Въведеното през 2015 г. правило за единна цена на водата погазва принципа на правовата държава и правата на потребителите. Това завява Висшият адвокатски съвет (ВАДС) в становище до Конституционния съд (КС) (пълния му текст виж тук).

В него адвокатурата подкрепя искането на омбудсмана Мая Манолова за противоконституционна да бъде обявена разпоредбата от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), която въвежда принципа на единна цена водата на обособена територия. Става въпрос за чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ, който предвижда: „В и К операторите прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия. Принципът се спазва задължително за цените на В и К услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други В и К оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. Цената за В и К услугата „отвеждане на отпадъчни води и пречистване“ може да се определя диференцирано за групи потребители в зависимост от степента на замърсеност по реда на този закон и актовете по неговото прилагане“.

Както Манолова, така и от ВАдС са на мнение, че влиза в противоречие с друг текст от ЗРВКУ – в чл.13, ал. 1, т. 4, в който е предвидено, че при изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на ВиК услугите Комисията за енергийно и водно регулиране се ръководи и от съответствието между цените за населените места и действителните разходи за предоставяне на услугите.

„Това влиза в явно противоречие с установената единна цена, тъй като при нея е невъзможно да бъдат отчетени различните условия, при които се предоставят услугите като действителни разходи, необходими за предоставянето им, икономическите условия в определените населени места, направени евентуални инвестиции и пр.“, завява ВАдС.

И посочва, че тази колизия между двете норми е нарушение на конституционния принцип на правовата държава. Съветът се позовава на трайната практика на КС в тази насока, като припомня няколко негови решения. Още през 1994 г. КС завява, че несъвършенството на закона и противоречията между неговите норми нарушават този принцип. Като подчертава, че той би могъл да се спази само ако разпоредбите в нормативните актове са ясни, точни и непротиворечиви. След това през 2009 г. и 2014 г. КС завява, че принципът на правовата държава изисква от законодателя да бъде последователен и предвидим и да не допуска създаването на взаимноизключваща се правна уредба, припомнят от адвокатурата.

Освен това от Висшия адвокатски съвет изтъкват, че въведената единна цена на водата на обособена територия нарушава правото на потребителите на справедливо заплащане на ползваните от тях услуги. А това също е противоречие с Конституцията, която в чл. 19, ал. 2 регламентира, че законите защитават потребителите.

„Обсъжданото законодателното решение, накърнява потребителските права и интереси, като не предвижда диференциран механизъм за определяне на цената на ползваните услуги с оглед особеностите на района, където тези услуги се предоставят и инвестициите, които са направени за тази цел. По този начин потребители от различни области, притежаващи различни специфики, е възможно да бъдат задължени да заплащат еднаква цена, която да не бъде и икономически обоснована“, завява адвокатурата. И споделя тезата на омбудсмана, че справедливият начин за формиране на цените на ВиК услуги е с оглед на използваната система – гравитачна, помпена и смесена водна система и свързаните с това признати годишни разходи, регулаторна база на активите, необходим оборотен капитал, необходими годишни приходи и отвеждане на отпадъчните води.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Малки стъпки
Малки стъпки
12 юни 2019 20:12
Гост

Логична и очаквана стъпка. Но защо трябва да чакаме толкова време, за да се коригират очевидни грешки в законодателството. И под „грешки“ имам предвид очевидно несправедливи и дискриминационни, а оттам – противоконституционни разпоредби.

Иванов
Иванов
12 юни 2019 15:09
Гост

Същият е проблемът и с тока – цената за пренос, например. Защо Манолова не сезира КС?

Анонимен
Анонимен
12 юни 2019 12:44
Гост

Абсурдно е да се слагат под един знаменател всички потребители. Ама така е по-лесно.

Анонимен
Анонимен
12 юни 2019 12:47
Гост

Естествено, че след като разходите за предоставяне на услугата са различни и цената на водата не може да е единна.

Анонимен
Анонимен
12 юни 2019 12:43
Гост

Поздравления още веднъж за Мая Манолова! Чакам решението на КС.