Върховният административен съд (ВАС) отмени Становището по екологичната оценка на министъра на околната среда и водите, с което е съгласуван проектът за изменение на Общия устройствен план (ИОУП) на община Приморско.

Тричленен състав с председател и докладчик Румяна Папазова и членове Николай Гунчев и Десислава Стоева установи, че в него министърът не е взел предвид всички екологични проблеми, които имат отношение към проекта (пълния текст на решението виж тук).

Затова върховните съдии му връщат преписката за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

Становището беше оспорено от „Българска Фондация Биоразнообразие“, „Флагман Хотел“ АД, двама собственици на имоти в землището на Приморско и самата община. ВАС го отменя само по жалбата на фондацията, а останалите са отхвърлени.

Съдът установява, че в становището са допуснати пропуски и непълноти, в Доклада за екологична оценка и в Доклада за оценка на съвместимостта при изследване на характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати от измененията в ОУП. Изводът на върховните съдии е, че има нарушение на изискването на чл. 81, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда за идентифициране, описание и оценка на всички възможни въздействия върху околната среда от прилагането на плана предвид целите, териториалния обхват и степента на подробност.

„Не са взети предвид всички съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към проекта, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по ЗБР (чл. 86, ал. 3, т. 4 от ЗООС). По отношение на някои местообитания не са преценени вероятните значителни въздействия върху биологичното разнообразие, фауна и флора. При тези недостатъци не може да се приеме, че смекчаващите мерки, които са предвидени за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана, ще редуцират и компенсират възможно най-пълно негативните въздействия в необходимата степен за опазване на околната среда“, заявяват съдиите Папазова, Гунчев и Стоева в решението си, което не е окончателно.

За да се произнесат върховните съдии са назначили съдебно-екологична експертиза. Вещите лица са установили, че в докладите за екооценка и за съвместимост не са посочени конкретните находища на защитените видове и не е направена оценка за предвижданията в проекта за изменение на ОУП на Приморско върху състоянието на популациите и местообитанията на защитени видове растения. Експертите посочват, че райони с голяма концентрация на защитени растения попадат в устройствени зони.

Освен това те са установили, че в таблиците с животинските видове към екооценката са пропуснати 310 вида – 114 (сухоземни безгръбначни животни, 8 вида), 115 (земноводни и влечуги, 28 вида), 116 (птици, 250 вида), 117 (бозайници без прилепи, 5 вида, 118 (прилепи, 19 вида), а липсва таблица за водните безгръбначни. Експертизата посочва и много други пропуски.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Рибар
Рибар
22 май 2019 15:27
Гост

Много съмнителна е тази оценка. Някой новак експерт в министерството я е правил може би? Или пропуските са толкова много, защото са си казали „ако мине“…

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 11:28
Гост

С тези въздействия върху околната среда просто разсипаха природата.

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 11:28
Гост

Не мислят, че решат клона, на който седят.

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 11:30
Гост

Фактът, че пропускат 310 животински видове е достатъчно красноречив.

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 11:27
Гост

Министърът на околната среда и водите като че ли за първи път прави екологична оценка.