Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди наказание „забележка“ на Бисерка Памукова от Софийския районен съд (СРС) за забавени 256 дела. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано, независимо че Памукова вече напусна съдебната система.

На 17 декември 2019 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наказанието „забележка“, наложено от председателя на СРС Александър Ангелов.

В началото на декември Ангелов получава доклад от своя заместник и ръководител на Наказателното отделение, съпроводен със справка, от която става ясно, че към 30 ноември 2018 г. Бисерка Памукова има забавени 256 дела. Това е поредният сигнал срещу нея, като през лятото на с.г. Инспекторатът към ВСС предложи, а Съдийската колегия образува дисциплинарка за забавени 225 дела.

На 11 декември с.г. шефът на СРС образува дисциплинарка проверка срещу съдийката като ѝ дава 7-дневен срок за обяснения. Памукова отговаря, че забавянето е по обективни причини. Сочи и влошено здравословно състояние.

На 7 март 2019 г. Александър Ангелов ѝ налага наказание „забележка“ за бездействие, което е довело до забава, като се мотивира с липсата на доказателства за наличието на уважителни причини за неизготвените в срок дела, както и с натовареността ѝ, която не е такава, че да не може да се справи с работата.

По онова време законът изискваше заповедите за налагане на най-лекото наказание, каквото е забележката, да бъдат разглеждани от съответните колегии.

Когато заповедта стига до Съдийската колегия, тя изисква още информация – справки за индивидуалната натовареност на Памукова за периода от 3 юни до 3 декември 2018 г., за отпуските ѝ, за изготвените от нея съдебни актове, за други нейни ангажименти, извън съдийството, за натовареността на всички съдии в СРС. Поискана е информация и за висящото дисциплинарно производство срещу Памукова.

След получаване на справките, на 17 декември 2019 г. Съдийската колегия потвърждава наказанието „забележка“.

Два месеца преди това решение обаче Бисерка Памукова поиска да напусне съдебната систем,а като помоли СК на ВСС да ѝ определи срок на предизвестието. Колегията отложи разглеждането на оставката ѝ като установи, че тя има малко под 300 забавени дела и сформира работна група, която трябваше да изготви правила за освобождаване на магистрати при подаване на оставка.

Докато групата работеше, Памукова изпрати ново писмо до кадровиците, в което вече сама беше определила срока на предизвестието си – 3 февруари 2020 г. Тя беше категорична, че ще съумее да изпише делата си до тази дата.

А след това работната група излезе със становище, че няма как СК на ВСС да определи максимален срок на предизвестието на напускащ магистрат, това трябва да бъде уредено в ЗСВ.

Независимо че си тръгна от съдебната система, Бисерка Памукова обжалва наложеното ѝ наказание.

Тричленен състав на ВАС – Румяна Папазова (председател), Николай Гунчев (докладчик) и Десислава Стоева обаче отхвърлят жалбата ѝ.

Върховните съдии отхвърлят твърдението на Памукова, че е изтекъл 6-месечният давностен срок за образуване на дисциплинарно производство.

Доколкото откриването на дисциплинарното нарушение, изразяващо се в бездействие, включва субективен елемент – узнаване на съществените елементи на дисциплинарното нарушение от обективна и субективна страна, за да не се наруши принципа за еднократност, се приема, че дисциплинарното нарушение е открито на датата, на която, който и да е от оправомощените вносители на предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ е узнал за съществените признаци на нарушението. Под „узнаване“ се разбира, че нарушението (действие или бездействие) в неговите съществени признаци е станало известно на някое от оправомощените субекти да правят предложение за налагане на дисциплинарно наказание на магистрат. В случая дисциплинарното нарушение е открито от административния ръководител на СРС, като меродавен за броенето на срока е моментът на узнаване, т.е. на получаване на информацията за извършване на нарушенията“, посочва ВАС. И пояснява, че в конкретния случай това е станало, когато шефът на СРС се е запознал с доклада и справките за забавените дела на Памукова.

ВАС отхвърля и друго нейно възражение, а именно, че част от делата, заради които е наказана, са предмет и на дисциплинарното производство, образувано по предложение на ИВСС.

Въз основа на данните по преписката СК на ВСС обосновано е приела, че съдия Памукова виновно не е изпълнила служебните си задължения, като системно е допускала нарушаване на сроковете за постановяване на решения и за изготвяне на мотивите към постановени присъди, както и действия и бездействия, неоправдано забавящи производствата по делата, с което е осъществила нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ. Съставомерно по смисъла на цитираната разпоредба е бездействието на магистрата, т.е. липсата на задължително действие, когато правните норми изискват или предполагат извършването на такова. Всеки период на бездействие по конкретно дело е със самостоятелно правно значение. При хипотезата на образувано дисциплинарно производство за бездействие за определен период от време по конкретно дело/дела, което продължава след проверявания период, не се преклудира възможността да се ангажира отговорността на лицето за последващия проверката период на продължаващо нарушение. Приемането на обратното би означавало, че след констатиране на нарушението и образуването на дисциплинарно производство по него магистратът повече не е отговорен за работата си по това дело, т.е. да бъде поставено в рамките на неговата самостоятелна преценка как и дали да изпълнява служебните си задължения по конкретното дело. Дори и при сходство на деянията и фактическата обстановка нарушенията, предмет на двете дисциплинарни дела, са различни, с оглед различното време на извършването им“, отговаря ВАС.

