Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбите на трима следователи срещу повишаването на петима техни колеги в Националната следствена служба. Решението е окончателно и на практика дава възможност на повишените, сред които е и бившият член на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров, да встъпят официално в длъжност.

През 2018 г. Прокурорската колегия обяви конкурс за повишаване на пет места в Националната следствена служба. Явиха се 57 кандидати, като двама не бяха допуснати. След резултатите от конкурса беше извършено и класиране, като първото място зае Ясен Тодоров, който единствен беше оценен с 6.00.

Останалите, които бяха класирани на свободните позиции, а впоследствие и назначени в НСлС, са прокурорът от СГП Чавдар Ангелов (с оценка 5.82) и следователите Владислав Андреев (5.63), Елена Динева (5.63) и Ана Стоилова (5.50).

Трима от участниците в конкурса обаче – Любомир Георгиев (бивш инспектор от ИВСС, сега следовател към СГП), както и Татяна Борисова, и Капка Милева (също от СО на СГП), обжалваха решението на Прокурорската колегия, с което петимата им колеги бяха повишени.

Сега ВАС отхвърли жалбите като неоснователни. Тричленният състав с председател и докладчик Росен Василев и членове Сибила Симеонова и Юлия Тодорова изтъква, че Прокурорската колегия е действала при условията на оперативна самостоятелност, с каквато разполага при взимането на решения за назначаване, повишаване и преместване на магистрати.

„Целта на конкурса за повишаване и преместване в длъжност на съдии, прокурори, следователи е на съответната свободна длъжност да бъде назначен магистрат, който отговаря на всички изисквания за заемане на тази длъжност и за който, след съвкупната преценка на относимите факти и обстоятелства, е направен извод, че отговаря в най-голяма степен на изискванията за професионални и нравствени качества в сравнение с останалите кандидати, участващи в конкурса за същата длъжност. Съвкупният анализ на осъществените процесуални действия от Прокурорската колегия към ВСС, както и от съответните помощни органи – конкурсна комисия, КАК и Комисия по професионална етика, налага извода в настоящия случай, че са насочени към постигането именно на тази цел на закона, а установените в резултат на тези действия релевантни факти и обстоятелства обосновават извода, че решението за повишаване на класираните на първите пет места кандидати съответства на целта на закона“, се казва в съобщение на съда, което цитира решението, което все още не е публикувано.

От ВАС уточняват, че гласуването в колегията е проведено при спазване на изискването на закона – а именно по поредността на класирането на кандидатите. А тримата жалбоподатели са класирани много под чертата – Любомир Георгиев е на 20-та позиция с оценка 5.00, Татяна Борисова – на 29-та с 4.88, а Капка Милева- на 37 място с оценка 4.50.

Върховните съдии отхвърлят оплакванията на Любомир Георгиев, че заради работата си в ИВСС е бил поставен в неравностойно положение спрямо другите участници. Според Георгиев е трябвало „законодателят да преодолее тази неравностойност, като приеме в чл. 50 ЗСВ, че след изтичане на мандата на инспекторите, подали молба пред съответната колегия към ВСС, същите могат да бъдат възстановени на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора“.

ВАС обаче му отговаря следното: „Затруднението на магистрата след приключването на мандата не е неравностойно третиране, а последица от съзнателен избор на лицето. Следва да се има предвид и практиката на ВАС в този смисъл, която приема, че изборът за инспектор при ИВСС е станал само след личното съгласие на лицето, т.е. и при избирането, и при възстановяването законодателят неотклонно съблюдава конституционно гарантираното право на всеки гражданин на професионална реализация.

Няма избор за инспектор против съгласието на лицето, няма и възстановяване на заеманата длъжност против желанието му.

Следователно Георгиев необосновано твърди неравностойно третиране спрямо другите кандидати“.

Любомир Георгиев се жалва и от друго, че конкурсната комисия не е взела предвид актовете, които е представил от работата си в ИВСС. Той твърди, че те не били оценени при съставяне на комплексната му оценка. Съдът обаче намира твърдението за неоснователно, защото точно обратното се е случило – конкурсната комисия е взела предвид актовете от проверките, които Георгиев е извършвал като инспектор, за да формира оценката му.

Сред основните спорове по делото е бил начинът на оценяване на кандидатите и дали решението на Прокурорската колегия за повишаване е мотивирано.

ВАС приема за неоснователни оплакванията за критериите, по които е извършено оценяването и съответно класирането. „Поставените индивидуални оценки са резултат от непосредствените впечатления, които всеки член на конкурсната комисия е придобил и които са формирали личното му становище относно знанията и професионалните умения на кандидата. Гаранция за безпристрастността на всеки член на конкурсната комисия е фактът, че съставът й се определя чрез жребий и случаен избор“, отбелязват върховните съдии.

И добавят, че оплакванията на жалбоподателите от начина на оценяване представляват по естеството си несъгласие с преценката на професионалните им качества. Но ВАС напомня, че поставената от конкурсната комисия оценка не подлежи на съдебен контрол, защото не представлява административна дейност. „Оценяването на кандидатите представлява част от производството по провеждане на конкурса за повишаване в длъжност и преместване на следователи. В закона не е предвидена изрична възможност при преценката за законосъобразност на решенията на ВСС, взети в резултат на проведеното конкурсно производство, да бъде извършвана и проверка на правилността на оценката, поставена на кандидатите. Оценяването е експертна дейност на конкурсната комисия, която по правило не подлежи на съдебен контрол“, изтъква ВАС.

