Председателят на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев не е накърнил независимостта на съда и не е извършил дисциплинарно нарушение във връзка с мерките за неотклонение на бившата кметица на „Младост“ Десислава Иванчева и заместничката ѝ Биляна Петрова. Това заявява в решението си тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) с председател Любомир Гайдов и членове Николай Гунчев и Десислава Стоева (докладчик). Те отхвърлят жалбата на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов срещу отказа на Съдийската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Ушев.

В края на 2018 г. Специализираният наказателен съд измени мерките на Иванчева и Петрова от „задържане под стража“ в „домашен арест“, като постанови тяхното незабавно изпълнение. Спецпрокуратурата протестира и поиска спиране на незабавното изпълнение, делото отиде в АСНС, но понеже имаше съмнения за правилното му администриране, Лозан Панов назначи проверка.

Тя беше извършена от заместник-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Галина Захарова и колегите ѝ Капка Костова и Галина Тонева. От доклада им стана ясно, че заседанието на 16 ноември 2018 г., в което съдия Иво Хинов измени мерките на двете подсъдими, е завършило малко преди обяд. Малко повече от час след това вече е постъпил протест с особено искане за спиране на изпълнението на определението на съдия Хинов. Около 13,30 ч. председателят на АСНС Георги Ушев е „посетил съдия Иво Хинов”, като го уведомил за необходимостта „особеното” искане да се администрира „възможно най-бързо” и да се изпрати на апелативния спецсъд с оглед спешността на исканото произнасяне.

В доклада се казваше още, че АСНС е нарушил Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), когато спешно спря изпълнението на определение на съдия Иво Хинов от спецсъда.

В него се посочваше и друго: „Комисията счита, че констатираните нарушения по ВНЧД №522/2018 г. представляват инцидентен случай на неправилна съдебна практика. Не може да се направи обоснован извод за сериозен системен незаконосъобразен подход при образуването и администрирането по производствата, постановени по реда на чл. 270, ал. 1 от НПК по искания за промяна на изпълнявани по отношение на подсъдими лица мерки за неотклонение“.

На 11 февруари 2019 г. шефът на ВКС, базирайки се на доклада, внесе предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Ушев в колегията. В него Панов твърди, че ръководителят на АСНС е допуснал безпрецедентно накърняване на основната роля на съда на независим и безпристрастен арбитър.

Според Панов едно от нарушенията е именно „посещението“ на Ушев при съдията от първоинстанционния съд Иво Хинов. Председателят на ВКС твърди, че това е „действие, накърняващо престижа на съдебната власт“, а ръководителят на апелативния спецсъд е допуснал „безпрецедентно накърняване на основната роля на съда на независим и безпристрастен арбитър за осъществяване на правораздавателната дейност при спазване на принципите на справедливост и точно прилагане на законите спрямо всички страни в процеса“.

Второто нарушение, заради което Панов поиска наказание за Георги Ушев, е за неизпълнение на други служебни задължения. „А именно, че е образувал в.ч.н.д. № 522/2018 г. по описа на АСНС по протест на прокурор и особено искане по реда на чл. 343 от НПК срещу определение по н.о.х.д. № 2617/2018 г. на СНС, с което са изменени мерките за неотклонение на подсъдимите Десислава Иванчева и Биляна Петрова от „задържане под стража“ в „домашен арест“, при следните нарушения: без да е предвидена възможност за образуване на самостоятелно производство по чл. 343 НПК пред въззивната инстанция; без да са спазени изискванията на процесуалния закон за проверка на редовност и размяна на книжата; при липса на годен, подлежащ на спиране съдебен акт за изменение на мерките за неотклонение на подсъдимите, подписан от съдебните заседатели – членове на съдебния състав, и съдебния секретар съгласно  чл.  311,  ал.  2  от  НПК; без да е преценил, че нерегламентирания в НПК „частичен“ протокол не представлява официален съдебен акт, обективиращ волята на съда. Протоколът по н.о.х.д. № 2617/2018 г. по описа на СНС е изпратен на АСНС на 16.11.2018 г. – 18.05 ч., т. е. след произнасянето на въззивната инстанция по особеното искане“, твърди Панов.

Съдийската колегия обаче с 9 на 1 гласа отхвърли искането за образуване на дисциплинарно производство, а председателят на ВКС обжалва отказа.

