Тричленен състав на Върховния административен съд отмени намалението на пропорционалните такси, които частните съдебни изпълнители (ЧСИ) събират за изпълнение на парични вземания. Решението му не е окончателно и може да бъде облажвано пред петчленен състав (пълния текст на решението виж тук).

Намалението на таксите беше направено през 2013 г., но според върховните съдии Павлина Найденова (председател на състава), Даниела Мавродиева и Полина Богданова (докладчик, подписала решението с особено мнение) не е довело до намаляване на икономическата тежест, а от там до подобряване на бизнесклимата и до намаляване на задължнялостта, каквато цел е била поставена при огласяването на промените.

Пред ВАС гражданка е оспорила множество разпоредби от Тарифата за таксите на ЧСИ, но върховните съдии са изследвали оплакванията само по част от тях.

Причината за това е, че още през 2007 г. цялата тарифа беше атакувана в съда и той с влязло в сила решение прие, че тя е законосъобразна. Така този въпрос не може да бъде пререшен отново от върховните съдии.

Затова те анализират само атакуваните от жената разпоредби, които са били изменени след 2007 г.

В решението подробно се изследва процедурата по приемането им, съдържанието им и ВАС категорично установява, че законът е бил спазен. Процедурата е усложнена – тарифата се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието, което е съгласувано с Камарата на ЧСИ и както за всеки нормативен акт, се провежда обществено обсъждане. Всичко това е изпълнено и няма никакви нарушения на нормотворческия процес, установява ВАС.

Мнозинството в състава – съдиите Найденова и Мавродиева, намират проблем само в т. 26 от нея. Тя предвижда, че за изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума, както следва:

а) до 100 лв. – 10 лв.;

б) от 100 до 1000 лв. – 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.;

в) от 1000 до 10 000 лв. – 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.;

г) от 10 000 до 50 000 лв. – 820 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.;

д) от 50 000 до 100 000 лв. – 3220 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;

е) над 100 000 лв. – 5220 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.

Върховните съдии са проверили какви са били таксите преди влизането в сила на действащите на 12 март 2013 г. И са установили, че намалението направено преди 7 години, е с 5 лв.

„Видно от сравнението в таблицата всяка от пропорционалните такси е намалена с 5 лева, което не е реално намаление с оглед размера на таксите по т. 26, б „в“, „г“, „д“, „е“ съответно 105 лева , 825 лева, 3225 лева, 5225 лева. Съдът счита, че не е постигната целта – с приемане на изменението да се намали икономическата тежест, което от своя страна да доведе до подобряване на бизнесклимата и намаляване на задължнялостта“, се заявява в решението.

И двете върховни съдийки, сформирали мнозинство, посочват, че в доклада към проекта не е представен анализ в тази връзка и не е доказано, дали това „символично намаление“ на минималната част от пропорционалните такси ще доведе до тази цел.

„Таксите остават значителни и затрудняват икономическия оборот, не е приложен и достатъчен анализ и доказателства за разходите, които покриват тези такси, поради което не може да се направи адекватна преценка на икономическата обоснованост на предложения размер на таксите. Формално в минималната си част предложението отговаря на изискването от закона да не надвишава една десета от задължението, но това не е достатъчно, за да се приеме предложеният размер за икономически оправдан и пропорционален на раходите, свързани с предоставяната услуга“, пише в решението.

На това основание тричленният състав заявява, че т. 26 от тарифата следва да бъде отменена като незаконосъобразна и приета при нарушение на чл. 6 от АПК и непостигане на поставената цел за намаление на икономичестата тежест и подобряване на бизнесклимата и задлъжнялостта в страната.

И дава следното указание на Министерския съвет: „Административният орган следва да приеме ново изменение на т. 26 от Тарифата, като съобрази ограничението въведено с чл.83, ал.2, изр. последно от Закона за частните съдебни изпълнители: „Сборът от всички пропорционални такси за сметка на длъжника или взискателя в едно изпълнително производство не може да надвишава една десета от задължението, освен когато техният минимален размер, определен в тарифата, надвишава този размер.“ и обоснове подробно новия размер на пропорционалните такси в мотивите и доклада към предложението за изменение“.

Особеното мнение на докладчика

В особеното си мнение докладчикът по делото съдия Богданова отхвърля изводите на колегите си от състава и заявява, че заложената с изменението на тарифата цел за намаляване на икономическата тежест, подобряване на бизнесклимата и намаляване на задлъжнялостта е постигната. „След като с решение № 584/18.01.2007 г. на петчленен състав на ВАС по адм. дело № 6828/2006 г. при преценка на законосъобразността на Тарифата в първоначалната ѝ редакция е прието, че по-високият размер на таксите е икономически оправдан още към данните за 2006/2007 г., то няма логика при намаление на този размер на таксите, макар и минимално, новият, по-нисък размер, да е икономически необоснован и непропорционален на разходите. Видно от данните за размера на минималната работна заплата и другите икономически показатели, следени от Националния статистически институт, доходите на населението се увеличават, но пропорционално се увеличават и всички разходи, включително тези за предоставяне на услуги от частните съдебни изпълнители, поради което намалените размери на пропорционалните такси са съразмерни на разходите и икономически оправдани“, пише Богданова.

