Върховният административен съд (ВАС) отмени повишаването на петима съдии в търговските отделения на апелативните съдилища заради незаконосъобразно сформиране на конкурсната комисия. ВАС върна преписката на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) на етапа, в който трябва да бъде избран нов състав на комисия (пълния текст на решението виж тук).

На 24 април 2018 г. СК на ВСС обяви конкурс за повишаване на пет места в търговските отделения на апелативните съдилища в София и в Пловдив.

Няколко месеца по-късно беше избрана и конкурсна комисия. Тя е петчленна – състои се от член на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК), хабилитиран преподавател и трима съдии от Върховния касационен съд, избрани от Пленума на ВКС, специалисти по съответната материя. Има и двама резервни членове – един съдия и един преподавател.

На 2 ноември 2018 г. Пленумът на ВКС избра състав на комисията, но от жребия предварително са изключени тримата заместник-председатели – Светла Димитрова, Дария Проданова и Галина Захарова. Изключени са и Красимир Влахов, който към онзи момент е кандидат за Конституционния съд, както и съдиите, на които им предстои пенсиониране – Капка Костова, Красимир Харалампиев, Светла Чорбаджиева, Златка Русева и Светла Цачева. В подбора не е участвала и Бонка Дечева, която към онзи момент е член на КАК и е участвала в атестирането на магистрати, подали документи в конкурса, а по предложение на Дария Проданова е изключена и Радостина Караколева, която е подала молба за напускане.

Така, след жребий, за членовете на конкурсната комисия са избрани Тотка Димитрова, Евгени Стайков и Ирина Петрова, а резерва е Татяна Върбанова.

По време на разискванията в Пленума на ВКС, е имало предложение от жребия да бъдат изключени и членовете на етичната комисия към съда. Съдия Геника Михайлова обаче е казала, че след като ЗСВ казва, че в жребия участват всички съдии (чл. 189, ал. 5, т. 4), Пленумът на ВКС не може да въвежда нови критерии, извън установените в закона и да изключва магистрати, защото са участвали в атестирането на кандидати и са част от етичната комисия. Тя добавя, че по решение на Пленума на ВКС от жребия са изключени около 10 съдии без законово основание. Нейни колеги са изтъкнали, че всеки от изтеглените съдии може да си направи отвод, заради това никой не трябва да бъде изваждан на каквото и да било основание извън установеното от ЗСВ.

Предложението съдиите членове на етичната комисия да не участват в жребия не е било подкрепено, отхвърлена е и идеята от него да „отпаднат“ и тези, които са участвали в предходен конкурс за ВКС.

На 13 ноември 2018 г. Съдийската колегия утвърждава състава на конкурсната комисия така, както я е избрал Пленумът на ВКС, като на случаен принцип я допълва с Женя Димитрова (член на КАК) и проф. Симеон Тасев от Бургаския свободен университет.

След проверка на документите, на 10 декември с.г. колегията повишава Мирослава Кацарска-Пантева и Здравка Иванова-Рогачева от СГС, Светла Станимирова (ОС-Монтана), Александър Стойчев (ОС-Пловдив) и Христо Симитчиев (ОС-Стара Загора).

Срещу това решение на колегията жалби подават осем магистрати – Светлин Михайлов, Нина Янакиева, Атанас Николов, Асен Воденичаров, Атанас Иванов, Димитър Мирчев, Величка Борилова и Цветелина Георгиева.

Тричленен състав на ВАС с председател Росен Василев и членове Сибила Симеонова и Александър Митрев (докладчик) отменя повишаването на петимата магистрати, защото намира нарушения на закона при сформирането на конкурсната комисия.

