Върховният административен съд (ВАС) отмени повишаването на съдийка в окръжния съд в Добрич, защото не отговаря на законовото изискване за стаж. Преписката се връща в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, която трябва отново да разгледа казуса.

Става дума за конкурса за повишаване в търговските отделения на окръжните съдилища, обявен през 2019 г. В ОС-Добрич беше налично едно свободно място и през септември 2022 г. там беше повишена Деница Петкова от РС-Добрич.

Срещу това назначение жалба подаде колегата ѝ Любомир Генов.

Тричленен състав на ВАС отмени назначаването на Деница Петкова, защото не отговаря на изискването за осемгодишен стаж.

Съдът отмени и решението на СК, с което беше прекратено гласуването поради попълване на местата в ОС-Добрич и върна преписката на кадровиците за ново произнасяне.

Върховните съдии Николай Гунчев (председател на състава), Добромир Андреев и Стела Динчева (докладчик) припомнят, че според чл. 164, ал. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) за съдия в окръжен съд се назначава човек, който има най-малко осем години стаж (виж решението тук).

Съдът посочва, че за стаж се зачита стажът, придобит на длъжност или професия, за която се изисква висше юридическо образование, включително стаж на лицата с висше юридическо образование на длъжност разследващ полицай с висше юридическо образование в системата на МВР, разследващ полицай с висше юридическо образование в МО или разследващ митнически инспектор в Агенция „Митници“, както и стажът на длъжност, за която се изисква висше юридическо образование в институциите, органите и мисиите на Европейския съюз, на ООН, на ОССЕ, на Организацията на Северноатлантическия договор, както и в международни правораздавателни органи или международни организации, създадени по силата на международен договор, по който България е страна и стажът придобит на длъжност стажант-юрист по смисъла на чл. 297, ако лицето е работило по трудово правоотношение с Министерството на правосъдието.

В чл. 258а, ал. 6 от ЗСВ се казва, че периодът на обучение на издържалите изпитите кандидати за младши съдии също се зачита за стаж.

Според кадровата справка на съдия Деница Петкова, изготвена към 5 юли 2019 г., когато е обявен конкурсът за повишаване, тя е имала осем години, един месец и 23 дни стаж.

В периода от 2 май 2011 г. до 20 септември 2012 г. тя е била юрисконсулт в „Карол Стандарт“ ЕООД. От 24 септември 2013 г. до 23 юни 2014 г. е била кандидат за младши съдия в Национален институт на правосъдието. От 1 юли 2014 г. до 2 юли 2016 г. е била младши съдия в ОС-Силистра и от 2 юли 2016 г. до издаване на служебната бележка е съдия в РС-Добрич. Според кадровата справка Деница Петкова има стаж от година и 9 месеца като кандидат за младши съдия в НИП и той е зачетен като юридически такъв.

От представените по делото документи, обаче картината се оказва различна – действителният стаж на съдия Петкова е по-малък.

През есента на 2012 г. тя сключва договор с ВСС и НИП за първоначално обучение в института като кандидат за младши съдия. Започва обучението си на 24 септември 2012 г. На 23 ноември с.г. подава молба, с която уведомява директора на НИП, че от 1 декември 2012 г. ще ползва болничен поради бременност и раждане като обучението си ще продължи със следващия випуск през 2013 г.

На 20 септември 2013 г. Деница Петкова подава заявление до НИП, с което моли да ѝ се разреши да продължи първоначалното си обучение през учебната 2013-2014 г. и след заповед на директора, тя се връща в института на 2 декември 2013 г.

„Следователно съдия Петкова се е обучавало в НИП в периода от 24 септември 2012 г. до 30 ноември 2012 г. и от 2 декември 2013 г. до 24 юни 2014 г. и съгласно чл. 258а, ал. 6 от ЗСВ само този период следва да ѝ се зачете за юридически стаж. Периодът от 1 декември 2012 г. до 1 декември 2013 г., през който кандидатката за младши съдия е ползвала отпуск поради бременност и раждане не е юридически стаж по смисъла на закона“, посочва ВАС.

И допълва, че според договора с НИП, първоначалното обучение е девет месеца, като е предвидено, че курсистът може да го прекъсне по  уважителни причини – временна неработоспособност, отпуск за бременност, раждане и отглеждане на малко дете или на дете от 2 до 8 години, като в тези случаи обучението се възстановява след отпадане на условието за прекъсване до достигане на 9 месеца ефективно обучение.

„С подписването на договор с това съдържание кандидатът за младши съдия се е съгласил, че при прекъсване на обучението по уважителни причини, същото ще се „възстанови“ след отпадането им до достигане на 9 месеца ефективно обучение, т.е. независимо от календарната продължителност на обучението, за да се счита, че кандидатът успешно е преминал обучението, същият следва да има 9 месеца ефективно обучение и само тези месеци следва да се зачитат за юридически стаж по аргумент от чл. 258а, ал. 6 от ЗСВ, съгласно който „Периодът на обучение на издържалите изпитите се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7“, казва ВАС.

