Огромна тревога от правния волунтаризъм и нихилизъм, с които в последните години се предлагат и приемат промени в процесуалните закони, изрази Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище до председателката на парламентарната правна комисия Анна Александрова (пълния му текст виж тук).

„В голямата си част тези промени противоречат на класически принципи и институти на процесуалното право. Те не държат сметка за утвърденото в теорията и практиката (не само в Република България) значение на процесуалните понятия, противоречат на процесуални норми в действащото законодателство и по никакъв начин не допринасят за доверието в Народното събрание, а оттам и в правосъдието“, заявяват от адвокатурата.

Повод за тежката констатация на ВАдС са обсъжданите в момента изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Техни вносители са депутати от БСП, начело с Крум Зарков и целта им е да се преборят с лошия език в молбите, жалбите и съдебните зали. Предложението на БСП е процесуално действие, отправено чрез груби или нецензурни думи или съдържащо обиди или заплахи, да се смята за неизвършено. Още при внасянето му адвокатурата излезе с остро критично становище, като изтъкна, че съдът е длъжен служебно да указва нередовността на извършените от страните процесуални действия, как може да бъде поправена и да даде срок за това и едва ако това не се случи, действието може да се счита за неизвършено.

След приемането на измененията на първо четене обаче свои предложения за това как да се сложи край на лошия език в съда дадоха и Анна Александрова (ГЕРБ), и Христиан Митев (Обединени патриоти). Именно тях коментират и категорично отхвърлят сега от адвокатурата (подробно какво предлагат двамата депутати можете да прочетете тук).

Първото предложение, на което се спират, е на Митев. То е в ГПК в нова ал. 4 на чл. 130 да се регламентира, че искът е недопустим, когато е очевидно неоснователен, като в ГПК се запише, че той е такъв, „когато от изложените в исковата молба обстоятелства не могат да се породят защитени от правния ред субективни права“. А в мотивите се обяснява, че очевидно неоснователен иск ще е налице, когато воденето на процеса е безсмислено, защото дори при доказване на всички твърдения, той не би бил уважен. В тези случаи съдът ще указва това на ищеца и ще му дава възможност да поясни и допълни твърденията си и да уточни правния си интерес от делото. Едва ако това не се случи, ще прекратява делото. Това правило ще се прилага до насрочване на делото, а по искане на ответника – най-късно в първото заседание.

Висшият адвокатски съвет подлага на критика това предложение. „Дали един иск е основателен, или не преценява съдът в решението си по съществото на спора, след като приложи точната материалноправна норма към установените по делото факти. Това може да стане само след събирането на допуснатите доказателства с участието на страните (чл. 148 ГПК) и преценката на събраните доказателства от съда, което той прави по вътрешно убеждение (чл. 12 ГПК). Едва ли трябва да се напомня, че не съществува задължение за ищеца да представя писмени доказателства към момента на подаването на исковата молба, а и такива може да не съществуват с оглед на естеството на спора“, се заявява в становището.

Съветът казва, че предпочита да се придържа към единственото възможно разбиране, основано и на здравия разум, според което „очевидно неоснователният иск“ е неоснователен. И критикува определението, предложено от Митев: „По принцип предмет на всеки един иск са съществували или съществуващи към момента на предявяването на иска права или правоотношения, по изключение в предвидените в закона случаи, и факти. В този смисъл и в общия случай подаването на исковата молба няма как да цели пораждането на субективни права“.

В становището предложението на Анна Александрова (в нова ал. 4 на чл. 83 ГПК) да се регламентира, че не се допуска освобождаване от държавна такса и разноски, „когато съдът прецени, че искът е очевидно неоснователен или недопустим“, е определено от адвокатите като „правна безсмислица“. „Съдът се произнася по евентуалната молба на ищеца-физическо лице за освобождаване от дължимата държавна такса в началото на исковото производство. Ако намери, че искът е недопустим, той прекратява делото. Няма как обаче на този етап от производството той да направи преценка за „очевидна неоснователност“ на иска. Съгласно разпоредбата на чл. 143 ГПК в откритото заседание по делото ищецът може да поясни и да допълни исковата си молба. По силата на чл. 145 ГПК съдът е длъжен да постави въпроси на страните във връзка с изясняването на фактическата страна на спора. При това, като проявление на принципа на сътрудничество между съда и страните, той дължи указания относно значението на фактите за конкретното дело“, изтъква ВАдС.

