Върховният административен съд (ВАС) отмени повишаването на трима магистрати в Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) по вече приключен конкурс заради неправилно изчислен срок от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС).

Става дума за Димитрина Ангелова (Софийски градски съд), Мария Лалова (Софийски апелативен съд) и Татяна Грозданова (Окръжен съд-София), които на 27 октомври 2020 г. бяха повишени във ВКС по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Според въпросната разпоредба „в 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт, съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура, не по-ниска от много добър „5,00“.

И именно изчисленията на СК на ВСС на 9-месечния срок са основният аргумент на Върховния административен съд да отмени повишаването на трите съдийки. Решението на тричленния състав на ВАС с председател и докладчик Росен Василев и членове Сибила Симеонова и Александър Митрев на практика слага финал на конкурса за НК на ВКС, който започна преди три години и половина.

През декември 2017 г. Съдийската колегия обяви конкурс за повишаване на четири места в НК на ВКС. На 11 октомври с.г. на три от тях бяха назначени съдиите Красимира Медарова, Невена Грозева и Надежда Трифонова. Четвъртият повишен беше Бонка Янкова, но това решение на колегията беше обжалвано и ВАС отмени назначението (виж повече тук).

Следващият класиран беше Даниел Луков, но кадровиците отказаха да го повишат, той обжалва, но загуби делото във ВАС (виж тук).

На 23 юли 2019 г. на четвъртото място беше назначена Петя Рушанова, като Даниел Луков пак подаде жалба във ВАС, която отново беше отхвърлена и на 10 януари 2020 г. съдийката встъпи в длъжност.

На свое заседание на 21 януари 2020 г. колегията реши, че конкурсната процедура вече е приключена на датата на встъпване в длъжност на последния назначен съдия и от нея (10 януари 2020 г.) е започнал да тече 9-месечният срок, в който класирани под чертата магистрати може да бъдат назначени при наличието на освободени места. Тогава СК на ВСС се позова на старата редакция на чл. 43 от наредбата за конкурсите, преди измененията от май 2019 г., според която деветте месеца текат от встъпването в длъжност на кандидати, назначени с влязло в сила решение на съответната колегия.

Така първата повишена е Елена Каракашева, следващата е Деница Вълкова, а на 27 октомври м.г. във ВКС са назначени и Димитрина Ангелова, Мария Лалова и Татяна Грозданова.

Срещу решението за повишаването на последните три съдийки обаче жалба във ВАС подаде Десислав Любомиров от СГС.

И сега ВАС отменя решенията на Съдийската колегия, защото кадровиците са сбъркали началния момент, от който започва да тече 9-месечният срок по чл. 193, ал. 6 ЗСВ (всички относими разпоредби виж в карето).

Нормата на чл. 193, ал. 6 ЗСВ не поставя изискването решението по чл. 193, ал. 3 ЗСВ да е влязло в сила. В конкретния случай с обжалваното решение СК на ВСС, в нарушение на материалния закон е приела, че 9-месечният срок следва да се брои от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат. Неправилно е приела, че процедурата по чл. 193, ал. 6 следва да се развие от този момент насетне, в изчакване на съответното обстоятелство.

Не е необходимо наличието на изричен акт на съответната колегия на ВСС, с който да се прогласи приключването на процедурата за повишаване или преместване по ал. 3. По същество, решението на СК на ВСС, проведено на 21 януари 2020 г., с което е обявена за приключила конкурсната процедура по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд-наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 10 януари 2020 г., има констативен характер и не поражда правни последици относно срока по чл. 193, ал. 6 ЗСВ“, казва ВАС.

Съдът добавя, че решенията за повишаване на съдиите Ангелова, Грозданова и Лалова не са обвързани и със сроковете по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от наредбата за конкурсите, в които се казва, че 9-месечният срок започва да тече от датата на приемането на първото решение на ВСС, с което е повишен класиран кандидат (виж карето).

Настоящият съдебен състав намира, че горните изводите относно началния момент на 9-месечния срок по чл. 193, ал. 6 ЗСВ не се променят от преходната разпоредба на § 9 от наредбата за конкурсите, съгласно която разпоредбите на чл. 43, ал. 2 – 9 се прилагат по отношение на всички неприключили до влизането им в сила конкурси, с изключение на тези, по които вече е постановено решение по чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт… В конкретния случай липсва законова делегация съобразно чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в частта относно заварените случаи, при които вече е постановено решение по чл. 193, ал. 3 ЗСВ“, казва ВАС.

