Съдържанието на удостоверенията за наследници не противоречи на закона, прие окончателно Върховният административен съд (ВАС) (пълния текст на решението виж тук). Пред него беше оспорена разпоредба, която урежда част от съдържанието им.

Става въпрос за чл. 12, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-6 от 24 февруари 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, която предвижда следното: „В удостоверението наследниците се вписват с пореден номер, като се посочва връзката им с наследодателя (съпруг или родство). В случай че някой от наследниците е починал, неговите наследници се вписват с подномер, а в колона „Съпруг/родство“ се вписва съпруг/а или родствената връзка между починалия наследник и неговите наследници.

Тя беше оспорена във ВАС от кмета на Шумен Любомир Христов, който поиска съдът да отмени второто ѝ изречение с мотив, че то води до това в удостоверенията да се вписват и имената на хора, които не са наследници по закон.

Както „Лекс“ писа, в жалбата си до ВАС кметът изтъкна: „Наследниците на починалия след наследодателя си наследник не са наследници по закон на лицето, за което се издава удостоверението. Те са наследници единствено на своя си наследодател. Единствената хипотеза, при която това би могло да се приложи е при наследяване по заместване, в какъвто случай наследниците са такива с оглед разпоредбата на чл.10 от ЗН. Но в този случай, длъжностното лице е длъжно да ги впише в удостоверението, тъй като те се явяват наследници“.

Тя беше отхвърлена от тричленен състав на ВАС (повече за решението на първата инстанция виж тук) и недоволен кметът обжалва. Сега и петчленен състав, председателстван лично от шефа на съда Георги Чолаков и с членове Здравка Шуменска, Николай Гунчев (докладчик), Емилия Кабурова и Мария Николова му отговаря подробно защо посочването на наследниците на починал наследник в удостоверенията е необходимо.

Върховните съдии първо разясняват наследяването по закон и редовете наследници и специално се спират на наследяването по заместване. „Правото на наследяване по заместване е самостоятелно, ненаследимо и непритезателно право на наследниците на починалия преди наследодателя негов низходящ, на които законът признава правото да заемат мястото на последния и да встъпят в степента му, като получат частта му от наследството, която той би получил, ако беше способен да наследява. В тази хипотеза безспорно вписването на наследниците, които по заместване стават и наследници по закон на възходящия им от втора (или по-висока) степен, е не само необходимо, но и задължително. Изискването на оспореното изречение второ на чл. 12, ал. 1 от Наредбата е в унисон с чл. 9 и чл. 11, ал. 5 от същата, съгласно които удостоверението се издава за удостоверяване на наследниците по закон на починало лице, като в удостоверението длъжностното лице вписва всички живи и починали наследници, определени съгласно Закона за наследството“, обяснява петчленният състав.

Той посочва, че дискусия предизвиква единствено хипотезата, когато дете на наследодателя е починало след него, след като самото то е оставило наследници. „Развитата от касатора теза за вписване в удостоверението за наследници единствено на низходящите от първи ред предполага издаване на ново, отделно удостоверение за всеки от наследниците от първи ред и низходящите им при последователно настъпила смърт за всеки от тях. При тази хипотеза следва да бъде отчетено обстоятелството, че правният резултат е идентичен с този постигнат от издаването на едно удостоверение за наследници на първоначалния наследодател, при увеличаване на разходите на заявителите, необосновано възлагане върху наследника/ците на допълнителна административна тежест, каквато неминуемо ще представлява провеждането на производството по предоставянето на административна услуга по издаване на всяко следващо удостоверение и забавяне на производствата, в които удостоверението се представя и послужва, т.е. при еднаква ефективност издаването на едно удостоверение за наследници безспорно би било повече ефикасно за наследниците/заявителите“, посочват петимата върховни съдии. И подчертават, че вписването на наследниците с допълнителни номера е оправдано и от гледна точна на процесуалната икономия, като намекват, че издаването на отделно удостоверение в този случай би породило съмнения, че общините просто искат да събират още една такса.

„Ноторно известно е значението, което имат издадените удостоверения за наследници при уреждането на наследственоправните отношения, при сключването на правни сделки и за гражданския оборот. Независимо, че удостоверяват факти към момента на смъртта на наследодателя, на практика в нередки случаи същите се заявяват, респективно издават, значителен период от време след този момент и при наличие на междувременно настъпили други юридически събития, като смърт на някои от наследниците от първа низходяща степен, които на свой ред се явяват наследодатели на своите низходящи. В тези случаи в представените при сключването на правни сделки нотариален акт или друг титул за собственост като титуляр на правото на собственост присъства именно починалият общ наследодател“, се казва в решението.

