Върховният административен съд (ВАС) отново върна казуса с атестацията на съдия Мирослава Тодорова на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Това следва от определение на тричленен състав на ВАС, с което той не допусна за разглеждане жалба на Тодорова.

Тя се обърна към ВАС, след като през ноември 2019 г. в кадровия орган се разрази спор между дългогодишни административни съдии дали отделни гласувания, които са част от една атестационна процедура, може да се обжалват, или това се прави след финалното гласуване на оценката на дадения магистрат.

Историята

Всичко започна в началото на 2019 г., когато КАК предложи Мирослава Тодорова да получи за работата оценка „много добра“ с 94 точки. На няколко поредни заседания предложението не беше подкрепено, както и дадените различни алтернативи за намаляване на точките. При четвъртия опит Боян Новански предложи оценка „добра“ с 89 точки. Мнозинството в СК на ВСС го подкрепи. Мирослава Тодорова обжалва и ВАС отмени решението поради липса на мотиви.

Така казусът се върна в Съдийската колегия. През ноември 2019 г. КАК отново предложи Мирослава Тодорова да получи много добра оценка, но Новански пак възрази. Този път той посочи и защо предлага по-ниска оценка – съдийката имала 232 дела, забавени над една година, проверки на ИВСС също установили забавяния, а на финала каза, че трябва да се отчетат и наложените ѝ през годините наказания, независимо че отдавна са заличени.

Тогава започна и спорът между административните съдии.

Според Боян Магдалинчев ВСС трябва да обсъди само предложението на Новански, а не и това на КАК, защото то вече „е влязло в сила“.

Атанаска Дишева обаче му възрази: „Гласуването по предложения за взимане на което и да е решение представлява част от процесуалните действия в рамките на административните производства, които се осъществяват, за да се стигне до крайния акт. Те не представляват индивидуален административен акт, не се разрешава конкретният административноправен въпрос и не могат да влязат в сила самостоятелно. Контролът върху тях, заедно с контрола върху окончателния акт, следва от изрична разпоредба в АПК и съм учудена от становището точно на колегата Магдалинчев“. Тя попита дали има административен съдия, който би приел жалбата срещу тези гласувания за разглеждане и напомни, че в ЗСВ е дадена възможност на съдията да подаде възражение срещу предложението на КАК за определяне на оценка от атестацията.

На свой ред Магдалинчев каза, че по казуса с оценката на съдия Тодорова е имало четири гласувания и се обърна към Дишева с думите: „Колега Дишева, докато гледах дневния ред, се чудех каква конструкция ще изобретите за тезата си по тази точка. Но се учудих – да твърдите, че първите три гласувания не са индивидуални административни актове! Чл. 33, ал. 4 от ЗСВ казва, че решенията на Съдийската колегия се приемат с мнозинство не по-малко от 8 гласа. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на самостоятелно обжалване. Поради това са индивидуални административни актове, влезли в сила и не подлежат на прегласуване“.

Атанаска Дишева пък изрази учудване от тезата на Магдалинчев. „Прави се една революция в административното производство и в съдебното административно производство. Ако се възприеме тази теза, определено оттук насетне ще следва да отлагаме всяко административно производство, по което няма мнозинство, за да бъде давана възможност на засегнатия магистрат да обжалва. Подобно тълкуване поставя под въпрос цялостната концепция на административното производство и подлежащия на обжалване административен акт. Това е лишено от правна и житейска логика“, заяви тя.

С 8 на 5 гласа мнозинството прие, че няма да обсъжда и гласува предложението на КАК за атестацията на съдия Тодорова. А със 7 на 6 гласа отхвърли предложението на Дишева на съдийката от СГС да бъде определена оценка „много добра“ – 94 точки.

След този резултат Дишева заяви, че сега следва изрично да уведомят съдия Тодорова за решението за отхвърляне на предложената оценка от атестацията, защото според тълкуването на Магдалинчев тя подлежи на самостоятелен съдебен контрол. „Нека съдът каже дали представлява индивидуален административен акт, който подлежи на самостоятелен контрол. Едва след това да продължим следващите действия“, предложи Дишева.

Не възразявам и така трябва да се случи. Ако тя реши да го оспорва“, отговори Магдалинчев.

Тя го оспори и върховните съдии днес се произнесоха.

Какво каза ВАС

Тричленен състав на ВАС с председател и докладчик Росен Василев и членове Сибила Симеонова и Юлия Тодорова не допусна до разглеждане жалбата на съдия Мирослава Тодорова, защото решението на Съдийската колегия не е индивидуален административен акт и не подлежи на обжалване. То е волеизявление, което е част от атестационната процедура, заяви ВАС.