Върховните съдии отбелязват, че §9 от наредбата за конкурсите представлява преходна разпоредба, която надхвърля нормативно установения предметен обхват на преходните и заключителни разпоредби.

В хипотезиса на същата норма в частта, в която е предвидено, че тези разпоредби не намират приложение относно конкурсите, в които е постановено решение по чл. 193, ал. 3 ЗСВ се въвежда първична уредба на отношенията в тази част, каквато не е заложена в чл. 193, ал. 3 ЗСВ. Първична уредба на правоотношенията е допустима единствено със закон. В разпоредбата на чл. 194г. ЗСВ, на чието основание се издава наредбата, липсва законова делегация по отношение на заварените случаи. Предвид изложеното, приложение намира разпоредбата на чл. 15, ал.3 ЗНА, съгласно която ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт“, посочва ВАС.

В подкрепа на извода си върховният съд сочи измененията в ЗСВ от февруари м.г., когато в чл. 193, ал. 7 законодателят записа, че 9-месечният срок започва да тече от датата на приемане на първото решение на ВСС, с което са повишени или преместени класираните кандидати независимо от последващата отмяна на същото. „С тази разпоредба законодателят практически разрешава въпроса относно крайния етап на процедурата по чл. 193, ал. 3 ЗСВ, респективно установява началния момент, от който започва да тече 9-месечният срок. В нормата на чл. 193, ал. 7 ЗСВ законодателят е доразвил първоначалната си идея, че не е необходим нарочен акт за обявяване на конкурсната процедура за повишаване или преместване за приключила, а е достатъчен фактът на изчерпване на конкурсните длъжности с назначаването на участниците по реда на тяхното класиране“, посочва ВАС.

Той обяснява, че с приемането на решения за повишаване в длъжност на кандидатите, според броя на обявените места, процедурата фактически приключва и от този момент започва да тече 9-месечният срок по чл. 193, ал. 6 ЗСВ по отношение на освободените длъжности в съдилищата за назначаването на следващите по ред кандидати като се спазват изискванията в чл. 193, ал. 6 ЗСВ.

Върховните съдии изтъкват, че в конкретния случай конкурсът за НК на ВКС е приключил на 11 октомври 2018 г., когато са повишени първите класирани съдийки и от тази дата започва 9-месечният срок, като изтича на 11 юли 2019 г.

За възникването на материалноправната предпоставка по чл. 193, ал. 6 ЗСВ е релевантен моментът на освобождаването на длъжността. Граматическото тълкуване на разпоредбата показва, че законодателят е имал предвид конкурсна процедура, която последно е приключила преди освобождаване на съответната длъжност в деветмесечния период“, уточнява ВАС.

След което изчислява срока за всеки един от петимата магистрати, класирани по чертата и впоследствие повишени.

На 21 януари м.г. Каракашева е назначена на освободеното на 13 ноември 2018 г. съдийско място от Галина Захарова, която става зам.-шеф на ВКС и ръководител на НК. На 4 февруари 2020 г. Деница Вълкова заема мястото на Капка Костова, която се пенсионира на 2 май 2019 г.

Съотнасяйки установената фактическа обстановка към релевантната правна уредба, настоящият състав намира, че по отношение на горните две назначения са били налице материалноправните предпоставки по чл. 193, ал. 6 ЗСВ“, изтъква ВАС.

След това уточнява, че Димитрина Ангелова е повишена на мястото на Красимир Харалампиев, пенсиониран от 19 август 2019 г., Татяна Грозданова заема щата на навършилия 65 г. на 6 август м.г. Николай Дърмонски, а Мария Лалова е назначена на мястото на Елена Авдева, която се пенсионира на 18 юли 2020 г.

С обжалваните решения СК на ВСС не е съобразила обстоятелството, че меродавен за 9-месечния срок по чл. 193, ал.6 ЗСВ е моментът на освобождаване на длъжността, а не моментът на назначаването на конкретния магистрат. В настоящия случай обжалваните решения незаконосъобразно са приети при приложение на предходната редакция на нормата на чл. 43, ал. 2 – 9 от наредбата за конкурсите, предвиждаща различен подход при уредбата на началния момент на срока по чл. 193, ал. 6  ЗСВ“, изтъква ВАС.

Решението е окончателно.

