Конституционният съд (КС) трябва да отговори дали, когато Конституцията говори за пол, има предвид само биологичния, или използва понятието в по-широк смисъл. Той беше сезиран от Гражданската колегия на Върховния касационен съд, която трябва излезе с тълкувателно решение при какви предпоставки е допустима смяна на пола при транссексуалните (повече виж тук).

Преди да се произнесат конституционните съдии поискаха мнението на специалисти от различни области. „Лекс“ вече представи това на сексолога доц. Румен Бостанджиев и на специалиста по семейно и наследствено право д-р Велина Тодорова, която е доцент в Института за държавата и правото при БАН и в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Сега своята позиция изразява и адвокатурата. Висшият адвокатски съвет защитава позицията, че самоопределянето към другия пол е правно ирелевантно, а обратното би довело до хаотичност, неяснота, нестабилност и несигурност, но подчертава, че това не важи за интерсексуланите, на които самата природа не е дала ясно определен пол и на тях трябва да бъде дадена възможност да избират. 

Конституцията използва понятието „пол“ единствено в чл. 6, ал. 2, изречение второ, като го включва сред онези характеристики на личността, по които не са допустими никакви ограничения на права или ползване на привилегии. В своята цялост нормата е проекция на прогласените в предходната алинея свобода на хората по рождение и тяхното равенство по достойнство и права.

Българското законодателство, включително Конституцията, не съдържа легално определение на понятието „пол“. Ето защо съдържанието му следва да се изведе от общоупотребимия български език. Според него полът (още биологичен пол, физиологичен пол) е понятие в биологията, според което група индивиди от даден вид, имащи природната възможност да се размножават чрез съчетаване помежду си, се разграничават чрез специализация в производството на определен вид полови клетки. При човека, който се отличава от животните по интелект и психика, наред с биологичния пол, съществува и понятието „полова идентичност“, използвано в сексологията, психологията и социологията. Половата идентичност е елемент на сексуалността, който съответства на начина, по който отделният индивид разбира и чувства собствения си пол. От друга страна тя е различна от т.нар. „социален пол“, който включва системата от обществени нагласи, оценки и разбирания за „мъжествено“ и „женствено“ поведение, разбира се, също основани на биологичните полови различия между хората. В съвременния български език понятието „пол“ носи всички горепосочени значения. Да се приеме друго би означавало неоправдано стесняване на защитата срещу дискриминация, а съответно – и недопустимостта за ползване на привилегии, по признака „пол“, който Конституцията, без всякакво съмнение, счита за иманентно качество на всеки човешки индивид.

От друга страна, Конституцията не дава определение на понятията „мъж“ и „жена“, защото поначало застава на позицията, че човешките индивиди могат да бъдат причислени само към един от двата биологично детерминирани пола – мъжки и женски. Това положение е възприето единодушно от Конституционния съд с Решение № 13/27.07.2018 г. по к.д. 3/2018 г. По този въпрос няма съществено различие между съдиите, постановили основното решение, и съдиите, подписали същото с особено мнение. Във връзка с това съдът е свързал съдържанието на понятието „пол“ с дефиницията за брака като доброволен съюз между мъж и жена, съгласно чл. 46, ал. 1 от Конституцията. Изрично е приел, че ,,…в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното…“ Като пример е посочил още разпоредбата на чл. 47, ал. 2, която свързва биологичния пол „жена“ със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“. Накрая е обобщил, че понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното.

Налага се заключението, че Основният закон е изграден върху идеята за бинарното съществуване на човешкия вид в смисъл, че индивидите се делят само на мъже и жени, без да има възможност за конституционно утвърждаване на трети междинен пол. Според Конституционния съд „биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол“. От това следва, че утвърдените от науката биологични признаци, които обуславят разликата между мъжете и жените, са в основата на понятието „пол“ по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Конституционно закрепеното понятие за пол и неговото тълкуване от

