Върховният административен съд (ВАС) потвърди резултатите от конкурса за ВАС, при който бяха повишени деветима съдии. Това са Славина Владова, Мария Николова, Юлия Тодорова, Люба Петрова, Бранимира Митушева (всички от Административен съд София-град), Хайгухи Бодикян (шеф на АдмС-Хасково), Христо Койчев (АдмС-Варна), Владимир Първанов (АдмС-Сливен) и Емил Димитров (АССО), които бяха назначени във ВАС с решение на Съдийската колегия от 6 октомври 2020 г.

Четирима съдии, класирани под чертата, атакуваха конкурса във ВАС. Това са административните съдии Ваня Вълканова, Евелина Попова и Владимир Николов, както и Атанас Иванов от районния съд в Благоевград. Впоследствие Николов оттегли жалбата си, а другите три бяха обединени в едно дело.

Едно от основните възражения на тримата жалбоподатели е за нарушение на принципа на равенство, защото шестима от повишените кандидати са били командировани във ВАС по време на конкурса и до окончателното публикуване на кандидатите са заседавали по дела в състави, включващи председателя или някои от членовете на конкурсната комисия. Става дума за магистратите Славина Владова, Мария Николова, Юлия Тодорова, Христо Койчев, Владимир Първанов и Емил Димитров.

Жалбоподателите твърдят, че създаденият по този начин непосредствен служебен контакт поставя под съмнение обективността и безпристрастността на извършената по отношение на тях комплексна оценка.

Командироването не ограничава участието в конкурси, изтъква тричленен състав на ВАС с председател Росен Василев и членове Сибила Симеонова (докладчик) и Александър Митрев (виж решението тук).

И отбелязва: „Възприемането като пречка за допускане до участие в конкурс на командирован магистрат в органа, за който кандидатства, или заемането от него, на ръководна длъжност в орган на съдебната власт, би означавало същият да бъде дискриминиран в сравнение с всички останали участници по този признак, каквато възможност не само не е предвидена в приложимата правна уредба, но е и изключена от действащото антидискриминационно законодателство (арг. от чл. 4 от ЗЗДискр.). Видно от приложените по делото документи, в конкурса са взели участие множество кандидати, които не са командировани във ВАС, като част от тях са получили по-високи оценки от други, командировани във ВАС кандидати, което обстоятелство сочи на неоснователност на наведените от жалбоподателите доводи за неравно третиране, водещо до незаконосъобразност на оспорените от тях решения“. ВАС посочва, че командироването цели преодоляване на кадровия дефицит като в Закона за съдебната власт ясно са очертани критериите за това.

Съдът обяснява, че конкурсната комисия е взела предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите съдебни органи и от ИВСС, данните от кадровото дело на всеки кандидат, и е преценила разгледаните и приключените дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите. Въз основа на тези данни е изготвила и обща оценка. „Необосновано оспорващите навеждат, че не е без значение дали предмет на преценка от страна на конкурсната комисия е работата на кандидата в едноличен съдебен състав или работата му в тричленен или петчленен състав, доколкото в първия случай се преценяват само знанията и уменията на магистрата, участник в конкурса, а във втория тази преценка не дава ясна картина на знанията и уменията конкретно на оценявания кандидат. При преценка данните от протоколите от заседанията на конкурсната комисия, се установява, че кандидати са оценявани предимно въз основа на работата си в едноличен съдебен състав“, изтъква ВАС.

Той допълва, че при липса на солидни аргументи в жалбата за наличие на конкретен дискриминационен признак, дори да се направи привръзка на качеството командирован във ВАС съдия с признака обществено положение, то не е налице неравнопоставеност на останалите кандидати.

Те отхвърлят и възражението на тримата по отношение на извършеното класиране от конкурсната комисия: „Дейността на конкурсната комисия по чл. 189, ал.5, т.5  ЗСВ е експертна, поради което оценките за професионалните качества на кандидатите не подлежат на ревизия. В Закона за съдебната власт не е предвидена възможност при преценка за законосъобразност на решенията на колегиите на ВСС, взети в резултат на проведено конкурсно производство, да бъде извършена проверка на правилността на оценката на конкурсната комисия“.

