Четири дни след като „Лекс“ съобщи, че прокуратурата е сезирана да провери дали Висшият адвокатски съвет (ВАдС) е сключил неизгодна сделка с договора, с който се задължи още три години да плаща за една единствена правно-информационна система (ПИС) от бюджета на адвокатурата, без да даде право на избор на близо 14 000-те ѝ членове (с публикацията можете да се запознаете тук), от съвета излязоха с позиция (с пълния ѝ текст можете да се запознаете тук).

В нея първо се припомня, че през 2017 г. ВАдС е взел решение за предоставяне на правно-информационната система „Лакорда“ на всички адвокати и се изреждат всички модули на продукта. А след това се посочва, че системата е ползвана от 1 декември 2017 г. до 31 ноември 2020 г.

Съветът пише: „Висшият адвокатски съвет направи допитване до всички адвокатски колегии в страната за предимствата и недостатъците на ползваната правно-информационна система, с искане да бъде изразено и становище дали договорът да бъде подновен за нов период. На отправеното запитване отговориха 18 колегии, като всички еднозначно заявиха, че са доволни от ползваната правно-информационна система „Лакорда“, намират същата за полезна и отговаряща на нуждите на адвокатите от достъп до нормативни актове, съдебна практика, процедури и др. Изразено беше и желание да бъде включен и нов допълнителен модул „Свързани инстанции“, чрез който е възможно проследяването на развитието на делото пред всички инстанции“.

А в заключение ВАдС заявява: „Воден от изразеното предпочитание на адвокатските колегии, Висшият адвокатски съвет взе решение № 2959/09.10.2020 г. за продължаване на договора с „Лакорда“ АД за нов тригодишен период при същите ценови условия, с включване допълнително и безплатно на най-новия продукт -„Свързани инстанции“.

Позицията на съвета обаче оставя без отговор най-съществените въпроси, които столичният адвокат Кирил  Петров поставя в сигнала си до прокуратурата и го навеждат на съмнение, че ВАдС е сключил неизгоден договор и е налице престъпление по чл. 220 от Наказателния кодекс. Те са:

Сключен ли е договор без да се знае колко адвокати всъщност ползват „Лакорда“, т.е. без да е ясно за колко потребители се плаща, без което няма как да бъде извършена обективна преценка дали предложената цена от над 800 000 лв. за три години е изгодна за адвокатурата?

Защо е сключен договор за над 800 000 лв., при положение, че друга от фирмите, предлагащи правно-информационни системи, е изпратила оферта за над три пъти по-ниска цена за три години – 245 000 лв.?

Как е избрана правно-информационната система с най-малък пазарен дял още през 2017 г.?

След позицията възникват и нови въпроси към Висшия адвокатски съвет:

Обективен критерий ли е за подписване на договор за още три години допитване „доволни ли са“ колегиите от система, която ползват три години и изразено доволство от 18, вместо да се проведе допитване до всички адвокати за предпочитанията им към всички предлагани на пазара правно-информационни продукти? Показателен в случая е фактът, че след подписването на договора с „Лакорда“ за още 3 години, най-голямата колегия в страната – софийската, в която членуват почти половината от адвокатите в България – 6000, сключи договор с другите две дружества, предоставящи такива системи – „Апис Европа“ и „Сиела Норма“.

Когато са питани дали договорът с „Лакорда“ да бъде подновен за нов период, информирани ли са били колегиите за сумата му и за наличието на друга три пъти по-ниска оферта? Или от тях е поискано само да посочат „предимствата и недостатъците“ на „Лакорда“, а не да изразят предпочитание за всички налични на пазара правно-информационни системи? 

Всички обстоятелства, изложени в сигнала до прокуратурата, можете да си припомните тук.

Дисциплинарката срещу шефката на хасковската колегия

Втората част от позицията на ВАдС е посветена на дисциплинарното производство срещу председателката на адвокатската колегия в Хасково Меглена Гунчева. Както „Лекс“ писа, заседание по нея е насрочено във Висшия дисциплинарен съд на 26 февруари 2021 г.

То стана повод за декларация на адвокати от Смолян, в която настояват обвинението срещу Гунчева да бъде оттеглено (повече за декларацията виж тук).

Този въпрос получава детайлен отговор в днешната позиция на ВАдС. В нея се посочва, че дисциплинарката срещу Гунчева е заради „извършено от нея дисциплинарно нарушение, представляващо продължавано системно неизпълнение на Решение №2265/10.01.2020 г./Протокол №55/, и Решение №2462/8.05.2020 г. /протокол №64/ на Висшия адвокатски съвет, съгласно които се задължава – първо, да представи поименни детайлни справки за платените събрани от адвокатите месечни вноски към Висшия адвокатски съвет, и второ – да преведе дължимите и събрани ежемесечни вноски към Висшия адвокатски съвет на адвокатите от колегията“.