Върховните съдии не са съгласни и с твърдението на Памукова, че липсва виновно осъществяване на нарушението, като има и обективни причини за забавянето – прекалено много възложени дела, включително и заварени от състава, както и влошеното ѝ здравословно състояние.

Доказателствата не подкрепят тези твърдения, казва ВАС и отбелязва, че натовареността на Памукова не е прекомерна, а около средния процент.

Отделно, съгласно справката 237 от общо 256 дела са от административно-наказателен характер и не предполагат значителна фактическа и правна сложност при решаването им. Видно от представените доказателства жалбоподателката през посочения период е ползвала отпуск в размер на 37 календарни дни, от които 20 календарни дни отпуск по болест, което обстоятелство не води до извод за наличие на претендираната от страната обективна невъзможност за изпълнение на служебните задължения в установените срокове. С оглед гореизложеното, настоящият съдебен състав счита, че липсват изключващи вината обстоятелства“, изтъква ВАС.

И обяснява, че през проверявания период Бисерка Памукова не е била ангажирана с работа извън съдийската, посочените от нея обстоятелства за поведението ѝ явно са били взети предвид от Съдийската колегия като смекчаващи обстоятелства и заради това е наказана със „забележка“.

Само по себе си това наказание сочи, че компетентните органи са взели предвид тежестта на нарушенията и на настъпилите от бездействията неблагоприятни правни последици, като обосновано са преценили, че същите не предполагат налагането на по-тежко наказание. Видно от мотивите на акта административният ръководител на СРС и СК на ВСС са преценили в цялост обстоятелствата, при които са извършени нарушенията“, казват върховните съдии. Те отбелязват и нещо друго – че след налагане на наказанието Бисерка Памукова значително е подобрила срочността в изписването на делата си.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 13:36
Гост

специално този състав на ВАС ,колкото са прави толкова да са здрави!

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
01 декември 2020 1:12
Гост

Бе, какво да кажем ВСС да си гледат и те работата, повече от 2 дела на седмица е премного – около 60-70 дела на година е нормално, съдията не е механичен сбор от аорти, мускули и кости, трябва да се мисли и за натоварването. С нищо не помагат наказанията – един смухлен съд и съдия и изобщо е в пъти по-зле от един свободен по воля съд.- знаете ли – аз съм свободна практика – но – но – натоварвам се с оглед на качеството, колкото си искам и когато искам – нека да погледнем истината в очите. Каква е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2020 23:59
Гост

Как наказана…нека да кажат какъв процент е това от делата и и да не се окаже , че трябва да и плащат за извънреден или непосилен труд….Кого заблуждават….и как така бави 256 дела и едвам сега на 256 дело се самосезират….ми аз като данъкоплатец не съм доволна , че са проспали контролните органи 250 дела и искам оставки…много, ама не и на съдийката…това е гавра с много неща!!

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2020 15:43
Гост

А от кога само ни лъжат, че ще решат проблема с натовареността в Софийския районен съд? Недвъзможно е да се работи така.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2020 15:43
Гост

А иначе могат да наказват. Натовареността е много голяма, колегите изнемогват просто.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2020 15:40
Гост

Близо 300 дела и само „забележка“!

Любител
Любител
30 ноември 2020 15:31
Гост

Много своевременно наказание!!!
А това, че наказателни съдии с години не изготвят мотивите към присъдата, явно не е проблем.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2020 15:41
Гост

Отново двоен аршин. Това не може да продължава така.

Боби Босов
Боби Босов
30 ноември 2020 15:30
Гост

Няма как да кажем кой е прав и кой не, предвид факта, че не знаем какво е здравословното и състояние

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2020 15:40
Гост

Истината е някъде по средата.

Николев
Николев
30 ноември 2020 15:30
Гост

Знаят ли дали не е била с паник атаки?

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2020 15:29
Гост

Е какво трябваше да направи? Въпреки проблемите си, за да не мотае делата да ги претупа едно към гьотере?

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2020 15:29
Гост

Нещо ми куцат доводите на уважаемите дами и господа, но те си знаят. Жената се е махнала, като нищо и защото не и уважават състояните и чакат да завърши делата

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2020 15:28
Гост

Ма те ако разглеждат само документално какво е здравословното състояние на човека, може и да не им излизат сметките правилни. Карантиниран с болничен седиш у дома 14 дни БЕЗ да имаш каквито и да било симптоми на Ковид, но се водиш болен с болничен. Онбаче ако няма Ковид и истерия и имаш някакъв здравословен проблем, примерно силно главоболие причинено от Мигрена – е тогава нямаш уважителна причина

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2020 15:27
Гост

Наистина се е образувал казус сякаш от нищото. Трябва да са по-пъргави. И не знам, може жената да не се е чувствала добре наистина

Каменов
Каменов
30 ноември 2020 15:26
Гост

Пълна каша. Бива ли такова нещо?

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2020 15:23
Гост

Ах, спомени за училищни години. Носталгици

Дани
Дани
30 ноември 2020 15:23
Гост

То затова и ще прдължат да се бавят. Защото единственото, което се случва след забавяне на над 200 дела е…забележка

Живко
Живко
30 ноември 2020 15:23
Гост

Само забележка