Решенията на колегиите на Висшия съдебен съвет (ВСС) за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) не подлежат на обжалване. Това прие тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) по казус на председателя на районния съд в Харманли (пълния текст на определението виж тук).

Ако това се установи като практика на съда, тя ще рефлектира върху решенията на Съдийската и Прокурорската колегии за преназначаването на магистратите от специализираните съдилища и прокуратури по повод тяхното закриване.

С изменения в ЗСВ от април спецструктурите се закриват от 28 юли, а съдиите, прокурорите и следователите в тях се преназначават в равни по степен органи по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. Въпросната разпоредба гласи: „В случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на броя на заетите длъжности в тях съответната колегия на Висшият съдебен съвет разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт по възможност в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите“.

В преходните разпоредби на ЗСВ е предвидено, че в един съд може да бъдат преместени до една четвърт от магистратите в спецсъда и до една трета от тези в апелативния спецсъд, а в една прокуратура могат да бъдат преназначени до една трета от обвинителите в закритите структури на държавното обвинение.

Всички изменения в ЗСВ, отнасящи се до закриването на спецсъдилищата и прокуратурите бяха атакувани от главния прокурор Иван Гешев в Конституционния съд (виж тук), поради което двете колегии спряха преназначаването на магистратите. Но ако КС не отмени фактическото закриване, а само например квотното разпределение, за двете колегии остава опцията да преназначиат спецмагистратите именно по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.

А ВАС постанови, че решенията на колегиите за това не подлежат на обжалване.

Казус от Харманли

Произнасянето на върховните съдии е по скорошно решение на Съдийската колегия за преназначаване на съдия с щата от един съд в друг. На 19 април т.г. тя преназначи по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ съдийката от РС-Харманли Ирена Аврамова-Смит в районния съд в Пловдив като за целта първо закри един щат в първия съд и откри нов във втория.

Шефката на съда в Харманли Минка Китова обжалва това решение пред Върховния административен съд като междувременно Ирена Смит започва работа в Пловдив.

Тричленен състав на ВАС с председател и докладчик Георги Георгиев и членове Юлия Тодорова и Десислава Стоева, обаче отхвърля жалбата с два аргумента – Китова няма правен интерес да обжалва това решение и нещо повече – няма и предмет на обжалване.

Преди да стигне до този извод, ВАС изброява няколко разпоредби от ЗСВ, които уреждат правомощията на Пленума на ВСС, на двете колегии и на административните ръководители.

Първата е чл. 16 от ЗСВ, според който ВСС представлява съдебната власт, осигурява и отстоява независимостта ѝ, определя състава и организацията на работата на съдилищата, прокуратурата и следствените органи и обезпечава финансово и технически тяхната дейност, без да се намесва в нейното осъществяване.

Правомощията на кадровия орган и колегиите са изброени в чл. 30, ал. 1 от ЗСВ. В ал. 2, т. 8 на същия текст се казва, че Пленумът по предложение на една от колегиите и след съгласуване с административните ръководители определя броя на магистратите във всички съдилища, прокуратури и следствени отдели съобразно степента на натовареност.

Правомощие на Съдийската колегия е да назначава, повишава, премества и освобождава магистрати, както и да предлага на Пленума на ВСС да определи броя им във всички съдилища, прокуратури и следствени отдели (чл. 30, ал. 5, т. 1 и т. 7 от ЗСВ).

А председателят на районния съд по закон осъществява общо организационно и административно ръководство на съд чрез действията в съответствие с правилата за определяне на натовареността (чл. 80, ал. 1, т. 17 от ЗСВ).

