Висшият адвокатски съвет (ВАдС) трябва да дава достъп на кандидатите за адвокати до тестовете им. Това прие в окончателно решение Върховният административен съд (ВАС) по дело, заведено от желаеща да стане адвокат, на която е отказано да види работата си (пълния му текст виж тук). В него съдът стъпва директно на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR), за да приеме, че отказът на ВАдС нарушава правото на ЕС.

Макар решението да е по конкретен казус, то е ключово за разбирането на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), както и на Административен съд София-град (АССГ), и на върховния съд за това дали кандидатите за адвокати имат право на достъп до писмените си работи.

Проблемът се поставя от години, но Висшият адвокатски съвет не променя практиката си да не дава на участниците в изпитите правото да видят отговорите си на теста и решенията си на казусите. Кандидатите не знаят колко верни и грешни отговори имат и на кои въпроси, а не могат да го установят без да видят работата си, тъй като след края на изпита съветът не публикува теста и решенията (на сайта му има рубрика с примерни тестове и казуси, но тя е празна – виж тук). Не се публикуват и казусите, и решенията им, които ВАдС приема за правилни.

Участниците в изпитите нямат право да оспорват резултатите. Те единствено могат да подадат жалба до ВАдС, ако колегията, за която кандидатстват, не ги е допуснала до изпит. Така, ако някой от тях си види работата, единствено може да постави на обсъждане проблем във въпросите в теста или в решенията на казуса, ако установи такъв, така че в бъдеще изпитите да бъдат по-прецизни.

Практиката на ВАдС не беше променена и след произнасянето на Съда на Европейския съюз с решение от 20 декември 2017 г. (пълния му текст виж тук) по идентичен казус на участник в изпит за експерт-счетоводители в Ирландия, въпреки че то е задължително за всички в ЕС.

Сега обаче ВАдС е задължен с влязло в сила решение на КЗЛД да предостави на юристка, положила изпит за адвокат в есенната сесия през 2018 г., резултатите от теста ѝ. Дали това ще се случи на практика обаче не е ясно. Причината е в Наредба № 2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати. Тя регламентира, че след изтичането на едномесечен срок от провеждането на изпитната сесия писмените работи – тестове и решения на казуси, се унищожават.

Какво представлява изпитът

Изпитът за адвокати и младши адвокати се провежда два пъти годишно – на пролетна и есенна сесия. Той има две фази – писмена и устна.

Първото пресяване на кандидатите става чрез тест, който обхваща всички области на правото и за който предварително се обявява тематичен конспект. На него желаещите да се впишат като адвокати трябва да посочат верния отговор на всеки въпрос (броят на въпросите е от 70 до 100), като избират между три или четири възможности, от които само една е вярна. Те разполагат с три часа и ако отговорят вярно на поне 80% от въпросите (получат оценка „издържал“), преминават към следващата фаза – решаването на казуси.

Резултатите от теста се обявяват от изпитната комисия в същия ден или най-късно три часа преди започването на втората част от писмения изпит в списък (той съдържа само имената на издържалите без данни за брой верни и неверни отговори например), който се публикува на сайта на ВАдС и се поставя на табло в сградата му.

Втората част от писмения изпит е за проверка на уменията на кандидатите за практическо приложение на теоретичните знания. При нея те решават два казуса – един от областта на гражданскоправните науки и един от наказателноправните науки. Имат четири часа и могат да ползват нормативни актове и съдебна практика. Оценката отново е „издържал“ и „неиздържал“, а успешното решаване на казуса води до допускане до финалната фаза на изпита – устната. При нея кандидатът изтегля три въпроса – един от областта на гражданското и на административното право, един от наказателното право и един за актовете, регламентиращи адвокатската професия и етика.

След края на всеки етап от писмения изпит кандидатите поставят отговорите на теста или решенията на казусите в голям плик, а отделно в малък на лист изписват трите си имена, ЕГН, адреса и обозначение на адвокатската колегия, чрез която кандидатстват. Участниците в изпита сами запечатват малкия плик и той се отваря след оценяването.

Празнотата в Наредба № 2

Цялата тази процедура е регламентирана в Наредба № 2 на ВАдС. В нея обаче няма и дума по въпроса с възможността на кандидатите да видят писмените си работи – отговори на теста или решения на казусите, след оценяването. Разпоредба няма и в Закона за адвокатурата.

Въпросът е поставян многократно от кандидати, които са искали достъп до изпитните си работи и Висшият адвокатски съвет винаги им е отказвал.