Пленумът на ВКС провежда избора си, действайки при условията на обвързана компетентност и в изпълнение на чл. 189, ал. 5, т. 4 и ал. 9 ЗСВ. Съгласно легалната дефиниция, установена в чл. 111, ал. 1 ЗСВ, „Пленумът“ на Върховния касационен съд се състои от всички съдии без командированите. Субектите, на които по закон е забранено участие в жребия за конкурсните комисии, са изчерпателно посочени в чл. 189, ал. 9, изр. З ЗСВ, и това са „членове на ВСС и административните ръководители“. Членовете на ВСС преустановяват дейността си като съдии, прокурори и следователи, като този извод се налага от самия факт на избора им и от разпоредбата на чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗСВ, която не допуска съдия, прокурор и следовател, докато заема тази длъжност, да заема длъжност в държавен орган“, казва ВАС и после пояснява: „Понятието „административен ръководител“ е регламентирано в Конституцията със създаването на нова алинея 6 на чл. 129 през 2003 г., с цел да се преустанови несменяемостта на едни и същи лица на ръководна длъжност. Подробна законова регламентация на понятието „административен ръководител“ в съдилищата е дадено в нормата на чл. 167, ал. 1, т. 1 – 4 ЗСВ, според която това са председателят на ВКС, председателят на ВАС, председател на апелативен съд, на апелативния специализиран наказателен съд и на военно-апелативния съд, председател на окръжен, административен, специализирания наказателен и на военен съд и председател на районен съд. Заместниците на административните ръководители не попадат в кръга на лицата, установени в чл. 129, ал. 6 от Конституцията и не са административни длъжности по смисъла нормативното определение, разписано в чл. 167 ЗСВ (Решение № 10 от 15.11.2011 г. на КС по к. д. № 6/2011 г.)“.

Върховните съдии отбелязват, че в ЗСВ законодателят е направил категорично разграничение между председател и зам.-председател. ВАС изброява множество разпоредби на закона, в които изчерпателно са посочени правомощията на председателите на съдилища. В тях зам.-председателите на ВКС и шефовете на колегии не са посочени, поради което те се не са административни ръководители по смисъла на закона, обясняват върховните съдии.

Понятията „колегията се ръководи“, употребено в чл. 109, ал. З и чл. 117, ал. 2 ЗСВ и „административен ръководител“ по чл. 167, ал. 1 ЗСВ, имат различно съдържание. „Ръководството на колегията“ не води до придобиване от съответните лица, изпълняващи тази дейност качеството на „административен ръководител“, с оглед легалното определение за такъв. Следователно, те не са от кръга на лицата, посочени в разпоредбата на чл. 189, ал. 9, изр. 3 ЗСВ, изключени от участие в състава на съдиите от ВКС, измежду които чрез жребий да бъде определен състава на конкурсната комисия по колегии при провеждане на конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативен съд“, казва ВАС.

И добавя, че не може да се говори и за приложение на закона по аналогия и това е така, защото за състава на някои органи, уредени в ЗСВ, изрично се изключва възможността в тях да бъдат включени и заместник-председателите. Например в закона изрично пише, че в състава на КАК не могат да влизат не само шефовете на съдилища, но и техните заместници (чл. 37, ал. 4 ЗСВ). За състава на конкурсните комисии обаче, на основание чл. 189, ал. 9, изр. З ЗСВ, е предвидено единствено ограничение за членове на ВСС и за административните ръководители, пише в мотивите си ВАС. И заключава, че незаконосъобразно от жребия са изключени тримата заместници на Лозан Панов.

Нататък тричленният състав посочва, че ЗСВ не дава право на Пленума на ВКС да изключва от жребия определени съдии, независимо от причините за това. „С оглед нормативно установената процедура по избор на членове на конкурсна комисия, чл. 36, ал. 9 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, установява правната възможност при наличие на основателни причини, редовният или резервен член на конкурсна комисия да направят писмен отвод пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от обявяването на решението“, казва ВАС. Той обяснява, че за отвод трябва да са налице следните предпоставки: 1. наличие на основателни причини; 2. изложени в писмена форма от съответния избран чрез жребий редовен или резервен член на конкурсна комисия; 3. заявлението да е направено пред компетентния орган – съответната колегия на ВСС; 4. в нормативно установения тридневен срок от обявяването на решението.

В конкретния случай Пленумът на ВКС е упражнил правомощие, което не му е предоставено от закона, нито пък от някой подзаконов нормативен акт и така е иззел компетентността на Съдийската колегия, посочва ВАС.

Компетентността на органа винаги е определена в съответния материален закон. Това е пряко следствие от конституционната норма на чл. 4, ал. 1. С акта, с който органът е създаден, е учредена и определена (дори и чрез правната техника на препращане към други нормативни актове) неговата компетентност. Липсата на компетентност не може да се санира. Същността на компетентността като правосубектност на органа предопределя и правните последици на некомпетентността. В конкретната хипотеза извършеното предварително изключване от Пленума на ВКС на категории лица, на които законът признава правото да бъдат членове на Пленума на този орган на съдебната власт, респ. възможността им да участват в жребия за избор на конкурсна комисия, представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, обусловено от несъответствие с целта на закона“, изтъкват върховните съдии.

Той обяснява, че дейността на конкурсната комисия е експертна, поради което оценките за професионалните качества на кандидатите не подлежат на ревизия. Конкурсната комисия не е административен орган по смисъла на АПК, а е помощен, който не може да издава административни актове, а само такива, които са част от цялостната конкурсна процедура. „По аргумент от чл. 21, ал. 5 АПК и чл. 64 АПК, административнопроизводствените волеизявления по издаване на административния акт не подлежат на самостоятелно обжалване, освен ако в специален закон е предвидено друго. В Закона за съдебната власт не е предвидена изрична възможност при преценка за законосъобразност на решенията на колегиите на ВСС, взети в резултат на проведено конкурсно производство, да бъде извършена проверка на правилността на оценката на конкурсната комисия. ВАС намира, че допуснатите съществени нарушения на административнопроизводствените правила от Пленума на ВКС при сформиране на конкурсната комисия изцяло влияят върху законосъобразността на оспорените решения на СК на ВСС. Тези нарушения са неотстраними в настоящото съдебно производство и налагат отмяната на обжалваните решения на СК на ВСС като незаконосъобразни. Делото следва бъде изпратено на СК на ВСС за продължаване от етапа на незаконосъобразното действие на конкурсната процедура за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативен съд – търговска колегия“, заключава ВАС. А решението му е окончателно.

През юли зам.-шефките на ВКС Галина Захарова и Светла Димитрова попитаха Съдийската колегия дали изключването им от комисиите опорочава самите конкурси (виж тук). Поводът за въпроса бяха две решения на ВАС, с които бяха отменени назначенията на по трима съдии в двете колегии на ВКС по реда на чл. 193, ал. 6 ЗСВ. Върховният административен съд счете, че Съдийската колегия неправилно е определила момента, от който тече срокът за назначаване на магистрати след приключен конкурс (виж тук и тук). А в едно от решенията ВАС намекваше, че има проблем и със сформирането на комисиите, но не обсъди въпроса, защото този аргумент е бил наведен за първи път в съдебно заседание. Така, в резултат на решенията на ВАС, три места в НК и три места в ГК на ВКС останаха незаети. Междувременно Съдийската колегия обяви нови конкурси за повишаване в двете колегии за две свободни места в Наказателната и три в Гражданската колегия.

Затова Светла Димитрова и Галина Захарова поискаха конкурсите да бъдат прекратени и да бъдат обявени нови, съответно за пет вакантни бройки за НК на ВКС и шест за ГК на ВКС.

Съдийската колегия обаче отказа да прекрати обявените конкурси, но и не даде отговор на въпроса дали от комисиите могат да бъдат изключени зам.-председателите на ВКС (виж повече тук).

 

70
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Митето
Митето
28 септември 2021 16:36
Гост

САМО ПОГЛЕДНЕТЕ КОЙ ОБЖАЛВА ВЕЧНИЯТ КАНДИДАТ ,,,ЗА РЪКОВОДЕН ПОСТ БИВШ ШЕФ НА СГС СВЕТЛИН МИХАЙЛОВ,БОЖЕ ОПАЗИ СЪДИЯ КОЙТО КАРАШЕ ОТКРАДНАТА КОЛА,,,СЪДИЯ ПРИ КОЙТО КОРУПЦИЯТА И СЕКС СКАНДАЛИТЕ БЯХА ЕЖЕДНЕВИЕ,ПОСЛУШКОТО НА ДПС,,,

Учуден
Учуден
13 септември 2021 12:20
Гост

Интересен факт са множеството отводи по делата за конкурсите за САС с меко казано смешни мотиви, а обстоятелството, че Гайдов е бил шеф на Димитър Мирчев в правния отдел на здравното министерство не е сметнато като основание за отвод!

Анонимен
Анонимен
09 септември 2021 14:34
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
умерен/уморен/ песимист
умерен/уморен/ песимист
09 септември 2021 13:06
Гост

Поръчково решение. При последния конкурс за ВАС от жребия са изключени членовете на КАК без всякакво основание. Но Сибилка-кобилка написа,че това не е проблем. Ако не е проблем за ВАС, то защо да е проблем за ВКС, а? Освен това и Сибка и Росенчо, са „назначени“ във ВАС от ,чрез комисия при чийто избор не са участвали всички съдии от ВАС. И какво излиза- че така „незаконно“ назначени съдии казват колко незаконно действа Пленума на ВКС. Българско правосъдие. Този състав на ВАС е незаконен и решението му е нищожно.

Анонимен
Анонимен
09 септември 2021 14:37
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
16 септември 2021 14:41
Гост

Не е проблем за ВАС, а очевидно не е проблем за АС Велико Търново. По същия начин формирана комисия, отдавна встъпиха там. Както и за Наказателна колегия. Поръчково решение в угода на командированите и адвоката им, който ходи по пантофки във ВАС.

Ad nauseam
Ad nauseam
09 септември 2021 8:51
Гост

Крайно време е цялата сбирщина набутана и нарочена за магистратура да излезе на свободния пазар на труда!

Това е един Франкенщайн който се самовъзпроизвежда на сметката на данъкоплатците от вече 1 млрд. лв.

Изпълнявайки политически поръчки през парламентарната квота и служейки на Америка за България през вътрешната квота. С брак по сметка за туширане на корупцията, която се вихри на воля посредством гнилите ябълки.

За правосъдие тук всяко забравете! Всичко е алъш вериш в корупционната овощна градина на България – съдебната система и власт.

Ad nauseam
Ad nauseam
09 септември 2021 8:41
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
09 септември 2021 9:33
Гост

Закъснявате, закъснявате, Мирча Кришан. Ще се наказваме. Тоя пост трябваше да постави началото на коментарите, не да е сбутан някъде по средата им.

Съдия
Съдия
09 септември 2021 2:28
Гост

Няма по висш закон от този на живота – конкурсите по необходимост ще се отменят, защото няма да има кой да заеме местата на пенсиониралите се Тотка и приятели. Сигурен съм, че така ще стане, колкото и да не им се вярва на последните.

Анонимен
Анонимен
09 септември 2021 0:12
Гост

По същите съображения ще бъде отменен и конкурсът за ГК на апелативните съдилища. Конкурси, обявени м. май 2018г., започват отначало м. септември 2021г., без възможност обаче за нови участници. С това темпо на повишаване, съставите в горестоящите съдилища ще бъдат обновявани само по един начин – чрез командироване, а това далеч не е най-добрата и обективна практика. Може би е време да се обърне сериозно внимание на този проблем, който само ще се задълбочава с оглед практиката на ВАС.

конкурсната пародия
конкурсната пародия
08 септември 2021 23:36
Гост

Като гледам кои са повишените за ПАС, само на това неуредено в закона основание трябва да се отмени конкурсът… Пълен потрес!!! За другите трима не знам.

Анонимен
Анонимен
09 септември 2021 8:40
Гост

Малко им е че им отмениха назначенията и че ги откомандироваха скорострелно преди това. Сега трябва и да ги изправят пред съда и всеки благожелател да им тегли по една плюнка.. А, и да ги накарат напишат по 100 пъти „Нищо не става от мене!“

конкурсната пародия
конкурсната пародия
09 септември 2021 12:14
Гост

Фактите са, че единият е изкарал поне 2/3 от кариерата си като командирован в ПОС и ПАС и е свързан с „приватизацията“ на Пловдивския панаир от Георги Гергов под крилото на Сотир Цацаров, а другият не блести с особени правни познания, обаче направи бърз подскок от РС Пловдив през ОС Стара Загора в ПАС, включително и след командироване, изпреварвайки много по-опитни колеги, със значително по-дълъг съдийски стаж от него. Та зад този „избор“ прозира дългата ръка на едни икономически интереси. Разбира се целта на ВАС по всяка вероятност е да обслужи други такива. Системата е сбъркана и няма шанс да… Покажи целия коментар »

Съдия
Съдия
08 септември 2021 19:18
Гост

Както е тръгнало скоро няма да има кой да попълни пенсионираните щатове в горните инстанции – или по линия на командироването ще се натъманят нешата. Тъпанарска работа.

анонимен
анонимен
08 септември 2021 17:34
Гост

Този контрол трябва да се прави преди провеждане на самите конкурси. Изключително некоректно към системата и участвалите кандидати е да се хаби такъв публичен и човешки ресурс. И това е критика към законодателя, не към състава.

Не съм в съдебната система и винаги съм се изумявала как вътрешните конкурси могат да се опорочават от магистрати. Не мога да си представя колко гадно и демотивиращо е за класираните, пък и не само за тях.

анонимен
анонимен
08 септември 2021 15:41
Гост

Някои може да счетат настоящото решение на ВАС за поръчково. Че е имало ред такива е факт неоспорим. Моето лично мнение е, че това решение е много навременно. Крайно време беше нещата, които десетки колеги си говорим по кьошетата да се официализира. Търговската кол. на ВКС се е превърнала в черната кутия на системата, в калейдоскоп на всичките й лоши практики. Това го виждахме от 7-8 и повече години, но така и не се превръщаше в публично достояние. Е, вече е време прикриваните с години тежки обвързаности в това звено на системата да бъдат сложени на масата.

Владилен
Владилен
08 септември 2021 15:17
Гост

Крайно време е някой да покаже публично на каква масонска ложа се е превърнала ТК на ВКС. Забравете наказателните дела- там е само пушилка, истински големите интереси за милиони са в приятелския кръг, който се оформи в ТК на ВКС през последните години благодарение именно на цялата схема по конкурсите: едни и същи хора в конкурсните комисии, едни и същи феноменални резултати за колеги, които всички знаем колко не ги бива като съдии, едни и същи необосновани или произволно обосновани конкурсни оценки, нямащи нищо общо с действителността. Лозан продължи традицията на останалите председатели на ВКС да кадрува по същия бездобразно… Покажи целия коментар »

немезида
немезида
08 септември 2021 15:17
Гост

Нарушението, довело до отмяна на назначенията е извършено преди конституирането на конкурсната комисия от КАК. Въпреки това може да се каже, че съдбата си знае работата. Председател на конкурсната комисия на ПЪРВИЯ ИЗЦЯЛО ОТМЕНВЕН конкурс за съдии е Тотка Димитрова /Калчева/. За тези, които са били встрани, тя е основният човек, опорочил конкурсите за търговско отделение на апелативни съдилища и в края на 2013 г., и в началото на 2016 г. Вероятно константното й присъствие в конкурсните комисии е случайно? Точно заради нея този конкурс беше така масово обжалван, което ще се случи и следващия път, в който госпожата си… Покажи целия коментар »

Съдия
Съдия
09 септември 2021 1:58
Гост

Тотка е част от вътрешни приятелски кръгове, в които си партнира с Красимир Влахов – категоричен съм. Тези хора пробутват свои приятели при конкурсите. Крайно време е конкурсите да бъдат отменени и хората да се повишават по старшинство.

Вихър
Вихър
08 септември 2021 15:11
Гост

Не е ли повече от странно, че във всички конкурси през последните 10 години за търговски съдии в САС и във ВКС, винаги се „падат“ от този уж жребий, Тотка Калчева и Ирина Петрова?!
Винаги те двете са неизменно в конкурсните комисии.
Колко случайно може да е това явление, което се повтаря на всеки конкурс за търговски съдии?
Някой проверява ли имената в тези урни с лисчета или Лозан си ги изготвя за едни и същи хора?
Защо съдии като Боян Балевски, напр., никога не е участвал в такава конкурсна комисия?

Мира
Мира
08 септември 2021 15:20
Гост

И като се има предвид, че най-злобният и завистлив човек в системата е именно Тотка, можем да си представим и резултатите от конкурсите- послушни неграмотници, които ако са и грознички като Тотка, са с още по-добри шансове да се отличници. Това се вижда ясно по класираните от нея досега.

Съдия
Съдия
09 септември 2021 2:02
Гост

Съгласен съм с мнението за характера на Тотка – злобна селянка. Само че, не е грозна, защото си оправи зъбите с носене на брекети на стари години. Сега не си крие устата с ръка докато се смее, както правеше преди.