Върховните съдии посочват, че правомощията на ВСС са конкретизирани в чл. 205, ал. 4 от Закона за съдебната власт, според който съответната колегия, след преценка на всички обстоятелства, приема предложената комплексна оценка от атестирането или връща преписката на КАК за изготвянето на нова, или сама определя друга оценка.

Решението от категорията на процесното попада в хипотезата на чл. 21, ал. 5, изр. първо от АПК, която изрично изключва от категорията на индивидуалните административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове.

Актът за неприемане на атестационна комплексна оценка от КАК към СК на ВСС не подлежи на самостоятелен съдебен контрол, тъй като с него не може да приключи процедурата по атестиране на магистрата.

Проверката за законосъобразност на този акт се извършва в производство по оспорване на крайния индивидуален административен акт по чл. 205, ал. 5 от ЗСВ, който подлежи на съдебно обжалване по силата на изрична законова разпоредба“, посочва ВАС.

И добавя, че действително според чл. 33, ал. 4 от ЗСВ, когато липсва мнозинство за приемане на решение, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което също подлежи на обжалване. „Но този текст би следвало да се разглежда в контекста на чл. 21, ал. 5 от АПК. Решението, с което не е приета предложената от КАК комплексна оценка „много добра“ – 94 точки, е процедурно решение по чл. 21, ал. 5 от АПК и не подлежи на самостоятелно обжалване – чл. 64 от АПК, тъй като не е краен акт по атестационната процедура и на магистрата, реално не му е поставена крайна комплексна оценка, която СК на ВСС да е приела или да е определила нова комплексна оценка, а обжалваното в настоящото производство решение се проверява заедно с акта по същество на производството“, посочва ВАС и заключава, че в случая липсва годен за обжалване индивидуален административен акт.

Определението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

14
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Пенчо
Пенчо
14 февруари 2020 17:09
Гост

Типична простотия в съдебната система . Обжалване ….на атестации. Това за какво е ? Госпожата е умна и е обществено активна , но не си пише делата . Каква атестация трябва да има – 250 точки , защото е от ССБ ли ? Според мен отдавна трябваше да е уволнена . В частната фирма ако не закараш хляба на село или отсвирваш началника и системно не си изпълняваш нормата колко време ще се задържиш на работа ? А нейните забавяния са легендарни …..има и предходни наказания ….

обикновен адвокат
обикновен адвокат
14 февруари 2020 13:12
Гост

Колеги, да бъдем обективни. Съдия Тодорова не пише делата в срок от години. Връщаха я в СРС, намаляваха заплатата, но тя пак не пише. Лично съм чакал решение по н.а.х.д. повече от година и два месеца. Не се оплаквам – тя го реши в моя полза, но фактите са факти. Има случай на изтекла абсолютна давност по дела с осъдителни присъди и ненаписани от нея мотиви. Странното е че тя е много обществено активна , включително и по семинари и обучения, а не си пише делата.
За съжаление не е единствената.

boom
boom
14 февруари 2020 11:35
Гост
Анонимен
Анонимен
13 февруари 2020 17:07
Гост

Сибила Симеонова не беше ли любовницата на Боян Магдалинчев. Явно вече не е доволна от услугите и му го връща. Смех

анонимен
анонимен
13 февруари 2020 17:37
Гост

Или просто е подписала определението без да го чете, каквато е преобладаващата практика във върховните съдилища

анонимен
анонимен
13 февруари 2020 17:05
Гост

Сегашните не са по-различни от предишните. Имат фиксация в определени съдии и се саморазправят с тях. Напъните им да се разграничат от предишните са само привидни. Един дол дренки са

анонимен
анонимен
13 февруари 2020 17:38
Гост

Някой от ВСС ли ти е цъкнал минусче 🙂

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2020 19:39
Гост

Е няма вариант да не си пишеш делата и това да не ти се отразява на атестацията.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2020 16:59
Гост

Всичко това се случва само защото става дума за Мирослава Тодорова. Не знам за друг да имало такова нещо за една атестация! Излагацията вече е пълна!

призив
призив
13 февруари 2020 16:58
Гост

Ехо, ВСС-то. Време е да си смените представляващия

хъм
хъм
13 февруари 2020 16:59
Гост

Нерде Ямбол, нерде Стамбол. С какво конкретният казус те предизвика?

отговор
отговор
13 февруари 2020 17:01
Гост

Е как с какво. Може да си изберат малко по-знаещ, по-четящ, по-умен. А бе да си изберат юрист, това имам предвид.

анонимен
анонимен
13 февруари 2020 17:07
Гост

Преди време в правилника на ВСС имаше текст, че след две години и половина представляващият се сменя. Остана ли този текст или сегашният е вечен

без коментар
без коментар
13 февруари 2020 16:57
Гост

Спорът между административни съдии във ВСС е покъртителен, ВАС ясно показва кой е прав. Без коментар.