Забраната за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на магистрати с висящи дисциплинарни производства, залегнала в правила на Висшия съдебен съвет (ВСС), противоречи на Конституцията, Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Кодекса на труда (КТ). Това заявява Административният съд София-град (АССГ) в поредно решение, с което отменя заповед на председателя на Софийския районен съд (СРС) Александър Ангелов, с която отказва да даде премия на магистрат от СРС, защото срещу него има неприключила дисциплинарка.

Казусът е на съдия Иванка Болгурова. През 2017 г. по предложение на Инспектората към ВСС Съдийската колегия образува дисциплинарно производство срещу нея за забавени дела в периода от 2014 г. до 2017 г.

Към онзи момент според правилата на съвета магистрати с висящи дисциплинарки можеха да получат допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ) по преценка на съответния ръководител на съд. Председателят на СРС обаче реши премии да не се дават на наказани съдии и такива с висящи дисциплинарни производства. Така Болгурова и деветима нейни колеги, също с висящи дисциплинарки, не получиха ДТВ.

Те атакуваха в съда заповедта на шефа на СРС. АССГ я отмени, а по-късно решението му беше потвърдено и от Върховния административен съд.

В края на 2019 г. ВСС промени правилата и вече изрично записа, че магистрати с наложено наказание или срещу които има образувано дисциплинарно производство не получават бонуси. (Тази част от правилата беше атакувана в съда от магистрати от СРС, но Върховният административен съд остави жалбата без разглеждане и прекрати делото, защото прие, че правилата не са нито нормативен акт, нито имат белезите на общ административен акт).

Въз основа на новите правила през декември 2019 г. шефът на СРС издаде заповед, с която отново лиши от бонуси магистратите с дисциплинарни производства, включително и с висящи.

Сред неполучилите коледни премии отново беше и Иванка Болгурова и то за същото дисциплинарно производство от 2017 г. Тя отново се обърна към съда с искане за отмяна на заповедта на Александър Ангелов.

Междувременно Съдийската колегия прекрати дисциплинарката срещу нея заради изтекли давностни срокове за образуването ѝ. ИВСС обжалва, но през февруари 2020 г. Върховният административен съд окончателно потвърди решението на кадровия орган.

АССГ: Недопустимо се нарушават правата на магистратите

Административният съд София-град отменя заповедта на шефа на СРС от декември 2019 г., с която лишава Болгурова от премия. АССГ посочва, че тя е немотивирана, защото Ангелов само се позовава на разпоредбите от правилата на ВСС за отпускане на допълнителни трудови възнаграждения, с които се забраняват такива на магистрати с висящи дисциплинарки. Съдия Галин Несторов от АССГ изтъква, че Болгурова за поредна година е лишена от ДТВ за дисциплинарката от 2017 г. като Ангелов не се мотивира защо не трябва да ѝ бъде изплатена премия за 2019 г., при положение че става дума за твърдени нарушения в периода 2014 г. – 2017 г. Липсата на мотиви е достатъчно основание за отмяна на заповедта, казва съдия Несторов от АССГ. Но не спира дотук с мотивите, а подробно отговаря на възраженията на Болгурова, че правилата на ВСС в частта за забраната за изплащане на премии противоречат на нормативен акт от по-висока степен, каквито са Законът за съдебната власт и Кодексът на труда.

Правоотношенията на съдии, прокурори и следователи са самостоятелен вид административни правоотношения по изпълнение на платена държавна служба в изпълнение на функциите им при осъществяване на съдебната власт като отделен вид държавна власт като чл. 229 ЗСВ предвижда субсидиарно прилагане на Кодекса на труда за неуредените в този раздел на Закона за съдебната власт въпроси. Следователно по отношение на тях са приложими принципите и разпоредбите на международните актове и на вътрешното ни законодателство, свързани с правото на труд и неговата защита. ДТВ като форма на престация от работодателя, която произтича от трудовото правотношение и се изплаща за труда на съдиите“, сочи съдия Галин Несторов.

След това се спира на въпроса дали неприключила дисциплинарка е основание за неизплащане на допълнителни трудови възнаграждения. Съдия Несторов изтъква, че основните цели на дисциплинарното производство е постигане на правилно функциониране на съдебната власт, превантивно въздействие върху всички съдии, прокурори и следователи, както и налагане на наказания на онези от тях, които са неспособни да изпълняват задълженията си или така си вършат работата, че уронват престижа на съдебната власт. Образуването на дисциплинарно производство срещу магистрати обаче не означава, че то ще приключи с налагане на наказание, отбелязва съдия Несторов и изтъква, че до влизане в сила на решението, съдиите, прокурорите и следователите се считат за невиновни за извършване на нарушение.

