Върховният административен съд (ВАС) отмени частично конкурса за Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) по отношение на повишаването на Бонка Янкова от окръжния съд в Търговище. За останалите три съдийки – Красимира Медарова, Невена Грозева и Надежда Трифонова, решението на Съдийската колегия беше потвърдено от тричленен състав на ВАС – Наталия Марчева (председател), Росен Василев (докладчик) и Сибила Симеонова. Решението е окончателно.

Според върховните съдии участието в конкурса на Бонка Янкова, която към онзи момент е и член на Комисията за атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, противоречи на етичните норми, които следва да се спазват за прозрачното и справедливо провеждане на конкурсите за кариерно израстване. „Участието на член на КАК в конкурс, докато е член на комисията, води до нарушение на административнопроизводствените правила за този кандидат във всеки един етап – от откриването на конкурса до окончателното гласуване на всички участници. Нарушението е съществено, тъй като член на КАК (помощен орган на решаващият в случая административен орган – СК на ВСС) участва в конкурс, който е организиран и проведен от този орган“, съобщава пресслужбата на ВАС, позовавайки се на мотивите на съда.

Конкурсът за повишаване на четири места в НК на ВКС беше обявен през декември 2017 г. Конкурсната комисия в състав от трима съдии от ВКС – Капка Костова, Лада Паунова и Мина Топузова, членът на КАК Иванка Шкодрова, която е съдия в ОС-Перник, и Бойко Рашков извърши класирането. Така първите четири места бяха заети от Красимира Медарова (САС), Невена Грозева (САС), Бонка Янкова (ОС-Търговище и член на Комисията за атестирането и конкурсите през последните две години) и Надежда Трифонова (САС).

Класирането на Бонка Янкова на избираемо място обаче предизвика спорове в Съдийската колегия. Въпреки това мнозинството в колегията взе решение тя да бъде повишена.

Целият конкурс беше обжалван от Румен Петков от Военно-апелативния съд, който беше класиран на предпоследно място – 27-мо.

Петков твърди, че в случая е налице конфликт на интереси. От една страна, казва той, през 2016 г. Лада Паунова е номинирала Бонка Янкова за член на КАК и е трябвало да се отведе от конкурсната комисия, защото в нея се обсъждат качествата на кандидатите и съдия Паунова би могла да повлияе на останалите членове.

От друга страна, продължава Петков, представителят на КАК в конкурсната комисия Иванка Шкодрова е съдия от Перник, което означава, че нейните актове подлежат на инстанционен контрол от Софийския апелативен съд, а повечето кандидати за повишаване във ВКС са именно от там. И тя, според Петков, не е трябвало да участва в оценяването на желаещите да работят в Наказателната колегия.

Третият му аргумент е, че има конфликт на интереси, защото Бонка Янкова хем е член на КАК, хем е участник в конкурса, а това са несъвместими качества, защото тя като част от комисията за атестиране упражнява властнически правомощия във връзка с кариерното развитие на магистратите. Отделно от това е и човек, който упражнява субективни права на кариерно развитие, на получаване на атестация, които права се упражняват първо пред КАК и второ – КАК предлага съответното мотивирано решение пред Съдийската колегия.

Върховният административен съд отхвърля всички негови възражения, освен това за конфликта на интереси при Бонка Янкова.

По отношение на участието на Лада Паунова в конкурсната комисия, ВАС е категоричен, че няма никакви основания да се поставя под съмнение нейната обективност.

Участието на Бонка Янкова в КАК е осъществено след направено предложение от съдия Лада Паунова от ВКС, обективирано в писмена форма до Пленума на ВКС. Към онзи момент съдия Лада Паунова, като всеки съдия от ВКС, е имала право да прави предложения за свои колеги за членове на съответната комисия от към ВСС. Самото предложение за член на комисия към ВСС във връзка с посочените мотиви, в настоящия случай не може само по себе си да обоснове извод за заинтересованост и за съмнения в безпристрастност. От данните по делото не се установява полученото предимство на Янкова в класирането в процесния конкурс да е в резултат на подкрепа, която е осъществена от члена на конкурсната комисия – Лада Паунова. При преценка на поставените оценки в индивидуалния протокол на Лада Паунова, не са налице данни, които да контрастират съществено на поставените от другите членове на конкурсната комисия по отношение на кандидата Бонка Янкова. Няма данни и участник в конкурса да е поискал отвода на Лада Паунова, поради което, настоящият състав намира, че не е допуснато нарушение на административнопроизводствените правила, на соченото от жалбоподателя основание, а именно личните отношения между член на конкурсната комисия и кандидат в същата процедура. С оглед на изложеното липсата на направен отвод от страна на съдия Лада Паунова като член на конкурсната комисия не е довело до опорочаване на конкурсната процедура“, изтъква ВАС.