Конституционния съд следва да отговори на въпроса не дали държавата признава или отрича правото на едно лице на полово самоопределяне, каквото право лицата безсъмнените имат, а до това – следва ли държавата да зачете самоопределянето на лицето към пол, различен от биологичния. Стъпвайки върху тази принципна позиция, самоопределянето на отделния индивид към другия пол, когато неговите обективни биологични характеристики категорично го причисляват към един от двата пола, от гледна точка на Основния закон е правно ирелевантно. Друго решение би било несъвместимо с основното начало на правовата държава по чл. 4 от Конституцията, тъй като би довело до хаотичност, неяснота, нестабилност и несигурност в правното регулиране на редица особено важни социални отношения, включително съпружеството, майчинството, бащинството, брака, статуса на лицата, произтичащ от гражданското им състояние и т.н.

Висшият адвокатски съвет счита обаче, че са различни особените хипотези, когато от момента на раждането или впоследствие в обективните характеристики на отделния индивид се проявява съчетание на биологичните признаци на двата пола, без да е възможно по категоричен начин да се отдаде предимство за принадлежност към някоя от обособените групи. В подобни гранични случаи науката не е в състояние еднозначно да отговори дали полът на лицето е мъжки или женски. Самата природа е поставила съответния индивид да не е в състояние да изпълнява социална роля като мъж, съответно – като жена. В такива гранични от гледна точка на биологията положения, свободно изразената воля на засегнатия индивид по отношение на половата му принадлежност, неговото желание да се самоопредели към единия от двата пола биха могли да имат правно значение. Този принцип трябва да е приложим както в процедурите за внасяне на промени в гражданското състояние, така и за медицинска намеса, насочена към модулиране на биологията на личността чрез стимулиране на признаците, характерни за единия пол, за сметка на потискане на признаците, характерни за другия пол. Изключителността на подобни ситуации дава основание за отстъпление от принципа на правната сигурност за сметка на защитата на такива висши ценности, обявени в преамбюла на Конституцията и нейния чл. 4, ал. 2, като хуманизма, равенството, справедливостта, търпимостта към различните и уважението към човешкото достойнство.

Висшият адвокатски съвет счита, че защитата на тази позиция не е в разрез с изповядваните у нас религии, в частност – с християнската теология. Това е така, защото човешките индивиди с биология, която не дава възможност по безспорен начин да бъдат причислени към някой от двата пола, също са създадени по волята на бога и като такива не могат, без основание, да бъдат лишени от неговата милост и закрила.

В заключение, Висшият адвокатски съвет счита, че Конституционният съд следва да даде следния отговор на отправеното към него тълкувателно питане:

„Защитата срещу дискриминация по признака „пол“ по смисъла на чл. 6, ал. 2, изр. второ от Конституцията е предоставена на гражданите на основата на разделянето им в две групи – мъже и жени, определени по биологични характеристики.

Самоопределянето към някой от двата пола би могло да има правно значение, само когато от биологичните характеристики на отделен индивид не следва принадлежност нито към мъжкия, нито към женския пол.“

47
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
10 юни 2021 15:31
Гост

Когато мъж успее да роди, след като е оплоден от жена, тогава ще има някаква обосновка, макар и минимална, за някакъв, или някакви, полове, извън биологичните. И подчертавам минимална. Всеки има правото да се ориентира сексуално накъдето пожелае. Но си остава мъж/жена, съответно. Сексуалната ориентация има общо с пола дотолкова, доколкото си хомо/хетеро/бисекс съобразно твоя пол и предпочитанията ти за пола на сексуалния партньор/и. Останалото са сложно изписани тролски глупости за грантове, в стил изказванията на Плевнелиев- с много красиви думи, нищо насреща.

ако е така
ако е така
10 юни 2021 13:57
Гост

В ръководството на адвокатурата интерсексуални ли са или защо дават мнения по въпрос който не ги касае – В УЩЪРБ НА ПРАВАТА НА ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНИТЕ!!! СРАМ И ПОЗОР!

Петров
Петров
10 юни 2021 15:46
Гост

Дават, защото са сезирани да предоставят становище.

Аман от неграмотници, които не четат.

