Ако Владимир Чавдаров не встъпи своевременно като ръководител на Апелативната прокуратура във Варна, могат да настъпят значителни вреди, негативи в работата на тази прокуратура, а и на съдебната власт като цяло, защото закъснението ще доведе до резултати под оптималните. Това заявява тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), който допусна предварително изпълнение на решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с което на 6 юни т.г. Чавдаров беше избран за шеф на АП-Варна.

Кандидатите за този пост бяха трима – Чавдаров, който е окръжен прокурор на Варна, и колегите му от апелативната прокуратура в града Вилен Мичев и Стефка Якимова. Прокурорската колегия единодушно подкрепи Чавдаров. Мичев и Якимова обжалват решението, а делото е насрочено за 15 октомври.

От 12 юни са в сила изменения в Закона за съдебната власт, като чл. 187, ал. 1 предвижда: „Всеки заинтересован може да обжалва решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет по чл. 167, ал. 3, чл. 186, ал. 7 и чл. 186а, ал. 6 в 7-дневен срок от обявяването му. Жалбата спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго“.

Така на 20 юни Прокурорската колегия уведоми Чавдаров, че въпреки изявеното от негова страна желание да встъпи в длъжност, това няма как да стане на този етап, защото изборът е бил обжалван.

Чавдаров на свой ред депозира искане във ВАС, с което настоява за предварително изпълнение на решението на кадровия орган.

В случая съдът намира, че е налице важен обществен интерес и от закъснението на изпълнението на административния акт могат да настъпят значителни вреди, по смисъла на чл.60, ал.1 АПК. С решението на ПК на ВСС е избран административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна, в изпълнение на една от основните функции на съответната колегия на ВСС за оптимизация на работата и постигане на възможно най-ефективни резултати в работата на апелативна прокуратура Варна за максимално кратък срок, от избрания за длъжността кандидат. Отлагането на изпълнението на решението във времето ще засегне по негативен начин работата на съответната прокуратура, а и на съдебната власт като цяло, тъй като ще доведе до изпълнение на дейността от временно заместващ избрания като най-добър кандидат магистрат, би довело до постигане на резултати под оптималните за продължителен период от време, предвид сроковете и процедурите по съдебно обжалване на акта. Това несъмнено поражда опасност от увреждане на особено важни държавни и обществени интереси. Също така, закъснението на изпълнението на акта ще затрудни сериозно и дори може да осуети изпълнението му, както и от забавянето може да настъпят значителни и трудно поправими вреди“, казва в определението си тричленният състав на ВАС, с което уважава искането на Чавдаров.

Съдиите Милка Панчева (председател), Любомир Гайдов (докладчик) и Юлия Тодорова уточняват, че с допускането на предварително изпълнение на решението на ПК на ВСС, вземат предвид и това, че с него не се засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която е издаден актът.

Вилен Мичев и Стефка Якимова обжалват определението пред петчленен състав на ВАС. Те отбелязват, че първата инстанция не е посочила нито един факт, въз основа на който да се направят изводи, че със спиране на изпълнението на решението за избора на Чавдаров за ръководител, по негативен начин се засяга работата на апелативната прокуратура във Варна. Според тях е необоснован изводът, че закъснението може да затрудни сериозно или дори да осуети изпълнението на решението за избор на нов ръководител.

Петчленният състав на ВАС обаче оставя жалбите им без разглеждане, защото „определението на съда по искане за допускане на предварително изпълнение по чл.187, ал.1 от ЗСВ не подлежи на инстанционен съдебен контрол от петчленен съдебен състав, тъй като искането е акцесорно и пътят на защита следва пътя на защита по основната жалба“.

Върховните съдии уточняват: „Разпоредбата на чл. 167, ал. 3 от АПК е неприложима, защото същата урежда двуинстанционност на съдебното производство, но по оспорване на определение по чл. 167, ал.1 от АПК в съответствие с принципа на чл. 131 от АПК при двуинстанционно съдебно производство по оспорване на индивидуален административен акт. След като специалният закон с чл. 187, ал. 3 от ЗСВ разпорежда отклонение от този принцип, за да е допустима частна жалба срещу определение по чл.187, ал.1 от ЗСВ следва да е налице изрична воля на законодателя, какъвто не е настоящият случай. Указанията на първоинстанционния съд, че определението му подлежи на обжалване пред петчленен състав не създава право на съдебна защита пред по-горната съдебна инстанция“.

Така Владимир Чавдаров може да встъпи в длъжност без да чака решение по делото за избора му по същество.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Стоян
Стоян
07 август 2018 11:23
Гост

Самият факт, че бе избран единодушно е достатъчен, за да разберем, че той е точният човек.

Възмутен
Възмутен
07 август 2018 10:57
Гост

Тези двамата къде са тръгнали да обжалват. Нямат никакъв шанс пред Чавдаров.

Петров
Петров
07 август 2018 11:03
Гост

Даже искат ВАС да им посочва факти! Не може една такава ключова прокуратура да стои дълго време без ръководител.

анонимен
анонимен
07 август 2018 10:54
Гост

Поздравления за ВАС. Много разумно решение.