Върховният административен съд (ВАС) прекрати делото, което преподавателят от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Толик Генчев заведе срещу отмяната на реформата „Герджиков“ в юридическото образование.

Тричленен състав с председател Захаринка Тодорова (докладчик) и членове Мариета Милева и Славина Владова прие, че той не е доказал правния си интерес (пълния текст на определението виж тук).

Пред „Лекс“ Генчев заяви, че ще обжалва, т.е. на казуса не е сложен край и по него ще се произнесе и петчленен състав на ВАС.

Невидялата бял свят наредба „Герджиков“

През 2017 г. служебното правителство начело с проф. Огнян Герджиков прие нова Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. Тя обаче така и не влезе в сила и след две отлагания беше отменена с постановление на Министерския съвет през май 2020 г.

Основната промяна, която се правеше с новата наредба, беше, че се отменяше задочното обучение по „Право“. Освен това с наредбата „Герджиков“ се въвеждаха и допълнителни хорариуми за някои от задължителните дисциплини. Тя даваше възможност за откриване на специализирани магистърски програми за юристите. Предвиждаше и много по-гъвкав и модерен подход за приемните изпити. Ако старата наредба от 1996 г. (действаща и днес) фиксира, че студентите по „Право“ се приемат чрез писмени конкурсни изпити по български език и по история на България (през 2020 и 2021 г. заради епидемията от COVID-19 бяха направени промени, за да може приемът да е с резултатите от матурите), то новата залагаше, че „конкурсните изпити проверяват нивото на владеене на българския книжовен език, хуманитарната култура и аналитичните способности на кандидатите“.

Както „Лекс“ писа, хоноруваният преподавател по гражданско право в ПУ Толик Генчев оспори отмяната на наредбата „Герджиков“ пред Върховния административен съд. Един от аргументите му е, че това е станало в нарушение на няколко основни изисквания на Закона за нормативните актове – не е извършена предварителна оценка на въздействието, не е проведена обществена консултация, а проектът на постановлението за отмяна не е публикуван на Портала за обществени консултации.

В жалбата си (повече за нея може да си припомните тук) той заяви: „Смятам, че всяка промяна в сферата на юридическото образование трябва да бъде предхождана от широка обществена дискусия в съответствие със Закона за нормативните актове, в рамките на която да се проведе широк обществен дебат за проблемите и евентуалните разрешения на образованието по специалност „Право“. В подобно обществено обсъждане своите мнения могат да изразят преподаватели, студенти, практикуващи юристи, както и представители на различни специалности и организации“.

Дискриминация и извънредна ситуация

Пред ВАС от Министерския съвет не отричат, че на 28 май 2020 г. наредбата „Герджиков“ е отменена без обществено обсъждане. Но твърдят, че в случая такова не е било необходимо, като се позовават на §1а, т.4 от ЗНА, който дава право да не се спазват правилата му за изработване на нормативни актове, когато те са свързани с предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства.

От начина, по който са преразказани аргументите на МС от върховните съдии, излиза, че основният аргумент на правителството за „незабавна отмяна“ на новата наредба за юридическото образование е, че тя е щяла да влезе в сила за учебната 2020/2021 г. и да спре приема на задочници. Друг аргумент е, че ще се възпрепятства приемът на студенти „поради настъпилите извънредни обстоятелства и свързаното с тях преустановяване на присъствените изпитни форми“. Той всъщност не се отнася до оспорената пред ВАС отмяна на наредбата „Герджиков“, а за изменението, направено заедно с нея, което уреди за първи път възможността студенти по право да бъдат приемани с резултатите от матурите, което не е предмет на делото.

