Върховният административен съд (ВАС) отказа да спре действието на наредбата за касовите апарати, която от месеци предизвиква недоволството на бизнеса.

Така се стигна до там, че 43 браншови организации и търговски дружества оспориха в съда последните три изменения в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, както е пълното наименования на нормативния акт.

Предмет на жалбата им са промените в наредбата от 2018 г. и 2019 г. Освен за обявяването за нищожни на новите текстове в нея, те настояват и за спиране на действието им.

Един от основните проблеми в наредбата, за които от месеци алармира бизнесът, е даването на достъп на служители на НАП до софтуера за управление на продажбите на търговци, лични лекари, здравни заведения, туристически агенции. Това ще става чрез т. нар. одиторски профил.

Като според предприемачите така се нарушава Общият регламент за защита на данните „чрез допускане на достъп чрез одиторски профил и без гаранциите за защита правата на данъкоплатеца, предвидени в ДОПК“.

От Българската стопанска камара огласиха част от аргументите, с които са оспорени промените в наредбата. Освен, че при приемането им не е спазена процедурата – не е направена задължителната предварителна оценка на въздействието и не е спазен редът за нотифициране (съгласуване с другите държави-членки на ЕС), уреден с Директива (ЕС) 1535/2015, според бизнеса има и други проблеми.

Жалбоподателите изтъкват пред ВАС, че прилагането на наредба Н-18 ще причини съществени вреди, свързвани с разгласяване и злоупотреби с лични данни, търговска тайна, бази данни и други обекти на авторски права, ноу-хау. „Наредбата ще налага задължения на търговците под страх от имуществена санкция и ПАМ запечатване или заличаване (в случай на СУПТО), да извършват действия, с които нарушават други закони – Регламент 2016/679, Закона за защита н личните данни, Закона за авторското право и сродните права („ЗАПСП“), Данъчно-осигурителен процесуален кодекс („ДОПК“), Административнопроцесуален кодекс („АПК“), Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), Закона за защита на конкуренцията“, твърдят още от бизнеса.

И прогнозират затваряне на много фирми и „налагането на прекомерни имуществени санкции и принудителни мерки (запечатване на търговски обект за срок до 30 дни), за които се допуска предварително изпълнение и които могат да причинят неплатежоспособност на всеки един търговец, особено при сезонните бизнеси“.

В определението си (пълния му текст виж тук), с което отказват да спрат действието на промените в Наредба Н-18 върховните съдии Марио Димитров (председател на състава), Василка Шаламанова и Емил Димитров (докладчик) посочват, че съдът може да спре изпълнението, ако то би причинило на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. И подчертават, че тежестта за доказването ѝ е на молителите.

В жалбата си бизнесът е направил сравнение между разходите, които действително трябва да направи за новия софтуер за управление на продажбите и за осигуряването на достъп на НАП до системите на фирмите, и изчисленията на приходната агенция за това колко ще струват нововъведенията. И сочи разминаване в пъти, като по делото са представени оферти на производителите на софтуер за управление на продажбите.

Ето с какви мотиви ВАС приема, че не е доказан размерът на вредите, които всяка от фирмите жалбоподателки ще претърпи, ако изпълни изискванията на Наредба Н-18: „Така представените оферти (неприети) обаче касаят само част от молителите или членове на сдружение-молител (“Колев и Колев“ООД, „Ню Ес Нет“ЕООД, „Аванст Трейд“ООД, „Би Фит“ООД), а разходите се основават на стойностите, посочени в офертите, но не са представени данни за финансовото състояние и оборот/месечен, годишен/ на всеки от молителите, без което е невъзможно да се обоснове извод, че именно конкретно дружество, разходвайки сумата в сочения размер ще претърпи загуба от значителен характер“.

И заявява, че не може да се приеме за доказан размерът на евентуално причинени имуществени вреди, „както на база представените доказателства, така и на елементарен сравнителен анализ между прогнозните стойности от МФ и визираните суми за разходи на част от молителите“.

„Не се приемат от настоящия състав аргументите за евентуална невъзможност на молителите-търговци легално да упражняват търговската си дейност, и същите да претърпят санкции и принудителни административни мерки. Тези аргументи са базирани на хипотетични разсъждения, свързани с евентуално неизпълнение на законови задължения от молителите, вменени с процесната наредба, поради което са неотносими към настоящото производство“, пишат още тримата върховни съдии.

Освен това те определят като неотносими доводите за „други вреди“ породени от цялостното въздействие, което изпълнението на изискванията на Наредба Н-18 би имало върху бизнеса. „Дали изпълнението на обжалваните разпоредби ще има за последица разкриване на лични данни на неопределен кръг лица, дали при приемането им са нарушени Регламент/ЕС/2016/679 за защита на личните данни, ЗДДС, ЗАПСП и др. нормативни актове, както и дали е налице незаконосъобразност на Наредба № Н-18 от 2006г., са въпроси по съществото на спора, поради което не следва да се разглеждат в производството по чл.166, ал.2 вр. чл.192 от АПК“, посочва ВАС.

И заключава, че от жалбата на 43 браншови организации и компании не може да се обоснове извод, нито, че действието на наредбата би им причинило значителни или трудно поправими вреди, нито, че спирането на изпълнението е противопоставимо на презумирания от законодателя обществен интерес с разпоредбата на чл.190, ал.1 от АПК, която регламентира общото правило, че оспорването на нормативни актове не спира изпълнението им.

Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Рисковано
Рисковано
02 август 2019 14:21
Гост

Много рисковано е заключението на съдебния състав. Ако жалбоподателите са прави, неспирането на действието на наредбата ще се отрази пагубно на огромна част от българския бизнес. Все пак, нека имаме вяра в преценката на съда, а дали са били прави, само времето е покаже. Или обжалването пред петчленен състав…

Анонимен
Анонимен
02 август 2019 12:44
Гост

Нищо вече не може да ме учуди в нашата безправова държава. Нападжийте се чудят как да ни ощавят, а съдът застава зад гърба им.

Анонимен
Анонимен
02 август 2019 11:21
Гост

Е за това си затворих касовия апарат. НАП знаят само да получават, а те какво направиха за нас, освен че не ни опазиха данните.

Юрист
Юрист
02 август 2019 11:16
Гост

Четейки мотивите на ВАС мисля, че едно обжалване ще има смисъл.

Анонимен
Анонимен
02 август 2019 11:20
Гост

Делото по същество има шанс, но въпросът ще се реши окончателно най-рано след година, когато щетите ще са нанесени. След това ми се вижда небъдница търговците да бъдат обезщетени по някакъв начин, ако съдът отмени текстове от наредбата. Тази битка вече е изгубена.

Анонимен
Анонимен
02 август 2019 11:12
Гост

И ВАС се втурнаха да бранят НАП, възмутително! След теча на данни как ще ми гарантират, че ще ми опазят търговските тайни в одиторския профил.

Анонимен
Анонимен
02 август 2019 11:15
Гост

Споко, бе, колега, тия данни не са част от националната сигурност, кво ти пука, че конкурентите ти ще ти прочетат някакви работи? Те вече знаят най-малкото заплатите.