Т.е. няма как да се приеме, че същите са в идентично положение с лицата, на които вече е наложено дисциплинарно наказание с влязъл в сила акт. При горепосоченото нормативно основание, ограничаването на правата на привлечените към дисциплинарна отговорност, преди да им бъде наложено наказание, нарушава в недопустима степен същите. Правното регулиране, съдържащо се в закон следва да бъде пълно и конкретно като не е допустимо в подзаконов нормативен акт, каквито са правилата, послужили за основание за издаване на процесната заповед, да се запълват пропуски в същия, като основанието за решаването му да се търси в подзаконовия акт, а позоваването на закона да е без значение“, казва съдия Галин Несторов.

Той посочва, че действително, на основание чл. 80, ал. 2, т. 10 от ЗСВ, Пленумът на ВСС определя възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите. Законовата норма обаче не поставя критерии, при които възнаграждението на съдиите може да бъде ограничавано или намалявано, изтъква съдията от АССГ. И добавя, че намаляването на възнаграждение е предвидено само като дисциплинарно наказание (чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ) и следователно може да бъде наложено само с влязъл в сила акт.

Съдът намира, че ограничаването на имуществените права на жалбоподателката, чрез изключването ѝ от лицата с право да получат ДТВ, поради висящо, но неприключило дисциплинарно производство, на основание чл. 5, ал. 2 от ПОИСДТВ, противоречи на чл. 31, ал. 4 от Конституцията, чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, чл. 8, ал. 2 КТ, вр. с чл. 229 ЗСВ, поради което административният орган не е следвало да го прилага.

Правилото на чл. 5, ал. 2, т. 7 от ПОИСДТВ, в настоящата, а и в предходната, отменена редакция, противоречи на принципа на пропорционалност, който изисква актовете на държавни органи да не надхвърлят границите на подходящото и необходимото за постигането на легитимните цели, преследвани от съответната правна уредба. При посочената уредба, ако последва налагане на дисциплинарно наказание, няма пречка да бъде нормативно предвидено връщане на полученото ДТВ за съответната година, като е недопустимо санкционно ограничаване на имуществени права предварително, на основание подзаконова норма, поради образувано дисциплинарно производство“, мотивира се съдия Галин Несторов.

Решението на АССГ подлежи на обжалване.

ЕК критикува, ВСС мъдрува

Въпросът за отпускане на допълнителни трудови възнаграждения по преценка на административния ръководител беше поставен и от Европейската комисия в доклада за върховенството на правото от септември 2020 г. От Брюксел определиха критериите за допълнително заплащане на съдиите и прокурорите като проблемни, защото създават риск от нежелано влияние върху магистратите. Препоръката на ЕК беше за по-ясни и обективни критерии за определяне на премиите, както и да се ограничи ролята на административните ръководителите в този процес.

ВСС сформира работна група, която вече три месеца мисли как да направи така, че да ограничи правомощията на ръководителите при определянето на ДТВ на магистратите. Освен това се обмисля и съобразяване на практиката на административните съдилища във връзка с лишаването на магистратите от премии заради висящи дисциплинарки. Проблемът е в това, че срещу някои съдии дисциплинарките „висят“ с години и докато не приключат, те не получават допълнително пари. А административният съд многократно е посочвал, че не може магистрат да бъде лишаван от бонус по причини, които нямат нищо общо с работата му през текущата година. Както в настоящия случай, така и в много други, специално в заповедите на председателя на СРС въобще не се посочват мотиви защо с години се отказва ДТВ на магистрати, срещу които има висящи дисциплинарки за отдавна минали периоди, а не се преценява дейността им за съответната година.

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
19 януари 2021 22:20
Гост

Така се създава отровена атмосфера, някой да ти определя ДТВ.

А някой помисли ли какви безумия се задръства съдът – заповедни и всякакви.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 13:16
Гост

Също така е неприятно,че ако спечелиш делото за ДТВ,следва да заведеш иск по ЗОДОВ, като в много случаи съдилищата ги отхвърлят с аргумент ,че ДТВ е дължимо само за съответната бюджетна година и не се дължи след приключването и. Има практика и в тази насока ,но общо взето, повечето е в интерес на високоморалните и честни адм. ръководители.

