Десет качества на бъдещия главен прокурор формулира Висшият адвокатски съвет (ВАдС), който излезе с принципно становище за това какъв трябва да е бъдещият обвинител №1.

Адвокатурата не е сред институциите и организациите, които по закон имат право да дават становища за отделните кандидати за висшите постове в съдебната власт, затова от гилдията подчертават, че тяхното е принципно и извън конкретните личности (пълния текст на становището виж тук).

От ВАдС изтъкват обаче, че на адвокатурата е възложена задачата да подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси и затова тя „всякога е длъжна да вземе становище по обществено значими въпроси, какъвто въпрос, няма съмнение, е предстоящият избор на главен прокурор“.

И пожелават на всички кандидати достойно представяне, а на Висшия съдебен съвет – воля и смелост да организира и проведе честна и справедлива процедура за избор на нов главен прокурор.

Ето какъв трябва да е главният прокурор според профила, очертан от ВАдС:

  • Да е високообразован юрист със задълбочени теоретични (на академично ниво) и практически познания по специфичните конституционни функции на прокуратурата;
  • Да познава съвременните тенденции в развитието на прокурорската институция и да има волята да ги провежда в практиката;
  • Да работи за утвърждаване на принципите на независимост, законност, безпристрастност, ефективност и справедливост в работата на прокуратурата;
  • Стриктно да се придържа към спазване на Конституционните принципи и норми, европейските правила и общочовешки ценности;
  • Да зачита и да е зачитал и в досегашния си професионален и личен живот върховенството на закона и правото, правата, свободите, честта и достойнството на човека;
  • Към момента на избора да не заема пост в ръководството на политическа партия, парламента или правителството;
  • Да е заслужил обществен авторитет с принципност, честност, почтеност и личен морал;
  • Да уважава и отдава заслуженото на адвокатурата и отделните адвокати, като необходими и задължителни участници в правната система, без които е невъзможно нормалното функциониране на всяка правова държава;
  • Да е разпознаваем естествен лидер на цялата правна общност, човек с богата култура и ерудиция, с неоспорими морални и етични качества;
  • Да е на възраст, която ще позволи да осъществи мандата си в цялост.

Висшият адвокатски съвет анализира всички нормативни изисквания към главния прокурор – от тези в Конституцията, през Закона за съдебната власт, до наредбите за конкурсите и атестирането на магистратите.

„На пръв поглед Конституцията не предявява специални изисквания към качествата, необходими за заемане на поста „главен прокурор“, като със своя чл. 133 делегира цялостното решаване на въпроса на съответния отраслов закон. Не може обаче да има никакво съмнение, че като неоспорима и неотменима предпоставка за успешен избор и назначаване, основният закон предполага наличието на „високи професионални и нравствени качества“ на кандидата“, се посочва в становището. В което се подчертава, че би било абсурдно изискванията за обвинител №1 да са по-ниски от тези към членовете на Висшия съдебен съвет.

ВАдС извежда и още един нюанс от Конституцията, който според членовете му е релевантен към избора на бъдещия главен прокурор – от една страна, той има 7-годишен мандат, а от друга – всички магистрати се пенсионират при навършване на 65-годишна възраст. „Затова, според нас, в духа на управленската етика, въплътена в основния закон, би било да се приеме, че възрастта на избрания кандидат не трябва да е повече от 58 години или най-малкото надхвърлянето да е в незначителна степен, за да може избраният главен прокурор да осъществи дейността си в рамките на мандата, предвиден по Конституция“, заявяват от адвокатурата.

В становището се изтъква, че нито Конституцията, нито ЗСВ изискват главният прокурор да е бил магистрат. „При това положение с особена острота се поставя въпросът за изработване на ясни критерии за професионализъм и морал, на чиято основа да бъде направен най-добрия избор. Според нас конкретната преценка би била абсолютно произволна и необоснована, ако не се свърже с функциите на прокуратурата, посочени в чл. 127 от Конституцията. Това означава, че подходящата кандидатура следва да се търси не сред всички лица, които са упражнявали юридическата професия, а само в кръга на онези, чиито професионален път в една или друга степен е свързан с придобиване на правни познания и практически умения, свързани с дейността на прокуратурата, пишат от ВАдС

И стигат до заключението, че освен магистратите, подходящи биха били изявени представители на правната наука и адвокатурата, каквито вече са били избирани за главен прокурор и са осъществили успешни мандати.

Според адвокатурата авторитетът на правосъдието би бил поставен под сериозен въпрос, ако към момента на избора главният прокурор е член на ръководството на политическа партия или изпълнява лидерски функции в законодателната и изпълнителната власт.

В становището се подчертава, че при наличието на подходящ кандидат, възможността за селекция от средите на самата съдебна власт заслужава сериозно внимание. Като в този случай, като критерии за висок професионализъм, може да бъдат използвани предписанията на ЗСВ и подзаконовите актове на Висшия съдебен съвет.

Друг важен момент, на който се спират от адвокатурата, е правомощието на главния прокурор да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. „От това имплицитно следва, че нивото на неговото образование трябва да е изключително високо, да съответства не на средните, а на върховите постижения на правната наука и създадените международни стандарти за реформиране на прокурорската институция (например, Препоръка 2000/19 на Комитета на министрите на Съвета на Европа, Становище № 9/2014 г. на Консултативния съвет на европейските прокурори и др.). В никакъв случай не бива да се допусне правните познания и практическите умения на бъдещия главен прокурор да отстъпват на знанията и уменията на подчинените му прокурори“, заключават от ВАдС.

Що се отнася до морала на бъдещия главен прокурор, от адвокатурата изтъкват, че не само с професионалното си поведение, но с начина си на живот като цяло, той трябва да е доказал своята честност и почтеност, да не е престъпвал общоприетите разбирания за морал, да е проявявал привързаност към принципите на правото, да се е придържал неотклонно към изискванията на закона, да е зачитал разделението на властите, да не се е поддавал на корупционен натиск и всякакво друго неправомерно влияние, да е уважавал правата и достойнството на човека.

„Адвокатурата е призвана да брани и брани правата и интересите на всички граждани – на тези, които са обвинени в извършване на престъпление, но и на тези, които са пострадали от престъпление, затова адвокатурата има интерес от работеща, а не от неработеща прокуратура“, се завява в становището, в което не на последно място се подчертава, че бъдещият главен прокурор следва да уважава и отдава заслуженото на българската адвокатура.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Абсурд
Абсурд
25 юли 2019 15:17
Гост

Ама, колеги, чакайте малко! Ако се намери такъв кандидат, който да отговаря на всички условия, никой във властта няма да го иска. Ще е неудобен. Моля ви, мислете малко…

Пич
Пич
24 юли 2019 16:30
Гост

Не, че нещо, но като гледам критериите, кандидатът за главен прокурор не отговаря и на два от тях. Може би, защото ги надхвърля многократно и изброените от адвокатите са една капка в морето на неговите достойнства и умения…

Кольо
Кольо
24 юли 2019 15:17
Гост

Интересно защо чак сега излизат със становище. Да не би това да е свързано с изказването на Гешев за адвокатите. Има известна доза субективизъм в критериите им според мен.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2019 15:15
Гост

Гешев си ги притежава тези качества. Така, че -УСПЕХ!

Хуморист
Хуморист
24 юли 2019 15:15
Гост

Възхищавам се на чувството ви за хумор.