Тричленният състав изтъква, че ВСС неправилно се позовава на чл. 333 от съдебния закон, според който съдия, прокурор, следовател, държавен съдебен изпълнител или съдия по вписванията има право да ползва отпуски за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на малко дете, за кърмене и хранене на малко дете, при смърт или тежко заболяване на родител при условията, по реда и в размерите, предвидени в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

„Тук изброяването е изчерпателно като явно липсва изрично посочване на кандидатите за младши съдии. Следва да се прави разграничение между статута на съдия, прокурор и следовател, който е уреден в глава девета, раздел I, Iа и Iб и статута на кандидатите за младши съдии. Видно от разпоредбите на раздел II „Конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. Конкурс за първоначално назначаване в органите на съдебната власт“ на ЗСВ кандидатите за заемане на длъжността младши съдия се явяват на централизиран конкурс, извършва се класиране, с решение на съответната колегия на ВСС се одобряват списъците на кандидатите като последните заявяват своето желание за назначаване на съответната длъжност. Решението, с което съответната колегия на ВСС приема окончателния списък на одобрените кандидати се изпраща на НИП за включване в обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. Едва след приключване на задължителното първоначално обучение в НИП, съгласно чл. 238 от ЗСВ, лицата се назначават за младши съдии, младши прокурори или младши следователи. Следователно статутът на кандидата за младши съдия е различен от този на съдията, прокурора или следователя“, посочва ВАС.

Съдът заключава, че макар прекъсването на обучението на Деница Петкова да е станало по правилата на ВСС и да е била здравно и обществено осигурена, докато е била в болничен за бременност и раждане, това не отменя факта, че стажът, който трябва да се зачете за юридически е само този, през който тя ефективно се е обучавала в НИП, а именно от 24 септември 2012 г. до 30 ноември 2012 г. и от 1 декември 2013 г. до 24 юни 2014 г.

А така стажът не ѝ стига, за да заеме длъжността съдия в окръжен съд, заради което ВАС отменя повишаването и връща преписката на Съдийската колегия за продължаване на процедурата по назначаване в търговското отделение на ОС-Добрич на следващия кандидат.

От сайта на ВСС става ясно, че има други магистрати, които са класирани на по-предни позиции от Любомир Генов за тази позиция (виж класирането тук). Тепърва ще стане ясно кой точно ще бъде повишен.

Междувременно на заседанието на Съдийската колегия във вторник стана известно, че Любомир Генов е предложен за заместник-председател на Административен съд-Добрич. Тогава кадровиците обсъдиха молбата на Теодора Милева-Радина да бъде освободена като зам.-шеф и да бъде назначена за редови магистрат там. Но тъй като нямаше свободни места, на 16 март т.г. Пленумът на ВСС прехвърли една бройка от съда в Плевен, на която да отстъпи Радина, а на 21 март СК вече ще обсъди назначаването на Генов за зам.-шеф на АдмС-Добрич.

38
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
дайте свобода за работа
дайте свобода за работа
21 март 2023 14:55
Гост

Създадоха се толкова пречки и ето колегата е пострадала не може да се повиши. То не бяха конкурси, уседналости, несменяемости все спънки все едно магистратите са роби или крепостни селяни. махнете ги тези безумия или ги намалете до разумни срокове. уседналост 1- година, несменяемост- 3 години, конкурс за районен съд улеснен на място с решаващо мнение на административен ръководител (нали той ще работи с него). дайте я тази свобода , а не диктатура на измислени конкурси по измислени критерии

безименене
безименене
21 март 2023 14:01
Гост

Ето днес ВСС отново показа, че не се интересува нито от районните съдии, нито от справедливост, нито от правосъдие. При условие, че Дишева и Керелска казват, че за пет съдии не е необходим втори адм. ръководител, че така се заобикаля конкурсното начало, че така адм. съд си намаля натовареността, че в крайна сметка овакантената бройка в РС няма да се заеме дълго или изобщо….ВСИЧКИ /без коментиранитечленове/ГЛАСУВАТ СЪДИЯ ГЕНОВ ДА СТАНЕ ЗАМ НА АДМ СЪД ДОБРИЧ….Керванът си върви, кучетата си лаят.

хайде по- сериозно
хайде по- сериозно
21 март 2023 14:48
Гост

Е какво да си седи и да не бъде повишен ли. Съвсем нормално е да се повишават хората. Друг е въпросът, че механизма за попълване на районните съдилища е ялов, Но това не може да е аргумент, някой да не бъде повишаван. От толкова реформи всичките години се стигна до това да не могат да се назначават бързо районни съдии. Създаде се толкова бюрократщина и формализъм благодарение на толкова реформи направени от хора въобще не работили и докоснали се до системата нито като магистрати, нито като адвокати.

Анонимен
Анонимен
20 март 2023 7:44
Гост

Ясно е за какво иде реч..

Anonim
Anonim
20 март 2023 14:21
Гост

и за какво

Петрова
Петрова
19 март 2023 18:43
Гост

Явно ВАС не са запознати или отказват да прилагат правото на ЕС – Директива 2006/54/ЕО на за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта забранява дискриминацията, основана на пол. Но колегата да пие една студена вода.

