Ако в специален закон не е предвидено друго, административната услуга се предоставя за три дни, а ако при поискването ѝ са представени всички необходими данни и документи – незабавно. За бърза услуга таксата не може да е повече от 2 пъти по-висока от тази за извършването ѝ в обичайния срок.

Това са само част от измененията в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и още 135 закона, огласени днес за обществено обсъждане от Министерския съвет. То е предвидено да продължи до 3 януари 2019 г.

Пълният текст на проекта за изменения в АПК и 136 закона

Основната им цел е да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса, а те да не са вече „куриери“ между различните чиновници. Както и да се осигури комплексно административно обслужване. Авторите на промените са установили, че макар и сега то да е стандарт, уреден в законодателството, в практиката съвсем не е така. За да разберат проблемите, те са посетили 3700 администрации, болници, училища, пощи, ВиК дружества, банки и тн.

В немалка част измененията са свързани с прецизиране на вече съществуващи разпоредби в АПК. Едно от по-значимите изменения е в чл. 57, ал. 4 АПК. И в момента той регламентира, че преписките, „които могат да бъдат разгледани на основата на доказателства, представени заедно с искането или предложението за започване на производството, или от друг административен орган, при който те са налични, или на основата на общоизвестни факти, служебно известни факти или законови презумпции“, се решават незабавно, но не по-късно от 7 дни.

С предложенията възможността за забавяне от 7 дни отпада, а такова ще е възможно най-много до края на деня на постъпване на искането. Ето какво се предлага да се запише в АПК: „В случаите, в които с искането или предложението за започване на производството са представени необходимите за разглеждане на преписката, съответно – за издаване на акта по нея данни, информация и документи, преписката се решава, съответно актът по нея се издава незабавно след подаване на искането или предложението. Когато, съгласно информацията в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията, вътрешната процедура за разглеждането на преписката не позволява незабавно разглеждане, решаване и/или издаване на акта срокът се удължава до края на деня на постъпване на искането или предложението. Тези правила се прилагат и при преписките, решаването на които е въз основа на общоизвестни факти, служебно известни факти или законови презумпции, както и въз основа на данни, информация и документи, налични при друг административен орган. Служебното уведомяване за наличните при друг орган данни, информация или документи, се извършва незабавно, по правилата на Закона за електронното управление“.

За първи път в АПК се създава глава „Административно обслужване“. В нея са пренесени и разширени определенията за административна услуга, които в момента са в Закона за администрацията. Подробно е регламентиран служебният обмен на информация между различните органи, организации и лица, предоставящи публични услуги.

Една от новите разпоредби (чл. 108е) въвежда общ срок от 3 дни за извършване на административната услуга, ако няма друг в специален закон. Като изрично се урежда, че администрацията може да определи и по-кратък срок за предоставянето на услугата. И за първи път се регламентира ограничение за таксата за нея – „размерът ѝ не може да е повече от 2 пъти по-висок от размера на таксата при предоставяне на услугата в определения в специалния закон срок“.

Освен това с промяна в чл. 85 АПК се задължават фирмите, които подават жалби, да посочват в тях и ЕИК, и БУЛСТАТ. Но отпада изискването (в чл. 86 АПК) за представяне на удостоверение за актуално състояние.

В АПК се въвежда и едно ново понятие – епизод от живота или бизнеса. Това според определението, дадено в проекта, е „обичаен, важен момент или етап от живота на физическите лица или етап, свързан със създаването, дейността и прекратяването на юридически лица, който изисква взаимодействие с и/или получаване на административни услуги от повече от един административен орган, организация, предоставяща обществени услуги, лице, упражняващо публични функции и/или орган на съдебната власт“.

Като се предвижда, че услугите, свързани със събитията „Епизод от живота или бизнеса“ се предоставят координирано от административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, упражняващи публични функции и органите на съдебната власт.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Потърпевш
Потърпевш
04 декември 2018 22:01
Гост

Авторите на промените трябваше да посетят деловодството на ВКС например. Там да ги посрещне някоя лелка, спала на криво, която да ги изпрати до най-близката банка, за да си платят таксите и после отново да имат удоволствието да се срещнат с лъчезарната женица за да си получат справката.

мнение
мнение
05 декември 2018 11:34
Гост

Крайно време е в съдилищата плащането на малки суми да бъде възможно и в брой-на каса. В няколко съдилища е възможно, значи и в другите трябва да е така.

Св. Петър
Св. Петър
04 декември 2018 17:52
Гост

Дали ще доживея да получа координирано обслужване при епизод или чак на погребение на фирма или човек? Иначе романтично някак звучи.

Някой си
Някой си
04 декември 2018 17:48
Гост

Звучи супер, звучи като краят на чиновническия тормоз, но нещо ме гложди, че няма да се случи. А какви са наказанията при забава?

Киро
Киро
04 декември 2018 17:49
Гост

И сега чиновниците стават лудити 🙂