След като изяснява законовите постановки, ВАС посочва: „Така цитирана уредбата определя правомощията на ВСС в кадрово отношение като пленумът на ВСС може да разкрива нови щатове за магистрати с увеличаване общо на щатната численост, а Съдийската колегия има правомощието да закрива и разкрива щатове и премества назначените магистрати в рамките на общата численост на щатовете. Такова е правомощието по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, което в случая е послужило като основание за вземане на обжалваното решение. С него се закрива щат в Районен съд-Харманли и се разкрива щат в Районен съд-Пловдив и същевременно с решение е преназначен съдията, заемал щата в Районен съд-Харманли в Районен съд-Пловдив и решението е изпълнено с встъпването в длъжност на съдията“.

ВАС отбелязва, че решението на Съдийската колегия за закриването и разкриването на щата в двете съдилища има за адресати звена в съдебната система. Поради това въпросното решение е „вътрешно адресирано в рамките на компетентността на СК на ВСС по кадрови въпроси“ и не подлежи на обжалване като вътрешен акт.

Кадровите въпроси са изключителна компетентност на СК и пленума на ВСС относно броя на магистратите общо и в отделните органи на съдебната власт. Правомощията на председателя на районен съд по чл. 80 ЗСВ не разкриват компетентност по отношение броя на съдиите в районен съд, като адекватния брой на съдиите е в преценката на ВСС. Поради това увеличението или намаляването на щата не е изначално еднозначно с положителни или отрицателни ефекти за организацията на работа на конкретното звено на съдебната власт, тъй като в преценката се включват освен количествени фактори относно натовареност и други показатели, надхвърлящи обема на преценката на председателя на районен съд в рамките на правомощията му по чл. 80 ЗСВ.

В процедурата по чл. 194, ал. 1 ЗСВ решенията на колегиите на ВСС не подлежат на обжалване и преместването е без конкурс по силата на разпоредба в закона, изтъква ВАС.

След това върховните съдии отбелязват, че решението на СК на ВСС не съществува самостоятелно с оглед последиците си. Закриването на една бройка в един съд и разкриването ѝ в друг е свързано и с преназначаването на съдията, който я е заемал. Допускането на правен интерес за председателя на районния съд да обжалва това решение би засегнало назначението на съдията и е недопустима намеса в статута му на магистрат, без административният ръководител и преместеният да имат отношение към кадровата дейност на съвета, добавя ВАС и уточнява, че такова разрешение противоречи на уредбата на правомощията на органите на съдебната власт и кадровата компетентност на ВСС.

„Предвид изложеното настоящата процедура по чл. 194, ал. 1 ЗСВ не предвижда възможност за обжалване на актовете в нея, поради което не е налице и предмет на обжалване“, казва ВАС.

И отхвърля жалбата на Минка Китова поради липса на правен интерес и предмет на обжалване.

Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда.

28
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 16:17
Гост

Кой, какво направил все спец. им е в главата, че да бяхте го измислели тогава, а не сега да се чудим, какво и как ще разпределяме по окръжни съдилища и как точно при даден ход на съд.следствие ще се премести и разпредели дело в СГС и то на същия съдия, който е докладчик и на същите съд. заседатели от спец. Ако пък колегата не го преназначат в СГС положението с тази ЕИСС е плачевно, ще се минава на ръчно управление. Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето е да го направиш. Новите кандидати за ВСС обаче по… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
18 юни 2022 8:20
Гост

Лекс бг не са толкова глупави и знаявт, че този казус няма нищо общо с този на спецовете. Тук имаме обжалване от административен ръководител на преместване на съдия по чл. 194 пт ЗСВ. В случая на спецовете – всеки съдия ще обжалва преназнаачването си на място, за което не е давал съгласие. Между другото има произнасяне оот КС по въпроса, може ли да се отрече право на жалба при промяна на трудово правоотношение, което е относимо и към правоотношенията по ЗСВ. Че в Лекс бг знаят това е напълно ясно. Ясно е и защо са намесили спецовете в тази публикация-… Покажи целия коментар »

Съдия ВКС
Съдия ВКС
18 юни 2022 9:44
Гост

Много точен коментар!