дали
дали
10 юни 2021 13:53
Гост

Ако следваме тази логика трябваше още да живеем я пещери. Очевидно ръководството на казионната организация (не знам новото или старото е автор на това недостойно становище) не изповядва демократични възгледи и няма уважение към правата на личността. Впрочем обявиха ли дали сред тях има бивши агенти на ДС..? Или те не подлежаха на такава проверка, за да може дълбоката държава да вкарва ченгета в ръководството н адвокатурата.. Докато не ликвидираме с тоталитаризма тази държава няма да я бъде

Анонимен
Анонимен
10 юни 2021 15:20
Гост

Тъмносините глупости за ДС няма ли да ги вадят вече от употреба, минаха 30 и отгоре години?

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
10 юни 2021 3:48
Регистриран

Прекрасен правен анализ на ВАдвС.Поздравления и успех!

democrat
democrat
10 юни 2021 14:11
Гост

В 3:48 през нощта сте дежурили на компютъра за да напишете хвалебствен коментар за ръководството?! Защо стоите толкова до късно?

Име
Име
09 юни 2021 19:59
Гост

Полът и сексуалната ориентация са различни неща. Безспорно. Но ако си травестит, това не означава, че си женски пол. Или ако си лесбийка и член на ЛГБТ и незнам какво си, но се имаш за мъж, не значи, че си мъж. Всички хомосексуални могат да ходят и с рокли, и с жартиери, и с панталони, че и по бикини само. Но полът е биологичен, не е по избор. Даже и да ти отрежат чурата, няма да ти присадят матка и няма да родиш. А няма как да ти присадят чурка и да „забремениш“ жена, ако си си родена жена. А… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
10 юни 2021 3:42
Регистриран

Все пак полът е свързан донякъде със сексуалната ориентация.Въпросът тук е дали чрез различна самоопределеност чрез сексуална ориентация такива хора имат права да се зоват жена или мъж.Завъртяно някакси, но в това е въпросът.Пол по Божий промисъл си е от два вида,но се прокрадва идеята и за среден вид ,т. е. неопределен категорично чрез различна сексуалност.Разумът ни, обаче,изисква да кажем да.И такива хора имат право на закрила от държавата според определен от тях самите пол.

Анонимен
Анонимен
10 юни 2021 15:22
Гост

Точно разумът изисква да кажем, че половете са два- мъж и жена. А че неориентираните имат право на закрила, така е. Но не за сметка на хаос в държавния и правен ред. Иначе на никой не му пука, че жена се държи като мъж, или мъж се движи с рокличка. Но са си жена и мъж, а не каквото те си изберат.

Павлин
Павлин
09 юни 2021 19:12
Гост

Нека правим разлика между пол и сексуална ориентация. Толкова по „лгбт” аргумента, който за мен няма общо с темата. Относно пола на човек — не споделям мнението на адвокатската гилдия, че за едни била решила природата, а за други — не. Не е ли също „решение на природата” тези, вторите да се родят като „неопределени”, та да си решали сами по-късно? И колко по-късно — на 14, когато трябва да си извадят лична карта, или 18 години например, когато стават житейски самостоятелни? Дотогава от какъв пол ще се водят? Ако се окаже, че са направили погрешен избор, тогава какво —… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
09 юни 2021 20:20
Гост

Добре е да се знае, че смяна на биологичният пол на човека е невъзможно. Човек се ражда с един от 2та биологични пола и умира с него. Неслучайно правото е най-консервативната наука- целта е да има предвидимост в основните обществени отношения, които траят с години, а не да се променят в зависимост от настроенията в някои малцинствени групи и да се създава правна несигурност. Социалният пол е функция на биологичния и не може да съществува сам за себе си, ако нямате живородено дете от един от двата биологични пола.

de lege
de lege
10 юни 2021 13:41
Гост

Социалният пол е функция на правни норми. Дали ще кореспондира с биологичния или със свободното самоопределение на гражданите е въпрос на демократизъм и политическа воля.

Анонимен
Анонимен
10 юни 2021 15:23
Гост

Социалният пол е измишльотина. Половете са два. Вие какво предлагате, някой женчо с пенис да се пенсионира по-рано, защото се чувствал жена? Че то така отиде коня у ряката..