хора, хора
хора, хора
19 януари 2021 15:38
Гост

ТОВА Е НИЩО!!!!!!!!! Виж дело 8786/2020 г. – – Върховен
административен съд!!!!
КАК ЕДИН ЛУД ДОКТОР КОМАНДВА – – – МВР, ПРОКУРАТУРА, СЪД!!!!!!!!!!! ТУК има ВСИЧКО!!!!!!! ПОДПРАВЯНЕ на документи, престъпление против Правосъдието, престъпление по служба, Длъжностно Престъпление и така нататък!!!!!!!!!
ЛУДОСТ!!!!!!!!!!!!!

хора, хора
хора, хора
19 януари 2021 15:42
Гост

Делото е на 1 февруари 2021

Киро
Киро
19 януари 2021 13:08
Гост

Александър Ангелов се оказа доста неподходящ за този пост.

Гери
Гери
19 януари 2021 13:06
Гост

ВСС мъдрува и за сетен път се издъни.

Лили
Лили
19 януари 2021 13:01
Гост

Правилата на Висшия съдебен съвет са в разрез с основни закони.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 12:44
Гост

ДТВ се дължи за принос на магистрата за съответната година.Не е разумно през следващата ,без да има нарушения да се лишава от такова.Това е демотивиращо.Има разкошно решение в тази връзка на съдия Дишева.Въпреки това други състави на ВАС бият по главата дръзналите да си потърсят правата магистрати,които са били порязани от сервилните местни адм.съдилища.

Емил
Емил
19 януари 2021 9:35
Гост

Така е

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 9:34
Гост

Определено трябва да се заемем с реални промени и да сме конституциони

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 9:34
Гост

Е без премии живее ли се бе братя и сестри?

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 13:03
Гост

Хората и без заплата се научиха да живеят в тази пандемия.

Ристевски
Ристевски
19 януари 2021 9:34
Гост

Ми за мен не е точно така, както казват те, но какво да се каже срещу АССГ

Ivica
Ivica
19 януари 2021 9:33
Гост

Прави са от АССГ

Еден
Еден
19 януари 2021 9:33
Гост

Както каза Атанас Семов то в Конституцията има едно нещо, което трябва да се промени, защото противоречи на член 1 от нея. Всеки гражданин да има право да се изказва на референдуми!

Тръст
Тръст
19 януари 2021 9:31
Гост

Аз мисля, че няма начин с висящи дисциплинарки да искаш да получиш премия. Мурално не е ок.

16-ти април
16-ти април
19 януари 2021 10:04
Гост

МОРАЛНО

Мики
Мики
19 януари 2021 13:04
Гост

Тя е просто висяща. Всеки е невинен до доказване на противното.

хора, хора
хора, хора
19 януари 2021 15:39
Гост

ТОВА Е НИЩО!!!!!!!!! Виж дело 8786/2020 г. – – Върховен
административен съд!!!!
КАК ЕДИН ЛУД ДОКТОР КОМАНДВА – – – МВР, ПРОКУРАТУРА, СЪД!!!!!!!!!!! ТУК има ВСИЧКО!!!!!!! ПОДПРАВЯНЕ на документи, престъпление против Правосъдието, престъпление по служба, Длъжностно Престъпление и така нататък!!!!!!!!!
ЛУДОСТ!!!!!!!!!!!!!

Севделина D.
Севделина D.
19 януари 2021 9:30
Гост

Определено трябва да се промени тази практика.

Деница Р
Деница Р
19 януари 2021 9:30
Гост

То кое у нас не противоречи на Конституцията?

хора, хора
хора, хора
19 януари 2021 15:40
Гост

ТОВА Е НИЩО!!!!!!!!! Виж дело 8786/2020 г. – – Върховен
административен съд!!!!
КАК ЕДИН ЛУД ДОКТОР КОМАНДВА – – – МВР, ПРОКУРАТУРА, СЪД!!!!!!!!!!! ТУК има ВСИЧКО!!!!!!! ПОДПРАВЯНЕ на документи, престъпление против Правосъдието, престъпление по служба, Длъжностно Престъпление и така нататък!!!!!!!!!
ЛУДОСТ!!!!!!!!!!!!!

Filipa
Filipa
19 януари 2021 9:30
Гост

Така е. И какво ще направят по върпоса