Върховният административен съд (ВАС) потвърди наказание, наложено на съдийка за това, че отказала да си изпише делата, докато не бъде командирована отново в Софийския градски съд (СГС). Решението на ВАС е окончателно.

Историята започва преди няколко години. През 2012 г. съдия Елена Стойчева-Андреева е командирована от окръжния съд във Варна в СГС. През 2015 г. обаче тогавашният председател на градския съд Калоян Топалов иска от шефа на ВКС да прекрати командировката ѝ поради това, че Андреева поддържа висока висящност на състава си – 170 дела. Така тя се връща във Варна, но оставя неизписани дела.

Шефът на СГС я уведомява, че към 29 юни 2015 г. има необявени съдебни актове за повече от три месеца по 39 въззивни граждански дела и по 2 частни граждански дела, има обявени за решаване 48 въззивни граждански дела и 9 въззивни частни граждански дела, по които няма произнасяне. Топалов изисква представяне в тридневен срок на график по месеци при минимален брой 30 дела на месец, които да ѝ бъдат изпращани от Софийски градски съд чрез служебната поща, за изготвяне на съдебни актове по тях.

От там насетне започва кореспонденция между Топалов, Елена Андреева, председателя на ВКС и Инспектората към ВСС, в която шефът на СГС по всякакъв начин се опитва да я накара да си изпише делата като посочва, че ще ѝ бъде осигурен достъп на място или ще ѝ бъдат изпратени. Тя пък казва, че няма как да стори това, без да бъде командирована отново в столицата. Противното означавало да бъде нарушен законът. Инспекторатът излиза с препоръки как да се излезе от ситуацията, а председателят на ВКС отказва ново командироване. Стига се до там Андреева да иска от Съдийската колегия да открие процедура по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ и да бъде преназначена в СГС, но ѝ е отказано.

Междувременно страни по дела сигнализират градския съд за забавени произнасяния, следва определянето на нови срокове и т.н. Към края на 2016 г. се оказва, че част от делата са изготвени от член на състава, в който е и Андреева, но тя не подписвала актовете. Вместо това съдийката пише на председателя на ВКС „за отправеното ѝ от председателя на СГС искане за подписване на съдебни актове, в което сочи, че ако е налице необходимост от полагане на неин подпис председателят на СГС би могъл да направи искане за нейното командироване“, става ясно от решението на ВАС.

В един момент ИВСС дава препоръки към шефа на СГС да преразпредели някои дела, а към Андреева – да изпише обявените за решаване. Но тя отново не изпълнява указанията.

Така се стига до 9 май 2017 г., когато Топалов вече предлага срещу Елена Андреева да бъде образувано дисциплинарно производство за забавени дела. Това е сторено, а на 26 септември 2017 г. Съдийската колегия ѝ налага наказание „намаляване на заплатата с 10% за седем месеца“ за системно неспазване на сроковете по седем граждански дела.

Андреева обжалва, но тричленен състав, а сега и петчленен състав на ВАС потвърждават наложеното ѝ наказание.

В решението си петчленният състав на ВАС – Румяна Папазова (председател), Диана Добрева, Соня Янкулова (докладчик), Павлина Найденова и Илиана Славовска, намират за неоснователен довода на Андреева, че причината за неизписването на делата в срок е липсата на заповед за нейното командироване в СГС.

Няма правна норма, която да задължава органа по чл. 86, ал. 1 или 2 ЗСВ да издава повторна заповед за командироване на съдия единствено с цел изготвяне на съдебни актове по дела, които са обявени за решаване до датата на приключване на командировката. Напротив. Съгласно изричната разпоредба на т. 9 от Правилата след приключване на командировката съдията е длъжен да изготви всички актове по делата, които са му разпределени в законовоустановения срок.

Фактът, че жалбоподателят многократно е подавал искане за ново командироване или преназначаване сам по себе си също не е каквото и да било основание за неизпълнение в срок на служебните задължения. Никой съдия няма гарантирано субективно право на командироване или на преназначаване в желания съд, което освен това да го освобождава от изпълнението в срок на служебните му задължения.