Анонимен
Анонимен
10 юни 2021 17:14
Гост

Само за уточнение, че цялата теория за „социален пол“ е създадена и разработвана от главно двама човека – Мишел Фуко и Джудит Бътлър. Книгата „Gender Theory“ на Джудит е главния източник на тази информация, която е подкрепена със суб-научни „факти“ и тези. Направих грешката да прочета малко за тази теория и е точно толкова откачена, колкото си представих. Тази теория е меко казано налудничева и неините привърженици са се закрепели към нея като удавници на шамандура. Истината си е една, знае се от векове. Мъж, жена. Роден си такъв, свиквай. Законова „закрила“ може да се намери в Канада, където приеха… Покажи целия коментар »

Име
Име
10 юни 2021 18:47
Гост

Моето мнение е същото. Социален пол няма. Понятието „пол“ е биологичен термин, вследствие на милиони години биологично развитие. Травеститът си остава мъж. А лесбийката жена. Ако ще и през два часа да си сменят вътрешното усещане.

колега
колега
09 юни 2021 17:24
Гост

Благодарности на сайта lex.bg за това, че вече 2 години от както е починал многоуважаемият адв. Йосиф Герон, все още се използва снимката към статии……….Поклон пред паметта му!

Анонимен
Анонимен
09 юни 2021 17:17
Гост

Самоопределянето на пола е една евроатлантическа пробита мантра. Това, че някой се родил с пенис, а иска да е с вагина, си е негов проблем, не на обществото. За всички е решила природата, с изключение на някои мутации, които са пак биологични, а не от друг вид. Ако ще някой да си ходи с рокличка и пенис в прашките, и да се представя като Жоржета, то пак си е Георги и в документите му за самоличност следва да пише „Георги“. Всичко останало е талаш и усвояване на грантове от всякакви соросоиди, лгбт и обикновени комерсиални подлоги. Иначе ще настане хаос-… Покажи целия коментар »

euro
euro
10 юни 2021 13:37
Гост

Очевидно сте доста неграмотен юридически. Не се изненадвам. По темата нападки отправят предимно елементарни хора. Само за сведение, според КСО възрастта за пенсиониране за всички полове се изравнява през 2030г. Може да се очаква анахроничната разпоредба в НК в близко бъдеще също да бъье редактирана, така че да бъде в унисон с кпнституционната забрана за дискриминация и да предоставя защита на потърпевшите от по-широк кръг посегателства, свързани с насилствено проникване. А относно евроатлантизма, да ви напомня в кое посолство отиде да целува ръка служебният премиер на БСП веднага щом хо назначиха. Жокер – не беше руското.. Развръзката отсега е ясна,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 юни 2021 15:26
Гост

Очевидно вие сте от примитивните хейтъри. Изчакайте тогава до 2030 година, като се изравни възрастта за пенсиониране. Или тогава няма да ви устройва смяната на пола по собствено усмотрение, затова сте се забързал? Грамотно юридически човече.. хаха 🙂

адвокат
адвокат
09 юни 2021 15:37
Гост

За пръв път съм съгласна с правното становище на ВАдв.С….Глбт не са хермафродити- т.е. интерсексуални, така, че- да вземат тази хубава юридическа тояга и да се жалват на проф. Семов, че конституционноправните ни норми имат примат над съюзните правни норми по въпроса за националната конституционна идентичност на Р. България по чл. 46 ал.1 от КРБ…

democrat
democrat
10 юни 2021 14:07
Гост

Защо именно на Семов, какво имате предвид?

Любител
Любител
09 юни 2021 15:14
Гост

Редно е да поискат становище и от теляка от банята в Симитли!

Анонимен
Анонимен
09 юни 2021 14:53
Гост

Много точно казано. Напълно споделям становището на адвокатурата.

дали
дали
10 юни 2021 14:05
Гост

Сладки ли са шефските г.зове?