Съдът отхвърля и възражението по отношение на участието на Иванка Шкодрова в конкурсната комисия. ВАС казва, че то е в съответствие с изискванията на ЗСВ. Шкодрова е избрана чрез жребий за член на КАК, като длъжността, която изпълнява в съдебната система, не може да се приеме, като „конфликт на интереси“, уточняват върховните съдии. И добавят, че в конкурса тя изпълнява властнически правомощия във връзка с атестирането на кандидатите и оценката на професионалните им качества, както по отношение на съдиите от апелативните съдилища, така и от окръжните.

Но пък ВАС напълно споделя доводите на Съдийската колегия, изложени преди няколко месеца, че има конфликт на интереси, когато член на КАК участва същевременно в конкурси. Кадровият орган реши, че ако някой от професионалната квота в КАК реши да се явява на конкурс, то той следва да се оттегли комисията. Или да не се явява по конкурси, докато взима решения за кадровото развитие на своите колеги, за да няма съмнение за неговата безпристрастност и независимост.

Върховният административен съд напълно споделя тези мотиви на Съдийската колегия: „Настоящият състав смята, че участието на члена на КАК към СК на ВСС – Бонка Янкова в конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС – наказателна колегия и съответно назначаването й на позицията, за която кандидатства, противоречи на етичните норми, които следва да се спазват за прозрачното и справедливо провеждане на конкурсите за кариерно израстване. Участието на член на КАК в конкурс, докато е член на комисията, води до нарушение на административнопроизводствените правила за този кандидат във всеки един етап – от откриването на конкурса до окончателното гласуване на всички участници. Нарушението е съществено, тъй като член на КАК участва в конкурс, който е организиран и проведен от този орган“.

И постановява, че с повишаването на Бонка Янкова Съдийската колегия е взела неправилно решение, което трябва да бъде отменени, а преписката да се върне на ВСС, който да назначи следващия класиран кандидат. Това е Даниел Луков от Военен съд-Пловдив. Той също беше подал жалба срещу решението за повишаване на четирите съдийки, но впоследствие я оттегли.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Лъч надежда
Лъч надежда
26 юни 2019 10:06
Гост

Много си еправилно решението. Очевидно е несъвместимо повишаването. Но трябва да отбележа, че съм искрено изненадан, че им е стискало да го решат.

Анонимен
Анонимен
13 юни 2019 22:05
Гост

Поредно решение, изсмукано от пръстите. Бонка Янкова е изключителен съдия, а спирането на кариерното й развитие е част от враждата на някои от ВСС със старата КАК. По същество няма никакви състоятелни мотиви.

Виктор
Виктор
13 юни 2019 21:14
Гост

В решението е посочено, че СК отказва да повиши участник в конкурс, който не отговаря на изискванията на чл. 162 и чл. 185, ал. 1 от ЗСВ. Кое изискване в случая не е налице за Б.Янкова? Може ли някой да ми разясни?

Анонимен
Анонимен
13 юни 2019 16:26
Гост

И кво праим ся – ще пишем ли…

Пепи
Пепи
13 юни 2019 14:48
Гост

Сега Панов трябва да я откомандирова. Да се връща в ОС-Търговище.

Анонимен
Анонимен
13 юни 2019 14:26
Гост

Справедливо решение. Бонка Янкова не е ли била на ясно с правилата и че кандидатстването й за тази длъжност е неприемливо в случая.

Анонимен
Анонимен
13 юни 2019 14:29
Гост

Може би се е надявала да мине между капките. Надеждата умира последна.