Реално нормативна пречка – в закон или в наредба, кандидатите да видят писмените си работи няма. Единствено това може да се окаже невъзможно, ако се забавят с искането си и не го подадат в едномесечен срок от провеждането на изпита, защото тогава отговорите на теста и решенията на казуса вече ще са унищожени.

Решението на СЕС, което не накара ВАдС да промени практиката си

Промяна в практиката на ВАдС се очакваше да настъпи, след като Съдът на Европейския съюз излезе с решение, в което казусът с това дали да се дава достъп до работата на участник в изпит за членство в професионална организация получи категоричен отговор.

В края на 2017 г. СЕС заяви, че отговорите, дадени от кандидата по време на изпит за професионални умения и евентуалните коментари на проверителите биха могли да се квалифицират като лични данни, тъй като съдържанието на тези отговори отразява равнището на знания и умения на кандидата в определена област, както евентуално и мисловния процес, преценката и критичното му мислене.

При ръкописна изпитна работа (като решението на казус) отговорите освен това съдържат информация за почерка на кандидата. СЕС застъпва разбирането, че за да е налице лична информация, е достатъчно човекът да подлежи поне на непряко идентифициране.

За две години и половина след постановяването на това решение обаче ВАдС нито е променил Наредба №2, нито е дал достъп на кандидатите за адвокати до собствените им отговори на тестовете и решения на казусите.

От решенията на АССГ и на ВАС, с които сега категорично е задължен да го направи, става ясно, че съветът е застъпвал тезата, че решението на съда в Люксембург е неотносимо към теста от изпитите за адвокати (други аргументи на ръководството на адвокатурата в съдебните решения не са изложени).

Какво каза българският върховен съд

Върховният административен съд категорично отхвърля това твърдение и заявява, че предметът на спора, по който СЕС дава задължително тълкуване на общностното право в областта на личните данни, е идентичен с този по спора между КЗЛД и ВАдС дали кандидат за адвокат може да получи достъп до отговорите на теста, които е дал.

В решението си ВАС посочва, че това, че при теста няма ръкописно изписване на отговори, както и че името на кандидата е в отделен плик, а не върху самата писмена работа, не може да промени изводите на СЕС, че трябва да му се предостави писмената работа, щом я поиска.

Върховните съдии Йовка Дражева (председател на състава и докладчик), Галина Карагьозова и Юлия Ковачева потвърждават извода на АССГ, че тестът от адвокатския изпит „съдържа лични данни, тъй като отразява знания и умения в конкретна област и представлява информация, която се отнася до конкретен кандидат“. „Работата носи информация и за почерка на кандидата с поставянето на знак „х“, макар и в силно ограничена степен, която обаче информация в съвкупност с конкретно дадените отговори на теста (които отговори пък са специфични за умствената идентичност на лицето) представляват информация, свързана с конкретно лице, което може да бъде пряко или непряко идентифицирано. …идентификацията на конкретния кандидат се извършва чрез съвкупност от няколко компонента: дадените отговори на теста, маркирани с почерка на съответното лице и с отбелязването на името на кандидата в малкия плик, който, заедно с теста, е поставен в отделен плик“, пише ВАС.

Как GDPR помогна на кандидатите за адвокати

Българските съдилища – и АССГ, и ВАС, приемат, че първата част от изпита за младши адвокати във формата на тест, попада определението на чл. 4, §1 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR) за „лични данни“.

Според него „лични данни“ означава „всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

Според ВАС в случая на кандидатката за адвокат (в решението се посочва като К. Георгиева) е налице информация, която се свързва именно с нея. „Избраните верни отговори отразяват знанията на лицето в определена област, а оформянето им с „х“ съдържа минимална информация за почерка на лицето. Налице е идентификация чрез данните на кандидата с имена и ЕГН, които данни се съдържат в отделен малък плик, който заедно с попълнения тест се поставя в голям общ плик по правилата, разписани в Наредба № 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпит за адвокати и младши адвокати. Моментът на отваряне на малкия плик е без значение от гледна точна на възможността за идентификация на лицето“, заявяват трите върховни съдийки в решението си.

И посочват, че съгласно чл. 15, §1 от GDPR всеки субект има право да поиска достъп до данните и информацията, отнасящи се до него. „Субектът на данни има право да поиска от администратора на лични данни потвърждение дали администратора обработва негови лични данни и ако това е така достъп до данни и информация в обема посочен в цитираната разпоредба“, се подчертава в решението.