Анонимен
Анонимен
17 юни 2022 14:04
Гост

Че тази практика си е открай време. Не че има много дела, но абсолютно всички са решени по този начин. 2019 г. имаше жалби този път срещу прекратяването на процедура по чл. 194 от ЗСВ, мисля че ставаше въпрос за прекратяването на процедурата за СРС и по тези жалби определенията са в същия смисъл – жалбоподателите нямат правен интерес.

Лазар
Лазар
17 юни 2022 12:25
Гост

Надявам се Конститъционният съд да не отмени фактическото закриване на спецовете.

Съдия
Съдия
17 юни 2022 13:18
Гост

И аз така, господин Божков

Пламен Бобоков

Съдия (не на мафията)
Съдия (не на мафията)
17 юни 2022 15:58
Гост

Бива ли такова нещо! След като на Каскета първо му отнеха личната гвардия брадати мутри, сега му отнеха и Съда за специализирани поръчки на мафията, който единствен задържаше под стража по измислени обвинения по няколко години, а после Каскетното ведомсто прекратяваше делото, защото деянието било несъставомерно. И Бобоков, и много други осъдиха държавата в ЕСПЧ, ама в Каскетно-процесуалния кодекс пише, че щом СНС е взел МНО ЗПС,значи е доказан престъпник!

Христо Иванов
Христо Иванов
17 юни 2022 16:26
Гост

Бобоков бил осъдил държавата?! Това дори аз не го знам, хем днеска си хортувахме двамата в джипа му за културни работи по Русе, които за Да, България са основен приоритет!

Съдия от прованса
Съдия от прованса
17 юни 2022 12:08
Гост

Аз ако бях спецсъдия, задължително се отвеждам по всички дела. Това е най – добрия начин и най- справедливия начин за отговор на всичко случващо се. И да добавя за всички примати, които ще пишат под статията- по. 194 изисква воля, желание, изрично волеизявление на съдията че ИСКА да отиде някъде.

Анонимен
Анонимен
17 юни 2022 14:07
Гост

Е, който не иска да отива „някъде“ спокойно може да напусне системата, като го преназначат, едва ли ще го държат насила.

Разочарован
Разочарован
17 юни 2022 11:42
Гост

И за слепия е видно, че тази процедура е за уреждане на наши хора (за къде без нея). „Нашия човек“ си хваща торбичката и си тръгва, а районният съд, който ощетява- кучета го яли… Жалка картина, жалка.. А после искат резултати. Колегата-председател в Харманли правилно е постъпила. Е, удря се в стената на уреждащите, но няма да е все така

Гиги
Гиги
17 юни 2022 12:21
Гост

Със сигурност ще обжалва пред петчленен състав на съда.

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
17 юни 2022 13:09
Регистриран

ДОКЛАДЧИКА ПО ДЕЛОТО ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИ Е ЯСЕН КАТО БЯЛ ДЕН ЩО ЗА ЮРИСТ Е,НО КАТО АДМИНИСТРАТИВИСТ НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА ЗАЩО ДА СА ЕДНИ И СЪЩИ СЪОБРАЖЕНИЯТА ЗА НЕДОПУСТИМОСТ НА ОСПОРВАНЕТО И ЗА НЕДОПУСТИМОСТ НА ИСКАНЕТО ЗА СПИРАНЕ. В МНОЖЕСТВО ПРАВНИ ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕД СУМАТИ СЪДИИ ОТ ВАС СЪМ НАСТОЯВАЛ СЪДА ПО ИСКАНЕТО ЗА СПИРАНЕ ДА ПРАВИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ В ОСНОВАНИЕТО ЗА НЕДОПУСТИМОСТ НА ОСПОРВАНЕТО И ОСНОВАНИЯТА ЗА НЕДОПУСТИМОСТ НА ИСКАНЕТО ЗА СПИРАНЕ. ИСКАНЕТО ЗА СПИРАНЕ НА ДОПУСНАТОТО ПО СИЛАТА НА ЗАКОН ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА КАТЕГОРИЯ АДМ.АКТОВЕ Е НЕДОПУСТИМО В СЛУЧАЙ ,ЧЕ МОЛИТЕЛЯ НЯМА КАЧЕСТВОТО НА ОСПОРВАЩ И ,ЧЕ… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 юни 2022 11:18
Гост