Върховният административен съд обаче казва, че в случая не е извършено дисциплинарно нарушение. „Няма как съдия Ушев да е засегнал основната роля на съда като независим и безпристрастен арбитър, тъй като съдът вече е постановил своя акт. Няма нарушение и при образуване на делото пред въззивната инстанция. То е образувано в съответствие с чл. 342, във връзка с чл. 343 от НПК и чл. 80, ал. 1, б. „в“ от ПАС. Не може да се вмени във вина на съдия Ушев, че протестът срещу определението от 16 ноември 2018 г. не е подаден чрез първоинстанционния съд. Практиката жалби да се подават директно до горестоящия съд не представлява изключение в съдилищата в страната. Това представлява действие на подателя на жалбата и не може да се вменява като нарушение на което и да е лице от съда. Напротив, би било нарушение на служебните задължения на председателя на АСНС да не администрира подадения протест до инстанцията, на която той е административен ръководител“, отбелязва ВАС.

Върховните съдии отбелязват, че самият Иво Хинов в разпореждането си за изготвяне на протокола от заседанието, не споменава за „посещение“ от Ушев, нито за дадени от него устни заповеди, които да не съответстват на нормативната база. „Не е посочено от съдия Хинов никъде, че е бил заставен да извърши определени действия, непочиващи на закона или че е била извършена намеса в неговата правораздавателна дейност, която да събуди основателно съмнение в действието на председателя на АСНС, включително, че представлява нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт“, посочва ВАС.

Затова заключава, че твърденията на Лозан Панов за неспазване на правилата по администрирането на делата при подаденото искане за спиране на незабавното изпълнение на мерките на Иванчева и Петрова, не намира опора нито в нормативната уредба, защото няма разписани ясни правила в закона, нито пък има константна съдебна практика.

Голословно е и твърдението, че липсвал годен, подлежащ на спиране съдебен акт за изменение на мерките за неотклонение на подсъдимите, подписан от съдебните заседатели – членове на съдебния състав и съдебния секретар, защото посочената в жалбата разпоредба (чл. 311, ал. 2 НПК) не е коректна (в нея се казва, че протоколът за съдебното заседание се подписва от председателя и от съдебния секретар) и на следващо място, защото протоколът от съдебно заседание, обективиращ и произнасянето по реда на чл.270 от НПК (по мярката за неотклонение), който действително следва да съдържа подписите на произнеслия се състав от съдия и двама съдебни заседатели, е подписан и изпратен по надлежния начин на същия ден до горната инстанция“, изтъква ВАС.

И посочва, че предложението за образуване на дисциплинарка срещу Ушев е очевидно неоснователно. Нататък върховните съдии се позовават на Стандартите за провеждане на дисциплинарно производство, които бяха приети от съвета по проект. Според тях, казва ВАС, когато предложението е необосновано или очевидно неоснователно, съответната колегия на ВСС може да откаже да образува дисциплинарно производство с мотивирано решение, което може да се обжалва по реда на АПК. „Предвид това изрично уточнение, отказът за образуване на дисциплинарно производство поради необоснованост или очевидна неоснователност е обективиран в Стандартите за провеждане на дисциплинарно производство, приети от съдийската и прокурорската колегии на ВСС, които Стандарти, от своя страна, са изготвени по препоръка на Европейската мрежа на съдебните съвети, част от която е и Република България.
Залегналите в Стандартите принципи за дисциплинарна отговорност следва да бъдат съобразявани от дисциплинарнонаказващия орган, което той е и сторил, мотивирайки своето становище и гласувайки с мнозинство за предложението да не се образува дисциплинарно производство. Това свое решение, колегията е взела, отчитайки предпоставките за постигане на ефективна реформа в съдебната система – експедитивност, професионализъм и независимост в работата на всеки магистрат“, отбелязват от ВАС.

Върховните съдии приемат за неоснователни и доводите на Панов за незаконосъобразност на отказа за образуване дисциплинарка, като решението е постановено при несъответствие с целта на закона. „Противното разбиране би противоречало на смисъла на възприетия общ принцип на правото на Европейския съюз, прогласен в чл. 6 от АПК – принцип за съразмерността, изразяващ се в това, че административният акт и неговото изпълнение не следва да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава. Образуване на дисциплинарно производство срещу магистрат при установена изначална необоснованост на внесеното предложение, би довело до накърняване на неговите законни права и интереси в степен много по-голяма от най-необходимото за целта на закона“, посочва ВАС.

Решението му може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда.

24
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
pattra
pattra
06 май 2020 7:53
Гост
Адвокат
Адвокат
04 май 2020 10:06
Гост

Лозан Панов го наказват за договор за заснемане в съдебната палата, който той не е подписал и за заснет видеоклип докато той е бил в чужбина, а подлогите на Пеевски в съдебната система дори за такива груби вмешателства не дават косъм да падне от главите им! Колеги, мафията в съдебната система става все по-нагла и се опасявам, че единственият начин нещо да се промени е твърди мерки. Законни, но твърди. Мисля, че 99% от обикновените юристи ще подкрепят подобни действия срещу 1% мафиоти.

