Тричленен състав на Върховния административен съд отмени уволнението на прокурора Светлозар Костов заради незаконен дисциплинарен състав. Това е първото решение на ВАС след публикуването на тълкувателното решение на съда, свързано с дисциплинарните производства срещу съдии и прокурори. (Впоследствие излезе и решението, с което съдът отмени наказание и на Петя Крънчева – б.а.)

През 2015 г. пред Общото събрание на Първа и Втора колегия на ВАС бяха поставени няколко важни въпроса по отношение на дисциплинарната практика. Две години по-късно излезе и Тълкувателно решение №7 по т.д. 7 от 2015 г. Върховните съдии сложиха край на практиката ВАС да връща на Висшия съдебен съвет преписките по дисциплинарни производства, за да може кадровият орган да се поправи. И освен това постановиха, че вносителите на предложения за образуване на дисциплинарка не могат да участват в дисциплинарния състав, защото там изпълняват несъвместими функции в една състезателна процедура, а по редица дела Европейският съд по правата на човека квалифицира съвместяването на такива функции като нарушение на правото на справедлив процес.

След публикуването на тълкувателното решение, ВАС възобнови редица спрени дела за наложени дисциплинарни наказания на съдии и прокурори. Две от тях бяха по жалби на бившия шеф на Специализираната прокуратура Светлозар Костов.

През 2014 г. 11 от членовете на ВСС внесоха предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Светлозар Костов, като поискаха неговото уволнение. То бе следствие от медийни изяви на Костов, който, недоволен от това, че не бе избран за шеф на Апелативната специализирана прокуратура, заяви, че е жертва на смяната на политическата конюнктура. Обясни още, че срещу кандидатурата му били впрегнати много лобита и интереси, а спецпрокуратурата не се справяла с финансовите и данъчни дела заради неопитността на колегите му.

Последва реакция на прокурорите от специализираните прокуратури, които изпратиха писма до ВСС. След като научи за тях, Костов започна „вътрешно разследване“, за да установи авторите. В ново писмо прокурорите заявиха, че са подложени на недопустим психологически натиск и се оплакаха от „лов на вещици“.

По онова време двама от вносителите на предложението за дисциплинарно производство – Ясен Тодоров и Милка Итова, бяха избрани и за членове на дисциплинарния състав.

Това е и основанието, на което ВАС в състав Георги Георгиев (председател и докладчик), Тодор Тодоров и Росен Василев, отменя наказанието на Костов. „При тези данни е налице съществено нарушение на административно производствените правила като основание за отмяна на оспореното решение предвид Тълкувателно решение № 7/30.06.2017г. по т.д. № 7/2015г. на ОСС от първа и втора колегия. В точка 2 от решението е прието, че участието на членовете на Висшия съдебен съвет в дисциплинарния състав, когато същите са и вносители на предложение за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, прокурор, следовател на административен ръководител или заместник на административния ръководител е съществено нарушение на административно производствените правила. Това тълкувателно решение съгласно разпоредбата на чл. 130, ал. ЗСВ е задължително за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи които издават административни актове. Всички въпроси по тълкуването и прилагането на закона от тълкувателното решение са задължителни за съда в правораздавателната му дейност, каквато е и целта на тълкувателната, дейност съгласно разпоредбата на чл. 124 ЗСВ. При това положение констатираното нарушение на административнопроизводствените правила е от рода на абсолютните пречки за разглеждане на дисциплинарното производство –

налице е незаконен дисциплинарен състав, което безусловно се отразява на законността на издаденото решение на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание и е основание за отмяна на решението като незаконосъобразно

без да се разглеждат останалите доводи в жалбата по същество“, мотивира се тричленният съдийски състав.

А съгласно първата част от въпросното тълкувателно решение ВАС не може да върне на ВСС преписката за поправка.

