Със 17 гласа „за“ и трима „против“ Висшият съдебен съвет (ВСС) избра адвоката Тихомир Димитров за главен секретар на съвета. Той бе и единствен кандидат за поста.

Димитров има богат опит в държавната администрация, като е бил главен секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, на агенцията по горите, на несъществуващото вече Министерство на инвестиционното проектиране, на Агенцията по вписванията и т.н. Най-дълго се е задържал в МРРБ – 6 години, а в агенцията по горите – три години. На останалите позиции е бил от три месеца до година и няколко месеца.

Повече от три часа кадровиците изслушваха Димитров и му задаваха въпроси. Някои от питанията бяха провокирани от  явяването му пред конкурсната комисия на ВСС, където е заявил, че адвокатурата е част от  съдебната система и че всяка администрация започва с шапката, каквато в случая е Пленумът на ВСС, а днес поясни, че има отношение на власт и подчинение между пленума и колегиите.

Именно тези му реплики дадоха повод на Даниела Марчева, Атанаска Дишева и Олга Керелска да заявяват, че няма да го подкрепят поради базови пропуски в познанията му на нормативните актове, които се отнасят до работата на ВСС.

Други членове на съвета като Боян Магдалинчев, Георги Кузманов и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков обаче заявиха, че има богат административен опит, има визия за работата на администрацията на ВСС, а има и желанието да я направи по-стегната и работеща.

Няколко бяха спорните моменти при изслушването на Тихомир Димитров.

Първият беше свързан с мотивацията му да се кандидатира за главен секретар на ВСС с оглед факта, че много често е сменял местоработата си в различни звена на държавната администрация. А и сам заяви пред съвета, че през последните пет години има много успешна адвокатска практика, ангажиран е и има много голям процент на успеваемост по делата си.

Димитров обясни, че не приема тезата, която определи като останала от социализма, че целият професионален път на човека трябва да минава на едно работно място. По думите му всеки има нужда от развитие и надграждане и именно това е била причината често да сменя местоработата си, освен конюнктурните смени на кабинети в министерствата. Още повече, че, по думите му, максимумът в развитието се постига след пет години на едно място. „Ако искате го приемете и като въпрос на задоволяване на егото“, каза кандидатът.

Вторият въпрос, който предизвика дискусия във ВСС, беше за това дали достатъчно добре познава нормативната уредба, отнасяща се до работата на Висшия съдебен съвет и на органите на съдебната власт. В тази връзка Даниела Марчева поиска той да обясни какво е имал предвид, когато при изслушването си от конкурсната комисия е казал, че „във всяка администрация се започва с шапката, а в случая това е Пленумът на ВСС“ и дали има предвид, че Пленумът стои над останалите органи на ВСС.

Димитров заяви, че Пленумът е върховен орган. А в отговор на уточняващ въпрос от Атанаска Дишева, заяви, че Пленумът взема определи кадрови решения по предложение на колегиите и там вижда взаимовръзка на власт и подчинение.

Друг спорен момент при изслушването му беше свързан с изказването му пред конкурсната комисия, че адвокатурата е част от съдебната система. Днес Димитров поясни, че грешката се дължи на притеснение и че адвокатурата е участник в правораздаването и на адвоката се дължи уважение такова, каквото и на съдията.

По-нататък Атанаска Дишева го попита за друга негова реплика, произнесена отново пред конкурсната комисия, а именно, че участието на главния секретар на заседанията на ВСС и на колегиите „изяжда от времето му“, което би отделил на работа с администрацията.

Димитров обясни, че е имал предвид друго – дали при наличието на главен секретар и на административен секретар не трябва да се определи кой от двамата ще участва в заседанията и кой ще се занимава с администрацията.

Цветинка Пашкунова поиска да разбере как ще мотивира служителите в администрацията на ВСС да останат на работа и как ще ги подпомогне, защото откакто действа този състав на съвета са напуснали 51 души.

Според Димитров, понеже става дума за колективен орган, е много важна субординацията. По думите му трябва да се поставят ясни, точни, конкретни задачи на служителите, а това е най-добре да става от един човек, а не от няколко. Така този, който поставя задачите, ще може да ги приоритизира и да следи за тяхното изпълнение.

Кандидатът каза още, че ще провежда редовни срещи с шефовете на дирекции, ще изисква от тях кратки доклади за свършеното, за проблемите и предложения за решения. Обясни, че ще се срещне и с всеки член на съвета, за да научи вижданията и препоръките му за подобряване на работата.

