той е поставено лице и маша. Бухалка. Не прави нищо освен да плюе гневно Божков, защото му е наредено да прави това и в същото време да ходи по селата да се среща с потърпевшите от грабежи. Все едно това не е работа на… Покажи целия коментар »

Рени Тан
Рени Тан
11 май 2020 14:02
Гост

Хаде Хаде. И вие да не почвате, като повечето на улицата – как вече се променяло всичкоп и как анархията трябвало да спре. Дано спре де, но ме съмнява да е скоро.

наблюдател
наблюдател
11 май 2020 17:06
Гост

Докато не започнат да гладуват децата на българина, нищо няма да го промени. Едва когато той се промени, ще започне обществената промяна !

Живко
Живко
11 май 2020 13:57
Гост

Супер.

Анонимен
Анонимен
11 май 2020 14:26
Гост

За какво точно говорите? Или и вие не знаете.