Той определя като абсолютно неприемливо и предложението на Христиан Митев за цялостно пренаписване на чл. 130 ГПК, при което като недопустим се определя не само очевидно неоснователният иск, но и този, „с чието предявяване се цели единствено накърняване на права и законни интереси на другата страна“, както и този, „при чието предявяване се използват обиди, клевети, заплахи и други подобни изрази, които са насочени пряко към съда, страните или техни близки и могат да засегнат в значителна степен тяхната чест и достойнство“.

„В процесуалната теория и в съдебната практика е изяснено в кои случаи искът е недопустим. Недопустим е иск, за който не са налице процесуалните предпоставки за неговото възникване, съществуване или надлежно упражняване, респ. налице са процесуални пречки за неговото възникване, съществуване и надлежно упражняване. Макар и процесуалните предпоставки да не са обособени в нарочен раздел в ГПК, няма съмнение в теорията и в практиката кои са те и какви са последиците при липсата им, респ. наличието им за образуваното гражданско дело“, посочват адвокатите.

Според тях предлаганата разпоредба, според която „недопустим е иск, с чието предявяване се цели единствено накърняване на права и законни интереси на другата страна“, е толкова неясна, че не може да бъде годна основа за правораздаване. И посочват, че естеството на проблемите, които би създало приемането на подобна норма, едва ли могат да бъдат прогнозирани. „Следва да се постави въпросът какви биха били гаранциите за спазване на правото на иск, ако на някой съдебен състав му хрумне да приложи тази разпоредба според буквалния ѝ смисъл. Вероятно всеки път, когато съдът постанови съдебен акт, се „накърняват права“ на другата страна. Всеки иск, който бъде отхвърлен като неоснователен вероятно „накърнява“ някакви права и „законни интереси“ на другата страна. Означава ли това, че подобен иск е недопустим?“, пита ВАдС.

Предложението на Митев при „системна недобросъвестност“ на страна, която продължава да използва лош език, въпреки че е предупредена, съдът да може да прекрати делото (нов чл. 231а в ГПК), получава следния коментар от адвокатурата: С предложения законопроект очевидно се цели да се промени класическото, характерно за европейските процесуални законодателства разбиране, че санкцията за недобросъвестно упражняване на процесуалните права от страните или техните процесуални представители не е отговорността за вреди, а прекратяване на производството. Предложената разпоредба на чл. 231а очевидно не държи сметка за чл. 3 от действащия ГПК. Неясно остава използваното в заглавието понятие „системна недобросъвестност“ (три, пет или повече пъти). Неясно остава обстоятелството дали неизнасянето на истината, като конкретно проявление на добросъвестното упражняване на процесуални права от страните, ще се санкционира с прекратяване или чрез отговорността за вреди“.

Излагайки всичко това Висшият адвокатски съвет заявява, че категорично се противопоставя на тези изменения, които според него са непригодни, ограничават правото на защита и на достъп до съд, и противоречат на действащи разпоредби в ГПК, както и на многовековните достижения на процесуалната наука и практика.

39
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
в кауша
в кауша
13 март 2020 3:03
Гост

Един текст да се вкара е достатъчен – „За обида към съдебния състав, страна или друг участник в процеса, съдът налага на нарушителя глоба в размер от … до … /това и сега го има – чл.89, т.3, вр. с чл.91 от ГПК/, а когато това се прави системно и в особено тежки случаи може да постанови и задържане до 15 денонощия в структурно звено на МВР /като по УБДХ/.“ Нека обиждат тогава и да си водят делата от кауша…

иван
иван
12 март 2020 16:57
Гост

вероятно лобито на съдиите е доста силно. а кога ще се приеме закон, задължават съдиите да се държат културно със страните и адвокатите. в повече от 90 процента съдиите крещят, а нямат нито правни знания, нито първите 7г. ако някой ги снима с телефон и ги пусни, хората ще останат шокирани. дори мисля имаше една, която хвърляше чанти. в съда и прокуратурата има доста сериозно нестабилни, но спрямо тях мерки кога? Да не говорим за прокуратурата с милиционерския подход от времето на ссср

без страх
без страх
11 март 2020 22:51
Гост

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 64 ОТ 2007 Г.)
Обн. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2020г.

§ 2. В чл. 12, ал. 1 накрая се добавя „като е недопустимо използването на заплаха, обидни или нецензурни думи или квалификации“.