„Това е единствената тарифа в България, която вече близо 15 години постоянно се намалява. През 2013 г. таксите на ЧСИ за пореден път бяха драстично намалени с измененията в ГПК, а тарифата се измени, само за да отговори на новите разпоредби на кодекс“, коментира пред „Лекс“ председателят на Камарата на ЧСИ Георги Дичев.

Той обясни, че през 2013 г. най-голямото намаление е било с промяната в т. 20 от тарифата. С нея се въведе изискването таксата за опис да се определя върху по-малката стойност от двете – стойността на вземането или цената на описаното имущество.

Преди изменението от 2013 г., ако за дълг от 10 000 лв. се опишеше имот с оценка от 100 000 лв., таксата за опис беше 1500 лв. След изменението от 2013 г. таксата за опис е 150 лв. т.е. 10 пъти по-малка. Затова, когато се анализира ефектът от нормативните актове, те трябва да се разглеждат в цялост, а не от отделни разпоредби да се извеждат изводи за целия нормативен акт“, обясни Дичев.

И допълни: „Измененията в т. 26 всъщност не бяха цел на промените в тарифата през 2013 г., а само привеждат таксите в съответствие новото ограничение в ГПК за десетпроцентов таван на пропорционалните такси“.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Немарчев
Немарчев
12 май 2020 21:14
Гост

След като на нотариусите им сложиха таван на възнагражденията при сделки , защо да не сложат такъв за ЧСИ ? Понякога с един запор се събират вземанията, то се начислява и пропорционалната такса в допълнение към простата такава. Да не говоря, че в последните години всички банки и колектори в София стават клиенти на всички ЧСИ. Та като отидеш с изпълнителен лист срещу банка или колектор , и почват да ти се усмихват в кантората, как ги поставяш в неудобно положение. И хайде при ДСИ, където нещата стават доста по бавно. А как се изпълнява принудително предаване на дете, особено… Покажи целия коментар »

Иво
Иво
13 май 2020 17:41
Гост

При мен специално добре че беше ЧСИ – то да ми събере парите от един „добросъвестен“ бизнесмен. Първо се пробвах при ДСИ, но след 1 г. чакане и нищо неслучващо се отидох и си платих при ЧСИ. Добре че го направих за да ми събере парите от тоя бизнесмен. Таксите бяха от порядъка на 200-300 лв.

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 15:13
Гост

Обирджийските такси на ЧСИ са ни известни. Направихме ги милионери. Всичките им такси трябва да бъдат намалени и да покриват само разходите за направата им. А не да са инструмент за досмазване на длъжника и лесно забогатяване на съдебните изпълнители.

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 15:34
Гост

Да не говорим, че съвсем съзнателно ЧСИ не могат и да си сметнат таксите правилно и винаги ги завишават. Вижте практиката на съдилищата по жалби за преизчисляване! В 90 % от случаите судилищата отменят актовете на ЧСИ и намаляват техните изчисления!

Петър Михайлов
Петър Михайлов
13 май 2020 17:53
Гост

Е кое им е високо на таксите на ЧСИ. Аз като си извадя изпълнителен лист от съда и заведа изпълнително дело при ЧСИ плащам някакви нормални такси за образуване. Те са написани таксите за образуване какви са. А що се отнася за длъжниците, като не могат да си правят сметката и да си връщат дълговете ще плащат за всичко начислено по изпълнителното дело,… хонорарите за адвокатите, таксите за съда, таксите за справки в НАП, ГРАО, кадастър, агенции по вписванията, документи и куп други.

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 14:29
Гост

На практика ВАС увеличава таксите като ги върна в състоянието им отпреди отменена та тедакция

Жоро
Жоро
12 май 2020 13:59
Гост

Това си е жив пладнешки обир. Аман от такси, таксички и т.н.т.

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 13:58
Гост

А иди да обжалваш пред ВАС. Сигурно и петчленката ще потвърди решението.

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 13:56
Гост

Какъв нормотворческия процес? То няма такъв!

Demireva
Demireva
12 май 2020 13:33
Гост

Велики глупости. Няма какво да иМислят хубаво

Канечев
Канечев
12 май 2020 13:33
Гост

Стига сте обирали хората. Кучета

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 14:00
Гост

Да вземат да предложат как да се намали икономическата тежест.

Тошков
Тошков
12 май 2020 13:32
Гост

Това са тотални алабализми

Olga
Olga
12 май 2020 13:32
Гост

Който работи по вземане за 100000 лв най-много намазва от таксички

Динчев
Динчев
12 май 2020 13:31
Гост

Какви са тия намашения на таксуте. То е нелепо

Нунйеш
Нунйеш
12 май 2020 13:31
Гост

Изменение им дай да гласуват. Да се намират на работа. Държавна пара да ядат

Haralampi
Haralampi
12 май 2020 13:29
Гост

Жалко е че първоначалния план не е сработил

Piperkovski
Piperkovski
12 май 2020 13:29
Гост

Голяма глупост. Щяло да намали проблемите и да увеличи бизнесклимата

Тошков
Тошков
12 май 2020 13:27
Гост

Ми как ще подобри бизнес климата. Няма ми.