Димитров заяви, че ще поиска и одит на електронните системи на ВСС, но не успя да отговори на кои точно. Той не даде и конкретен отговор на въпросите как би преструктурирал администрацията на съвета, че да работи по-добре, как вижда ролята на главния секретар в процеса на подпомагане на функциите на ВСС, как вижда програмното бюджетиране в съдебната система и др.

Той беше попитан от Даниела Марчева и дали срещу него е имало обвинение във връзка със случай отпреди 11 години, известен като „златния“ ремонт на МРРБ. Според публикации в медиите Тихомир Димитров, по онова време главен секретар на министерството, е бил председател на комисията по обществена поръчка за ремонт на сградата на ул. „Кирил и Методий“ на стойност 42 млн. лева. Тогава се твърдеше, че служители на министерството са си раздавали големи хонорари във връзка с тази сделка, а цените за ремонта били от два до три пъти завишени. Тогавашният регионален министър Росен Плевнелиев сезирал прокуратурата, която започнала разследване срещу две служителки във ведомството, както и срещу Тихомир Димитров, който е бил освободен като главен секретар.

Днес Димитров заяви, че никога не е бил обвиняем, не е викан дори като свидетел по това разследване, че не е подписвал нищо и че е имал пълното основание да заведе дело за клевета срещу медии, но не го е сторил, защото не искал името му допълнително да бъде замесвано в скандали.

Атанаска Дишева на свой ред го попита дали е бил мотивиран от член на ВСС, от представители на съдебната, изпълнителната или законодателната власт да се кандидатира за поста.

Димитров заяви, че никой не го е убеждавал, не познава членовете на съвета, с изключение на Севдалин Мавров, с когото са работили докато е бил главен секретар на МРРБ, а Мавров – на Министерския съвет. След това не са поддържали контакти.

„С колегата Димитров сме работили заедно и имам добри впечатления от неговата работа като главен секретар на МРРБ. Това не е тайна. Обсъждали сме оперативната и законодателната програма, координацията между министерствата и със законодателната власт“, поясни и Мавров.

След изслушването Даниела Марчева отбеляза някои положителни заявки на кандидата – да отстоява мнението си и своята независимост, „защото при 25 членове на ВСС, всеки със собствено мнение, главният секретар не трябва да се поддава за натиск“; откровеността, която е демонстрирал; отговорите на някои въпроси, които сочат, че ще уважава хората, с които ще работи.

Но все пак заяви, че няма да го подкрепи по няколко причини. Първата и основната са базовите му пропуски в нормативната уредба. „Всички чухме, че Пленумът стои над колегиите и че има отношение на власт и подчинение. Ненужно е да казвам какво пише в Конституцията. Проблем е да не знаеш основни конституционни норми“, каза Марчева.

Тя отбеляза и друго – Димитров не е обърнал внимание, че главният секретар подписва протоколите от заседанията на Пленума на ВСС и на колегиите и че той е длъжен да присъства на заседанията. Затова за нея е непонятно твърдението, че това участие „изяжда“ от времето за изпълнение на останалите задължения.

Не на последно място Марчева изрази притеснението си ВСС да не остане пак без главен секретар след няколко месеца предвид биографията на Димитров.

Атанаска Дишева също каза, че няма да го подкрепи, като част от аргументите ѝ бяха свързани именно с непознаването на нормативната уредба, което е показал той.

„Той говори за шапка, за пленум и за колегии, говори за ръководно тяло и редови членове на ВСС, което показва неразбиране и издава виждането на кандидата за структурата на съвета, за начина, по който взема решения и своята евентуална роля при изпълнение на решенията и възлагането на задачи. В случая не става въпрос и за притеснения при даване на отговорите, а за дълбоко непознаване“, каза Дишева.

Тя заяви, че е останала много впечатлена и от непрецизния му изказ, неправилно боравене с терминология и понятия, а от дадените отговори на въпроси, стигнала до извода, че това се дължи на недостатъчни правни познания в областта, в която се кандидатира.

По думите ѝ Димитров е демонстрирал хаотично познаване на ВСС, неговите правомощия, задачи и цели, неясно е формулирал визията си.