Върховните съдии определят като неоснователно и твърдението на Капка Милева за „пълно погазване на чл. 192, ал.1 ЗСВ”, като тя казва още, че „лица с много по-малък стаж, в това число такива, които са били в продължителни отпуски по болест и майчинство или командировани за по-дълъг период на други места са оценени по-високо”.

ВАС отбелязва, че значението на продължителността на стажа на всеки кандидат в съответната система на съдебна власт е надлежно посочено в протоколите. И видно от тях при равни оценки с тези на Капка Милева са били други двама кандидати, които са класирани след нея. „Това доказва използването от конкурсната комисия на едни и същи постоянни критерии на оценка на всички кандидати, участвали в конкурса, визирани в Наредба №1/09.02.2017 г., поради което липсва твърдяното от Милева нарушение на принципа на равенство и съразмерност в административното производство“, посочва ВАС.

Що се отнася до аргумента, че решенията за повишаване не са мотивирани, то върховните съдии изтъкват следното: „В случаите, когато оспореният акт е издаден при наличието на подготвителни документи, изложените в тях съображения се приемат за мотиви на самия акт (в този смисъл е трайната съдебна практика на Върховния административен съд). Няма пречка административния орган да възприеме мотивите на помощен орган в конкурсната процедура и с това да ги приеме за свои мотиви, без това да е нарушение на административнопроизводствените правила“.

И още: „Като колективен орган Прокурорската колегия на ВСС взема решенията при формирано мнозинство от гласовете на неговите членове, а такова в случая е постигнато, тъй като „за“ повишаване на петимата кандидати са гласували с явно гласуване 9 от членовете на Прокурорската колегия на ВСС. Поради това и след като в рамките на предоставената му оперативна самостоятелност ВСС е приел, че петимата кандидати (заинтересовани страни в настоящото производство) притежават необходимите професионални и нравствени качества за повишаване в длъжност, не може да се направи обоснован извод за нарушение на изискванията за законосъобразност“.

Върховните съдии напомнят, че след попълването на обявените места, гласуването по отношение на всички останали кандидати е прекратено като това е законосъобразно решение.

 

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
woW
woW
29 април 2020 13:38
Гост

Всяко едно оценяване лице в лице е по природа субективно. Още държавните изпити или изпитите за правоспособност, са тържество на субективизма и личните симпатии да го кажем тъй, да не говорим за конкурси разни. Да се направи обективно оценяване, означава да се направи примерно тест с 800 въпроса, с предаване на отговорите в лимитиран и еднакъв за всички кандидати срок за отговор, и напълно анонимно попълване, предаване и оценяване, като резултатите да стават ясни за всеки след разшифроване на анонимната работа. Обаче, едва ли е възможно, то във факултетите по право не е възможно, та за ВССли, дето не може… Покажи целия коментар »

Lalov
Lalov
29 април 2020 12:01
Гост

В тая държава винаги има съмнения, че нещо е законово

Ачо
Ачо
29 април 2020 12:01
Гост

А не е ли така. Парен и студена каша духа.

Симо
Симо
29 април 2020 12:00
Гост

Разгеле! След цели две години се произнесоха.

маври к
маври к
29 април 2020 12:00
Гост

Дано класиралия се на първо място е класиран там по честен път

Опенхов
Опенхов
29 април 2020 12:00
Гост

Според мен положението е такова, че трябва да му се даде шанс на човека класирал се, като най-добър

Тодор Р
Тодор Р
29 април 2020 11:59
Гост

Да се надяваме, че всичко НАИСТИНА е било законово

Страхил
Страхил
29 април 2020 12:02
Гост

И не е субективно най-вече.

Boris
Boris
29 април 2020 11:59
Гост

Абе ако ги питате в частен разговор класираните под чертата ще кажат, че някой нещо някъде е платил, друг се познава с трети, па на четвърти детето му учи с еди си кой си от оценяващите и класиращите…

Спиро
Спиро
29 април 2020 12:03
Гост

Нищо чудно и така да е. Но все пак резултатите са водещи. Има и пълна шестица.

Пенова
Пенова
29 април 2020 11:58
Гост

От ВАС уточняват, че гласуването в колегията е проведено при спазване на изискването на закона – а именно по поредността на класирането на кандидатите. А тримата жалбоподатели са класирани много под чертата – Любомир Георгиев е на 20-та позиция, Татяна Борисова – на 29-та, а Капка Милева- на 37 място.

Е то като си класиран на майната си какво има да се жалваш

Филип
Филип
29 април 2020 11:58
Гост

Тримата жалбоподатели са класирани много под чертата, ама пък с претенции.

Хриси
Хриси
29 април 2020 11:59
Гост

А Капка Милева- на почетното 37 място 🙂

Карлеуш
Карлеуш
29 април 2020 11:58
Гост

Успех на избарния

Валентинова
Валентинова
29 април 2020 11:57
Гост

Е то на конкурс винаги има недоволни, но е друг въпроса дали има основателни причини да се жали

Емилиева
Емилиева
29 април 2020 11:57
Гост

Обосновали са се хората, няма драма

Кирилова
Кирилова
29 април 2020 11:57
Гост

Ами да, щом е законно няма какво да се каже. Трябва да се спазва закона

Анонимен
Анонимен
29 април 2020 11:56
Гост

Да, Яската отговаря в най-голяма степен на изискванията за професионални и нравствени качества. Освен това е и етичен.

Геро
Геро
29 април 2020 11:57
Гост

Иронията ви е меко казано неуместна. Поздравления за всички повишени!