От последните четящи
От последните четящи
19 март 2023 23:40
Гост

Петкова, никой не знае дали са запознати с тази Директива, която няма никакво отношение към казуса. А той не е сложен. Не е зле преди коментара, да прочетете решението. В противен случай пишете коментари в сайтове за шев и кройка.

Славина
Славина
18 март 2023 20:12
Гост

Горката колега. Наистина много тъпа ситуация. Сега ще е много интересно как ще процедира СК. Дали ще направи ново класиране и ще даде възможност на избралите вече да избират на ново или ще повиши просто следващия.

Анонимен
Анонимен
18 март 2023 13:57
Гост

В чл. 333 от ЗСВ младшите магистрати също не са посочени, което значи че много хора са повишени без да имат стаж, ако следваме логиката на ВАС.

Анонимен
Анонимен
18 март 2023 10:05
Гост

Е как от районен съдия заместник в Административен съд!? По какви критерии!? Важен кадър е явно тоя Генов щом специално за него откриват нова бройка в Административния съд…

Анонимен
Анонимен
18 март 2023 18:54
Гост

Който слушка, получава наградa

Ралица Петрова
Ралица Петрова
17 март 2023 21:02
Редактор

Искам да напомня, че по повод на този конкурс имаше и други пропуски при изчисляването на стажа – на Георги Чехларов и на Анелия Янева. Това показва някаква тенденция.

Павлина Желева
Павлина Желева
17 март 2023 20:57
Редактор

Браво, Любчо, само успехи ти пожелавам!

Доцентката Магда
Доцентката Магда
17 март 2023 18:56
Гост

Отпуск по майчинство е трудов стаж, но не и юридически стаж, нито професионален опит по смисъла на Закона за държавния служител. Много е важно да се знае, действителното съдържание на термините

Анонимен
Анонимен
21 март 2023 12:23
Гост

Само осигурителен стаж е. Трудов не е, юридически също.

Анонимен
Анонимен
17 март 2023 16:52
Гост

Пълен абсурд.

Анонимен
Анонимен
17 март 2023 16:09
Гост

Мислех си, че съм чел безумия, ама майчинството да не се признава за стаж…

Анонимен
Анонимен
18 март 2023 13:30
Гост

Правиш ли разлика между осигурителен и трудов стаж?

Димитров
Димитров
17 март 2023 13:56
Гост

Любомир Генов е напълно прав в случая.

Заки
Заки
17 март 2023 13:57
Гост

Да. Обаче защо го прави? Той е доста надолу в списъка.

Юли
Юли
17 март 2023 13:59
Гост

По стар български обичай- Може на мен да не ми е добре, ама на другите да им е зле.

Росен
Росен
17 март 2023 14:01
Гост

E, недейте така. Може да има чувство за спеаведливост човека.

Така е гнило
Така е гнило
20 март 2023 21:18
Гост

За това отива без конкурс като зам в Адмсъд

Анонимен
Анонимен
19 март 2023 11:12
Гост

Завистливо другарче явно.

Анонимен
Анонимен
17 март 2023 16:54
Гост

Добре се е намърдал. Ще става зам.председател, без конкурс, без нищо…Евала на такива магистрати

Лозан
Лозан
17 март 2023 13:53
Гост

Интересно как ще се произнесе този път Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет?

Дичо
Дичо
17 март 2023 13:54
Гост

Според мен решението им ще е същото.

Гнило
Гнило
20 март 2023 21:21
Гост

Те нещата от Чолаков са измислени и. Нали трябва да командировка протежето си, спечелило конкурса за Адм съд Добрич в Сф

Хари
Хари
17 март 2023 13:42
Гост

Правилно. След като не отговаря на законовото изискване за стаж.

Анонимен
Анонимен
17 март 2023 13:17
Гост

А Съдийската колегия къде спи и как изчислява този стаж. Май, май от бързане да приключи тези супер забавени конкурси за ОС, е претупала нещата

Христов
Христов
17 март 2023 13:43
Гост

Не й е за първи път.

чичо Манчо
чичо Манчо
17 март 2023 13:16
Гост

Това с липсата на стаж, която се констатира на ниво обжалване на повишаване, т.е. при приключил конкурс е мноооого странно. Лекс, дайте подробности или решението, къде спи КАК?

456
456
17 март 2023 13:13
Гост

Като гледам класирането, колегата Генов е доста назад и пак няма да се вреди. На какво се надява

Анонимен
Анонимен
17 март 2023 13:14
Гост

Да правим скомина на другарчето, как какво!

Герасим
Герасим
17 март 2023 13:44
Гост

На чудо.

Анонимен
Анонимен
17 март 2023 13:13
Гост

Това са щастливците с готови атестации, видяхте ли онзи ден стената на срама в лекса?

Анонимен
Анонимен
17 март 2023 13:15
Гост

Лекса се е превърнал в стена на срама – ПАК-ове, оставки, отводи, дисциплинарки…

11111
11111
17 март 2023 13:12
Гост

Голям праз, животът продължава, конкурсите си вървя, пардон – не вървят 🙂