Стажът като младши съдия и като командирован трябва да се взима предвид при отчитане на специалния стаж за магистрат в Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС). Това става ясно от решение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), с което е отменен отказът на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да допусне до участие в конкурса за АСНС магистрат от районния съд в Бургас.

Анатоли Бобоков участва в конкурса за повишаване в наказателните отделения на апелативните съдилища, който беше обявен през юни тази година. Свободните места са 19 – четири в АСНС, седем в АС-София, три във Велико Търново, две в Пловдив и по едно в Бургас, Варна и във Военно-апелативния съд.

Бобоков е допуснат до участие във всички, с изключение на АСНС. Мотивът на Съдийската колегия е, че той не отговаря на изискването на чл. 164, ал. 6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), в който се казва следното: „За съдия в апелативния специализиран наказателен съд и за прокурор в апелативната специализирана прокуратура се назначава магистрат, който има най-малко 10 години стаж, от които поне 8 като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател“.

Комисията за атестирането и конкурсите (КАК), а впоследствие и СК на ВСС, са приели, че Бобоков няма необходимия 8-годишен стаж като съдия по наказателни дела. Той е младши съдия в ОС-Бургас от 25 юни 2013 г., като в периода от 1 февруари 2015 г. до 25 юни 2015 г. е бил командирован в РС-Бургас, а от 25 юни с.г. е назначен за магистрат там и през цялото време е разглеждал наказателни дела.

Изчисленото в представената служебна бележка прослужено време на заеманата длъжност възлиза на 6 години, т.е. същият отговаря на изискването за т.нар. уседналост. Общият юридически стаж на кандидата възлиза на 10 г. шест месеца и 20 дни, т.е. той отговаря и на изискуемия за обявените конкурсни длъжности общ юридически стаж от минимум 10 години (справка чл. 164, ал. 6 от ЗСВ). Същевременно обаче видно от издадената от изпълняващия функциите „административния ръководител-председател“ на Районен съд – Бургас кадрова справка, магистратът е разглеждал наказателни дела за период от 6 години. Така изчислен необходимият 8-годишен специален стаж като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател за съдия Бобоков възлиза на 6 години, т.е. магистратът не отговаря на това необходимо условие за заемане на длъжността „съдия“ в Апелативния специализирания наказателен съд“, посочва КАК, което е потвърдено и от Съдийската колегия.

Не така обаче мисли ВАС, който, сезиран с жалба на Бобоков, отменя решението на кадровиците като незаконосъобразно.

Въведеното с мотивите на оспореното решение на СК на ВСС тълкуване от органа на разпоредбата на чл. 164, ал. 6 ЗСВ, а именно да не се зачита стажът като младши съдия, разглеждащ наказателни дела за стаж по чл. 164, ал. 6 ЗСВ и като командирован районен съдия, разглеждащ наказателни дела, по същество създава правило за поведение, което е първично, но не е предвидено в ЗСВ.

След като подобно ограничение не е въведено в закона, така тълкувана от СК на ВСС волята на законодателя, надхвърля законодателната целесъобразност и е дискриминационна, защото се нарушава принципа за равенство на гражданите

пред закон по чл. 6, ал. 2 от Конституцията“, изтъква тричленния състав на ВАС с председател Георги Георгиев и членове Юлия Тодорова (докладчик) и Десислава Стоева.

ВАС отбелязва, че в чл. 163 от ЗСВ са посочени магистратските длъжности: 1. съдия във ВКС и ВАС, прокурор във ВКП и ВАП и следовател в НСлС; 2. съдия в апелативен съд, във военно-апелативния съд, в апелативния специализиран наказателен съд, прокурор в апелативна прокуратура, във военно-апелативната прокуратура и в апелативната специализирана прокуратура; 3. съдия в окръжен съд, в административен съд, във военен съд, в специализирания наказателен съд, прокурор в окръжна прокуратура, във военно-окръжна прокуратура, в специализираната прокуратура, следовател в окръжен следствен отдел и следовател в следствения отдел към специализираната прокуратура; 4. съдия в районен съд и прокурор в районна прокуратура; 5. младши съдия, младши прокурор и младши следовател.