44
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
01 юли 2021 10:14
Гост

Решението за пореден път показва, че единственият резултат от конкурсите, е затлачване на системата до безобразие. Бавно, непредвидимо и малоумно. Като всичко, сътворено в последните 1-15 години на територията.

Ангел Добриков
Ангел Добриков
30 юни 2021 22:33
Гост

А някой сети ли се да забележи, че на Десислав Любомиров женка му е съдия от ВАС?
И може ли в тази ситуация да има обективност от ВАС?
Да не говорим какви боклуци са

Анонимен
Анонимен
01 юли 2021 8:36
Гост

Значи викаш или да се развеждат, или той да не подава жалби до ВАС? Иначе всичко мирише…. ХАХАХАХ. ЕВАЛА, РАЗСМЯ МЕ РАНО СУТРИНТА

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 19:20
Гост

И сега? Те не встъпиха ли вече във ВКС?

Анонимен
Анонимен
01 юли 2021 8:34
Гост

Като има жалба, как ще встъпят бе мозък ненагледен??

почти "запознат"
почти "запознат"
30 юни 2021 17:08
Гост

Не ВСС трябва да чувства неудобство, а ВАС. Абсолютно каузално решение. Веднъж § 9 от Н представлява първично право, което изисква закон, но не и чл.43 от Н, която всъщност преурежда материята. Втори път новата ал.7 на чл.193 ЗСВ била разяснителна и учочняваща, а не първично право. Не става ясно § 72 от ПЗР каква му е природата и защо не е приложим в този случай? Самият факт,че законодателя е посочил едва през 2020г. в ал.7, началния момент на срока по ал.6-дата на приемане на решението и § 72 уреждащ заварените случаи, сочи че преди това началния момент е бил… Покажи целия коментар »

ИванчоЕПозор!
ИванчоЕПозор!
30 юни 2021 13:58
Гост

Не е ли малко неудобно колегията във ВСС, която е съставена от хора, решаващи нашите дела, да заобикаля закони и правила? Не е ли малко неудобно да е толкова видимо, че с изключение на 3-ма от съдиите в тази колегия, останалите са това, което се нарича „гнила ябълка“? Слугинаж на един прокурор. А в коя друга държава може да се случи прокурор да стои над съдия и да диктува на съдията какво да прави просто не знам. Това ВСС ще бъде разпуснато след 11.07.21г !!! Масово ще гласуваме срещу партиите на статуквото – БСП, ДПС, ОПГ ГЕРБ !!

Срам
Срам
30 юни 2021 13:31
Гост

Поредният фал на ВСС.

Мишо
Мишо
30 юни 2021 13:32
Гост

Да вземат да си подават оставките, че само глупости вършат.

кокок
кокок
30 юни 2021 13:12
Гост

Къде спи съдийската колегия и най вече КАК? Шекерджиев е толкова зле, че не може един срок да изчисли, как решава дела, поне се махна от ВСС, уж с достойнство, направи толкова гафове с Боряна, то не беше КАК, то не беше Пътна карта, сега и председател на ВКС иска да бъде. Тежко на съдебната система.

Милен
Милен
30 юни 2021 13:04
Гост

Мария Лалова? Съпругът й беше председател на САС.

Михаил
Михаил
30 юни 2021 13:06
Гост

Е, и! Какво общо има това?

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 13:34
Гост

Ей така тръгват глупостите. САС никога не е имал председател Лалов. Ако визирате Методи Лалов, той беше председател на СРС, а не на САС и освен това, няма абсолютно нищо общо с Мария Лалова, камо ли да й е мъж.

Любител
Любител
30 юни 2021 12:53
Гост

Значи Каракашева и Вълкова са повишени в нарушение на закона, но понеже няма жалба, то нарушението в акта е санирано ?

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 13:02
Гост

Има още много други такива случаи, за които мога да споделя. Кое те изненадва, че не разбрах? Това е административно право.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 12:49
Гост

ВАС все повече се изявява като основен кадровик на ВКС.
Не е ли вълнуващо.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 11:21
Гост

ССБ, чрез Бойкикев като министър, пробутаха тая чутовна глупост с назначенията под черта по 193, ал. 6 ЗСВ, която генерира куп проблеми, съдебни дела и забатачи конкурсите с години. Сега реват като ощипани госпожици. Що за нахалство и безочие?

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 11:17
Гост

Правилно решение на ВАС, колкото и да не се харесва на някои. Показателно е, че по последния конкурс на ВКС-НК, който е висящ от 2020г., документи за участие е подала и Димитрина Ангелова, като вече назначена „под черта“ и командирована във ВКС. Т.е. тя е допускала, че нещата ще се развият точно по този начин.