В него ВАС разсъждава и за случите на заместване на недостоен. И заключава: „Неизчерпателно изброените примери, разглеждащи в общ план посочените правни институти и без да отчитат спецификите на конкретните хипотези, които същите разкриват в разнообразието си, сочат на очевидна необходимост от пълнотата на съдържащата се в удостоверението за наследници информация, включително тази относно низходящите (и съпруга) на наследника на първоначалния наследодател, явяващ се същевременно техен пряк наследодател. Целта е гарантиране на правната сигурност в гражданския оборот. Предвид горепосочените обстоятелства, такова вписване се явява правно, обществено и житейски оправдано“.

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
jangdong
jangdong
27 юли 2021 5:25
Гост

Needed this to quiet my mind … https://slope-unblocked.io

въпроси
въпроси
23 юли 2021 22:48
Гост

Много шум за нищо – УН не е УН, а е удостоверение за родствени и съпружески връзки. Има ли нормален юрист който да мисли обратното? Не знам защо съдът се е занимавал да твори и преповтаря правни конструкции и институти на наследственото право с научна цел. За това си има правна литература, а не съд. решения. Така нар. УН не удостоверява качеството на наследник, а само че съществува връзка на лицето с починалия. Всеки съдия, всеки адм. оргатн, нотариус или друг правоприлагащ орган, сам подвежда данните от удостоверението под правната норма и решава кой на кого е наследник и какво… Покажи целия коментар »

Марин маринов
Марин маринов
22 юли 2021 10:33
Гост

Не съм съгласен със становището на тричленния и петчленния състав на върховния административен съд защото така издавано удостоверението за наследници отразяване истина и може да въведе в заблуждение органите на държавна власт при преценка за разпореждане с имущество на починалия. Когато едно лице почине се издава удостоверение за наследници и в това удостоверение за наследници ако е починал наследник срещу него се отразява статуса починал, а не може да се отразява наследниците на починалия наследник защото това означава да се въведе за в заблуждение орган на държавна власт че първоначално починалия негови наследници са наследниците на починалия наследник на починалия.… Покажи целия коментар »

Gerasim
Gerasim
21 юли 2021 17:00
Гост

Естествено, че е възможно да има наличие на междувременно настъпили други юридически събития.

Христов
Христов
21 юли 2021 17:01
Гост

Именно за това съдържанието на удостоверенията за наследници не противоречи на закона.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 16:56
Гост

На разбирам защо въобще кмета на Шумен Любомир Христов оспорваше.

Михаил
Михаил
21 юли 2021 16:55
Гост

Много съм доволен от това решение.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 16:50
Гост

Текстът от наредбата е полезен, така може да се проследи връзката и не разбирам мотивите на кмета, защото това за таксите не знам доколко е сериозно

SlimK
SlimK
21 юли 2021 16:44
Гост

Aбе, това във връзка с разследването за пране на пари покрай къщата в Барселона ли е?

до SlimK
до SlimK
21 юли 2021 16:45
Гост

Много те напече май слънцето, колега

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 16:48
Гост

Да не подозираш предстоящо наследяване 🙂

анонимен
анонимен
21 юли 2021 16:40
Гост

Тези удостоверения не са са наследници, те са просто извлечение от регистрите на населението. Не може леля от ГРАО да ти определя наследяване. Това е работа за нотариус

123567
123567
21 юли 2021 16:42
Гост

Напълно подкрепям – цялата система е тъпа и порочна

Anonimen
Anonimen
21 юли 2021 16:56
Гост

Точно така!

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 16:39
Гост

Ама каза ли го ВАС на кмета, а. Кожодери, искат сами кинти да прибират

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 16:44
Гост

Между другото малките общини живеят в някаква друга реалност. Миналата седмица бях в малък град и трябваше да извадя удостоверение за наследници. Работното време е от 8.00,но нямаше никого. Общината заключена. Отсреща е пощата. Попитах кога ще дойде човек и жената звънна по телефона на някого и вика Имаш хора. След 20 мин дотърча една жена, отвори и се оказа, че само тя работи. Няма кмет, няма никой друг. Поне свършихме бързо 😊

Бисер
Бисер
21 юли 2021 16:58
Гост

Така е в провинцията. Някои места като че ли са замръзнали във времето.

хитрец си ти
хитрец си ти
21 юли 2021 16:32
Гост

Ама и във ВАС са едни хитреци, шом става дума за кинти, веднага се сещат и са насмели деликатно кмета, че иска да бръска хората за двойна такса

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 16:47
Гост

Ама така трябва, първо му дават да разбере, че са наясно с целта на жалбата, и второ – да е за урок на другите кметове

Ники
Ники
21 юли 2021 16:59
Гост

Напълно прави са си.

Андрешко
Андрешко
22 юли 2021 12:11
Гост

Какво „насмели деликатно“?
Направо са му „объсали един зад врата“!