Дишева посочи и че не е убедена в мотивацията на Димитров да участва в процедурата. От една страна приема позицията като ново предизвикателство, а от друга казва, че има много успешна адвокатска практика. „Не съм склонна да приема, че трябва да се гласува за човек, който казва, че поемането на ръководната позиция е, за да задоволи собственото си его“, добави Дишева.

И Олга Керелска заяви, че е впечатлена от липсата на основни познания у кандидата – нормативната база, отнасяща се до съдебната власт и до функциите на ВСС.

„Да, той беше откровен, но беше по посока на това, че не може да даде отговор на един или друг въпрос. Създава впечатление на спокойствие и умереност, което би позволило по-нормален подход в общуването с администрацията на ВСС, което при предишни заемащи длъжността не беше точно така. Но отговорите бяха общи, на много от въпросите не се дадоха конкретни отговори. Димитров не беше положил достатъчно усилия базово да се подготви. Вярно е, че има детайли, с които няма как да е запознат и не е справедливо да искаме да е ориентиран. Но с оглед високата отговорност на позицията би следвало да има една по-сериозна подготовка по въпросите, които са базисни. Остана доста неприятен привкус от отговора на въпроса за функциите на Пленума и колегиите – да не могат да се очертаят техните основни правомощия и взаимодействие показва сериозен недостатък“, каза Керелска.

Георги Кузманов обаче заяви, че е харесал представянето, изложената визия и това, че Димитров мисли бързо, познава структурата на администрацията на ВСС и не се поддава на нападки.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков също заяви, че без никакви съмнения ще подкрепи кандидата, защото притежава необходимите качества. „Той няма как да знае неща от кухнята. Но опитът, който има, ще даде възможност да реагира и да влезе в крак. Макар да не съм много навътре, се сблъсквам с много проблеми в администрацията на ВСС и има необходимост от нейното реорганизиране, от ревизиране на дейността така, че да стане по-гъвкава и по-бързо работеща, за да отпадне тази тромавост, мудност и доста ненужен документооборот“, каза Чолаков.

Не мога да кажа, че колегата Димитров в детайли познава нормативната уредба, започна Боян Магдалинчев. Но, продължи той, кандидатът има административен опит, има и визия и воля да промени нещата в администрацията.

„51 служители са напуснали за три години. Една от големите причини за напускането на толкова голям брой хора се дължи и на нас, членовете на съвета, с възлагане на задачи и функции, без спазване на субординацията, за която говори и Димитров. Това е самата истина и няма за какво да я премълчаваме. Той ще положи максимални усилия и старания да оптимизира дейността на администрацията на ВСС. Повече от година сме без главен секретар. Изпълняващ длъжността е Васил Пеловски, който полага големи усилия, но той не се кандидатира за тази длъжност. И имаме един кандидат, когото аз ще подкрепя“, каза Магдалинчев.

Какъв да е договорът на главния секретар – срочен или безсрочен

Още в началото на заседанието и преди самото изслушване на Тихомир Димитров, Даниела Марчева постави един принципен въпрос за обсъждане, а именно какъв да е трудовият договор на главния секретар на ВСС – срочен или безсрочен.

Тя защити тезата, че той трябва да е с определен срок. И поясни, че през годините ВСС е процедирал по различен начин, като напоследък се е наложила тенденцията договорът да е безсрочен. Марчева обаче изтъкна, че няма решение на ВСС, което да обвързва настоящия състав как да процедира. Тя добави, че е много важно качеството на администрацията, защото успехът на работата на самия ВСС зависи от качествата на главния секретар. Каза още, че кандидатът не е работил в съдебната система, кадровиците нямат впечатления от дейността му и съответно не могат да преценят дали има необходимите професионални качества. Освен това, продължи Марчева, ако изпълнението на задълженията не е съответстващо на очакванията, това не е основание за прекратяване на безсрочен трудов договор. Посочи и че в конкурсната документация няма условие какъв да е договорът. Единственото изискване е да няма клауза за изпитателен срок, в каквато насока е практиката на ВКС при назначаване след конкурс. А срочният договор е нещо съвсем различно, каза още Марчева. По думите ѝ няма никаква пречка да се „сложи“ срок от шест месеца или година на трудовия договор.

Идеята ѝ обаче не беше посрещната положително от повечето кадровици. Йордан Стоев заяви, че е трябвало условието за срочен договор да бъде посочено в конкурсната документация, защото кандидатът може тогава да се откаже от участие в процедурата, да не иска да напуска досегашната си работа и т.н.

