С 4 на 1 гласа петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно реши, че съдия Мирослава Тодорова трябва да бъде наказана и върна преписката на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

На особено мнение е председателят и докладчик по делото Диана Добрева, според която ВАС не трябва да връща материалите отново в кадровия орган, а трябва да отхвърли жалбата на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС).

Именно по негово предложение през 2016 г. беше образувано дисциплинарно производство срещу съдия Тодорова за забавени дела.

В началото на 2019 г. дисциплинарният състав внесе предложение в СК на ВСС тя да бъде наказана с намаляване на заплатата с 10% за шест месеца.

На 26 февруари с.г. мнозинството в колегията отхвърли предложението на дисциплинарния състав. Председателят на ВАС Георги Чолаков е предложил по-тежко такова – или „понижаване в ранг за една година“, или „понижаване в длъжност за две години“, защото Тодорова е извършила нарушение докато изтърпява друго дисциплинарно наказание. Други членове на съвета са възразили, че „старото“ наказание вече е заличено и че индивидуализацията на наказанието трябва да бъде съобразена със сегашните факти.

Дадена беше възможност на съдия Тодорова да се запознае с новите предложения и да изложи своето становище, което тя стори като се яви лично пред СК на ВСС на 12 март 2019 г.

На заседанието на 2 април миналата година дисциплинарното производство срещу нея отново влезе в дневния ред на Съдийската колегия. Тогава е било направено и трето предложение – съдия Тодорова да бъде наказана със забележка, което е било мотивирано с ефекта върху магистрата, практиката на Европейския съд по правата на човека, изключителната работа на съдия Тодорова – от разгледани от нея за две години в СРС 1348 дела са били отменени само 8 определения.

Но нито едно от тези предложения не събра необходимото мнозинство от 8 гласа „за“. За „понижаване в длъжност“ гласуваха 6 кадровици, 7 бяха „против“. За „понижаване в ранг“ гласовете бяха 5 „за“, 8 „против“, а за „забележка“ – 4 на 8 гласа.

ИВСС обжалва решенията и тричленен състав на ВАС ги отмени, като посочи, че няма мотиви защо Съдийската колегия не наказва съдия Тодорова, при положение че приема, че е извършила нарушение и дори отправи препоръка към кадровиците да ѝ наложат наказание.

Мнозинството в петчленния състав на ВАС споделя мнението на първата инстанция. Върховните съдии Таня Радкова, Илиана Славовска, Анелия Ананиева и Христо Койчев казват, че правилно първата инстанция е приела за основателен довода на ИВСС, че Съдийската колегия не е трябвало да казва в диспозитива, че „не приема предложението“ за трите наказания, а е трябвало да посочи, че не налага наказание.

В съответствие с нормата на чл. 320, ал. 3 от ЗСВ Съдийската колегия след като е разгледала предложението на дисциплинарния състав за налагане на дисциплинарно наказание в 14 – дневен срок от внасянето, след проведено явно гласуване е отхвърлила предложението. В този случай Съдийската колегия на ВСС има право и на основание хипотезите на чл. 320, ал. 3 от ЗСВ, да не наложи дисциплинарно наказание, да наложи по-леко дисциплинарно наказание от предложеното от дисциплинарния състав или да наложи по-тежко дисциплинарно наказание. Във всичките тези случаи СК на ВСС следва да се произнесе по предложението на вносителя за образуване на дисциплинарно производство, като се мотивира за приетото решение. В хода на тези разсъждения, съдът е приел, че са основателни доводите на жалбоподателя за наличие на нарушение на чл. 146, т. 2 във вр. с чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, свързано с неспазване на изискването за форма на акта, което представлява и съществено нарушение на административнопроизводствените правила при издаване на спорните решения – основание по чл. 146, т. 3 от АПК. Приел е, че при издаване на обжалваните административни актове, с които е формиран отказ, съответно липса на воля на СК на ВСС да наложи дисциплинарно наказание, за извършено от обективна страна дисциплинарно нарушение от съдията, е допуснато противоречие между мотивите и диспозитива на решенията“, посочва мнозинството в състава.

Нататък четиримата върховни съдии отбелязват, че изказванията на кадровиците „не са мотивирани от обстоятелства, при наличието на които на Мирослава Тодорова не следва да се налага дисциплинарно наказание, за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. Според решаващия състав след като има изисквания за наказуемост на извършеното от магистрата дисциплинарно нарушение и те са законоустановени, то определянето на наказание, което да съответства на тежестта на нарушението е въпрос на законосъобразност, което е предмет на съдебен контрол“.

Касационната инстанция пояснява, че ВСС е длъжен да определи наказание, което по вид и размер да съответства на тежестта на извършеното нарушение. „Това заключение е довело до отмяна на процесните решения и до връщане на преписката на СК на ВСС за ново произнасяне. Настоящият състав споделя изводите на съда и в хипотезата на чл. 221, ал. 2, изр. 2 от АПК препраща към тях без да е необходимо цялостното им преповтаряне. Не са налице касационни основания за отмяна на решението и същото следва да се остави в сила“, заключават върховните съдии.