Анонимен
Анонимен
09 юни 2021 13:30
Гост

Изкукали чукундури! За едните била решила природата, за други-си ги решавали те! Акъл море, пратки пасе

Кирчева
Кирчева
09 юни 2021 11:39
Гост

Бе глупости

Людмил
Людмил
09 юни 2021 11:38
Гост

Хубаво. Още някоя статия после направете и за това дали Марешки и Симеонов се самоопределят, като мъже или не са. Защото не им личи да са мъже.

Кирилова
Кирилова
09 юни 2021 11:38
Гост

Еми хубаво. Ще знаем как да се самоопределяме.

Demireva
Demireva
09 юни 2021 11:37
Гост

Истинска излагация. С това ли трябва да се занимаваме. И кой иницира тези дискусии

Пътешественик
Пътешественик
09 юни 2021 11:48
Гост

В статията пише кой е инициатор на „дискусията“- ВКС. Пред съдилищата стоят реални дела за решаване. Осведомете се преди да коментирате.

Серафим
Серафим
09 юни 2021 11:37
Гост

Аз само да ви кажа, че гей и лезбийк ае имало от както съществуват хората. Еми не, не съм бил в пещерите при пещерняците преди хилядолетия за да го видя, но има писменни сведения за такива неща и при древни римляни и гърци, Ал. Македонски и кой ли още не. Логично е и от преди това да има такива наклонности. Обаче сега ние ще решим кой какъв е.

Анонимен
Анонимен
09 юни 2021 21:14
Гост

Аз само да ти кажа, че гейовете и лесбийките по времето на Александър Македонски и в по-късния, класически за правото период- Римската империя, не са искали да си сменят пола, или пък да си определят сами пола. Ние няма какво да решаваме, биологично е решено през стотиците милиони години еволюция- мъжки и женски пол. А това, че ти искаш да преспиш с някой мъж, не те прави жена.

Swich
Swich
09 юни 2021 11:36
Гост

Явно е от изключително важно значение и това ни е проблема на живота. Кой с кого спи.

Анонимен
Анонимен
09 юни 2021 21:16
Гост

Не, не е това проблема. Проблемът е, че можеш да се напишеш и три пъти суич, но това си остава само в теб. Имаш ли пенис, мъжки пол, даже и да си го отрежеш. И си правния мир с твоя биологичен пол. А не както на теб ти е кеф.

дали
дали
10 юни 2021 14:03
Гост

И защо да не?

Анонимен
Анонимен
10 юни 2021 17:06
Гост

Защото и да си отрежеш пениса, жена не ставаш, написали са ти го.

Димитрова
Димитрова
09 юни 2021 11:35
Гост

Спрете да се занимавате с глупости, бе тапанари такива!

Анонимен
Анонимен
09 юни 2021 11:34
Гост

Малко ми се вижда пресилено да намесват божията милост и закрила.

Анонимен
Анонимен
09 юни 2021 11:31
Гост

Пълна каша. Да му мисли докладчикът по делото.

Гери
Гери
09 юни 2021 11:30
Гост

Държавата трябвало да зачете самоопределянето на лицето към пол, различен от биологичния. Въобще не съм съгласен.

Мики
Мики
09 юни 2021 11:30
Гост

Така е в Конституцията. Няма да я изменят сега, де!

Любенова
Любенова
09 юни 2021 11:39
Гост

Е какво ме интересува дали си съгласна? Ти ли ще определиш някой с кого да спи? Понеже ти поемаш патладжани, не е задължително и друга жена и тя да обича патладжани. Примерно.

Анонимен
Анонимен
09 юни 2021 21:18
Гост

А ако ти си жена, спиш с жена и я обладаваш с краставица, означава ли, че си мъж, тролче изкукало, с име Любенова?

Anonimen
Anonimen
09 юни 2021 11:25
Гост

При положение, че самата природа не е дала ясно определен пол на даден индивид, трябва да му бъде дадена възможност да избира.

Асен
Асен
09 юни 2021 11:26
Гост

Да, подкрепям становището. Тези хора и без това са в неравностойно положение.

Manoleva
Manoleva
09 юни 2021 11:40
Гост

Определено в чата виждам, че ти си най-неравностойния и в трудно положение. Вероятно си от „бавните“