Съдия в СРС
Съдия в СРС
11 март 2020 21:14
Гост

Е, разбира се, бъдете схоластици. Прави чест на ВАдС, че заема деструктивна позиция спрямо опитите да се възпрат обидите и изстъпленията на душевно болни хора срещу съда. Утре някой такъв ще реши, че гаврата със съда не му стига, и ще започне да се гаври с адвоката на насрещната страна. Вдругиден Ваши колеги ще бъдат назначени за защитници на такива хора и после същите тези хора ще се водят дела срещу защитниците си за десетки хиляди левове обезщетение за неимуществени вреди, защото не са им спечелили очевидно основателните искове. Без такса, разбира се, и с друг служебен адвокат. Никога не… Покажи целия коментар »

Мич
Мич
12 март 2020 0:05
Гост

Не отива на „Съдия в СРС“ да квалифицира ищци, които отправят обиди към съда, като душевно болни хора, без да е налице експертно мнение по всеки отделен казус. Уважавайте професията на съдията!

Съдия в СРС
Съдия в СРС
12 март 2020 9:49
Гост

Прав сте, между тях има и лордове.

Мич
Мич
12 март 2020 10:08
Гост

Няма значение лордове или не. Друго е важно. Доверието в съдебната власт е достатъчно ниско, че да се намалява още. Съдията следва да пази доверието в системата дори и тук участвайки в привидно анонимни дискусии. Няма как само да се изисква от системата, трябва и да се дава, защото в един момент тя ще рухне.

Ж.ХР.
Ж.ХР.
13 март 2020 20:33
Гост

Лордове, не лордове, да си спазват законите. На мен лично ми е известен само един LORD………

Веска
Веска
11 март 2020 16:10
Гост

Становището на Адвокатурата е класически пример на „еднокнижно мислене“ , с което да се подмаже на други еднокнижници и първосигналните им реакции . Всички сме чели проф.Живко Сталев , но той е бил съдия в Ихтиман 1930 г , а сега сме 2020 г . Дори класически институти като „допустимост“ и „явна неоснователност“ търпят развитие .В други правни системи погасени по давност искове се прекратяват , а не се отхвърлят . В други правни системи съдът не е длъжен да насрочи в о.с.з всяко безумие и пасквил , който получи . Каква „защита-санкция“ ще получи ответник , срещу който се… Покажи целия коментар »

Мич
Мич
11 март 2020 17:10
Гост

Да, и сега може производството да бъде прекратено незаконосъоброзно, но горните инстанции се произнасят по ясно регламентирани правила. За съдията прекратил делото „кокошка“ може да е обидна квалификация, а за въззива да не е. Без ясно дефинирани правила, не може ей така по усмотрение на конкретен съдия да се прекратяват дела, респ. да се отказва правосъдие.

Веска
Веска
11 март 2020 17:50
Гост

И кое дискусионното относно „кокошка“ ? Това си е откровена обида , обикновено към жена и означава , че въпросната особа е доста тъпа . Въобще адвокатите се опитвате да защитавате явно незащитимата теза , че трябва да имате право да включвате обиди в „аргументите“ си . До това ниво ли падате ? Това ли сте учили в Университета ? Като пишете нищо друго ли не ви хрумва ? Плямпачи ли искате да бъдете или АДВОКАТИ ? Обидите към съда са обиди към цялата професия, а обиди често има и към страните , и към адвокатите им . НУЖНО Е… Покажи целия коментар »

Мич
Мич
11 март 2020 18:04
Гост

Да, но кокошката дава нов живот – снася яйца, без които дори нямаше да можем да си купуваме пилешко месо от магазина. Не е коректно да ми слагате в устата думи, които не съм изрекъл. Аз просто посочих различна гледна точка. В крайна сметка, добре е за всеки, който практикува като магистрат, да проявява способност да чува и приема различните мнения.