Георги Чолаков добави, че ако ВСС иска да слага ограничения, то следва да има предвид практиката на ВКС – че след конкурс, не може да има срок за изпитване, защото за такъв се приема самият конкурс. Чолаков каза още, че съветът не е обявил в документацията, че трудовият договор ще е срочен, а и освен това не са налице основанията в Кодекса за труда за това.

Олга Керелска заяви, че разлика в срочния договор и такъв със срок на изпитване има, но в хода на самата процедура условията не може да се променят.

„Когато се въвеждат ограничителни условия, изрично трябва да бъдат посочени в документацията на процедурата. Когато не са посочени, се прилагат общите условия. Ако в хода на процедурата се въведат такива ограничителни условия, Върховният административен съд би отменил решението на Пленума на ВСС“, заяви пък Боян Магдалинчев.

„Не говорим за клауза. Има твърда практика на ВКС, не може да има клауза със срок за изпитване. Говорим за трудов договор за определен срок, което няма общо с клауза за изпитване. Това е законосъобразен и целесъобразен начин да се убедим в качествата на кандидата, когото не познаване, нито сме наблюдавали работата му, с изключение на колегата Мавров.

Кое решение на пленума сочи, че се сключва безсрочен трудов договор. Не сме делегирали нито на администрацията, нито на конкурсната комисия да поставя такова условие, няма данни и кандидатът да е уведомяван за вида на договора. Не говорим за подвеждане на кандидата“, каза Марчева. По думите ѝ най-прецизният вариант е да се прекрати процедурата и кандидатът да прецени дали иска да участва.

„Да не оставяме убеждението, че конкурсът е предрешен, изслушването не е достатъчно“, заяви Марчева.

Подкрепи я Боряна Димитрова, която също не видя проблем ВСС да сключи срочен трудов договор. Според нея кандидатът има срок, в който да встъпи, и ако не е съгласен с този вид договор, то може да се откаже.

Мнозинството отхвърли предложението както за прекратяване на процедурата, така и за сключването на срочен трудов договор с новия главен секретар.

38
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
АВСС
АВСС
27 септември 2020 20:11
Гост

За три години мандат при този състав главни секретари бяха: Тончев, Христова, Илиева, Найденов, Пеловски, а сега и Димитров. Как очаквате нормална администрация при тези чести смени? Да не говорим, че освен Христова и Найденов, на които не позволиха да останат, другите са си провал. Тоя след 3 месеца е аут. Разбиха администрацията тия корифеи!

Коко-Роко
Коко-Роко
25 септември 2020 8:54
Гост

Много успешна кариера като адвокат? Толкова успешен, че дори в нета не можеш му намериш адрес на кантора или снимка …
Спестяват в биографията му, че е бил в борда на директорите на една емблематична строителна фирма свързани политически играчи, ама то се знае, че е техен човек.

ПС: Магдалинчев не изневери на себе си и отново пръв на амбразурата да се излага!

Ваня
Ваня
24 септември 2020 16:47
Гост

Страхотна излагация! Главен секретар на АВСС, който не познава КРБ и ЗСВ, да не говорим за подзаконови нормативни актове.
Беше нелепо и неудобно да гледаш как се гърчат подръжниците, без дума да отварят за липсата на елементарни познания у кандидата. Тези, които не редиха дитирамби поне бяха с достойноство да не се излагат.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2020 22:05
Гост

Сега ти Ваня ли си или Атанаска Дишева? Защото разлика не виждам! Да не се бориш за поредното ведомствено апартаментче, че тия за купуване от евтините на Артекс ги взеха вече – Цветанов, жената на Лозан Панов и други активни знайни и незнайни борци активисти? То раздаването приключи, малко късно се впрягаш! Аре стига демагогия!

Пост
Пост
26 септември 2020 11:48
Гост

Адвокате, вместо да се засрамиш от неграмотността си и да седнеш да почетеш малко, пишеш неадекватни постове от типа :”Вие защо биете негрите?”.
Каква е връзката между твоята впечатляваща публична излагация и апартамента на Дишева!? Реторичен въпрос.
Не се напъвай, да не родиш поредната крилата фраза, Хахаха.

Анонимен
Анонимен
26 септември 2020 16:55
Гост

Ама много я пазите таз Дишева, бре! Каквато Дишева, гакъв и адвоката!