В този смисъл е и съдебната практика на съда по сходни казуси, отбелязват тримата върховни съдии и продължават: „Практиката на ВАС e в съответствие и с установеното тълкуване от Съда на Европейския съюз (СЕС) – Решение на Общия съд (девети състав) от 14 декември 2017 г. по дело T-609/16 (PB срещу Европейската комисия). Съгласно него конкурсната комисия разполага с дискреционни правомощия при преценката на придобития от кандидатите професионален опит, както по отношение на естеството и продължителността му, така и с изискванията за длъжността за заемане.  СЕС извежда изрично, че когато проверява законосъобразна ли е оценката на придобития от кандидатите професионален опит Общият съд трябва само да се увери, че при упражняването на дискреционните си правомощия конкурсната комисия не е допуснала явна грешка, лишаваща от правдоподобност заключението ѝ“.

Съдът не е съгласен и с доводите, че Съдийската колегия е трябвало да оцени работата на конкурсната комисия, така както е сторила с конкурса за Върховния касационен съд преди две години, когато не повиши класирания на по-предна позиция Даниел Луков, а следващият кандидат. Това решение бе потвърдено от  ВАС.

В тази връзка сега тричленният състав казва, че колегите му не са оценили работата на конкурсната комисия по този казус, а само законосъобразността на процедурата. ВАС отбелязва, че и в конкретния случай такава проверка е направена.

Върховните съдии отхвърлят и аргументи за немотивираност на решенията за повишаване. Те отбелязват, че според чл. 34, ал. 3 от ЗСВ за мотиви на решението се приемат аргументите на вносителя на предложението, както и изказванията на членовете на ВСС в негова подкрепа. Основания за взимането на едно или друго решение на СК на ВСС пък може да бъдат извадени и от приложените документи. „Следователно мотивите на Съдийската колегия на ВСС за приемане на оспорените решения се съдържат в предхождащата гласуването документация – мотивираното становище на конкурсната комисия, становища на КАК и КПЕ към СК на ВСС, което обуславя извод, че оспорените решения са приети при спазване на нормативните изисквания“, пояснява ВАС.

Те отхвърлят и възражението на Ваня Вълкадинова за начина, по който е проведено заседанието на Съдийската колегия, на което бяха повишени колегите ѝ – онлайн чрез видеоконференция. ВАС цитира редица заповеди на здравния министър във връзка с пандемията от COVID-19, в които се посочва, че работният процес трябва да бъде организиран по възможност онлайн, за да се избегне разпространението на коронавирус.

На финала върховните съдии казват, че решението на Съдийската колегия е правилно, законосъобразно и в съответствие с правомощията ѝ.

„Изходът от проведения конкурс опровергава възражението за поставяне в по-благоприятно положение на кандидатите, които са били командировани във ВАС, т.к. част от тях не са сред повишените, от една страна, а от друга – за част от обявените свободни места са избрани кандидати, които не притежават припознатото от оспорващите като привилегироващо качество. Повишаването на командировани кандидати не сочи на предпочитане на определена категория участници. В случая отсъства различно отношение, основано на някой от признаците по чл. 6, ал. 2, изр. 2 от Конституцията на Република България (КРБ), чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), чл. 14 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС) и чл. 21 от Харта на основните права на Европейския съюз (ХОПЕС). В този смисъл, изборът е обективен – основан е на приложени еднакви критерии и спазване на принципа за равенство пред закона“, изтъкват върховните съдии.

 

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
10 март 2021 15:58
Гост

A същевременно по жалбите за конкурса за САС вече година и нещо няма решение. Спъват всички останали колеги, само за техните си са бързи. Докога ще е субективно и непрофесионално?

Анонимен
Анонимен
10 март 2021 15:56
Гост

Само за техния си съд решават бързо. Oстаналите дела за конкурси се точат безкрайно. Защо?

Блажени вярващи
Блажени вярващи
05 март 2021 21:00
Гост

Някой има ли все още илюзии, че от т.н.ВАС, който всъщност е “ Герб със свиня“ АД може да се получи правосъдие?

ВАС ООД
ВАС ООД
05 март 2021 17:54
Гост

Сибилка не може да направи сечено на любимия Магдалинчев и на шефа си Чолаков. Не й е в характера.

Гашев
Гашев
05 март 2021 17:53
Гост

Сериозна работа ейййййй

Николина
Николина
05 март 2021 17:52
Гост

Честити да са

Темелкова
Темелкова
05 март 2021 17:52
Гост

Сууупер!