Като от ВАдС пишат, че размерът на задържаните месечни вноски е: 5742 лв. към 30 април 2020 г., 32 168 лв. – към 1 юли 2020 г. и над 44 000 лв. към 31 декември 2020 г.

А точната квалификация на обвинението срещу Гунчева е по чл. 132, ал. 1, във връзка с чл. 122 ал. 2, във връзка с ал. 1 т. 2, чл. 89 ал. 1 т. 6 и чл. 92 ал. 1 т. 2 от Закона за адвокатурата.

Преди да отговори как се е стигнало до безпрецедентната, както сам я нарича, ситуация – ВАдС да повдигне дисциплинарно обвинение срещу председател на адвокатска колегия, съветът припомня, че по закон той определя вноските в бюджета си (чл. 122 ал. 1 т. 2 ЗА), а всеки адвокат е длъжен да ги плаща всеки месец (чл. 49 ал. 1 ЗА). Както и че за улеснение на адвокатите вноските към ВАдС се събират от местните съвети и за това колегиите получават 10% от платените суми.

„Всички адвокатски колегии изпълняват възложените от ВАдвС дейности по събиране и администриране на вноските, като ежемесечно превеждат внесените от адвокатите суми по сметка на Висшия адвокатски съвет. Единственият адвокатски съвет, който не изпълнява задължението да събира и превежда дължимите към ВАдвС вноски, е адвокатският съвет на АК-Хасково, който превежда само 50 % от събраните от адвокатите от колегията суми на ВАдвС, а останалата част от сумата неправомерно задържа. За този проблем знае цялата адвокатска общност повече от година“, пише съветът.

И заявява, че въпреки усилията на ВАдС „с разумни средства да бъде разрешен въпросът за събирането и превеждането на дължимите вноски – проведени множество срещи и разговори с председателя на адвокатския съвет на АК-Хасково, с целия адвокатски съвет, изпратени писма, покани и искания за предоставяне на информация кои адвокати са внесли дължимите вноски и кои – не, проблемът не бе разрешен“. „Адвокатският съвет-Хасково не предостави дължимите справки (изпрати празен формуляр) и не преведе по сметка на ВАдвС дължимите по закон суми“, се посочва в позицията.

ВАдС излага възможностите, които са съществували за него, така: „или да иска плащане на дължимите вноски от адвокатите от АК-Хасково, защото задължението за плащане на вноските е за всеки адвокат, или да потърси отговорност от Председателя на адвокатския съвет, който организира и ръководи цялостната дейност на адвокатския съвет (чл. 92 т. 2 от ЗА)“.

Съветът е преценил, че няма как адвокатите, които са си платили вноските, но просто колегията, в която са вписани, не ги е превела, да носят отговорност.

И припомня, че неговите решения са задължителни за органите на адвокатурата. „Правното разбиране на Висшия адвокатски съвет е намерило израз във взетото решение и повдигнатото дисциплинарно обвинение, като единствено в компетентността на Висшия дисциплинарен съд, съответно на Върховния касационен съд при инстанционен контрол, е да реши дали има извършено дисциплинарно нарушение или не“, се заявява в позицията.

Както „Лекс“ писа, в случая се сблъскват две тези. Едната е, че след като Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС) е взело решение през февруари 2020 г. вноските да бъдат намалени с 50% и то не е изпълнено, не трябва да се събира пълният членски внос от 20 лв., а по 10 лв. Другата е, че правомощие по закон да определя вноските има само ВАдС и решение на ОСАС е нищожно.

По този повод ВАдС заявява: „Правните виждания на определени адвокати, за които действията на Председателя на АК-Хасково имат своето оправдание в Решение на Общото събрание на адвокатите от страната от 22.02.2020 г., не се споделят от Висшия адвокатски съвет. Въпросът кой е компетентният орган да определи годишните вноски на адвокатите за бюджета на Висшия адвокатски съвет е разрешен с разпоредбата на чл. 122 ал. 1,т. 2 от ЗА, което дава отговор и на въпроса дали Общото събрание на адвокатите от страната може да вземе решение по този въпрос – за намаляване или непревеждане на част от годишните вноски“.

И посочва, че кой е прав ще реши Висшият дисциплинарен съд, а след него евентуално и Върховният касационен съд. „Поради това и внушенията, че действията на Висшия адвокатски съвет са „безконтролни“, освен че са неверни – защото действията подлежат на контрол, включително от Върховния касационен съд, представляват и недопустимо уронване на престижа на цялата адвокатура, а не само на институционалния авторитет на органа, към който тези неоснователни упреци са насочени. Правните спорове се решават от компетентните съдебни органи – в случая Висшия дисциплинарен съд и Върховния касационен съд, а не чрез декларации, протести и други извън-процесуални средства, които сами по себе си, не само разрушават институционалния авторитет на адвокатурата и нейните органи, но представляват и недопустим опит за влияние върху независимостта на съда – Висш дисциплинарен съд и Върховен касационен съд“, пише в позицията.

