Адвокатските колегии без всякакво законово основание събират встъпителни вноски от адвокатите, които искат да се впишат при тях. Това установи столичен адвокат, който реши да обжалва поредното увеличение на вноските за адвокатите, които искат да станат част от Софийската колегия. И поставя проблема, на който се е натъкнал, в жалбата си до Висшия адвокатски съвет (ВАдС), който сега ще трябва да се произнесе не само за увеличението на встъпителните вноски в столицата, но и дали въобще колегиите в цялата страна искат законно пари за вписването при тях.

Жалбата е подадена от адвокат Стефан Марчев, който е член на Софийския адвокатски съвет (САС), съобщиха за „Лекс“ от столичната колегия. Заради нея решението за увеличаване с 200 лв. на встъпителните вноски от догодина, което столичният съвет взе на 26 ноември 2019 г., няма да влезе в сила докато по него не се произнесе ВАдС.

Както „Лекс“ писа, на извънредно заседание на 26 ноември 2019 г. Софийският адвокатски съвет реши да увеличи сумата, която събира за вписване в колегията (повече за увеличението виж тук). Така за юристите с под две години стаж тя става 1550 лв., а за тези с над 10 години стаж достига 3050 лв.

Адвокат Марчев не е участвал в това заседание на съвета, не е бил съгласен с начина на вземане на решението – на извънредно заседание, в точка „Разни“ в дневния ред, както и със самото увеличение. Затова още на заседанието на 3 декември той настоява САС да го преразгледа, но след като това не се случва, го е оспорил пред ВАдС. По молба на „Лекс“ той предостави жалбата си, в която поставя общия за цялата адвокатура и за всички колегии проблем дали местните съвети събират законно пари за вписване при тях (пълния текст на жалбата виж тук).

„Нито Законът за адвокатурата, нито който и да било друг закон не овластява адвокатския съвет да определя встъпителни вноски за приемане на адвокати в адвокатската колегия“, пише адвокат Марчев в жалбата си. Като посочва, че ЗА (чл. 89, т. 17) оправомощава ръководствата на местните адвокатски съвети да определят единствено „размера на месечната вноска, дължима към колегията“, т.нар. членски внос към колегията.

„Встъпителни вноски, дължими от лица, приемани като адвокати, законодателят е предвидил да бъдат определяни и събирани единствено от Висшия адвокатски съвет“, посочва адвокат Марчев. И се позовава на разпоредбата на чл. 122, ал. 1, т. 2 от Закона за адвокатурата, която предвижда: „Висшият адвокатски съвет определя встъпителните вноски и годишните вноски на адвокатите за бюджета на Висшия адвокатски съвет“.

В жалбата си той заявява: „При липсата на законово основание за адвокатските съвети да определят встъпителни вноски за прием на адвокати в колегията, установената у нас практика с решения на адвокатските съвети да бъде въвеждана втора встъпителна вноска (освен единствената законоустановена вноска, дължима към Висшия адвокатски съвет), е незаконосъобразна“.

И стига до извода, че единствените вноски към бюджета на колегията, които е овластен да определя местният адвокатският съвет, са тези за членски внос, които се дължат всеки месец.

Двойно плащане за вписване

В момента всеки желаещ да стане адвокат на практика плаща два пъти, за да се впише. Един път на ВАдС и втори път на колегията, към която иска да се присъедини.

От 2018 г. вноската към висшия съвет, която може да се окаже, че е единствената законосъобразна, е 600 лв. за юристите с до 3 години стаж, а за всички останали – 1500 лв.

Отделно всяка колегия е определила още една. Като сумите варират в цялата страна. Може да се направи сравнение между трите най-големи града.

В момента най-младите юристи – тези с до 2 години стаж, трябва да платят 1350 лв., ако искат да се впишат в София, но ако желаят да станат част от колегията във Варна, ще им струва 1000 лв. В Пловдив е определена специална ниска вноска от 360 лв. за тези с под 1 години стаж, а за юристите с от 1 до 5 години опит – сумата е 600 лв.

Над 1000 лв. повече струва вписването като адвокат в столицата при този стаж – 1650 лв. А във Варна всички с над две години стаж трябва да платят 2500 лв.

По-диференциран подход към таксите за опитните юристи имат колегиите в София и Пловдив. В столицата при от 5 до 10 години стаж встъпителната вноска е 2250 лв., а в Пловдив е 1200 лв. Тези с над 10 години опит ще трябва да внесат 2850 лв. в София и 2400 лв. в Пловдив.

Данните показват, че значителна част от приходите на софийската колегия всяка година идват именно от новоприетите адвокати. В бюджета за тази година например бяха заложени приходи от около 400 000 лв. от встъпителни вноски, като за сравнение тези от членски внос са около 850 000 лв.

