Съдийската колегия да създаде единни правила за всички съдилища за поетапното нормализиране на работата им и да не допуска отклоняване от тях. Ако пък се наложи за отделни съдилища да се предвидят различни мерки, поради специфично развитие на епидемиологичната обстановка в региона, то те да бъдат своевременно обявени както на сайта на Висшия съдебен съвет (ВСС), така и на интернет страницата на съответния съд. Затова настояват десет адвокати в писмо до Съдийската колегия и отправят серия от предложения за безопасно възстановяване на работата на съдилищата.

Очаква се на 13 май да приключи извънредното положение, по време на което беше преустановена нормалната работа на съдилищата. С изтичането на срока му тя ще трябва да бъде възобновена, тъй като в готвените законодателни изменения за след края на извънредното положение не се предвиждат ограничения за работата на съда.  По информация на „Лекс“ кадровиците изчакват окончателното приемане на промените в законите за здравето и за извънредното положение, за да преценят какви мерки да предприемат за отварянето на съдилищата. Очаква се утре Съдийската колегия да обсъди предложенията на председатели на съдилища от цялата страна как да се случи възобновяването на нормалната работа.

В писмото си до колегията адвокатите Стефан Марчев, Валентина Бакалова, Златка Стефанова, Жана Кисьова, Катерина Граматикова, Христо Хинов, Десислава Миразчийска, Мирослав Мичев, Валя Гигова и Георги Атанасов най-напред посочват, че трябва да се обмисли какъв ще е достъпът на страните по делата до съдебните сгради.

И предлагат следното. Да не се допускат хора със симптоми на заболяване като това може да стане чрез измерване на температурата. Носенето на лични предпазни средства да се въведе задължително условие за допускане в съдебните палати. Посетителите трябва да бъдат оборудвани с ръкавици, маски, шлемове, дезинфектанти и др.

Освен това, казват още адвокатите, трябва да се изготви съгласуван график за откритите съдебни заседания за деня/седмицата, който да бъде оповестен на сайта на съда (преди началото на периода, за който се отнася), както и на входа на съдебната сграда. Да се посочват делата, които междувременно са отсрочени, защото така ще се предотврати ненужно струпване на хора заради дела, които няма да се гледат в открито съдебно заседание, се казва още в писмото до СК.

В съдебните сгради да се допускат само хора, чието явяване на съответната дата е свързано с провеждане на открито съдебно заседание, посочват още адвокатите и продължават с идеите: „Гарантиран достъп на адвокатите до съдебните дела до деловодствата и адвокатските стаи на съдилищата – чрез изготвяне на график за делата с възможност за предварителни заявки по телефон или електронна поща, за да се ограничи струпването на множество адвокати в адвокатските стаи (и да се избегне ненужното посещение на съда за справка по дело, което не е налично за справка, а се намира в съдия, вещо лице и пр.)„.

Според тях графикът за насрочените за разглеждане в открито съдебно заседание дела и началният им час трябва да се съобразява с продължителността на заседанието и очакваните процесуални действия по делото (разпит на свидетели, изслушване на експертизи и пр.), като се преустанови практиката в някои съдилища да се насрочват няколко дела от един и същ начален час.

Адвокатите отбелязват, че е трудно да бъде спазена физическата дистанция, когато се налага присъствието на множество хора по едно дело. „Поради това е удачно да се оборудват специални съдебни зали, предназначени за провеждане на съдебни заседания с множество участници, в които освен предпазната преграда пред банката на съдебния състав (каквато е поставена в съдебните зали, в които се провеждат открити съдебни заседания и в момента), да се поставят подобни прегради и около банките на страните, свидетеля и т.н.„, посочват адвокатите.

Друго тяхно предложение е да се съобразява броят на участниците в производството с размера на съдебната зала, в която се провежда съдебното заседание. „За да може да се спазва физическа дистанция между присъстващите в затворено помещение лица, е необходимо да се определят показатали (съотношение между брой лица и квадратура/кубатура на помещението), спазването на които да е условие за редовно провеждане на открито съдебно заседание. В случай, че не може да бъде осигурено помещение, отговарящо на необходимите изисквания неявяването на адвокатите в съдебно заседание да се приема, че е по уважителна причина (поради невъзможност да се осигурят безопасни условия за упражняване на професията)„, пишат адвокатите.