Тя завършва с призив наближаващите избори за висши органи да не стават причина за уронване на авторитета на цялата адвокатура. „Членовете на Висшия адвокатски съвет днес са едни, утре ще бъдат други. Висшият адвокатски съвет е институция на адвокатурата. Затова и опитите за публично злепоставяне на Висшия адвокатски съвет вредят на всички адвокати и цялата адвокатска общност“, пише в позицията.

31
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
бай Иван
бай Иван
14 февруари 2021 19:48
Гост

допитване за коя ПИС искат адвокатите не е имало – питали са само шефовете на колегиите. Но Лакорда наистина захлеби от Адвокатурата и я пооправиха…Иначе не беше Лакорда а Лакърдия

Дами канят и отговарят
Дами канят и отговарят
14 февруари 2021 16:47
Гост

Това за „безплатния“ допълнителен бонус много ми ареса. Има на какво да се учим цял живот от висшите. То и стригането за овцете е безплатно. ГолЕма излагация, ама нали мандатът приключва и вземаме “ добър пример“ от Министерския съвет на #КОЙ? Каква класическа музика гали ухото в изпълнение на златната струна на правната ми информираност. Само какви грижи се полагат за редовия адвокат по време на пандемия!

ТОПЕНЕРДЖИ
ТОПЕНЕРДЖИ
14 февруари 2021 16:26
Гост

Сега най-висшите, най-умните, най-красивите адвокати ще покажат на всички #КОЙ кара влака на адвокатурата. Така, така. За назидание, като др. Павлов. Ще ви стрижат като овци и ще си плащате като будали новите магистрали на агент Буда!

Топ адвоката
Топ адвоката
14 февруари 2021 13:04
Гост

Асковлийката да праща парите,докато не е станало късно.Ще го отнесе като бръмбар сламка

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2021 18:39
Гост

Нямаше да има зле поставяне, ако председателят имаше малко повече сиво вещество. Но това е божа работа

Топенерджи
Топенерджи
14 февруари 2021 16:29
Гост

Злепоставяне БРЕ, скапан трол такъв!

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2021 17:15
Гост

Хаха, голям майтап. Отварям аз сайта на ВАдвС да чета тази позиция и какво да видя: Висшият адвокатски съвет отправя публична покана за представяне на писмени оферти за:

Сключване на „Договор за доставка на компютърна техника“
Сключване на „Договор за тестване на информационната сигурност – ЕАР“
Значи можело и така…
Щом за правните системи не е имало покана – работата е ясна. Самопризнание в чист вид.

трябва да си влизал в зала
трябва да си влизал в зала
13 февруари 2021 17:12
Гост

Истинско допитване ще е каква система искате да ползвате и да се изброят всичките и всеки да си каже и съответно договорите да се изпращат в съвета. Това щеше да е истински свършена работа в полза на адвокатурата. Не бях чувал за Лакорда преди да я дадат от съвета. Този модул свързани инстанции, дето уж го искали, че той е доста зле, казвам го като ползвател. За практика правя дабълчек в Апис и Сиела и да имам ги и трите и да, плащам само за една, защото съм от София. Но всъщност това може да го каже само адвокат, който… Покажи целия коментар »

Хе хе хе
Хе хе хе
14 февруари 2021 16:19
Гост

Доковска и Марковски. От трън, та на глог! Де се е чуло и видяло изпълнителен орган да приема бюджет?! Най-много да има право да предлага. Други решават, Висши Убавци и Умници!

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2021 16:58
Гост

Пилат Понтийски ряпа да яде пред Ралица Негенцова. Иска да си измие ръцете с трудовите колективи по места. Това обаче не е аргумент.
Значи, когато ОСАС със стотици делегати се произнася това не е задължително за ВАдвС, а когато 18 колегии написали, че Лакордата става, хоп даваме 800 бона! 800 000 осъзнавате ли за какви пари става въпрос!

Коч
Коч
13 февруари 2021 17:07
Гост

Е как за какво – за голямо лапане като стил на работа.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2021 16:50
Гост

Хм, хм Гунчева май ще изяде дървото и то с основание. Ако колегите са си внасяли по 20 лева, а тя е задържала пари, какво ще да е това деяние – обсебване ли, присвояване ли?

