Депутати от левицата сезираха Конституционния съд за разпоредбата в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), която определя критериите за баланс между правото на свободна изразяване и информация, от една страна, и защитата на личните данни от друга.

Искането е на 55 народни представители от БСП, според които чл. 25з, ал. 2 от ЗЗЛД (виж карето) противоречи на основния закон. За докладчик по конституционното дело е определена проф. Мариана Карагьозова.

Сезираме Конституционния съд срещу опасни промени в Закона за защита на личните данни, те създават условия за цензура и самоцензура в българската журналистика. Свободата на медиите в България е на дъното на всички класации, но въпреки всичко българската журналистика остава основният гарант за свободата в страната“, каза депутатът от левицата Елена Йончева, която внесе искането до КС.

Искането на БСП

Според БСП чл. 25з, ал. 2 от ЗЗЛД противоречи на принципа на правовата държава, залегнал в чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Социалистите намират несъответствие и с изискванията за правна сигурност, стабилност, предвидимост и предсказуемост, които, според тях, са елементи от съдържанието на принципа за правова държава.

В искането си до КС от левицата изтъкват, че свободата на изразяване и правото на информация, от една страна, и правото на защита на личните данни, от друга, са равнопоставени и тяхната конституционна ценност също е равностойна. Правото на защита на личните данни не стои йерархично по-високо от свободата на изразяване и правото на информация, сочат от БСП.

Нататък заявяват, че чл. 25з, ал. 2 от ЗЗЛД, вместо да въвежда баланс между свободата на изразяване и правото на информация и правото на защита на личните данни, дава превес на второто в ущърб на свободата на словото. „Тоест ограничава се свободата на изразяване за журналистически, академични, художествени и литературни цели, както и правото на информация, а това нарушава изискванията за пропорционалност, съразмерност, забрана за прекомерност, които са елементи от съдържанието на основополагащия конституционен принцип на правовата държава по чл. 4. ал. 1 от Конституцията“, се казва в искането.

Социалистите са на мнение, че критериите, на базата на които ще се преценява балансът между свободата на изразяване и правото на информация и правото на защита на личните данни, са твърде абстрактни, неясни, обтекаеми и субективни, а това ще създаде сериозен риск и реални предпоставки за произволни тълкувания, следствие на което ще се стигне и до неправилна и противоречива практика.

Ограничаването на свободата на изразяване и правото на информация чрез многобройни, неясни и неопределени „критерии“, предмет на субективни интерпретации, е конституционно недопустимо, защото там, където няма свобода на словото или тя е съществено затруднена, там е немислима и невъзможна и правовата държава“, се посочва в искането на БСП.

Според левицата прекалено подробното и казуистично изброяване на критериите ще има ефекта на цензура – нещо, което е несъвместимо с принципа на правовата държава.

В искането се обяснява, че чл. 25з, ал. 2 от ЗЗЛД, който въвежда „абстрактните критерии“ създава предпоставка за произволно тълкуване и прилагане от страна на Комисията за защита на личните данни, което на свой ред нарушава изискванията за правна сигурност, правна стабилност и предвидимост в действията и актовете на изпълнителната власт, а оттам накърнява и общият принцип на правовата държава, част от който са тези изисквания.

Наред с това от БСП твърдят, че разпоредбата е в несъответствие с Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Международния пакт за гражданските и политическите права, Хартата на основните права на Европейския съюз и Общия регламент за защита на данните.

 

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
КС да се произнесе бързо
КС да се произнесе бързо
22 март 2019 15:09
Гост

Интересно дали е правно допустимо със закон да се регламетира йерархия между два конституционно прогласени принципа. Да не говорим, че произтичат от международни договори, ратифицирани и влезли в сила, стоящи над законите?

Анонимен
Анонимен
20 март 2019 22:50
Гост

Прави ми впечатление, че Елена Йончева е особено фотогенична.

Анонимен
Анонимен
20 март 2019 22:33
Гост

Несъответствията в разпоредбата трябва да се коригират.

Анонимен
Анонимен
20 март 2019 22:32
Гост

Елена Йончева с право се притеснява за българската журналистика.

Анонимен
Анонимен
20 март 2019 22:28
Гост

Много е трудно, но все пак не е невъзможно да се намери баланс между информацията, от една страна, и защитата на личните данни от друга.