От граматическото тълкуване на тази разпоредба се извежда извод, че се касае за изчерпателно изброяване на магистратските длъжности и доколкото те са отделени на всеки ред със знака „;“ изразяват равни по степен и значение факти, а именно тези, свързани с конкретна магистратска длъжност, без значение на кой ред тя е посочена“, посочва ВАС. И добавя, че това налага извода, че и длъжността „младши съдия“ е съдийска длъжност, а СК на ВСС незаконосъобразно е приела, че в 8-годишния специален стаж за АСНС не се включва този като младши магистрат и като командирован съдия, който разглежда наказателни дела.

В подкрепа на поддържаната теза са и съображенията на Конституционния съд, който в свое Решение №10 от 15 ноември 2011 г. по конституционно дело №6 от 2011 г. изрично изтъква, че длъжността в съдебната система е „съдия“. Не съществува длъжност „съдия по наказателни дела“, както и няма съдия по друг критерий за специализация (брачен, трудов, административен, военен и пр. съдия)“, казва ВАС.

С тези мотиви отменя решението на СК на ВСС, с което Анатоли Бобоков не е допуснат до участие в конкурса за АСНС и връща преписката на кадровия орган за ново произнасяне.

Решението е окончателно.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
браво на ВАС
браво на ВАС
29 ноември 2021 15:40
Гост

Напълно логично решение на ВАС, и въобще защо трябва да се въвежда наказателен юридически стаж- стажа е един юридически и нали за това са конкурсите и кадруването от ВСС, за да преценят отделният кандидат. Стажа не те прави повече или по- малко професионалист в дадена професия. а не виждам след въвеждането на това утежняващо изискване, което е само за спец. органите да е подобрило качеството на работата им. Напротив валят само критики като за спец. съда , така и за спец. прокуратура/ следствие/ . Ако се направи един анализ ще се установи, че това е поредната дискриминационна тежест между магистратите,… Покажи целия коментар »

Ananieva
Ananieva
29 ноември 2021 13:10
Гост

Ами добре. Време беше

Харизанов
Харизанов
29 ноември 2021 13:10
Гост

Хубаво, че имат някакво решение…

Филипа
Филипа
29 ноември 2021 13:09
Гост

Драмата е пълна между ВСС и ВАС

Каменов
Каменов
29 ноември 2021 13:09
Гост

Пак вътрешни междуособици.

Серафим
Серафим
29 ноември 2021 13:08
Гост

Твърдо подкрепям да се признава и ми се вижда логично. Логично.

Bobi M
Bobi M
29 ноември 2021 13:07
Гост

За полицай така се признава обучението в университета. Сега не знам как е, но знам, за по-старите полицай, които сега се пенсионират, че им се признават годините в университета за трудов стаж.

Михаил
Михаил
29 ноември 2021 13:10
Гост

Нормално. Така и трябва да е.

Мики
Мики
29 ноември 2021 13:07
Гост

Спецовете няма ли да ги закриват вече?

Лозан
Лозан
30 ноември 2021 8:57
Гост

Явно не. Нещата отиват към засилване на правомощията им

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2021 13:07
Гост

На мен защо стажа не ми се признава? Айде пак двоен аршин.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2021 13:06
Гост

И защо така? Това пък защо да е така? Стаж.

Cancurov
Cancurov
29 ноември 2021 13:06
Гост

Определено това ми се струва логично решение.

Фики
Фики
29 ноември 2021 13:11
Гост

Напълно. Радвам се, че е окончателно.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2021 13:06
Гост

Поздравления за решението.

Десислава
Десислава
29 ноември 2021 13:06
Гост

Разбира се, че трябва

Васил
Васил
29 ноември 2021 13:05
Гост

Поредното неразуменое от страна на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.