И друго наказание на Костов падна в съда

Втори тричленен състав на ВАС (Румяна Папазова – председател и докладчик, Николай Гунчев и Сибила Симеонова) отмени и друго наказание на Светлозар Костов – намаляване на заплатата с 15 на сто за година.

Предложението за образуване на дисциплинарка този път беше на главния прокурор Сотир Цацаров, а в него бяха посочени три нарушения – бездействие като втори наблюдаващ по конкретно досъдебно производство на Специализираната прокуратура, което е довело до неговата забава; за това, че Костов като шеф на спецпрокуратурата не наказал двама обвинители, които също бездействали, както и за това, че като административен ръководител Костов не упражнявал контрол за спазване на сроковете за извършване на разследванията и мерките за процесуална принуда.

Дисциплинарният състав предложи той да бъде наказан с освобождаване от административната длъжност, но не съобрази, че към момента на изготвянето на това предложение Костов вече не е бил началник. Затова на заседание на Прокурорската колегия по предложение на Румен Боев, който бе и член на дисциплинарния състав, Костов бе наказан с намаляване на заплатата и то само за първото нарушение.

Върховният административен съд обаче приема, че е нарушено правилото за провеждане на дисциплинарното разследване от безпристрастен дисциплинарен състав. „Установено е, че по друг повод Румен Боев публично е изказал неодобрение към професионалното поведение на дисциплинарно привлеченото лице. Освен това е бил пряко ангажиран в инициирането на други дисциплинарни производства срещу същия магистрат. Тези обстоятелства създават основание за съмнение в личната непредубеденост и безпристрастност на всички членове на дисциплинарния състав. В мотивите на Тълкувателно решение № 7 от 30.06.2017 г. на ВАС по т. д. № 7/2015 г., ОСС, I и II колегия, е посочено, че особените функции на дисциплинарния състав в дисциплинарното производство (проверка, проучване на информацията за извършено дисциплинарно нарушение, анализиране и оценка на събраните доказателства, изготвяне на предложение за образуване на дисциплинарно производство) изискват създаването на гаранции за неговата независимост и безпристрастност. Наложително е да се предотвратява всеки възможен конфликт на интереси, който може да се отрази върху съдържанието на крайния акт. Висшият съдебен съвет е длъжен във всеки случай и на всяка фаза на дисциплинарната процедура да гарантира правото на справедлив процес на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице“, мотивира се тричленният състав на ВАС.

Върховните съдии отбелязват още, че по забавеното досъдебно производство е имало и друг наблюдаващ прокурор, който обаче не е наказан за това, за което на Костов е наложена дисциплинарна санкция.

Двамата наблюдаващи прокурори имат еднакви служебни задължения в досъдебното производство, но за същото бездействие от първия наблюдаващ прокурор въобще не е била търсена дисциплинарна отговорност. Този подход на кадровия орган насочва към извод, че според него извършеното нарушение не е достатъчно тежко, за да доведе до налагане на наказание“, изтъква ВАС, според който решението за намаляване на заплатата на Костов не е мотивирано, което е съществено нарушение на административнопроцесуалните правила.

В пълния стенографски протокол не са изложени съображенията, по които наказващият орган е решил да наложи точно този вид дисциплинарно наказание и кои фактори са формирали волята му за размер на намалението 15 на сто за срок от една година. Липсата на мотиви е индиция за неправилно упражнена оперативна самостоятелност и е пречка за упражняване на съдебен контрол в пълен обем… При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението, и поведението на нарушителя. Приетото в случая решение за налагане на дисциплинарно наказание не се основава на преценка, извършена при съобразяване на изброените критерии“, казват върховните съдии.

И заключават, че е нарушен принципът за съразмерност, а само справедливото и адекватно дисциплинарно наказание може да постигне поправителен и предупредителен ефект за предотвратяване на бъдещи нарушения и за постигане на по-висока ефективност при изпълнение на служебните задължения.

И двете решения на ВАС вече са обжалвани.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви