Върховният административен съд (ВАС) отмени текстовете от приетата миналата година Наредба за ползването на повърхностните води, които задължават собствениците на ВЕЦ да представят документ за учредено право на строеж при издаване на разрешително за водовземане (пълния текст на решението виж тук).

Те бяха атакувани в съда от сдружение „Хидроенергия-Асоциация на стратегическите инвеститори в производството на енергия от водноелектрически централи в България“ и собственици на ВЕЦ.

Именно заради това нововъведено изискване на наредбата прокуратурите в цялата страна заведоха дела за отмяна на издадените разрешения за строеж на десетки ВЕЦ. Както „Лекс“ писа, още преди днес да отмени спорните текстове от наредбата, ВАС излезе с две решения, с които отхвърли исканията на прокуратурата (повече виж тук). Както е известно, държавата не е изисквала такъв документ при изграждане на съответната ВЕЦ и няма как титулярите на разрешителното да се сдобият с такъв със задна дата след въвеждане на съответния обект в експлоатация.

С днешното си решение върховните магистрати приемат, че чл. 22, ал. 3, т. 4 и чл. 43, т. 6 и 9 от наредбата противоречат на Закона за водите и ги отменят.

„Атакуваните разпоредби – чл. 22, ал. 3, т. 4 и чл. 43, т. 9 от наредбата, изискват представяне на документ за учредено право на строеж за издаване на разрешително за водовземане (чл. 22, ал. 3, т. 4) и за изменение и/или продължаване на разрешителното за ВЕЦ (чл. 43, т. 9). Законът за водите обаче не съдържа такова изискване нито в хипотезата на издаване на разрешително, нито в хипотезите на изменение и продължаване на разрешителното“, заявяват върховните съдии Таня Вачева (председател на състава), Мирослава Георгиева и Юлия Раева (докладчик).

В решението се подчертава, че за издаване на разрешително Законът за водите изисква единствено документ, удостоверяващ съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията, когато такива не са изградени. Хипотезите на изменение и продължаване на разрешителното са регламентирани в Закона за водите и в нито една от тях законодателят не предвижда представяне на документ за учредено право на строеж.

„Наличието или липсата на учредено вещно право на строеж е релевантно за инвестиционното проектиране и разрешаването на строителството. Учредено право на строеж се изисква от законодателя при одобряване на инвестиционните проекти и разрешаването на строителството въз основа на одобрен инвестиционен проект, а не в по-ранен момент. Въведеното с наредбата изискване за представяне на документ, удостоверяващ учредено право на строеж към момента на подаване на заявлението за издаване на разрешителното, не само противоречи на Закона за водите, но и представлява необоснована административна и финансова тежест за заявителя, тъй като изпълнението му може да доведе до хипотеза, в която заявителят е придобил право на строеж, но впоследствие му е отказано издаването на разрешително по Закона за водите, подчертават върховните съдии.

ВАС отменя и още една разпоредба от Наредбата за ползването на повърхностните води – чл. 43, т. 6. Тя изисква представяне на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация, когато заявлението е за продължаване на разрешително. „Уредбата на продължаване на разрешителното е регламентирана в Закона за водите и не съдържа такова изискване. Поставеното изискване не само противоречи на Закона за водите, но при определени хипотези би било обективно неизпълнимо“, заявява съдът.

И допълва, че разпоредбата в ЗУТ, регулираща ползването на строежите, е чл. 177 и като издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация за първи път е предвидено с измененията от 22 юли 2003 г. „Въвеждането на спорното изискване не отчита, че част от обектите, предмет на регулация с процесната наредба, е възможно да са построени и да е разрешено ползването им преди цитираното изменение в ЗУТ и следователно да не притежават такова удостоверение“, обяснява съдът.

Решението не е окончателно.

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Anonimen
Anonimen
07 юли 2022 13:11
Гост

Много добра новина.

Лозан
Лозан
07 юли 2022 13:10
Гост

Страхотно!

Фики
Фики
07 юли 2022 12:43
Гост

Порвдната нелепа наредба.

Геро
Геро
07 юли 2022 12:44
Гост

Която на всичкото отгоре е в противоречие със закона.

Ахмед
Ахмед
07 юли 2022 12:39
Гост

Ултра яко!

Джиджи
Джиджи
07 юли 2022 12:37
Гост

Издаване на разрешително Законът за водите изисква единствено документ, удостоверяващ съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията, когато такива не са изграден

Хронометров
Хронометров
07 юли 2022 12:35
Гост

Браво на ВАС

Петър
Петър
07 юли 2022 12:38
Гост

Със сигурност решението ще се обжалва.

Симеон
Симеон
07 юли 2022 12:35
Гост

Тая Наредба е безумна

Тихомир
Тихомир
07 юли 2022 12:34
Гост

Тази наредба трябваше отдавна да я отменят.

Чавдар
Чавдар
07 юли 2022 12:35
Гост

Защо допуснаха въобще да противоречи на Закона за водите.

Кристинов
Кристинов
07 юли 2022 12:33
Гост

Уредбата на продължаване на разрешителното е регламентирана в Закона за водите

just saying
just saying
07 юли 2022 12:33
Гост

Ако държавата в лицето на МС обжалва при тази енергийна криза – спрян газ от Русия най-малкото, когато цялата Европа залага на ВЕИ и всякаква алтернативна енергия, това ще граничи с национално предателство.

Юлиян
Юлиян
07 юли 2022 12:40
Гост

Дано да не проявят такава наглост.

анонимен
анонимен
07 юли 2022 12:30
Гост

В София има съд, ако перифразирам! Това безуме трябва да спре и решението да влезе в сила, за да му се сложи край.