Някой пее
Някой пее
30 юни 2021 11:10
Гост

Откъде го имате решението? Не е публикувано в сайта все още??

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 11:18
Гост

Публикувано е

Очарован
Очарован
30 юни 2021 11:04
Гост

Последен въпрос? Тези шестима от ВАС назначени последно по ал.6, при това многоооо бързо, на какви длъжности са назначени,т.е дали на такива освободени след първото решение по ал.3 или на такива освободени преди това. Ще бъде интересно, ако са на освободени преди това длъжности,то тези назначения са нищожни- противоречат на императивна законова разпоредба. Ще видим, ако видим.

Очарован
Очарован
30 юни 2021 10:53
Гост

Има преходна разпоредба за чл.193,ал.7 ЗСВ. Не става ясно защо не е приложима тя. Ако с първото решение конкурсната процедура е приключила, то по кой ред се назначава следващия класиран,когато има частична отмяна, както е в случая- по ал.3 или по ал.6? ВАС кадрува, а не правораздава. Виже всички досегашни решения на ВАС по ал.6 и за Наредбата. Само за този случай те не важат. Вижте и ОМ на съдия Тодоров по сходно дело и ще Ви стане ясно, какво се цели в случая.

магистрат
магистрат
30 юни 2021 10:00
Гост

Тези от ВАС съвсем не са в ред. Предлагам покрай специализираното да закрием и административното правосъдие.
А им трябваха 3 месеца да измъдруват тази групост – срам ме е, да ги наричав колеги

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 9:10
Гост

Ужас

Лозан
Лозан
30 юни 2021 13:28
Гост

Какво разиграват хората само- повишен си, после пък не си.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 19:27
Гост

Това е като ВАР във футбола- уж има ГО
Л, после пък няма ГОЛ! В случая ВАС го играе ВАР

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 9:10
Гост

Не може да си върховен съдия и после да не си вече. Стига глупости

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 11:51
Гост

може, може. Имаше и други подобни казуси, но в ТК. Явно не следите откъсо нещата.

Цветан
Цветан
30 юни 2021 13:30
Гост

Ами като ВСС не са в час с математиката.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 9:10
Гост

Според мен това е много грозно!

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 11:27
Гост

Кое е грозно? Че ВСС пак не е спазил закона, вместо да не ги повишава или на колегата Любомиров, че си търси правата?

Живко
Живко
30 юни 2021 9:09
Гост

Добре, определено мисля, че не е нормално това, а вие?

Белоу
Белоу
30 юни 2021 9:08
Гост

Нямам какво да кажа. Такива алабализми не отиват на нивото, на което се случват.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 9:08
Гост

Познавам ги. Чудесни професионалистки са. СК си прави гаври с хората!

Харалампи
Харалампи
30 юни 2021 9:07
Гост

Явно, че си правят гавра. Това не е нормално.

Аналог
Аналог
30 юни 2021 9:07
Гост

Първо си върховен съдия, а после вече не си. Как може такова нещо.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 9:07
Гост

Това е прелюдия към отмяна и на другите конкурси. Тоя ВАС хич не долюбва чл. 193, ал. 6. Ама като дойде време за административните съдилища ще видим

123
123
30 юни 2021 9:05
Гост

Голямо прецакване! Да заведат дело срещу ВСС.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 11:28
Гост

На какво основание да заведат дело срещу ВСС и за какво точно?

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 9:03
Гост

Като няма преходна разпоредба в закона, която да уреди заварените случаи, така ще е

OMG
OMG
30 юни 2021 9:02
Гост

Значи проблемът не е само в това, че нищо не върши този ВСС. То и когато върши, си остава ръцете! Оставка на всички!

жалко за колегите
жалко за колегите
30 юни 2021 8:59
Гост

Голямо смятане на срокове е паднало! И въпреки резервите ми към решенията на това отделение на ВАС, ще се съглася с виждането на състава. Но жалко за колегите, това е голямо унижение, първо си повишен, после не си.

Така е
Така е
30 юни 2021 9:58
Гост

Мда, четири месеца смятат… Изводите – ВСС са в пълна издънка с провеждането на конкурсите, а за капак ВАС бавят конкурсните дела с по година и половина… От това печелят само командированите

Абагард
Абагард
30 юни 2021 8:58
Гост

Пълна галимация.