Веска
Веска
11 март 2020 18:36
Гост

Кокошката нека си снася яйца , ама нашата адвокатура само запъртъци й се получават . Ако във вашите висши органи имаше хора с интелект щяха да кажат : „Принципно сме съгласни , идеята е добра , предлагаме да се подобри с това и това“. Вместо това те скачат на „контра“ и пишат необосновани неща. Да ги запитам тогава . Има ли право на адвокатски права адвокат , който след 20 уточнения не може да напише една редовна искова молба ? Хубаво ли е страните по делата да обиждат адвоката на другата страна ? Да го нападат ? Да го псуват… Покажи целия коментар »

ала бала
ала бала
11 март 2020 19:07
Гост

како Веске, единствената кокошка тук, си ти 🙂 му-га-га-га

Мич
Мич
11 март 2020 23:20
Гост

За съжаление запъртъци има навсякъде. Но не те са основният проблем, а липсата на чуваемост и създаденото възприятие за непогрешимост. Затова обаче виновна е не само адвокатурата, но и съдебната власт. Така че не бива да се надявате да получите отговор на поставените от Вас тук въпроси. Истината е, че проблемите и в двете съсловия са прекалено трудни за разрешаване и затова е далеч по-лесно да бъдат прехвърлени върху другия или пък да се заметат под килима и да се чака те да се разрешат сами. Предоставянето на многократна Възможност /камо ли 20 пъти/ за уточняване на ИМ е погрешно… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
13 март 2020 1:18
Гост

Прави сте,
няма право да бъде адвокат.

ала бала
ала бала
11 март 2020 15:44
Гост

послепис: да, ЕСПЧ прекратява дела (изкл. рядко) заради обиден език, ама ЕСПЧ няма механизъм да налага глоби на страните (чл.89 ГПК) – така че тъпите депутати няма как да се позовават на този механизъм за делата в Страсбург – той се прилага, поради това че ЕСПЧ няма как да глобява страните.

Веска
Веска
11 март 2020 16:00
Гост

Какви глоби Алабалко , хората които псуват и обиждат в съдебна зала са предварително „подготвени“- разпродали са имуществото си и нямат официални доходи . С „глобата“ съдът става още по-смешен и по-добре да не я налага . Ако трябва да цитирам починалия Калин Божков „….твоите глоби съдийке си ги слагам на…..“ /в действителния текст си стои съответната дума/. Факт е , че Калин Божков дори не си правеше труда да ги обжалва тези глоби . Виж ако се уреди трансформиране на глобата в арест или принудителен труд – о.к. , но това от години не се приема .

ала бала
ала бала
11 март 2020 17:38
Гост

како Веске, твоите мъдрости ги знаем 🙂 даже няма нужда от глоби,ами направо да ги бесеят пред входа на съдилищата,и да висят там за назидание 🙂

Веска
Веска
11 март 2020 17:58
Гост

Аз пък нищо мъдро не съм прочела от тебе . Сега като няма какво да кажеш по въпроса за глобите , които не се събират , минаваш на плоски шегички . Като глобя някой убиец с доживотна присъда , той въобще няма да ме отрази . Как държавата ще я събера тази глоба ? Бъбрек ли ще му секвестира или черен дроб ? Време е да престанеш постоянно да ни „осветляваш“ с идеите си , защото в повечето случаи си личи пълно незнание и неразбиране…..

ала бала
ала бала
11 март 2020 18:58
Гост

како Веске, както казах – толкова си акълна,че не намирам за нужно да споря с теб:) силно се съмнявам да си въобще юрист,а адвокат – изключено:) но щом настояваш – ми да : 90 % от гражданските искове по НПК не са удоволетворени като изпълнение, и затова направо да ги трепят, за да няма разходи за затвори:) а може и да не си кака Веска,а някой гей,който ми се натиска, виждайки че съм умен 🙂

Веска
Веска
12 март 2020 12:34
Гост

Не подлежиш на коментар . Какво общо има между гражданските искове по НПК с глобите за неуважение на съда ? „Гениалното“ ти предложение е съдът да налага глоби , които не се събират…Съдията да стои като някаква кукла , да го плюят , обиждат и унижават , за да правят кеф на разни лумпени , за съжаление част от тях и адвокати . Направо слагайте по едно бостанско плашило и се надпреварвайте по изливане на помия !Браво на българската адвокатурка ! Тъпота и духовна нищета !

ала бала
ала бала
11 март 2020 15:40
Гост

това което са прпуснали от ВАд.С е най-простото и най-логичното:
ругаенето на съда и др.страни и сега се санкционира с глоба по чл.89 ГПК – тогава няма защо да се въвежда нова санкция – отказ от правосъдие (чрез “недопустимост“ на иска) – ми ако някой заведе ГИ че са му убили детето,и напсува Подсъдимия или съдията, ще му се прекрати делото ли? Що за тъпотия?

