Върховният административен съд (ВАС) окончателно постанови: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет няма правомощия да тълкува Закона за съдебната власт. Това могат да правят само Конституционният съд и върховните съдилища.

Произнасянето е на петчленен състав на ВАС, който потвърди решението на първата инстанция, с което беше обявено за нищожно именно такова „тълкувателно решение“ на кадровия орган.

Казусът, с който се занима ВАС, беше по жалба на Красимира Медарова в качеството ѝ на съдия в Софийския апелативен съд (от няколко месеца тя е повишена във Върховния касационен съд).

Медарова атакува в съда решение на Съдийската колегия от 28 февруари 2017 г., което гласи следното: „Разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт не се прилага за свободните длъжности, определени за заемане с конкурс за първоначално назначаване, които са останали незаети поради необявяване на конкурса или са останали незаети поради липса на класирани кандидати в проведен конкурс за първоначално назначаване“.

Самата Медарова е участвала в конкурса за повишаване във ВКС, обявен в началото на 2016 г., но е класирана под чертата. След промените в ЗСВ от август с.г., е подала молба да бъде повишена на основание чл. 193, ал. 6 от съдебния закон. Разпоредбата дава право на магистратите да бъдат повишени в 9-месечен срок от приключване на конкурса на освободено място. Но молбата ѝ е оставена без движение до изработването на наредбата за конкурсите.

В жалбата си до ВАС Медарова напомни, че след промените в ЗСВ от 2016 г. е отпаднала възможността за провеждането на конкурс за първоначално назначаване във върховните съдилища. Вследствие на това, местата, предназначени за заемане чрез външен конкурс, трябва да се трансформират в такива, които да бъдат запълнени чрез повишаване и преместване. Това на практика означава, че бройките не са освободени в рамките на 9-месечния срок, каквото е изискването на ЗСВ, а са свободни. Затова тя атакува „тълкувателното решение“ на Съдийската колегия, която приема, че за свободните места не може да се прилага чл. 193, ал. 6 от съдебния закон.

Тричленен състав на ВАС уважи жалбата ѝ и обяви „тълкувателното решение“ на СК на ВСС за нищожно. А днес това беше потвърдено от петчленен състав на съда с председател и докладчик Диана Добрева и членове Таня Вачева, Илиана Славовска, Анелия Ананиева и Христо Койчев.

Петимата върховни съдии напомнят, че единствено Конституционният съд и върховните съдилища са овластени да издават тълкувателни решения, които са задължителни.

Доколкото оспореното решение не е постановено във връзка с разрешаването на конкретен казус от административния орган и резултатите от него се явяват задължителни не само за страните по делото, а и за неограничен брой адресати, то същото има белезите на принципно, отнасящо се до неограничен брой адресати и по характера си е израз на воля по тълкуването и прилагането на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, с каквото правомощие СК на ВСС не разполага. В този смисъл правилно е заключението на съда, че в случая липсва компетентност по отношение на СК на ВСС да издава такива решения, поради което същото е прогласено от съда за нищожно“, изтъква петчленният състав на ВАС.

Той не приема аргументите на Съдийската колегия, че в случая ставало дума за разяснение и указания. И отбелязва, че кадровият орган може само да мотивира актовете си във връзка с прилагането на закона, но не и да разяснява законови разпоредби.

Решението е окончателно.

Междувременно Красимира Медарова участва в конкурса за повишаване в Наказателната колегия на ВКС, обявен миналата година. Тя беше класирана на първо място и на 11 октомври 2018 г. беше повишена, а впоследствие и встъпи в длъжност.

12
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Колега
Колега
14 октомври 2019 16:49
Гост

Напълно логично решение. Не знам защо изобщо трябваше да се стига до него.

Така е
Така е
14 октомври 2019 16:50
Гост

Не трябваше. Обаче така е у нас, даже съдиите не са наясно какво могат да правят и какво не. Та трябва върховните съдилища да се произнасят.

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2019 16:25
Гост

Нещо им става като станат членове на ВСС ли, или просто и преди са си вярвали прекалено много…

quo vadis
quo vadis
14 октомври 2019 14:39
Гост

Конкурсите са пълна пародия. Атестирането е с темпа на костенурка болна от рахит, кое от основните дейности на тази колегия върви като хората, питам аз? а, да не се забравя 3 годни мълчание за съдебната карта, което чак сега след изнервянето на колегите заради закриването на прокуратури, се постави на обсъждане?

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
14 октомври 2019 14:37
Регистриран

НА ПЕТИМАТА СЪДИИ ОТ ВАС ДА ИМ НАПОМНЯ ,ЧЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ НОРМАТИВНИЯ АКТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТЪЛКУВАН ОТ ОРГАНА ,КОЙТО ГО Е ИЗДАЛ. СЛЕД КАТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Е ПРИЕЛ ЗАКОНА ТОВА ОЗНАЧАВА ,ЧЕ ТОЙ ИМА ПРАВО ДА ГО ТЪЛКУВА. ТЕ ПЪРВА СЛЕДВА ДА СЕ МИСЛИ ПО ВЪПРОСА ДАЛИ ПРАВОМОЩИЕТО НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА ДА ТЪЛКУВАТ ЗАКОНИТЕ НЕ Е ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ИЛИ ДА СЕ МИСЛИ ПО ВЪПРОСА ДА ЛИ ЕДНИ И СЪЩИ ОТНОШЕНИЯ СЕ УРЕЖДАТ ОТ ДВА РАВНИ ПО СТЕПЕН НА ЮРИДИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ- ЗСВ И ЦНА/ , КОЕТО Е ОСНОВАНИЕ ЧЛ.130 ОТ ЗСВ… Покажи целия коментар »

амнезия
амнезия
14 октомври 2019 14:34
Гост

Много върховни съдии има в тази колеги и това оказва се не винаги е за добро. Забравят, че не могат да приемат тълкувателни решения. Някои забравят, че не са последна инстанция и не могат да коментират актове на съдилищата по същество, други забравят, че си съжителстват с адвокати и се правят на български майки. Въобще – амнезия…

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2019 14:36
Гост

хаха, добре го каза

Anonimen
Anonimen
14 октомври 2019 14:39
Гост

Не забравят, че си съжителстват с адвокати, а по скоро го използват, но не съвсем удачно.

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2019 14:28
Гост

От кога пък СК има право да тълкува. Просто си дадоха повече правомощия. Браво за решението на ВАС.

4o4o
4o4o
14 октомври 2019 14:31
Гост

Добре, че решиха така. Иначе току-виж тези ощетят и друг колега с техните тълкувания.

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2019 16:29
Гост

Опитаха се да спестят работа на колегите си върховни съдии 🙂

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2019 14:27
Гост

Поздравления за съдия Медарова! Успя да пребори това несправедливо решение.