анонимен
анонимен
08 септември 2021 15:27
Гост

За Петрова нямам поглед, но Калчева се е превърнала в тежък проблем за репутацията на тази колегия. То не беше само нагласеното й участие в нагласени конкурси; то не беше системното й безскрупулно дописване на закона; то не бяха опитите й да ревизира практиката на Т.Райковска; то не бяха нерегламентираните й опити за съгласуване на практиката на някои по- долни съдилища.

.....
.....
08 септември 2021 15:49
Гост

Трябва да има законов механизъм, който да компенсира липсата на каквато и да е отговорност и контрол върху работата на върховни съдии, защото сред тях има и високоморални и отговорни юристи, но има и такива като Тотка Калчева, която било от силни комплекси, било от кариеризъм, било от силни материални интереси, буквално дерибейства със странни решения по чл.290, ал.1 ГПК и така налага практика на всички долни инстанции. Лично станах свидетел как съсипа едно дело само защото искаше да натрие носа на докладчика, който не беше от нейният приятелски кръг. Най-неприятното е, че така съсипва репутацията и доверието в съда,… Покажи целия коментар »

Съдия
Съдия
09 септември 2021 2:08
Гост

Много правилно схванат проблем – приятелски кръгове – това е основният проблем в съдебната система. Тотка, или Тити, както й казват приближените й, предполагам и Влахов, е ярък пример за това.

Съдия
Съдия
09 септември 2021 2:04
Гост

Ми – Тотка – името й говори за характера.

Анонимен
Анонимен
08 септември 2021 18:58
Гост

Е как защо не е участвал и не участва!? Що за въпрос? Няма да избере правилните хора, мн.ясно…

Анотимен
Анотимен
08 септември 2021 15:02
Гост

Ама и ВАС не са цвете за мирисане. Ал. Митрев е член и на състава, който отмени конкурса за НО на ВКС. Та този състав е приел в решението си, че въпросът за състава на комисията не следва да се разглежда, защото не е разглеждан от адм. орган. А в решението за САС се приема обратното пак с участие на Митрев, а даже вече се приема, че е съществено процесуално нарушение!

Анонимен
Анонимен
08 септември 2021 23:34
Гост

А дали случайно няма общо и фактът, че Ал. Митрев е командирован във ВАС и преди произнасянето по днешното дело е бил откомандирован. Сега трябва да се види дали отново няма да кацне някъде. И не е ли проблем това, че такива дела се гледат от командировани, които на практика са кариерно зависими от председателя на ВАС. И защо във ВАС разпределението на съдии по отделения се извършва със заповед на председателя, а не от Пленума, както гласи законът. И защо точно по делата за конкурсите съдиите бяха местни като пионки в други отделения. И във ВАС, и във ВКС… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
08 септември 2021 14:55
Гост

Много разбирачи във форума, много умни коментари, но никой не говори за слона в стаята. Да, може и наистина да се касае за съществено нарушение на процедурата, опрочаващо и последващите назначения. Да, може и наистина в ТК на ВКС да са си нагласяли комисия. Да, може и наистина Лозан Панов да е големия виновник с предложенията си за изключване на съдии от жребия. Но ВАС да си беше свършил работата си в РАЗУМЕН СРОК, а не да става ЕМБЛЕМАТИЧЕН пример за бавно правосъдие, за „нагласистики“ със съставите, за меко казано безмотивни отводи и очевидно умишлено мотане и бавене на делата… Покажи целия коментар »

Съдия
Съдия
09 септември 2021 2:13
Гост

Тотка и Сие ще водят окопна война за запазване на конкурсите, за да пробутват свои хора нагоре. Практиката на ВАС е само част от театъра.

анонимен
анонимен
08 септември 2021 12:56
Гост

Добра новина! Без Каци и Рогачи в САС.

Олга
Олга
08 септември 2021 19:53
Гост

Кацарска е с някакви отклонения. Би било добре да я подложат на психо-тест.

Съдия
Съдия
09 септември 2021 2:15
Гост

Какви са й отклоненията?

Анонимен
Анонимен
09 септември 2021 0:37
Гост

Да, а остават командированите корифеи като Стойчева и сие. Щото нали няколко дисциплинарни наказания, ама е наш човек

ако не се вземат мерки всички конкурси за ВКС изга
ако не се вземат мерки всички конкурси за ВКС изга
08 септември 2021 12:54
Гост

ВСС трябва да вземе спешни мерки за висящите в момента конкурси за всички колегии на ВКС, които също са изначално опорочени. Пленумът на ВКС да тегли нов жребий при спазване на ЗСВ. И не е зле да го направят публично, а не отгоре в урната да стоят листчетата с имената на правилните членове.