Министърът на образованието и науката пък е изтъкнал, че Комисията за защита от дискриминация (с решение от 22 април 2019 г.) е приела, че премахването на задочното обучение по „Право“ е дискриминационно и е наложила на него и на правосъдния министър принудителна административна мярка – да направят необходимото да се избегне неравно третиране на хората с увреждания и на работещите. Сформирана е работна група, но тя е установила, че „налагащите се промени са многобройни и важни, което обосновава нуждата от приемане на изцяло нова наредба“. „За това е необходимо по-продължително време, а въведеното извънредно положение в страната и наложените противоепидемични мерки са забавили процеса, с оглед което е счетена за целесъобразна отмяната на въпросната Наредба (тази на кабинета „Герджиков“ – бел. ред.)“, пише ВАС.

Позицията на прокуратурата

Прокурорът по дело Георги Камбуров обаче отхвърля изцяло аргументите на изпълнителната власт и заявява, че отмяната на наредбата „Герджиков“ е незаконосъобразна. Той първо изтъква, че решението на КЗД, с което се мотивира тя,  не е влязло в сила (на 3 февруари 2021 г. Административен съд София-град дори върна преписката за ново произнасяне на КЗД). Нещо повече – на работната група, която е трябвало да подготви промени в наредбата за юридическото образование е бил даден срок да го направи до 30 април 2020 г. Тя не го е спазила и едва на 18 май 2020 г. е предложила отмяната на наредбата „Герджиков“.

„При тези фактически установявания са необосновани и немотивирани доводите, изложени в писмената защита на министъра на образованието, че повече от 13 месеца след решението на КЗД, не е извършена оценка на въздействието на проекта на постановление и не е проведено обществено обсъждане в съответствие с установената в ЗНА процедура“, заявява прокурор Камбуров. И напомня, че работата по наредбата е започнала на 15 ноември 2019 г., а извънредното положение беше въведено едва на 13 март 2020 г. и в случая е можело да се проведе обществено обсъждане, както го изисква ЗНА.

Води ли Генчев упражнения и правният интерес

Всички тези аргументи обаче не стоят в основата на определението на ВАС, а мотивите, с които съдиите Тодорова, Милева и Владова прекратяват делото, са свързани с липсата на доказан правен интерес на Толик Генчев.

Те посочват, че за жалбоподателя трябва да е налице личен, пряк и непосредствен правен интерес за оспорване на акта. „Правният интерес е пряк, когато с отмяната на оспорения акт ще бъде отстранена щета, или ще се предотврати настъпването на такава, той е личен, когато актът засяга субективни права, свободи и законни интереси на жалбоподателя и е непосредствен, когато оспореният нормативен административен акт засяга правна сфера на жалбоподателя като отнема, изменя или ограничава права, или противозаконно създава задължения за него“, пишат тримата. И приемат, че за Генчев тези предпоставки не са налице.

Първо заявяват, че когато на 4 юни 2020 г. е подал жалбата си, той вече е завършил право, т.е. правният му интерес да оспори отмяната на наредбата не произтича от това, че е студент.

В жалбата си Генчев заявява, че сезира съда като гражданин, претендиращ актовете да се издават по предвидения ред и след широка обществена дискусия и изтъква, че качественото юридическо образование е от общонационално значение.
След това представя по делото решение на факултетния съвет от 15 юни 2020 г., с което му се възлага да води упражнения по гражданско право и граждански договор с ПУ „Паисий Хилендарски“, сключен на 16 юни 2020 г.

„Не следва да се гадае дали същият (договорът – бел. ред.) по съществото си е анекс към предходно сключен договор и е съставен за нуждите от заплащане на положен труд – при тези явни противоречия, с основание ответната страна възразява за ненадлежност и неотносимост на т.н. договор, към твърдяното наличие на право за оспорване на акта“, пише ВАС.

И посочва, че Генчев не е направил конкретни оплаквания с какво отмяната на наредбата ще засегне неговата правна сфера. „Приложените писмени доказателства, с оглед изложените съображения, или не доказват правен интерес, или са съставени след подаването на жалбата“, заявяват върховните съдии.

Освен това изтъкват, че наредбата от 1996 г. и отменената от 2017 г. имат еднакви разпоредби по отношение на дисциплината  „Гражданско право – обща част“ (тази, по която Генчев води упражнения).