А върховните съдии правят следния извод: „Отказът К. Георгиева да получи достъп до данни по реда на цитираната разпоредба е нарушение на основните принципи за обработка на личните данни, предвидени в чл. 5, § 1, б.“а“ от ОРЗД. С чл.12, § 1 от ОРЗД администраторите на лични данни са задължени да осигурят достъп до данни на субекта на данни във форма, която да позволява на лицето да се запознае с данните и да провери дали те са точни и се обработват в съответствие с ОРЗД, което гарантира възможността да упражни впоследствие и други права, защитени от ОРЗД“.

Така на финала на съдебния спор между Комисията за защита на личните данни, кандидатката за адвокат и ВАдС, който тече от юли 2019 г., съветът е задължен да ѝ даде достъп до теста и е осъден да плати общо 1700 лв. за разноски по делото, минало на две инстанции.

30
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
юрисконсулт, държавен служител
юрисконсулт, държавен служител
14 май 2020 9:57
Гост

Браво на колегата че ги е осъдила тия мекерета и подлоги. Чудя се членовете на ВАдвС имали ли са въобще някаква практика като адвокати, или – цял живот чиновници, щото са удобни на властта.. Аз също се явявах на т. нар. „изпит“, малко по-рано, реших теста без проблем, т.к. там критерия е обективен, но затова ги има следващите етапи, да не ти харесат мнението и да те отрежат, ако не си в списъка на правилните. Пълно задкулисие и пародия. На принципа у нас ножа, у нас и хляба. В България не се толерират истински адвокати, отстояващи върховенството на правото и… Покажи целия коментар »

Knowledgeable
Knowledgeable
13 май 2020 21:50
Гост

Очаквам оценяването на теста да стане доооста по-обективно и голямата резачка да се измести на етап „казус“, т.к. там винаги могат да се откриват пропуски, ако си го поставим за цел.
Не мога да повярвам, че се наложи да се стигне до ОРЗД, за да се убеди ВАдвС, че е нормално изпитваните да имат право да си видят работите. Адмирации към колегата К. Георгиева.

юрисконсулт, държавен служител
юрисконсулт, държавен служител
14 май 2020 10:00
Гост

Че те и досега си режеха и на казуса. За това са теи етапа, би било твърде очевидно. Мен точно на казуса ме отрязаха, явно съм изразил неправилно мнение което не им е харесало

Безименен
Безименен
13 май 2020 19:21
Гост

Последният октомври, когато и издържах изпита, един от колега, доколкото си спомням каза, че кандидатства през АК Кърджали, запита пред всички в залата преди да започне изпита г-жа Негенцова докога ще продължава това, кандидатите да нямат достъп до писмените си работи. Тя дори не благоволи да изкаже някакъв мъгляв довод, конфузна ситуация. Но си и изисква сериозно четене този изпит, аз не от първи път го взех, но познавам доста хора издържали си го от първо явяване, хора, които едва ли разчитат на друго освен на знанията си. Отделен е въпроса, че завършваш фармация и се вписваш във фармацевтичен съюз… Покажи целия коментар »

изпити за началници , изпитвачи и неизпитвани!
изпити за началници , изпитвачи и неизпитвани!
13 май 2020 14:53
Гост

Крайно време е този изпит да отпадне. А докато това се случи е редно да има проверовъчен изпит за началниците в адвокатурата, за участниците в изпитните комисии(как така изпитват, като не са изпитвани?), за редовите адвокати вписани без изпит. По същите правила за тестове, казуси и устен изпит.

При всички положения изпитвачите трябва да преминат атестационен изпит-и какво правим, ако дори и един от тях се провали? Трябва да бъдат изпитани и изпитвачите от минали изпитни комисии!

ще се свика ли извънредно ОСА?
ще се свика ли извънредно ОСА?
13 май 2020 14:49
Гост

За 2 седмици-2 загубени дела от ВАдвС от адвокатурата. Другото е за Наредба номер 1. Нарушили закона при наредбоиздаването на наредба номер 1, сега нарушили GDPR като не дават достъп до писмените работи. Изобщо съсловната монополна адвокатска организация има явно проблем със спазването на правилата.
Скандалът е огромен. Защо адвокатите не искат извънредно общо събрание на делегатните? Тези съдебни загуби, последици, причини, и кой отговаря-са въпроси трябва да бъдат обсъдени на извънредно ОСА. Може да бъде проведено дистанционно-без лично явяване на делегатите, с цел безопасност в наестоящата ситуация!