без страх
без страх
04 май 2020 12:41
Гост

Именно!

без страх
без страх
02 май 2020 16:59
Гост

…. част от мотивите на съдийския състав на ВАС:
„Те отхвърлят жалбата на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов срещу отказа на Съдийската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Ушев.“
В това изречение се крие „ключът от бараката“.

Оставям на всеки сам да потърси отговор….
Не е никак сложно. Поне за мен!

тикволог
тикволог
02 май 2020 10:35
Гост

Важното е друго: ние данъкоплатците ще платим масрафа на тъпанара с каскета в Струсбург. Така, както платихме масрафа на Тиквоча, когато като главен секретар на МВР уби с гранатомет един барикадирал се всвоята къща. Защото у нас няма, и няма да има регресна отговорност, докато Тиквоча и престъпната му герберска шайка управляват овчето ни племе.

Пано
Пано
01 май 2020 15:46
Гост

Не очаквах такова пристрастно решение от ВАС. Пълно разочарование.

анонимен
анонимен
01 май 2020 12:18
Гост

В специализираните съдилища няма право, няма закон, има само каквото каже Гешев. Някой тук беше писал за симбиоза между ВАС и ВСС. Не знам дали там е така, но каквато симбиоза има между специализираните съдилища и специализираната прокуратура, никъде другаде не може да се види

Анонимен
Анонимен
01 май 2020 15:33
Гост

Отдавна съм казал, че тези съдилища са за закриване.

Анонимен
Анонимен
01 май 2020 15:56
Гост

А ВАС не е ли?

Анонимен
Анонимен
02 май 2020 10:55
Гост

Решението е на ВАС, а не на специализираните съдилища. Ама какво значение има за теб?

анонимен
анонимен
01 май 2020 12:09
Гост

А какво стана с делото срещу Иванчева

анонимен
анонимен
01 май 2020 12:15
Гост

Май се забави в АСНС заради извънредното положение и Ушев още не го е приключил.

123
123
01 май 2020 12:20
Гост

Обзалагам се, че ще потвърди 20-те години затвор

Мартин
Мартин
01 май 2020 12:21
Гост

Приемам облога. Залагам на лека корекция надолу – например 18 години.

анонимен
анонимен
01 май 2020 12:05
Гост

Значи Георги Ушев отива при съдия от по-долен съд, прави опити да му въздейства, защото самото посещение вече е вид натиск, ама за съда не е натиск, защото актът вече бил написан. Не е задължително въздействието да бъде само по отношение на акта. Може да бъде по всякакъв друг начин. В случая прокуратурата е натиснала Ушев, а той отида при съдия от друг съд също да го пришпорва. А някой запита ли се дали Ушев въобще има място там, а

Анонимен
Анонимен
01 май 2020 15:37
Гост

Родната ни прикриватура успешно упражнява натиск, но не върху когото трябва.

безобразие
безобразие
01 май 2020 12:00
Гост

Аз пък имам принципни съображения съд да се позовава на тези стандарти, които не са залегнали в закона. Дайте тогава да се позоваваме на всички изводи в доклади, други европроекти, защото видите ли България е член на ЕС и като е взела една пари, да вземе поне да ги оправдае по този начин, без значение какво пише в закона.

точно
точно
01 май 2020 12:02
Гост

В последните години няма справедливост във ВАС. А едно време какви хубави решения имаше. Сега имам чувството, че каквото каже съответната колегия, това се и решава в съда. Тази симбиоза е впечатляваща напоследък.

анонимен
анонимен
01 май 2020 12:08
Гост

Качеството на правораздаването все по-ниско става. Дали защото кадрите са такива, или са намерили префинени начини за оказване на влияние върху съдиите, или пък и двете, не знам. Но това е много притеснително

Анонимен
Анонимен
01 май 2020 15:39
Гост

Префинените начини са груб натиск.

Анонимен
Анонимен
01 май 2020 15:41
Гост

Политиката на Чолаков. Между другото този човек много ме разочарова на заседанието вчера на пленума. Как само нападна Панов.

шиши пеефф
шиши пеефф
01 май 2020 15:42
Гост

Така му е наредено.

Four=
Four=
01 май 2020 15:58
Гост

Нали! Той без да иска.

възмутен
възмутен
01 май 2020 11:57
Гост

По мои спомени имаше голяма истерия около конкретния случай. Но имаше нещо, за което май вече е забравено – това беше писмото на прокурорите. Никой не реагира, никой не защити съда. Още един срамен момент за ВСС, а и за самия Панов, който можеше институционално да защити съдиите.