Петчленен състав на Върховния административен съд окончателно отмени наложеното наказание на съдия Петя Крънчева от Софийския градски съд (СГС). На 4 октомври 2016 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет я наказа с намаляване на заплатата с 15% за една година.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Крънчева беше внесено от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. То беше основано на изводите в доклада от проверката на Софийския градски съд, извършена от членове на съвета-съдии след брожения срещу тогавашното ръководство с председател Владимира Янева, чиято заместничка беше Крънчева.

Панов беше посочил две нарушения – Крънчева не е изпълнила решение на ВСС за използване на механизъм за разпределение на делата, чрез въвеждане на коефициент на натовареност при осъществяване на случайното разпределение на делата, както и неспазване на принципа за случаен избор на съдебни заседатели, каквото е изискването на чл. 72, ал.2 ЗСВ. Проверката в СГС установила, че Крънчева е влизала по различни дела с едни и същи заседатели.

Дисциплинарният състав с 2 на 1 гласа предложи на СК на ВСС бившата заместничка на Янева да не бъде наказана. Соня Найденова написа особено мнение в частта за съдебните заседатели, като застъпи тезата, че Крънчева трябва да бъде наказана за това.

На заседанието на СК на ВСС на 4 октомври 2016 г. мнозинството в колегията възприе аргументите на Найденова и наказа Крънчева.

Тя обжалва. В началото на годината тричленен състав на ВАС уважи жалбата ѝ. Сега и петчленен състав на съда потвърди решението на първата инстанция.

Един от основните моменти в мотивите на Върховния административен съд е позоваването на Тълкувателно решение №7 от 2017 г., според което вносителите на предложение за образуване на дисциплинарно производство не могат после да бъдат част от дисциплинарния състав.

В случая ВАС намира, че Соня Найденова, макар да не е сред вносителите, не е следвало да участва в дисциплинарния състав, защото е била член на временната комисия, извършила проверката в СГС.

Независимо, че госпожа Найденова не е била вносител на предложението за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Крънчева, все пак тя е участва от момента на проучването и събирането на материали, след това в дисциплинарното производство, по-късно излага своето особено мнение по случая, а малко след това и гласува по дисциплинарното наказание в Съдийска колегия на ВСС. Съдийската колегия на ВСС не опроверга изводите на тричленния състав на ВАС, че съдия Найденова като член на дисциплинарния състав е имала други съображения относно ангажиране на дисциплинарната отговорност на съдия Крънчева, различни от приетите такива в оспорено решение на СК на ВСС. Правилен и в съответствие с мотивите на Тълкувателно решение № 7/2017 г. е изводът на ВАС, тричленен състав, че участието на госпожа Найденова по същество не е могло да бъде безпристрастно“, казва в мотивите си петчленният състав на ВАС.

Нататък съдът излага и още един аргумент в полза на Крънчева. Според върховните съдии ВСС не е изяснил въпроса за контролните ѝ функции в качеството ѝ на заместник-председател на СГС за случайното разпределение на делата. В хода на дисциплинарното производство било установено, че и служител на администрацията на СГС се занимава с този въпрос.

Под хипотезата на чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ се подвеждат онези дисциплинарни нарушения на магистратите, които са служебни и извънслужебни деяния, но осъществяването на които злепоставя извършването на съответната държавна функция. Установи се, че дисциплинарният състав, респ. СК на ВСС, заключава, че съдия Петя Крънчева е допуснала нарушение на чл. 72, ал. 2 от ЗСВ. По същество й е наложено наказание за нарушаване на принципа на случаен избор за съдебни заседатели. При подробен анализ на правнорелевантните факти, установени от тричленен състав на ВАС, СК на ВСС с решението си е наказала съдия Крънчева за непредявено с предложението на председателя на ВКС нарушение. Според него твърдяното нарушение на чл. 72, ал. 2 от Закона за съдебната власт се отнася единствено за разглежданите от председателствания от съдия Крънчева първоинстанционен състав дела. Съдийската колегия на Висш съдебен съвет възприема изцяло особеното мнение на Соня Найденова и съдия Крънчева е наказана за нарушение на чл. 72 от ЗСВ, но по отношение на Наказателното отделение на Софийски градски съд. Нито дисциплинарният състав, нито СК на ВСС са извършили проверка на твърдените факти относно допуснати нарушения на основание чл. 72 от ЗСВ от съдията, по отношение на цялото Наказателно отделение на СГС“, изтъква още ВАС.

И приема, че незаконосъобразно и в несъответствие на закона Крънчева е била наказана за непредявено с предложението нарушение. ВАС сочи, че доказателствената тежест за установяване на нарушенията е на административния орган, съгласно чл. 170, ал. 1 АПК. В конкретния случай наказващият орган не доказва извършването от наказания съдия действия, които могат да се подведат под нормата на чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ, поради което правилно тричленният състав на ВАС приема, че дисциплинарното наказание е наложено незаконосъобразно, заключава петчленният състав на ВАС.

Крънчева е вторият магистрат, чието наказание се отменя на база тълкувателното решение на ВАС за дисциплинарните производства. Първият бе Светлозар Костов, който бе уволнен от системата, но върховният съд отмени наказанието и той вече се върна на работа в Специализираната прокуратура.

Срещу Петя Крънчева обаче има друга висяща дисциплинарка. Тя беше образувана по няколко предложения на бившия шеф на градския съд Калоян Топалов. Нарушенията, които той посочи са, че е забавила дела, подменяла е протоколи от съдебни заседания по 2-3 пъти без да обясни защо се налага това, присъединявала е такива с месеци, дори с години закъснение, съзнателно е лишавала страни от достъп до материали по дела, отлагала е заседания заради здравословни проблеми, като невинаги представяла документ за това.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Anonimen
Anonimen
24 април 2018 15:08
Гост

Топалов едно време хубаво я нагласи . Дисциплинарката и беше малко.

Anonimen
Anonimen
24 април 2018 15:03
Гост

Toj Panov samo intrigi syzdawa. Da si gleda negovia syd.

Възмутен
Възмутен
24 април 2018 15:03
Гост

Само 15% я наказали. Бълха я е ухапала

Анонимен
Анонимен
24 април 2018 15:02
Гост

Сега пък дали ще вземе да си реши делата?

Анонимен
Анонимен
24 април 2018 14:59
Гост

Ех Крънчева как излезе чиста като сълза!

Минувач
Минувач
24 април 2018 15:06
Гост

Не е използвала механизъм за разпределение на делата, чрез въвеждане на коефициент на натовареност, не е спазила принципа за случаен избор на съдебни заседатели. Това хич не е случайно.