Подлога
Подлога
24 септември 2020 14:08
Гост

Цветанка, Шекерджиев, Боряна?!! Как не ви е срам?!

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 14:42
Гост

във ВСС няма Цветанка.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2020 10:51
Гост

Напоследък даже стана ЦВЕТАРКА! Уви, срам ме е, че гласувах за нея! Неадекватните й тиради само крепят здравите пеевски сили!

НЛО
НЛО
24 септември 2020 14:08
Гост

Адвокате, Господ те изпращa
и за тебе ще крада редовно.
Само делото да е висящо, и присъдата да е условна.

Гладиатор
Гладиатор
24 септември 2020 13:56
Гост

Повлякоха крак в безмилостната битка с един куц кон.

К
К'во пък толкоз
24 септември 2020 13:58
Гост

А тези корифеи седят и се чудят „да бъде, или да не бъде“. Ама пък, ако работи за техния интерес, защо не?

Пост
Пост
24 септември 2020 13:54
Гост

Човек на ДПС. Няма нужда даже друго да се каже.
Чолаков е направил перфектна организация или просто твърде благодарни и зависими членове на ВСС. Видя се кои са независимите.

Кая
Кая
24 септември 2020 13:54
Гост

Забележителна кариера.

Рики
Рики
24 септември 2020 13:55
Гост

Особено ако е бил единстврн кандидат и за предните му постове.

Лазар
Лазар
24 септември 2020 13:52
Гост

Докато беше в Министерството на регионалното развитие и благоустройство добре се благоустрои милия.

Вft
Вft
24 септември 2020 13:43
Гост

Позорно решение!!
Нито юристи, нито почтени!
Оставка!!!

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 13:39
Гост

Точно като при Кухия Каскет и Барни Ръбъл правните му познания са смехотворни, но за сметка на това има богат административен опит в обслужването на мафията и задкулисието в правосъдната ни система. Чолаков, Магдалинчев и останалите говорители на Доган сарай във ВСС няма как да не са доволни от избора му. ПОЗОР! ОСТАВКА! ЗАТВОР!

Ясен Синавсички
Ясен Синавсички
24 септември 2020 13:36
Гост

Дежурният пеевски Анонимко цвъка и пее хвалебствени слова в полза на поредната победа на надбягване с един кон…
Хората които четат този сайт не са от нивото диванни философи по анцузи и се досещат за какво става въпрос.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 13:25
Гост

Работи добре и има успех. Дано има и сега.

Мая
Мая
24 септември 2020 13:47
Гост

Ще, ще. Докато ГРОБ са на власт.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 13:24
Гост

Uspeh. Щом са му се доверили

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 13:24
Гост

Успех. Дано му върви и да не се облагодетелства много много сам за себе си

Bobi M
Bobi M
24 септември 2020 13:24
Гост

смятам, че може би човека е качествен и ще се справи. Успех

Пепи
Пепи
24 септември 2020 13:49
Гост

Да обслужваш интереси е много съществено качество.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 13:23
Гост

Ако си минал през МРРБ, няма как да нямаш богат опит. Това си е люпилня на кадри

Гергана Т
Гергана Т
24 септември 2020 13:23
Гост

Да, там има много пари… за освояване

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 13:59
Гост

усвояване, бе неграмотник, не освояване!

Ненчо
Ненчо
24 септември 2020 14:13
Гост

Ти пък за една буква ли си? Това да не е литературен форОм? 😄

Анонимен
Анонимен
25 септември 2020 22:09
Гост

Не, бе! Тя неграмотността по хората ходи, не по форОмите!

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 13:22
Гост

Пълен професионалист. Подкрепям

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 13:22
Гост

Подкрепям избора им. Смятам, че това е правилния човек за поста

насекомикс
насекомикс
24 септември 2020 13:22
Гост

Да прелетиш като пчеличка/ калинка през толкова администрации. Поне в МРРБ се е задържал малко по-дълго. Но накрая да кацне на ВСС. Май догодина ще има нов конкурс

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 13:22
Гост

Дано се справи. Мисля, че е подходящ за поста

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 13:21
Гост

Читав човек

Лозан
Лозан
24 септември 2020 13:50
Гост

Лично ли го познавате. Или сте били колеги.

ха ха ха
ха ха ха
24 септември 2020 13:21
Гост

хахахаха хахахаха ха

Митко
Митко
24 септември 2020 13:49
Гост

Смях в залата.