Неоснователен е и доводът на жалбоподателя, че без издаване на заповед за командироване постановените съдебни актове биха били нищожни, а постановилият ги състав – незаконен. Вярно е, че след приключването на командировката на жалбоподателя младшият член на състава е станал съдия в районния съд, поради което съдия на щатна длъжност в Софийски градски съд е бил само един от членовете на състава. Но от този факт не следва, че без жалбоподателят да бъде командирован отново „съставът е незаконен“ и постановеното от него решение би било нищожно. Фактът на преместване – поради командироване или преназначаване или повишаване, на съдията от един съд в друг не води до отнемане на основното качество на длъжността му, нито го освобождава от задължението да постанови съдебен акт по разпределените му преди това дела. Впрочем, видно от доказателствата по делото – справка за неизготвени съдебни актове от съдия Андреева към 29 юни 2015 г., съдията е имал неизготвени съдебни актове по 87 въззивни граждански дела и по 11 частни граждански дела, по които с изключение на процесните седем в периода до образуване на дисциплинарното производство са изготвени съдебни актове, което само по себе си опровергава доводите на жалбоподателя за незаконност на състава и нищожност на съдебните актове“, посочва ВАС.

Върховните съдии напомнят, че на Андреева е била осигурявана възможност да се произнесе по делата – било чрез достъп до делата в Софийски градски съд, било чрез изпращането на делата в Окръжен съд-Варна. Фактът, че в този период Андреева е правораздавала като съдия в ОС-Варна и е имала задължението да разглежда дела и постановява актове там, не е основание да не изпълни задълженията си по отношение на производствата в СГС, казва още петчленният състав на ВАС.

Поведението на жалбоподателя обективира ясно умисъл за неизпълнение на служебното задължение, което прави доказана субективната страна на дисциплинарното нарушение. Бездействието е допуснато независимо от предприетите мерки от административния ръководител за обезпечаване на дейността на съдията, както и поведението на съдията – упоритото отказване да се изпълнят задълженията, настояването, чрез всякакви възможни действия, за ново командироване или преместване и обвързването на изпълнението на служебните задължения с желанието за ново командироване или преместване“, отбелязва още ВАС, като решението му е окончателно.

Казусът с преназначаването на Елена Андреева в СГС

Както вече стана ясно от цитираната двугодишна кореспонденция, Елена Андреева е поискала от Съдийската колегия да бъде открита процедура по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ и да бъде преназначена в СГС, но първоначално няма отговор на молбата ѝ. Тя обжалва пред ВАС, който отменя мълчаливия отказ на ВСС. В решението си обаче върховните съдии обсъждат как точно трябва да протичат процедурите по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. И се съгласяват, че редът е следният: когато е необходимо щатна бройка от слабо натоварен орган да бъде прехвърлена в натоварен, ВСС най-напред открива процедура по чл. 194, ал. 1 от съдебния закон, съкращава въпросната бройка, разкрива нова в друг равен по степен орган и преназначава магистрата. А когато прецени, че не е необходимо, просто не открива процедура по чл. 194 от ЗСВ.

Според ВАС прочитът на разпоредбата води до извода, че подаването на молба за преместване не е сред законово регламентираните условия, при наличието на които кадровият орган следва да пристъпи към преместване на съдия, прокурор или следовател, а е условие за участието на магистрата във вече открита процедура по преместване.

Освен това според правилата за преместване по чл. 194 от ЗСВ съветът взема решения за намаляване на щатната численост след анализ на степента на натовареност, закрива бройки в слабо натоварените и разкрива такива във високо натоварените по възможност в същия апелативен район, като се съобщава на магистратите, че могат да бъдат преместени без конкурс.

Преписката е върната във ВСС за произнасяне и този път кадровият орган оставя без уважение молбата на Андреева за преназначаване в СГС. Тя отново се обръща към ВАС, който този път отхвърля жалбата ѝ.