Съдия от СГС
Съдия от СГС
08 септември 2021 12:53
Гост

Колеги, докога ще търпим този отвратителен ВСС, който един конкурс не може да организира като хората. Конкурсите за АС са обявени преди 3,5 год. и след тази отмяна е ясно, че няма да приключат в мандата на този ВСС. Скандално на квадрат! Отмененият конкурс за ТО и чакащият същата съдба конкурс за ГО в АС е поредният голям провал на този ВСС, който отново беше шамаросан от ВАС. В историята не е имало толкова отменени конкурси откакто съществува ВСС, а уж той бил с най-много върховни съдии в състава си. А какво да кажем за провала с ел. правосъдие и… Покажи целия коментар »

анонимен
анонимен
08 септември 2021 12:59
Гост

Колега, обективността изисква да признаем, че в случая много по-виновен е Пленумът на ВКС и най-вече кукловодите му-Панов и няколко недоразумения, съставляващи обкръжението му.

Анонимен
Анонимен
08 септември 2021 13:08
Гост

А къде спаха КАК и СК, че не прочетоха протокола от избора и не провериха законността му. Ако бяха сторили това, просто не трябваше да назначават избраните за членове на конк. комисия, а щяха да върнат въпроса на Пленума за ново джуркане. КАК и СК явно са приели ролята на гумени печати, на които и едно магаре да им бяха предложили от Пленума и него щяха да изберат за член.
Ай сиктир! Незабавна оставка и връщане на заплатите!

.....
.....
08 септември 2021 15:53
Гост

Да попитам- след като Атанаска Дишева и съдия от ВАС, който е гледал именно дела по жалби срещу конкурсите, и е член на КАК на СК, и е член на СК, защо не е видяла този порок? Или си е затваряла очите заради Лозан, когото брани по един смехотворен, малко рицарски начин /ама то нали и двама са джендъри…/.

Анонимен
Анонимен
08 септември 2021 19:08
Гост

Никой не може да контролира, да се бърка, ревизира и меси в решенията на Светая Светих – Пленума на ВКС. Забележката ви е неуместна. Ето-решиха да не работят с ЕИСС и ни ВСС, ни никой, не може нищо да им каже. Пленумните решения, дори когато са за избор на порочни формирани комисии, са първичен източник на правото, а не изпълнението им е скрепено с тежки юридически санкции – неповишаване до живот, плюене по несъгласните, други форми на тежка професионална и социална изолация и т.н.

Анонимен
Анонимен
08 септември 2021 21:21
Гост

А защо приемате за даденост, че нарушението е от вида на съществените? Нали оценяването е по обективни критерии, какво толкова значение има кой ще е в комисиите?

Анонимен
Анонимен
08 септември 2021 23:26
Гост

По този въпрос в решението няма смислени доводи, само едни локуми с цел да се обоснове тезата, че след като действията, респ. актовете на изпитната комисия относно оценяването на кандидатите не подлежат на съдебен контрол, констатираните от съда нарушения на законовите разпоредби относно лицата, които не могат да бъдат нейни членове, съотв. които не могат да участват в жребия, автоматично се приемат за съществени. Изключително слаба теза (явно единствената налична), тъй като по никакъв начин от формалното допускане на нарушенията при конституирането на комисията не може да се направи еднозначен извод, че нарушението е съществено – членовете, избрани от Пленума… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 септември 2021 13:07
Гост

Явно административното право не ви е силната страна, та се налага опресняване на знанията малко. Нарушението на административнопроизводствените правила се счита винаги за съществено, ако спазването им, щеше да доведе до друг краен резултат при издаването на индивидуалния административен акт. А че тук това е така, няма никакво съмнение, тъй като изключването на определени хора от жребия, преди тегленето му, изключва и възможността, те да бъдат избрани за членове на изпитната комисия. А ако са били избрани за такива членове, то е напълно възможно крайните изпитни резултати, да бъдат съвсем други, което се отразява и на крайния индивидуален административен акт… Покажи целия коментар »

Титан
Титан
08 септември 2021 12:38
Гост

Кеф! В Гражданското и Наказателното стана пълен батак ! Поне в административното нямаме такъв проблем, при нас първо питаме шесто отделение има ли проблем, проучват се хората, няма изненади на конкурсите, бързо се гледат делата и работата поне върви, което е най- важно !