Топенерджи
Топенерджи
14 февруари 2021 15:52
Гост

Ти не се грижи за Гунчева, а мисли как ще спасяваш кожата от линч напролет, въпреки свършващия мандат! Понеже Висшият адвокатски съвет не е Президентът на САЩ.

Много запознат
Много запознат
14 февруари 2021 17:28
Гост

Асковлиите ще си платят като попове.че и лихва ще им търсят билям.Бе то има начин,спираш им кранчето на служебните защити и след месец лично шефката им ще занесе парите у София.

Недоумяващ
Недоумяващ
14 февруари 2021 19:52
Гост

И как ще им се спре канчето със служебните защити, понеже не схващам схемата?

Много запознатия
Много запознатия
14 февруари 2021 20:16
Гост

Много просто.Висшия Адвокатски Съвет уведомява бюрото да не плаща социалните помощи на адвокатите от ХАК,докато самите те не си издължат вноските към него.

Ха ха ха
Ха ха ха
14 февруари 2021 20:26
Гост

А бе трол, що не ходиш да търкаляш аспиринчета. Смешник.

Шкумбата
Шкумбата
15 февруари 2021 13:12
Гост

Крайно време е да заработиш на клон, а не на бюро, скапан трол такъв!

Анонимен
Анонимен
15 февруари 2021 20:50
Гост

Ако спрат плащанията за служебните защити, които така или иначе са ниски, смятам, че адвокатите сами ще се отпишат от регистъра за правна помощ… Тогава съдът да му мисли как ще работи, когато е необходимо назначаването на служебен защитник.

Много запознатия
Много запознатия
15 февруари 2021 22:42
Гост

Едва ли.В адвокатурата сега е гладомор,сравним само с този в Русия след революцията.

Решетников
Решетников
16 февруари 2021 11:29
Гост

Гладомор е имало в Украйна БРЕ, трол скапан! Достатъчно е председателите на АС да не определят служебни и да видиш как за един месец клякат! Ама … а дисциплинарка като на Гунчева, понеже целия състав на Висшия е в схемата със служебните и манипулациите на изборите за органи. Нали напролет това ще гледаме и затова сега е ЗОР срещу Гунчева. Линч, само линч и нищо друго няма да разбие схемите и далаверите на Негенцова и си-е.

много запознатия
много запознатия
16 февруари 2021 11:38
Гост

След като гунчева не получи подкрепа от другите си колеги си направи сам изводите дали е права или не е права! И не съм трол,както ти пиша „много запознат съм“.

Още по-запознат
Още по-запознат
16 февруари 2021 11:44
Гост

Това дали Гунчева ще получи подкрепа, или не, няма отношение към спора – ПРАВА Е!

Решетников
Решетников
16 февруари 2021 11:21
Гост

Това безумие с така наречената „система за правна помощ“ е уникално правно творение на мъдри глави били във Висшия по времето на Борислав Ралчев – Траян Марковски и с-ие. Това ако не е уникум, здраве му кажи! Цялата „система“ е замислена с една единствена цел – манипулиране на изборите за органи на адвокатурата. А иначе, кое е законни, кое не, кой получава защити и особени представителства, кой нищо не получава, как се плаща, защо се плаща и какво се върши и въобще има ли някакъв ефект от всичко /което в крайна сметка се плаща от онези които ужким не могат… Покажи целия коментар »

Kosio
Kosio
13 февруари 2021 16:50
Гост

Показателно е колко е кратка позицията на ВАдС за „Лакорда“, колко пестеливичко и без излишни думи, сигурно, защото са на@кани и няма какво повече да измислят.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2021 16:51
Гост

За разлика от хасковския случай, където очевидно са прави и имат аргументи.

Смолянския случай
Смолянския случай
14 февруари 2021 20:31
Гост

Тепърва ще се множат случаите, а безотговорните висши фактори ако си мислят, че и този път ще им се размине.. ЖЕСТОКО СЕ ЛЪЖАТ! С края на мандата.

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2021 16:35
Гост

Цялата работа мирише на яка комисионна, комисионна, платена с парите на адвокатите. Отначало си мислех, че не е добре, че колегата ни е дал на каскетурата, но след тези писания на ВАдвС се убеждавам, че е бил прав. Корупция и то в чист вид!

logic
logic
13 февруари 2021 16:33
Гост

Попитали булката на Гошо какво ти харесва в Гошо и тя казала, ми не е хубаво, че много пие, но пък е хубаво, че малко ме бие. И така решили, че тя не иска да се омъжи за комшията Пешо и за колегата Тошо. Желязна логика!

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2021 16:29
Гост

За първи чувам за проучване, което претендира да е сериозно, с един въпрос – доволни ли сте?

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2021 16:30
Гост

И отговорите са били „Ами доволни сме, за без пари толкоз“ или „На харизан кон зъбите не се гледат“.