В решението си от 17 юли 2017 г. ВАС казва следното: „В хипотезата на чл. 194, ал. 1 ЗСВ, приложима във връзка с чл. 30, ал. 5, т. 7 и ал. 2, т. 8 от ЗСВ, кадровият орган на съдебната власт действа в условията на оперативна самостоятелност и единствено на него принадлежи правото да прецени дали да започне процедура по закриване на орган на съдебната власт или намаляване на неговата численост, след което — по разкриване на съответни длъжности в друг орган на съдебната власт и преназначаване на тях, без конкурс, на съдии, прокурори или следователи от органа на съдебната власт, засегнати от акта по закриване или намаляване на числеността на работещите в него магистрати.
Настоящият състав не споделя доводите на оспорващата досежно характера на регламентираната в чл. 194, ал. 1 от ЗСВ хипотеза, като уредена в закона възможност, от която всеки магистрат има право да се възползва при желание от негова страна“.

Нататък ВАС изтъква, че разпоредбата на чл. 194, ал. 1 ЗСВ е общо формулирана, тя „урежда една възможна хипотеза, в която магистратите биха могли да попаднат в резултат на упражнено при условията на оперативна самостоятелност правомощие на кадровия орган на съдебната власт да извърши преценка относно необходимостта от кадрови /щатни/ промени в органи на съдебната власт, в случай че се установи, че такава необходимост е налице, да предприеме действия по съкращаване и съответно разкриване на магистратски длъжности“.

На 22 януари 2019 г. обаче Елена Андреева и още петима съдии бяха преназначени в СГС по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. Това стана, след като през юли 2018 г. комисията по натовареност извърши т.нар. предварително проучване на магистратите, които желаят да се преместят в столицата. Бяха получени 10 заявления на съдии и едва след това бе открита официално процедурата за преместване по чл. 194, ал. 1 от съдебния закон.

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Въпрос
Въпрос
11 декември 2019 17:28
Гост

В частните фирми ако го направиш тоя номер си аут. Магистратите защо могат?

От народа
От народа
11 декември 2019 17:00
Гост

Съдиите се мислят за богове, които крачат сред хора. Страните по тия дела я чакат, тя се чуди как да изкрънка преместване. Ти си служител на тоя народ, не нещо повече от него!

Възмутен
Възмутен
09 декември 2019 19:53
Гост

Как не ги е срам тези от Съдийската колегия !!! Това, което се случи с приложението на чл. 194 в СГС, е нагло, цинично е безотговорно. Класираните преди тази госпожа, поради конюнктурното разбиране от СК на ВСС на чл. 193 не бяха гласувани (Прокурорската колегия, обаче, продължава да си е последователна), но госпожата скорострелно се намърда. След като стана ясно, че не може да спечели конкурс за СГС (и Варна се отърва от двете видни колежки, втората хич даже не беше се явила на конкурс за СГС), виж ти как се оказа, че става за Апелативен съд.

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
09 декември 2019 18:54
Регистриран

СЪГЛАСЕН СЪМ КАТО КРАЕН РЕЗУЛТАТ С ВОЛЯТА НА СЪДА ,ЧЕ ВЪПРОСНАТА СЪДИЙКА ПОДЛЕЖИ НА НАКАЗАНИЕ ,НО ПО ДРУГИ СЪОБРАЖЕНИЯ ,РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗЛОЖЕНИТЕ В МОТИВИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ ,А ИМЕННО ТЪЙ КАТО Е ЗАБАВИЛА РЕШАВАНЕТО НА ДЕЛАТА. СПОДЕЛЯМ ОБАЧЕ ВИЖДАНЕТО НА СЪДИЙКАТА ,ЧЕ БЕЗ ДА БЪДЕ КОМАНДИРОВАНА СЪЩАТА НЕ МОЖЕ ДА РЕШАВА ВЕЧЕ ДЕЛАТА В СГС , ТЪЙ КАТО НЯМА КАЧЕСТВОТО НА СЪДИЯ ОТ СГС , А ИМА КАЧЕСТВОТО НА СЪДИЯ ОТ ОС ВАРНА,ПОРАДИ КОЕТО, АКО ТЯ РЕШИ ДЕЛАТА КАТО МАГИСТРАТ- -СЪДИЯ В ОС ВАРНА, ТОВА ОЗНАЧАВА ПОСТАНОВЕНИТЕ ОТ НЕЯ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ДА СА НИЩОЖНИ КАТО ПОСТАНОВЕНИ ОТ НЕЗАКОНЕН СЪСТАВ.НЕ СПОДЕЛЯМ… Покажи целия коментар »