Изненадан съм от определението на ВАС и ми се струва, че е изолирано, а не практика по чл. 194 ЗСВ. Но нека видим и какво ще каже петчленният състав

Анонимен
Анонимен
17 юни 2022 10:59
Гост

Е, как ще те пратят на точно определено място, без да имаш право на избор…

Никола Иванов
Никола Иванов
17 юни 2022 11:24
Гост

Не е точно така. ВСС има правила по чл. 194, ал. 1 ЗСВ. Процедурата би трябвало да се развие по следния начин – двете колегии преглеждат къде какви свободни места има с оглед степента на натовареност. И като ги установят, трябва да ги обявят. Тогава магистратите подават заявления къде искат да отидат. И ВСС ги разглежда и преназначава. По отношение на квотния принцип – да, проблемен е и КС вероятно ще го отмени. Ако това стане, в ЗСВ си съществува разпоредбата на чл. 194, ал. 1 и ВСС трябва да я приложи. Квотният принцип беше въведен с една цел –… Покажи целия коментар »

хмхм
хмхм
17 юни 2022 11:27
Гост

Май точно тази процедура стои и в основата на определението на ВАС

Анонимен
Анонимен
17 юни 2022 10:46
Гост

Да си призная честно, много ми писна от темата за спецсъда. Да го закриват и да продължаваме нататък

4567
4567
17 юни 2022 10:49
Гост

Вече минаха месец и половина, остават още толкова, но ми се струва, че през този месец и половина в специализираните съдилища и съответните прокуратури нищо, ама нищо не е направено, за да се подготвят за закриването. Обикалят като цветарки наляво и надясно и само се жалват, вместо да се вземат в ръце и да започнат да работят по организацията за закриване. Това си е саботаж

Наблюдател
Наблюдател
17 юни 2022 11:17
Гост

Е, то това им е част от протеста, за да оправдаят с него тезата си за заложен хаос. Че има проблеми – има, но тяхното е използването им за залагане на допълнителни „бомби“. Недостойно, но не и неочаквано.

wtf
wtf
17 юни 2022 11:26
Гост

Това само показва, че се интересуват повече за себе си, а не за съдбата на делата. Защото ако бяха истински отговорни хора, вече щяха да са почнали да работят. Сега искат само разтакаване – да падне това правителство, да дойде ново и да върне старото положение. Това им е играта

Съдия
Съдия
17 юни 2022 12:09
Гост

Каквото повикало, такова се обадило.

Анонимен
Анонимен
17 юни 2022 14:09
Гост

И как от едно предположение / „струва ми се“/ стигна до категоричен извод, че има саботаж ? Липсата ти на достоверна информация не ти дава повод да правиш никакви изводи, а само предположения, т.е. празни приказки. Може, но само в махалата или под юргана. Ти ако си съдия незабавно трябва да те уволнят.

Фики
Фики
17 юни 2022 12:22
Гост

Крайно време е. От кога само се говори за това.

Анонимен
Анонимен
17 юни 2022 10:45
Гост

Ееее, паднаха половината опорки на спецовете и защитниците им във ВСС.

Анонимен
Анонимен
17 юни 2022 10:45
Гост

Хаха, всичко е в ръцете на ВСС – където и както прецени

Хари
Хари
17 юни 2022 12:23
Гост

Това никак не е добре. В този си състав са напълно безполезни.

Анонимен
Анонимен
17 юни 2022 14:11
Гост

защо? има ли друг състав? И въобще в скоро време ще има ли?