Ако ВАдС приеме, че действително колегиите са събирали от години встъпителни вноски без каквото и да е законово основание, тази практика ще трябва да бъде преустановена и желаещите да станат адвокати, ще плащат само сумите, определени от самия Висш адвокатски съвет. За да започнат местните съвети отново да събират пари за вписване, ще трябва това изрично да бъде регламентирано в ЗА.

Решението за увеличение на встъпителните вноски в София

Наред с този общ за адвокатурата проблем адвокат Стефан Марчев сочи в жалбата си и други пороци на решението за увеличаване на встъпителните вноски в столичната колегия. Той пише, че то е взето на заседание, което е свикано и проведено в нарушение на Закона за адвокатурата и на вътрешните правила за работа на Софийския адвокатски съвет.

Един от проблемите е, че заседанието е било извънредно, а такива се свикват от председателя или заместника му по решение на самия съвет или по писмено искане на 1/3 от основните му членове. За това на 26 ноември обаче не е имало решение на съвета или искане на негови членове, а просто на предишното заседание на 19 ноември ръководилият го е обявил, че престои извънредно заседание след седмица.

„Установените процедурни правила за свикване и провеждане на извънредни заседания и тяхното спазване, представляват гаранции за законосъобразност и правилност в дейността на всеки колективен орган, какъвто е адвокатският съвет. Нарушаването на правилата за свикване на извънредно заседание на адвокатския съвет е винаги съществено и води до незаконосъобразност на всички взети на него решения, включително на обжалваното решение за увеличаване на встъпителните вноски на приемани адвокати в Софийската адвокатска колегия“, заявява Марчев до ВАдС.

И поставя под въпрос необходимостта от извънредно заседание, при положение, че Софийският адвокатски съвет се събира два пъти месечно и не е имало неотложни въпроси за решаване. Марчев сочи още, че увеличението на вноските е незаконосъобразно и защото е било в точка „Разни“ в дневния ред.

„Встъпителните вноски, особено когато законът не предвижда такива да бъдат внасяни, е изключително съществен въпрос, свързан с достъпа до адвокатска професия. Решаването на този въпрос налага сериозна предварителна подготовка от всички членове на съвета, и извършването на сравнителен преглед на европейската уредба, за да се установи в кои държави съществуват встъпителни вноски, какъв е техният размер, съотнесен с икономическите условия в съответната държава (при което ще се установи, че размерът на встъпителната вноска у нас е най-голям като дял от доходите на населението), за какво се използват средствата от встъпителните вноски (при което ще се установи, че в малкото държави, където въобще има встъпителни вноски, те се използват, за да покрият кръга от услуги, предоставяни на новоприеманите адвокати – задължително встъпително обучение, получаване на тоги, адвокатски карти и пр., а не осъществяване на международни събития, конференции и пътувания)“, пише той в жалбата си. И заключава, че включването на този въпрос в точка „Разни“ на извънредно заседание на адвокатския съвет и разрешаването му „набързо“, „между другото“ и „на тъмно“ е извършено в нарушение на процедурните правила за вземане на решения от адвокатския съвет, което води и до неговата незаконосъобразност.

Както „Лекс“ писа, решението за увеличаване на встъпителните вноски беше обсъдено повторно от Софийския адвокатски съвет на 10 декември 2019 г. Като от съвета съобщиха, че тогава председателят му Ивайло Данов е предложил влизането му в сила да бъде отложено „до изясняване на размера на встъпителните вноски, които се внасят при вписване в останалите 26 адвокатски колегии в страната, възможността за осигуряване на още социални придобивки за членовете на САК и за въвеждане на препоръчително встъпително обучение за всички млади и младши адвокати, които се вписват в регистрите на колегията“.

Подадената от адвокат Марчев жалба е пречка за влизане в сила на решението и затова предложението не било прието.

24
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
14 декември 2019 11:26
Гост

Това е бомба, която вече е възпламенена и трябва да гръмне. Не трябва да се позволява да бъде заметена, за да се спасят пари на колегиите

да си питам
да си питам
14 декември 2019 11:23
Гост

Пак да питам за вести от заседанието на ВАдвС вчера?

Анонимен
Анонимен
13 декември 2019 12:15
Гост

Такова важно решение да се вземе на извънредно заседание, а дебатът да е включен в точка „Разни“, все едно е част от пейзажа…

Анонимен
Анонимен
13 декември 2019 12:05
Гост

Поздравления на колегата за подадената жалба. Смятам, че всички ние трябва да го подкрепим.

Анонимен
Анонимен
13 декември 2019 12:03
Гост

Това абсурдно решение въобще не бива да влиза в сила.