Иво
Иво
11 март 2020 14:13
Гост

Вместо просто да изразяват загриженост, могат да сезират Европейската комисия и парламент за своеволията на българския законотворец и безсмислието та съдебната институция, включително прокуратура

Елвира С. Г.
Елвира С. Г.
11 март 2020 13:53
Гост

Всички депутати са си плюли в устите и имат общ бизнес. В същото време да не забравяме, че много от тях не са наясно с това, за което отговарят реално.

Джони
Джони
11 март 2020 13:52
Гост

Напълно съм съгласен, че тези изменения са в пълно противоречие с многовековните достижения на процесуалната наука и практика.

Филипов
Филипов
11 март 2020 13:52
Гост

Освен глупост някаква какво да предложат друго. Да не се ругаело. Ами нека не се ругае, ама вие в пленарна зала защо не почнете да прилагате това ваше искане да не се ругае, защото се псувате като каруцари. А не е като след това, когато няма камери, да не отивате заедно на кафе или да хапнете по клубен сандвич

Спиридонова
Спиридонова
11 март 2020 13:51
Гост

Тотално безхаберие цари в държавата, а от там това влиза и да ни управлява. Парламента е тотален леш. Вътре са или избрани защото имат пари или са такива, които правят всичко за да си запазят позицията. Примерно Валери Симеонов с безумнте си проекто закончета иска единствено да се хареса на електората си, който е съставен предимно от пенсионери, които не харесват шума от дискотеките примерно. Виж за промяна в закона за хазарта бе подкрепен мигновенно, не за друго, а защото прибраха едни към 50 мил. от частна фирма.

Емилиан Д
Емилиан Д
11 март 2020 13:49
Гост

Порочната пракитка депутатите, които примерно са били счетоводители да почнат да внасят промени по закон за Хазарт, а защо не и да се направят министри на финансите. Всеки се занимава с това от което НЕ разбира в тая държава. Нали имахме здравна министърка събрана от магистралата

Димитров
Димитров
11 март 2020 13:48
Гост

Предложението на Анна Александрова наистина е правна безсмислица.

адв. Попова
адв. Попова
11 март 2020 13:48
Гост

Истината е, че още преди години запознати казваха, че в Парламента предимно се внасят поправки на поправки на други поправки по някакви закони и алиней и членове. Идеята е те да обслужват бизнесмените, които са в парламента. Защото, да не ви обиждам, но е ясно, че в парламента са бизнесмени. Те може да са само депутати, които не сте чували, но реално имат по два до десет бизнеса. Че как ще си купят място в парламента иначе. И ако не вярвате в това, значи не сте много умни.

Хрисотва
Хрисотва
11 март 2020 13:46
Гост

Ето това казва всичко –
ще при внасянето му адвокатурата излезе с остро критично становище, като изтъкна, че съдът е длъжен служебно да указва нередовността на извършените от страните процесуални действия, как може да бъде поправена и да даде срок за това и едва ако това не се случи, действието може да се счита за неизвършено.
Те изобщо имат ли понятие от материята тези дето предлагат разни неща и внасят някакви проекто закони ?

Емилова
Емилова
11 март 2020 13:45
Гост

Значи убеждавам се всеки ден, че хората в парламента се чудят как да си уплътнят времето за да си оправдаят необосновано високите заплати.

Кирилов
Кирилов
11 март 2020 13:50
Гост

Като прокарват лобистки закони, които са в техен интерес.

Сюлейман
Сюлейман
11 март 2020 13:44
Гост

Вижте, това, че БСП предлага безумия е факт. Това, че ОП също предлагат идиотщини също е факт. Въпросът е защо парламента е готов да приема подобни измислици. Изобщо да ги обсъжда.

наблюдател
наблюдател
11 март 2020 16:36
Гост

Е, излиза, че за теб парламент е герберската ОПГ +манафите на „хидроинженера“ от село Дръндар ?!

Анонимен
Анонимен
11 март 2020 13:40
Гост

Доверие в Народното събрание! Дефицитна стока…

Фен
Фен
11 март 2020 13:39
Гост

Разбирам много добре основанията за тези тревоги. Много често нашите нормотворци игнорират обективно съществуващите условия и така проявяват субективизъм.

Ж.ХР.
Ж.ХР.
13 март 2020 20:40
Гост

Нормотворците най-често са си обикновени корумпета, лобисти. Не казвам, че вс.са такива. Напротив добре че има и много умни и свестни юристи, че иначееее….сме заникъде.