6esti4ka
6esti4ka
05 март 2021 17:52
Гост

Жестоко

Един Магистрат
Един Магистрат
05 март 2021 17:29
Гост

Преди всичко трябват промени в ЗСВ по отношение на конкурсите.Абсолютно безсмислено е да се чака атестиране.В конкурсите за ОС има процедури опткрити преди повече от 2 години и не са завършили.Да не говорим за извънредното атестиране открито за самия конкурс.Какъв е смисъла, всеки има стара атестация да вземат нея.Изобщо цялото атестиране е безмислена процедура.Да има едно за несменяемост и това е.

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 19:14
Гост

Колега, единствената „полза“ от конкурсите е, че затлачиха системата до безобразие. Може и да беше субективно, когато повишаването беше по предложение на административния ръководител, но беше бързо, беше оперативно и се знаеше кой носи отговорност. Като толкова им е зор за съдийско самоуправление, нека съответната колегия, в която има свобозни места, да предлага на председателя по трима кандидати за място и той да си избира за кого ще прави предложение. Повече смисъл ще има от провеждането на общо събрание на съда, за да гласуват, че Пенчо и Генчо искали да си сменят съставите и материята.

ВАС за ВАС от ВАС на ВАС
ВАС за ВАС от ВАС на ВАС
05 март 2021 17:17
Гост

Сред новите върховни виждам доста свестни колеги, които познавам лично. Но чини ми се, че когато конкурсът за ВАС и конкурсната комисия е от ВАС, не е редно ВАС да гледа делото, а да иде към ВКС. Напоследък много се омешаха нещата съдилища съдят сами себе си и това се приема за нормално. И им го разрешиха с последните промени в ЗОДОВ, щото нашто депутатство хе ги чатка хич нещата

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 17:17
Гост

Имам един въпрос към ВАС. Делото за техния конкурс приключи наистина много бързо, а това за апелативните съдилища се точи вече над година. Защо? Не трябва ли да вървят с приоритет тези дела, за да не се затапва системата. Прави впечатление, че съдиите от ВАС по делата за апелативните съдилища изведнъж ги осенява мисълта, че във ВАС всъщност има и други дела по тези казуси и че трябва да се обединят. И така, едно по едно, през няколко месеца се присъединяват и всичко много се бави. А на съдиите във ВАС не им дреме.

ВАС ООД
ВАС ООД
05 март 2021 18:08
Гост

Делото за САС не е от една година, а от две – жалбите са от 2019.
Срамна ситуации в угода на жалещите командировани в САС, които със зъби и нокти се стремят да запазят жалкото си статукво

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 20:30
Гост

Мри бе злобар. И чакай да видиш какво ще се случи преди това.

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 20:34
Гост

Кой го интересуват някакви си апелативни съдилища? Важни са само последните инстанции – ВКС и ВАС

Анонимен
Анонимен
08 март 2021 14:38
Гост

Когато е за нашите и правилните, може бързо. Конкурсите за апелативните съдилища се точат от януари миналата година. То не са отлагания без дати, безумни искания за доказателства.

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 17:09
Гост

Въпросът за командироването е съществен и няма как да се отрече връзката му с изхода от конкурса. Не само в този за ВАС, но и в много други, печелят именно магистратите, които са командировани. Все едно председателят на съда подсказва на комисията кого на кое място да класира. Това трябва да спре като се промени законът. Всички трябва да имат равен старт.

мас, мас, мас
мас, мас, мас
05 март 2021 17:07
Гост

Командироването, любима болка… Само ако командироваха най-добрите, а не връзкарите, никой нямаше и дума да обелва, но всички знаем, че те качват с мас, газ и оцет, а не с добри решения

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 17:12
Гост

Преди няколко години се опитаха законодателно да ограничат поне времето за командироване, но точно предшественикът на Чолаков нададе страшен вой до небесата и депутатите му клекнаха. А като гледам регистъра с командированите съдии, има такива, които забравиха вече къде всъщност работят, от години са в по-горни съдилища, рахат им е и не се явяват на конкурси. Май, май пак трябват промени

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 20:32
Гост

Имаш много забавени решения. Пиши, а не гледай в чуждите паници.