Особеното мнение на докладчика: ВАС трябваше да отхвърли жалбата

Председателят на състава и докладчик по делото Диана Добрева не се съгласява с мнозинството, като изтъква, че според чл. 320, ал. 6 от ЗСВ решението на Съдийската колегия, с което се налага наказание, се приема с мнозинство не по-малко от осем гласа. „Това мнозинство е посочено и в разпоредбата на чл. 33, ал. 4 на ЗСВ по отношение на налагане дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт. В същата разпоредба е намерила място и правната фикция, че когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на чл. 36 от ЗСВ. След анализ на тези разпоредби може да бъде направен извод, че: когато при гласуването не се постигне законово определеното мнозинство е налице решение за отхвърляне; това решение за отхвърляне представлява индивидуален административен акт годен за обжалване и че по аргумент за по-силното основание фикцията се разпростира и върху другите, определени от чл. 308, ал. 1 и 2 от ЗСВ наказания“, посочва Добрева.

Тя приема за правилен извода на първата инстанция, че в случая става дума за три годни за обжалване решения на ВСС, но не е правилен изводът, че те не са мотивирани, защото са в резултат на правна фикция.

Разпоредбата на чл. 33, ал. 4 от ЗСВ, в която се съдържа тази фикция предполага, че е налице валидно решение за отхвърляне налагането на определеното наказание. Самата фикция предполага, че това решение напълно отговаря на изискванията на чл. 59 от АПК по отношение на индивидуалните административни актове. Резултатът от гласуването е достатъчното правно основание за съществуването на правната фикция и не са необходими други факти, включително и изказвания на членове на СК на ВСС за ненаказване на съдия Мирослава Тодорова… Като е отменил процесните решения на СК на ВСС и е върнал делото като преписка за ново произнасяне първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което следваше да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което да бъде отхвърлена жалбата на ИВСС“, казва съдия Добрева.

Решението е окончателно.

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Lawyer
Lawyer
21 юли 2020 20:32
Гост

Разпиляха я тази съдийка!То бива поръчкови съдии, но нали трябва да има и МОРАЛ в поведението?! Да съобразят период, брой дела… постановени актове, останали в сила, ведно с отдалеченост във времето на наложени предишни наказания! СРАМ за гилдията!

Анонимен
Анонимен
21 юли 2020 12:10
Гост

А Пепи Еврото и другите, осблужващи задкулисието в съдебната ни система – кога бе, мафиоти с каскети и без каскети?

Зори
Зори
21 юли 2020 8:51
Гост

Браво на Съдия Добрева ! Поне един да не робува на поръчки . Ако разгледате в Пловдив например ,адм.ръководители колко дела са гледали и колко адм.акта са отменени на всеки един ще се хванете за главите. Такива трябва да се наказват и сменят незабавно ,а не с 1400дела ,8 отменени само . Та тя е за награда !

Ира
Ира
20 юли 2020 19:01
Гост

Каквото и да става, са длъжни да се съобразят с практиката на Европейския съд по правата на човека.

Корил
Корил
20 юли 2020 18:57
Гост

Четори години сага с това дисциплинарно производство срещу съдия Тодорова.

Ерем
Ерем
20 юли 2020 18:58
Гост

Започва да прилича на турска сапунка.

....
....
20 юли 2020 17:20
Гост

Как ще я няказвате бе? тя е от ссб, не може така….

Милен
Милен
20 юли 2020 18:53
Гост

Правилата са за всички. Иначе ще цари субективизъм.

Анонимен
Анонимен
20 юли 2020 16:26
Гост

Тя е решила че и се е разминало ли

Милен
Милен
20 юли 2020 18:54
Гост

Съмнява ме.

Icko
Icko
20 юли 2020 16:25
Гост

Потвърждавам, че са единодушни

Нерегистр
Нерегистр
21 юли 2020 0:37
Гост

Случаен

Анонимен
Анонимен
20 юли 2020 16:24
Гост

Оставка!!!

Анонимен
Анонимен
20 юли 2020 16:24
Гост

Системата е скапана

оставка
оставка
20 юли 2020 18:56
Гост

За това ще има протести. И Гешев как има очи още да не си подава оставка.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2020 20:22
Гост

и какво общо има Гешев, че Мирослава не си пише делата?

Анонимен
Анонимен
20 юли 2020 16:23
Гост

Ами като има нарушение…

Анонимен
Анонимен
20 юли 2020 16:22
Гост

Любимото ми особено мнение. Хем е ок хем не е ,а

Анонимен
Анонимен
20 юли 2020 16:22
Гост

Сложен казус

Milieva
Milieva
20 юли 2020 16:21
Гост

Време е и другите да си свършат работата

Лелиева
Лелиева
20 юли 2020 16:20
Гост

Значи са 5-0