По осем критерия ще се определя индивидуалната оценка за работата на спецсъдия, от която пък ще зависи размерът на допълнителното му възнаграждение, предвидено в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Това става ясно от проекта на правила за индивидуална оценка от резултатите от дейността на съдиите и служителите в специализираните съдилища, който ще бъде обсъден на утрешното заседание на Съдийската колегия.

Според чл. 233, ал. 6 от ЗСВ, в сила от 1 януари 2018 г., „Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател. Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, прокурорите в апелативна специализирана прокуратура, в специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно“.

Критериите, които са залегнали в проекта са следните: брой разпределени, разгледани и решени дела на съдията като докладчик и като член на състава, като неговите ще се преценяват спрямо общия брой дела в съответния съд; брой и продължителност на съдебните заседания по делата, по които е докладчик и член на състава; брой обвиняеми/подсъдими и брой на съответните им обвинения по делата; спазване на процесуалните срокове; качество на правораздавателната дейност; цялостен принос на съдията към дейността на съда през оценявания период и участието му в допълнителни дейности във връзка с функционирането на съдебната власт; спазване на етичния кодекс; резултати от проверки на по-горни по степен съдилища, ИВСС и други. За административните ръководители и заместниците им е предвидено да се преценява и участието им в допълнителни дейности, свързани с техните правомощия.

Изпълнението на критериите ще се оценява по точкова система от 0 до 10. Максималният брой за редовите съдии е 80, а за ръководителите – 90 точки.

При индивидуална оценка от 15 до 30 точки включително, на съдията се изплаща една трета от предвидените допълнителни възнаграждения, от 31 до 50 точки – две трети, а от 51 до 80 точки – пълният размер на допълнителните възнаграждения.

Ако ръководител или негов заместник получи от 30 до 40 точки, тогава ще получи една трета от предвидения бонус, от 41 до 60 точки – две трети, а от 61 до 90 точки – пълният размер на допълнителните възнаграждения.

Дейността на магистратите ще се оценява от помощна комисия в състав един зам.-шеф и трима съдии, избрани от общото събрание. Работата на ръководителя на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) ще се оценява от председателя на Върховния касационен съд (ВКС), а тази на шефа на спецсъда от комисията към АСНС.

Бонуси няма да получават магистратите с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление; влязло в сила решение за налагане на дисциплинарно наказание; подаване на оставка при образувана дисциплинарка с предложение за уволнение; когато съдия е привлечен като обвиняем за извършване на умишлено престъпление от общ характер, до приключване на делото. Допълнително възнаграждение няма да получава и съдията, който има оценка „задоволителен“ от последната атестация.

Спорен е въпросът в проекта дали на съдия с висяща дисциплинарка трябва да се дава бонус, или не. Вариантите са два: според първия този магистрат не получава допълнително възнаграждение, а според втория – може да му бъде определено ДМС, но по преценка на ръководителя и след отчитане на индивидуалния принос към дейността на съответния съд.

След заличаване на дисциплинарното наказание обаче магистратът може да получи бонус отново по преценка на председателя на съда.

В проекта е записано още: „Допълнителното възнаграждение на съдиите и съдебните служители се определя пропорционално на реално отработеното време, включително времето на ползване на платения годишен отпуск, като се изключва времето, през което същите са ползвали неплатен отпуск или отпуск за временна нетрудоспособност над 15 работни дни през оценявания период“.

Предвижда се и командированите в спецсъдилищата да бъдат финансово компенсирани като тяхната работа също ще се оценява, съобразно отработеното време.

14
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
11 ноември 2019 17:36
Гост

Основният критерий е дали задържат под стража винаги, когато прокуратурата поиска. Не когато са налице изискуемите от закона предпоставки, а когато прокуратурата поиска.

Предложение
Предложение
11 ноември 2019 16:55
Гост

Висящо производство не може да бъде основание за предварително наказване, каквото би било лишаването от бонус. Ако после обаче приключи с налаганае на наказание – да му удържат бонуса от следващите редовни заплати.

Йорданова
Йорданова
11 ноември 2019 16:54
Гост

Ако бонусът се формира на базата на едни преизпълнени задачи, а дисциплинарката е за нещо друго, то какъв е проблемът? Аз колизия на виждам.

Възмутен
Възмутен
11 ноември 2019 11:57
Гост

Тия съдилища са за закриване, а те им отделят пари за бонуси.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2019 11:58
Гост

Не забравяйте под чие крило са.

Математик
Математик
11 ноември 2019 11:57
Гост

Като гледам критериите, излиза, че, ако един съдия пие и се бие, но си решава делата, ще си вземе бонуса. Хм…

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2019 11:55
Гост

Както и да се е представил съдията, все взима ДМС, това не е справедливо.

наблюдател
наблюдател
11 ноември 2019 12:01
Гост

А има ли нещо справедливо в разпадащата се държавност ? На общия фон на вредното статукво, което повечето българи отново предпочетоха, това е малка част от пейзажа.

Sam
Sam
11 ноември 2019 11:55
Гост

Ако оценките са като атестациите, пак ще има всичко и за всички.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2019 12:00
Гост

Да и много субективизъм също.

киселец
киселец
11 ноември 2019 11:54
Гост

Според мен е крайно несправедливо на хората с висящи дисциплинарни производства да не се дават допълнителни възнаграждения. Никой не знае какъв ще е финалният резултат. Нещо повече, този ВСС много бави дисциплинарните производства, влачи ги с години. Това значи тези хора да бъдат обречени да седят без бонуси години наред.

анонимен
анонимен
11 ноември 2019 11:56
Гост

Само напомням, че има съдебна практика по въпроса – не може да ги лишиш от допълнителни възнаграждения заради висящо дисциплинарно производство. Не само, че съдии от СРС наскоро спечелиха такова дело срещу председателя Александър Ангелов именно защото ги беше лишил от 13 заплата, а и ВАС многократно в свои решения е казвал, че не бива да се презюмира некоректно поведение при висящо дисциплинарно производство.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2019 11:53
Гост

До кога ще се кумят за магистратите с висяща дисциплинарка. Всеки път-едно и също.

анонимен
анонимен
11 ноември 2019 11:52
Гост

А съдебен контрол на наложените оценки ще има ли?