Цялостен анализ, исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на Върховния административен съд (ВАС) – с тази задача се е заела Асоциацията на българските административни съдии (АБАС), а целта е да се създадат правила за приемане на тълкувателни решения от ВАС. Това разказва ръководителят на проекта – и.ф. председателят на Административен съд София-област (АССО) Мария Попова.

„Одобреното проектно предложение е по Оперативна програма „Добро управление“ и касае изработване на проект за Правила за приемане на ТР от ВАС. Бенефициент е АБАС, а партньор е Върховният административен съд. Проектното предложение е фокусирано върху тълкувателната дейност на ВАС от възстановяването му през 1996 г. до днешни дни. Изпълнението на проекта се осъществява на няколко последователни етапа и предвижда дейности, които се осъществяват от съвместни работни групи, включващи съдии – членове на АБАС и съдии от ВАС“, обяснява Попова.

По думите ѝ административните съдии са избрали този проект, защото са установили, че досега не е извършван цялостен анализ на тълкувателната дейност на ВАС. „А освен правораздавателната дейност, тълкувателната е една от основните дейности на Върховния административен съд, тъй като без тълкувателни решения много трудно бихме могли да гарантираме точното и еднакво прилагане на законите“, подчертава съдия Попова.

Тя посочва, че до този момент не е правено обобщение на тълкувателните дела по различни критерии, които сега съдиите съставят в хода на работата. „Важно е по чия инициатива е започнало тълкувателното дело, брой и вид на  тълкувателните актове,  кои касаят процесуални и кои материалноправните въпроси. Интересни въпроси се поставят относно участието на втори докладчик и приемането на ТР с особено мнение. Установява се наличието на доста голяма група от вече неприложими тълкувателни решение, за отмяната на които обаче липсва изрична разпоредба и това се явява една от основните причини за противоречива съдебна практика“, казва председателят на АССО.

Дейностите по проекта обаче не са затворени в тесен кръг, а на 19 април и 22 април 2019 г. бяха проведени две кръгли маси, всяка с по 30 участници – съдии от административните съдилища в страната и от ВАС. „Идеята беше да бъдат представени историческият и правният преглед, изготвени от работните групи от страна на ВАС и на АБАС, както и да се обсъдят конкретни предложения за подобряване на процедурата по приемане на ТР. Получи се интересна дискусия, като на обсъждане се поставиха актуални въпроси, касаещи противоречива съдебна практика  поради липса на изрични разпоредби за отмяна на вече неприложими тълкувателни актове в резултат на настъпили законодателни промени или други обективни обстоятелства. Бяха обсъдени интересни предложения във връзка с изготвянето на проекта за Правила като напр. задължително участие на втори докладчик, промяна в сроковете за приемане на ТР, правомощия при отклоняване на предложението за приемане на ТР и др.“, обобщава Мария Попова.

Като интересен факт посочва, че повечето от участниците в кръглите маси са изразили  положително отношение към „особеното мнение“. „Дадоха се примери как практиката показва, че именно изразеното особено мнение е надделяло в годините, дори в някои случаи е довело до последващи законодателни промени – например особеното мнение, изразено от съдията Александър Еленков довело до промяна в Закона за лова и опазване на дивеча. От друга страна интересно е да се отбележи все пак, че ТР, приети с пълно или със сериозно мнозинство, се прилагат най-често, включително и към днешна дата, например ТР №4/2004 г.“, казва ръководителят на проекта.

Съдия Попова подчертава, че целта е да се осигури широко участие на административните съдилища в цялата страна и затова е била изготвена специална анкета, която е попълнена от 100 административни съдии. „Именно това беше целта на провеждането на тези кръгли маси- да запознаем хората с целта на проекта, какво сме свършили до този момент, да ги чуем тях и да продължим напред, за да изготвим проект, който максимално ще гарантира правна сигурност при констатирана противоречива съдебна практика. Използвам случая да благодаря на всички колеги, които отделиха от личното си време, да дойдат – някои от тях от другия край на България и да участват в тези обсъждания. Смятам, че беше изключително интересно и полезно за изпълнението на проекта да чуем различни гледни точки, да обсъдим предложения, които получихме“, казва тя.

След това ще бъде изготвен цялостен анализ на тълкувателната дейност на Върховния административен съд. „Обобщените резултати от този анализ ще представим на заключителния семинар на 17 май, с който финализираме изпълнението на дейност №2“, обяснява шефката на АССО. И продължава: „Ще обсъдим и обобщим всички възражения и мнения, както на колегите от страната, които прилагат в ежедневната си практика, тълкувателните актове на ВАС, така и мненията, предложенията и забележките на колеги от ВАС, както и на хабилитирани преподаватели от акредитирани университети със специалност „Право“.

След него ще може да започне последната фаза на проекта. „Крайната цел на проекта, която ще бъде изпълнена с приключването на Дейност №3, е да бъде изготвен Проект за нови правила за приемане на тълкувателни решения, който ще бъде представен на председателя на Върховния административен съд, който ще го внесе за гласуване на Общото събрание на двете колегии на ВАС. За да бъдат тези правила прецизни, ние ще използваме сега действащите такива, които въз основа на изготвения цялостен анализ да бъдат надградени и прецизирани за постигане в оптимален вариант на целта, за която се приемат: еднакво и точно прилагане на законите , което от своя страна е един от механизмите за реализиране на съдебна реформа при спазване на принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“, обяснява съдия Попова.

И посочва, че има идея анализът, който ще изготвят с колегите ѝ, да бъде публикуван в списание „Административно правосъдие”. „Той ще бъде не само интересен, но и изключително полезен на колегите. Както се установи, голяма част от тях въобще не са запознати със сега действащите правила за приемане на тълкувателни решения, а наистина в бъдеще е изключително важно да има широко участие на административни съдии от първоинстанционните съдилища. Това участие е задължително предвид последните промени, в сила от 1 януари 2019 г., предвиждащи голяма част от делата да се разглеждат на една инстанция именно от административните съдилища. В този смисъл ние трябва да участваме активно в тълкувателната дейност на ВАС, изразявайки становище или сезирайки председателя на ВАС за иницииране на тълкувателно дело при наличието на предпоставки за това“, казва ръководителят на проекта.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Инициативност
Инициативност
15 май 2019 14:26
Гост

Уместно е да се помисли в насока на това да има правило, съгласно което самият ВАС периодично да прави разбор на тълкувателната си практика. Примерно веднъж на 5 години. Мисля, че ще бъде полезно да се вмени в задължение на съда, а не да е необходимо да се правят нарочни проверки.

Анонимен
Анонимен
03 май 2019 13:47
Гост

Ще бъде много добре, ако се направи промяна в сроковете за приемане на ТР. Има такива решения, които се приемат две или три години след образуване на делото.

Анонимен
Анонимен
03 май 2019 13:47
Гост

Така е, защото трябва да се уеднакви съдебната практика с години назад.

satoynev
satoynev
03 май 2019 13:15
Гост

не мога да си представя, че това не е правено досега… подобен анализ, ако е направен качествено, може да накара ВАС да си направи много изводи, а и явно вече са започнали, според коментара ѝ за особените мнения. наскоро беше поставен въпросът и за ТР 2/2016 г., по което имаше масови особени мнения, които според мен са в правилната посока, от която мнозинството кривна…

Анонимен
Анонимен
03 май 2019 13:08
Гост

Браво, всичко това за 99 142,20 лв., колкото е стойността на проекта