Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на адвокати срещу разпоредбата от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), която задължава 35 групи лица (включително и адвокатите) да изготвят годишен план за обучение на служителите си как да разпознават съмнителни сделки и операции (пълния текст на решението виж тук).

От варненското адвокатско дружество „Бюкюджян и Кабаиванов“ атакуваха чл. 67 от правилника още в началото на годината, когато за първи път в ДАНС трябваше да бъдат предадени хиляди такива планове.

В деня на изтичането на крайния срок за изпращането им – 15 февруари, Висшият адвокатски съвет се срещна с ръководството на ДАНС и се разбраха, че адвокатите няма да пишат отделни планове за обучение на служителите си за изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Такъв изготвя самият ВАдС и той се използва от всички адвокати.

Пред ВАС обаче вече беше оспорен именно чл. 67 от Правилника за приложението на ЗМИП, който урежда това задължение. Атакуваната от адвокатите разпоредба гласи:

ал. 1 Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.
ал. 2 При извършване на проверките на място по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП представят на контролните органи по чл. 108, ал. 2 от същия закон плановете по ал. 1 и отчетите по изпълнението им.

В решението си съставът на ВАС с председател Йовка Дражева и членове Диана Добрева (докладчик) и Еманоил Митев преразказва твърденията в жалбата на адвокатите, който настояват чл. 67 от правилника да бъде прогласен за нищожен. Според адвокатите той противоречи на „целите и духа“ на самия ЗМИП, на Конституцията, както и на Директива 2015/849 от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Освен това те твърдят, че проектът за правилник, в нарушение на Закона за нормативните актове (ЗНА), не е бил публикуван с „изявление за предоставяне на срок на заинтересованите лица, в който същите могат да изразят становище и направят предложения“.

ВАС първо изтъква, че адвокатите имат правен интерес да оспорят разпоредбата, тъй като тя създава задължение за лицата, които извършват правни консултации, което е присъща дейност именно на тази професия.

После тримата върховни съдии се спират на твърденията за нарушения на ЗНА при приемането на Правилника за прилагане на ЗМИП. Те са установили, че проектът, заедно с доклад и частична предварителна оценка на въздействието са публикувани на 18 октомври 2018 г. на Портала за обществени консултации. Срокът за становища и предложения е изтекъл на 16 ноември 2018 г. и са постъпили такива, които впоследствие са обсъдени и така на 27 декември 2018 г. Министерският съвет е приел правилника.

ВАС изтъква, че чл. 67 от ППЗМИП не е нищожен и подробно разяснява каква е разликата между нищожност и унищожаемост на административните актове. Като дава пример, че нищожен е например акт, който „страда от толкова непримирима противоправност, която изключва търпимостта му в правния мир“ –  издаден е от некомпетентен орган или при допуснати съществени нарушения във формата за действителност.

След това се заема да изследва дали ППЗМИП е незаконосъобразен т.е. дали съответства на правото на ЕС, Конституцията и ЗМИП. И не установява противоречие. Напротив – самата Директива (ЕС) 2015/849 (чл. 46, § 1, 2 и 3) предвижда изискването задължените субекти по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма да осигуряват на своите служители възможност да се запознаят подробно и компетентно със съдържанието на предвиденото от нея посредством организирането на програми за обучение. Българският закон в последствие го въвежда в националното законодателство, а правилникът за прилагането му го доразвива.

„Нито в закона, нито в ППЗМИП е визиран конкретният субект по чл. 4 от ЗМИП, носител на задължението по чл. 101, ал. 11 от ЗМИП, вр. чл. 67, а. 1 и ал. 2 от ППЗМИП. Това е така, тъй като за определянето му във всеки конкретен случай следва да бъдат взети предвид спецификите на осъществяваната дейност и условията, при които тя се извършва. В процесния случай, жалбоподателят – адвокатско дружество, е член на професионалната общност на упражняващите адвокатската професия, вписан в публичен регистър към адвокатска колегия, спрямо когото следва да важат вътрешните правила по чл. 101, ал. 4 ЗМИП, вр. чл. 103, ал. 6, изр. второ от ЗМИП, приети от Висшия адвокатски съвет в качеството му на висш ръководен орган на адвокатурата. Систематичното и телеологическо тълкуване на разпоредбите на Глава осма, Раздел I от ЗМИП сочат на извода, че по отношение на съсловно организираните професии лицата по чл. 4 от ЗМИП, които следва да изготвят съответните планове за обучение, са същите, на които е възложена и компетентността да приемат единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма“, пише ВАС.

И припомня решението на ДАНС и ВАдС в тази връзка, като подчертава, че изготвеният от ръководния орган на адвокатурата план за обучения за 2019 г. е общодостъпен на сайта на съвета.

„Така изложените фактически и правни съображения обуславят извод за липса на каквото и да е противоречие в националната правна уредба на изискването за предприемане на мерки с цел повишаване уменията и компетентността за разпознаване и реагиране при случаи на съмнение и осъществено изпиране на пари“, заявяват върховните съдии.

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
анонимен
анонимен
13 ноември 2019 14:15
Гост

Как може адвокати да се изложат по този начин. Ама явно целта им е друга. Не им се занимава с планове, а хич не е сложно

Несъгласен
Несъгласен
14 ноември 2019 11:09
Гост

Не се излагат те, ами съдът. Как пък не вижда каква е целта на измененията в закона.

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2019 14:03
Гост

зорът беше да не пращаме всяка година като идиоти планове за обучения, какво неясно има

адв. пловдив
адв. пловдив
13 ноември 2019 14:04
Гост

Хаха, това е зорът, ама за това да твърдиш нищожност?!

от съд и от жена
от съд и от жена
13 ноември 2019 14:10
Гост

Напълно сте прав колега, прочетох решението и ме хвана срам, че може да се нахвърлят подобни твърдения пред съд ей така. Едно от първите неща, които ме научиха по-опитните колеги, като се вписах беше, че от съд и от жена се иска, ама все пак не трябва да се излагаш…

Йорданова
Йорданова
14 ноември 2019 11:10
Гост

Такова е нивото, колега, такова е нивото.

Наистина
Наистина
14 ноември 2019 11:10
Гост

Доста дребнаво основание.

изстрел в тъмното
изстрел в тъмното
13 ноември 2019 13:42
Гост

Това дело е изключително странно… Малко изстрел в тъмното и със затворени очи

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2019 14:02
Гост

бяха бурни времена, колегите се бунтуваха, че не са доносници, ама проблемът беше в съвсем други текстове. някой е яхнал вълната явно

Кофти
Кофти
14 ноември 2019 11:13
Гост

Когато някаква отделна кантора реши да си прави самореклама, обаче вместо това се изложи, така става. Лошото е, че последствията от решението са за цялата гилдия.

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2019 13:23
Гост

Всички от гилдията знаят много добре как да разпознават съмнителни сделки и операции, но някои от тях нямат интерес това да се случи.

Удивен
Удивен
13 ноември 2019 13:19
Гост

Къде видяха, че чл. 67 от Правилника за приложението на ЗМИП противоречи на Конституцията?

Anonimen
Anonimen
13 ноември 2019 13:17
Гост

Страхотна новина! Просто на адвокатите не им се искаше да представят отчетите по изпълнението на плановете.

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2019 13:35
Гост

Не им мина номерът да избягат от отговорностите и задълженията си.

Лошо
Лошо
14 ноември 2019 11:14
Гост

Грешните хора са се нагърбили да обжалват, ей това е истината.