Провокатор
Провокатор
09 декември 2019 17:38
Гост

В една нормална държава подобен съдия щеше да е ИЗХВЪРЛЕН от съдебната система , след което нямаше да може да бъде нито адвокат , нито юрисконсулт , а най-много да мете улиците , ако няма други желаещи . Разкрива се и УРОДЛИВИЯ ВИД на съдебните конкурси . След като си се омазал и си доказано мързелив /а може би и тъп/ , успяваш ДА СПЕЧЕЛИШ КОНКУРС за апелативен съдия . Евалата КАК , евалата конкурсната комисийка . ПЪЛНА ЧАЛГА . Срам , срам…..

Анонимен
Анонимен
09 декември 2019 16:23
Гост

Не само че правораздава в СГС, но от последния конкурс за повишаване в апелативните съдилища, спечели място в Апелативен съд – Велико Търново, където се очаква да отиде. Дребна подробност е, че е от Варна, а председателката на конкурсната комисия също е от Варна и преди да отиде във ВКС е била в ОС-Варна, но това, разбира се, е една случайност.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2019 19:30
Гост

Корупцията при последните конкурси за гражданска и търговска материя беше изумителна.

Лъч
Лъч
10 декември 2019 17:15
Гост

Айде стига с тия конспиративни теории. Гледайте си вашата работа и едва тогава чакайте и вас да ви огрее

Анонимен
Анонимен
09 декември 2019 16:17
Гост

Потресаваща наглост! И тази жена в момента правораздава в СГС!?

Анонимен
Анонимен
09 декември 2019 14:31
Гост

Командироване срещу подпис. Тази се пазари като на пазара „Кирков“.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2019 14:33
Гост

Вместо да си изпълни задълженията, тя губи време с жалби до ВСС и ВАС. За това е на такъв хал. Нахалството й е безгранично.

ops
ops
09 декември 2019 14:30
Гост

Имам въпрос, но отговор не чакам. Значи хора с висящи дисциплинарни производства няма да получат коледни премии, а други – отново с висящи дисциплинарни производства, получават кариерни бонуси. Що за справедливост е това.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2019 14:28
Гост

Изключителна наглост! При положение, че не си си изписал делата да поставяш условия.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2019 14:29
Гост

Това си е чисто извиване на ръце. Напълно неприемливо.

анонимен
анонимен
09 декември 2019 14:27
Гост

Доколкото разбирам, тази съдийка е в СГС от почти една година. Та се чудя дали сега Алексей Трифонов осъществява такъв контрол, като предшественика си. И дали в състава на съдийката делата вървят ритмично?

анонимен
анонимен
09 декември 2019 14:23
Гост

Този случай е нагледен пример за това колко неправилна е практиката на сегашната Съдийска колегия – първо да събира заявления на съдии, които искат да се преместят в София и после да открива процедура за преназначаване. Така се уреждат или само „наши“ хора, или ето такива, като цитирания в публикацията.

Simeon
Simeon
09 декември 2019 14:15
Гост

Добре, че беше Топалов тогава, за да прекрати командировката ѝ.

Анонимем
Анонимем
09 декември 2019 14:16
Гост

В интерес на истината в случая е абсолютно прав, въпреки че не беше един от най-блестящите ръководители на този съд.

анонимен
анонимен
09 декември 2019 14:26
Гост

В конкретния казус Топалов е изчерпал всички средства, преди да поиска наказание, което е правилният подход. А тази жена е супер нахална

анонимен
анонимен
09 декември 2019 14:29
Гост

Постоянни опити за извиване на ръце е било, ама в СГС не са се поддали. Евалата. Ама накрая Съдийската колегия е ос…а пейзажа