Пред „Лекс“ Толик Генчев заяви, че е хоноруван преподавател от 2016 г. и договорът, който е предоставил на съда показва, че в началото на 2020 г., т.е. преди подаването на жалбата до ВАС, е водил упражнения по гражданско право. Просто практиката на висшето училище е да сключва гражданските договори след изпълнението на поръчката и затова и в тях са описани датите, на които вече е водил занятия.

„Въпросът не е коя наредба е по-добра, а да се проведе широка дискусия за юридическото образование с преподаватели и студенти и да бъдат въведени най-добрите практики“, обясни той и посочи, че се е надявал някой от щатните преподаватели да се присъедини към делото му, за да не бъде поставян под съмнение правният интерес от воденето му.

Изтъкнатите в определението на съда аргументи обаче поставят под въпрос дали би бил признат правен интерес и на щатен преподавател, ако за водената от него дисциплина се предвиждат еднакви хорариуми и в двете наредби. Наредбата „Герджиков“ регламентираше повече часове по административно, вещно, международно публично, наказателно процесуално и данъчно право, както и по право на ЕС.

 

 

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Кика
Кика
04 март 2021 21:20
Гост

Разбира се, че няма правен интерес. Може ли да си преподавател, макар и в ПУЦ, и да не можеш да си обосновеш правния интерес? Срамота!

Анонимен
Анонимен
06 март 2021 16:27
Гост

Тоест прочетохте мотивите на Вас и сте съгласен с тях?

Анонимен
Анонимен
04 март 2021 17:56
Гост

Мисля, че е по-належащо да се проведе дебат за правораздаването (и пълния отказ от него) във ВАС, отколкото за наредбата.

Нено
Нено
05 март 2021 9:56
Гост

Колко сте прав ! И колко тъжно звучи като констатация .

anonimen
anonimen
04 март 2021 17:43
Гост

Наредбата нищо и няма, ама какви докторанти и хонорувани преподаватели има, ум да ти зайде.

Анонимен
Анонимен
04 март 2021 17:33
Гост

Наредбата „Герджиков“ е пълна излагация.

Анонимен
Анонимен
04 март 2021 17:34
Гост

Като гледам кой е авторът…

Цеци
Цеци
04 март 2021 17:27
Гост

Браво!

Анонимен
Анонимен
04 март 2021 17:28
Гост

Добре, че не се прие това нелепо предложение.

anonimen
anonimen
04 март 2021 16:05
Гост

Какъв е тоя толик бе?

Cerkov
Cerkov
04 март 2021 15:24
Гост

Излагация

Агов
Агов
04 март 2021 15:23
Гост

Герджиков е съкровище за България и е редно да се слуша подобно светило!

Анонимен
Анонимен
04 март 2021 15:23
Гост

Сериозно? Съкровище?

анонимен
анонимен
04 март 2021 17:31
Гост

Е, няма що. Само бръщолеви пълни абсурди.

Велизар
Велизар
04 март 2021 15:23
Гост

Герб какво умно измислиха по темата или тях ги интересува само тема с келепир

Анонимен
Анонимен
04 март 2021 15:22
Гост

Колежката ни е Юристка – пълна скръб. Не знам де, може тя да си е проста.

Анонимен
Анонимен
04 март 2021 17:32
Гост

Е, поне за пет години можеше малко да поумнее.

Анонимен
Анонимен
04 март 2021 15:22
Гост

То па едни юристи излизат в тая държава….

Гнясов
Гнясов
04 март 2021 15:22
Гост

Еми то прдложението си е тъпо. Как да не се отмени

Анонимен
Анонимен
04 март 2021 15:21
Гост

Герджиката бате…Ела ме ритни

Pedro
Pedro
04 март 2021 15:21
Гост

Според мен това, че е отменено решение на Герджиков не е изненада за никого

Анонимен
Анонимен
04 март 2021 15:21
Гост

Има си хас след тях да не отменят наредбата. Няма никаква приемственост в тая държава