Питанката
Питанката
13 декември 2019 10:26
Гост

Защо трябва да има две различни такси в зависимост от юридическия стаж на кандидата за вписване адвокат? Не е ли дискриминационно? Таксата трябва да е адекватна на разходите и усилията за нейното предоставяне. Тази такса не се определя от свободния пазар и за това е такса, а не цена. В случая какъв е стажа на лицето е напълно без значение по отношение на усилията и разходите за неговото вписване. Това е все едно да плащате за някоя стока, например хляб, сирене, ток, вода само защото сте по-възрастен или с по-голям трудов стаж или просто защото би трябвало да имате повече… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 декември 2019 9:46
Гост

Това са ни адвокатите. Плащат, без да проверят какво пише в ЗА. Без да знаят дори. Срам

вест?
вест?
13 декември 2019 10:09
Гост

Съгласен, ама като се вписваш те зариват с такава бюрокрация, че само гледаш да внесеш парите и да ти се маха. Това разбира се не е оправдание, точно за адвокат. Няма ли днес заседание на Висшия? Да чакаме ли вест?

яваш, яваш
яваш, яваш
13 декември 2019 10:25
Гост

Много бързаш. Нали се сещаш какъв ступор е предизвикала тази жалба, това са много кинти и сега тепърва ще се чудят как да спасяват положението

Анонимен
Анонимен
13 декември 2019 10:33
Гост

Да ги питам какво ще правят, ако се наложи да ги връщат.

въпрос
въпрос
13 декември 2019 12:33
Гост

Ако падне таксата за колегиите, а остане таксата за ВАдвС, кой ще ги спре да се увеличи таксата за ВАдвС до 2 бона-примерно, и после ВАдвС да разпределя тази такса към колегията по вписване?

Младши
Младши
14 декември 2019 14:52
Гост

Не е проблем само липсата на правно основание. Такава такса към ВАдвС ще бъде противоконституционна по същите съображения, поради които са незаконосъобразни сегашните встъпителни вноски към колегиите. А именно защото размерът им е такъв, че на практика може да възпрепятства упражняването на една свободна (по Конституция) професия от хора, които може за тази цел да са държали и изпит. Тоест ще се превърне в ценз. Мисля, че имаше някъде мотиви на решение на Конституционния съд за прекомерността на разни такси (?)

адвокат сак
адвокат сак
13 декември 2019 8:52
Гост

Каква свободна професия сме се питам аз? Крепостни на измислени органи. Караме младите колеги да платят 2000 лева, за да се впишат. След това всеки месец по 32 лева за вноски към двата съвета. Защото им скубем перата още преди да са полетели?

Анонимен
Анонимен
13 декември 2019 7:56
Гост

Гледам нахъсани има за дела, да напомня все пак, че има обща давност от 5 години за иска.

Анонимен
Анонимен
13 декември 2019 7:53
Гост

гледах, четох, няма основание – съъъъъъд

съдия
съдия
13 декември 2019 7:50
Гост

Какво ще каже ВАдвС няма никакво значение! Заведете дела да ви върнат парите, да видим съдът какво ще каже.

Анонимен
Анонимен
13 декември 2019 8:42
Гост

Подкрепям!

да се позволи да си адвокат, и без да си сдружен
да се позволи да си адвокат, и без да си сдружен
13 декември 2019 12:36
Гост

Проблемът е,,че ако заведеш дело срещу колегията, от там могат да решат,че нарушаваш етичния кодекс на адвокатурата, и да ти спретнат дисципка. Адвокатите са крепостни селяни към колегията, законът е сбъркан-не може да си свободен, не сдружен адвокат.

строго секретно
строго секретно
13 декември 2019 7:46
Гост

Поставям си въпроса какъв е смисълът да се вписваш в София, като ето го къде е Пловдив и е доста по-евтино?! Адвокатът няма „район на действие“ явява се по дела в цялата страна. За първи път виждам сравнение на вноските. Не знам някой правил ли се е труда да ги изкара всичките. Опитах да видя в две колегии, които ме интересуват и не ги ги видях на страниците им. Това някаква секретна информация ли е, се питам

до строго секретно
до строго секретно
13 декември 2019 8:06
Гост

Точно тук е разковничето според мен – можеш да се явяваш по дела където си искаш. Затова плащаш на висшия, за да станеш адвокат в цялата страна, а на колегията си даваш всеки месец членски внос.

таксите за вписване на адвокати са секретна информ
таксите за вписване на адвокати са секретна информ
13 декември 2019 12:38
Гост

Абсолютно секретна е информацията, явно. Не е публично обявена каква е таксата за вписване-за да сравниш и прецениш. Преди време лице се пробва по реда на ЗДОИ да разбере каква е таксата за вписване в дадена колегия.

Анонимен
Анонимен
13 декември 2019 7:37
Гост

Ха сега, де! Адвокат съм от 20 години и признавам, че заради тази статия отворих ЗА. Наистина няма основание! Изумен съм.

срам
срам
13 декември 2019 7:42
Гост

не е само за изумяване колега, а и за срам. аз платих като поп и не съм погледнал в закона. разнасяш сто бумаги, плащаш колкото ти поискат и това е

Анонимен
Анонимен
13 декември 2019 10:31
Гост

Ами кьорав карто не играе.