Дзвер
Дзвер
13 май 2020 13:43
Гост

Спомням си, че още като съм държал този изпит преди години имаше голяма полеика, че това е единствения изпит, на който не можеш да си видиш работата. Имаше доста хора с претенции, дали са били основателни не мога да кажа, но ми се струва странно да не можеш да видиш собствения си тест.
Колко много време е трябвало за нещо толкова елементрано, а ние искаме прозрачност на по-сериозни конкурси.

Лили
Лили
13 май 2020 11:29
Гост

Тази сага продължи близо година. Разгеле! Интересно е какъв ще е резултатът от проверката на кандидатката.

Ася
Ася
13 май 2020 11:26
Гост

Браво! Ако бях на нейно място дори щях да стигна до ЕСПЧ. Това е пълно безобразие, което продължаваше с години.

Фики
Фики
13 май 2020 11:27
Гост

Изключително важно е в нашата полуразкапана държава да си търсиш правата. Иначе кучето си лае, керванът….му дреме.

Симо
Симо
13 май 2020 11:25
Гост

Проблемът се поставя от години, но Висшият адвокатски съвет не го взима на сериозно явно.

Гери
Гери
13 май 2020 11:24
Гост

Стига, бе! Да не можеш да си видиш писмената работа. Дори учениците и студентите имат право на това.

Муц
Муц
13 май 2020 11:13
Гост

А да видим сега дали ВАдС ще дава писмените работи или ще впрегнат целия си потенциал, доколкото го имат, да заобиколят решението на ВАС. Това упорство е крайно съмнително.

Костов
Костов
13 май 2020 11:07
Гост

Дано кандидат-адвокатката да си е взела изпита, т.е. да са я пуснали, защото е по-добър юрист от повечето членове на адвокатския съвет.

юрисконсулт, държавен служител
юрисконсулт, държавен служител
14 май 2020 10:03
Гост

Повярвай ми, няма да й го дадат, ще трябва фа се впише по стаж ако не к е минал мерака. Не вижсаш ли как работи системата, много наивно

Възмутен
Възмутен
13 май 2020 10:56
Гост

Поредната издънка на този ВАдС, тези са нетърпими, нагли, задкулисни.

Анонимен
Анонимен
13 май 2020 10:55
Гост

Кандидатката за адвокат много си става, намерила е оригинална вратичка да атакува, никога не бих се сетил точно за GDPR. Браво!

Ferdinand
Ferdinand
13 май 2020 10:54
Гост

Умно решение. Не знам защо им е отнело години…

Димитрова
Димитрова
13 май 2020 10:55
Гост

Защото всичко в държавата, което опира до съд е бавно. Дори и тези казуси

Щефан
Щефан
13 май 2020 10:54
Гост

Те ако не си виждат работите и са скъсани, то как да знаят върху какво трябва да наблегнат за следващия път, ако решат да кандидатстват пак?

Диего
Диего
13 май 2020 10:54
Гост

Явно на ВадС не му е чиста работата, след като упорито отказват да показват писмените работи. Това поведение е странно и навява мисли за порочни практики.

Хриси
Хриси
13 май 2020 11:21
Гост

Дори в устните практиката е порочна. Пълен субективизъм. А и не се знае дали отговорите не се дават предварително на техни хора.

Memo
Memo
13 май 2020 10:53
Гост

Стига с това скрито покрито за всичко с държавата. Смятам, че е редно да имат хората достъп до изпитите си и да видят на какво са направили грешки.

Ананиев
Ананиев
13 май 2020 10:53
Гост

Ако не си видиш работите, как си сигурен, че са те оценили изобщо? Как?

Каменов
Каменов
13 май 2020 10:52
Гост

Разгеле. От години виси това, като проблем

Емилиева
Емилиева
13 май 2020 10:52
Гост

Надявам се да им се подсигури достъп. Това е прозрачност, за каквато всички претендираме, но всички не виждаме в тази държава

Стаматова
Стаматова
13 май 2020 10:51
Гост

Какво ще скрият. Защо да нямат хората достъп до това, което са дали. Как ще се разбере дали имат верни отговори и колко са те

Руменов
Руменов
13 май 2020 10:51
Гост

Не може да нямат достъп до работите си. Не знам защо от години седи този казус

Kiki
Kiki
13 май 2020 11:22
Гост

Защото така им изнася на оценяващите.

Филип
Филип
13 май 2020 10:51
Гост

Аз мисля, че трябва да има прозрачност, за каквото явно се говори сега