Правосъдие за някои
Правосъдие за някои
08 септември 2021 12:38
Гост

ВСС – позор!
Оставка и затвор!

Христо
Христо
08 септември 2021 12:25
Гост

И защо са изключили тримата зам. председатели на ВКС? Това е незаконосъобразно.

Spiro
Spiro
08 септември 2021 12:25
Гост

Да се чуди човек дали не правят за първи път комисия. 🙂

анонимен
анонимен
08 септември 2021 11:24
Гост

На всички ни писна от дерибействата на тази самозабравила се секта-ТК. Затова е и безпрецедентния брой жалби. Такъв случай досега не беше имало. Тук-там по някоя и друга жалба, която се замиташе. Геника Михайлова се е опитала да им отвори очите, но чувството за недосегаемост е надделяло.

Василев
Василев
08 септември 2021 11:20
Гост

Няма какво да се каже, истинска простотия.

Аналог
Аналог
08 септември 2021 11:20
Гост

Съдийската колегия обаче отказа да прекрати обявените конкурси, но и не даде отговор на въпроса дали от комисиите могат да бъдат изключени зам.-председателите на ВКС

Екстра….

Аналог
Аналог
08 септември 2021 11:20
Гост

Добре де тия хора за първи път ли правят конкурси?

Анонимен
Анонимен
08 септември 2021 11:19
Гост

Нов конкурс? Супер.

Цветан
Цветан
08 септември 2021 12:18
Гост

Ще видим колко време ще се проточи и той. А и ако оплескат пак с комисиите…

Павлова
Павлова
08 септември 2021 11:19
Гост

Твърдо подкрепям, че трябва да се направи промяна.

Велизара
Велизара
08 септември 2021 11:19
Гост

То лошото е, че тук не говорим за избор на комисия в някой цех. Тези са интелигентни господа.

Anonimen
Anonimen
08 септември 2021 12:19
Гост

Личи им колко са интелегентни. Една комисия не могат да съставят.

милчо
милчо
08 септември 2021 11:18
Гост

Правилно решение на ВАС. Отдавна не е тайна какво представляват „конкурсите“, провеждани от комисии на Търговска колегия на ВКС. Крайно време беше официално да бъде оповестено, че царят е гол.

Анонимен
Анонимен
08 септември 2021 11:35
Гост

Кисело е гроздето, а?

анонимен
анонимен
08 септември 2021 12:42
Гост

Не е е кисело, а отровно и не става за ядене.

Анонимен
Анонимен
08 септември 2021 13:04
Гост

Вервам ти, лузър.

Стоян
Стоян
08 септември 2021 12:20
Гост

Излагат се за пореден път.

Анонимен
Анонимен
08 септември 2021 11:18
Гост

Във ВКС всеки е хванал господ за шлифера и следователно се води началник и следователно не иска да се занимава с конкурси за апелативно ниво. Като те изберат, се отведи, бе, аланкоолу

Симеон
Симеон
08 септември 2021 12:22
Гост

Само се заблуждават, че са хванали Господ за шлифера. Но шуробаджанащината е налице от години там.

Емил
Емил
08 септември 2021 11:18
Гост

Много непрофесионално.

Дани
Дани
08 септември 2021 11:18
Гост

Не се изненадвам. Нещо сериозно им куца.

Анонимен
Анонимен
08 септември 2021 11:18
Гост

Истинка галимация

изчегъртване
изчегъртване
08 септември 2021 11:15
Гост

Следва конкурсът за ГО на апелативните съдилища. Всичко е ясно – да влезе убитият! ВАС не стига, че опука всички конкурси за ВКС, но сега се оказва и че самият ВКС му е дал основание да направи това за АС. Толкова за българските върховни съдилища

Анонимен
Анонимен
08 септември 2021 11:17
Гост

Доста спорно е какъв порок е това… Да не би като са изключени зам-пред. да са влезли някакви районни съдии в комисията? Хайде стига пак върховни са. Изсмукано от пръстите. Но адвокатът Икономов все пак знае как се правят тези неща