Те отбелязват, че в съдебните зали, които са без прозорци – като тези в Наказателното отделение на Софийския районен съд и Специализирания наказателен съд, трябва да се определи период, след който заседанието се прекъсва, залата се изпразва и дезинфекцира и след това разглеждането на делото продължава.

Що се отнася до сградите, които са с обща климатизация, то адвокатите предлагат да се вземат специфични противоепидемични мерки, определени от здравния министър като например да бъдат поставени специални почистващи филтри на климатиците, които често да се сменят или пък инсталацията направо да бъде спряна.

Във връзка с решението на Съдийската колегия отпреди две седмици да се възстанови физическото връчване на призовки, съдебни книжа и съобщения, адвокатите предлагат режимът на работа на служителите да бъдат уеднаквен за цялата страна. Според тях трябва да бъдат дадени и изрични указания за действия при данни за наложена карантина на страната или на нейния адвокат и причинена от това невъзможност за връчване.

При нередовна процедура по призоваване на страна (страни) по делото в 7-дневния срок преди заседанието, съдът да има право да отсрочи делото за друга дата (да отмени насроченото открито съдебно заседание), като затова се направи своевременно съобщение на сайта на съда и своевременно се уведомят страните по телефона, ако са предоставили такъв, респ. на посочен по делото електронен адрес„, посочват адвокатите. Според тях съдът трябва да съобразява датите, за които пренасрочва дела, със служебната ангажираност на адвокатите, които представляват страните.

Служебното пренасрочване на делата, неразгледани в периода между 13 март 2020 г. и 13 май 2020 г., което започна в изпълнение на решението на СК на ВСС от 28 април 2020 г., доведе до много случаи, в които за една и съща дата и един и същ час се оказват насрочени няколко дела в различни съдилища (включително в различни населени места), в които един адвокат следва да вземе участие. Когато адвокатът е уведомен по телефона, е невъзможно да се удостовери надлежно пред съда, че е призован да се яви по същото време пред друг съд и така да отложи разглеждането на делото. Това създава изключителни затруднения за адвокатите, застрашава интересите на страните в съдебните производства и може да доведе до процесуална незаконосъобразност на действията, извършени по голяма част служебно пренасрочените дела„, се казва в писмото.

За да се избегнат подобни случаи и да се намалят негативните последици, адвокатите предлагат Съдийската колегия да даде следните указания на съдилищата:

  • преди служебното пренасрочване на дело, по което страните имат упълномощен адвокат, евентуалните дати за разглеждането му да бъдат съгласувани с адвокатите по телефон;
  • да бъдат определяни минимум 2 дати (основна и резервна), като при неявяване на някоя от страните или процесуалния й представител на основната дата, делото да се отлага за резервната дата;
  • в случай на дублирани съдебни зесадания да се даде възможност на адвокатите да искат отсрочване на делото за друга дата, въз основа на своевременно подадена молба за пренасрочване на делото. Молбата на адвокатите да се уважава въз основа на приложена призовка, извлечение от сайта на съответния друг съд или други доказателства, включително и единствено въз основа на приложено пълномощно по делата на името на същия адвокат, доколкото случаите на уведомяване по телефона преобладават.

Не на последно място в писмото се засяга и темата за електронното правосъдие, която неведнъж беше обсъдена от СК на ВСС в последните седмици след получаване на писма от различни адвокатски организации.

Авторите на писмото настояват да се използва електронна кореспонденция и средства за дистанционна комуникация между съда и останалите участници в делата. „Особено в случаите, в които страните изрично са заявили желание за това, включително като се осигури техническа възможност за публичен достъп до протоколите от съдебните заседания в максимално кратък срок от провеждането на заседанията (чрез сайта на съответния съд). Идентичен ред следва да бъде предвиден и за кореспонденция с вещи лица. По този начин ще бъде намален значително потока от посетители в сградите на съда, респ. ще бъде намалена необходимостта от физически контакти между служители на съда (призовкари) и страните/техните представители„, се казва още в писмото.

То завършва с думите: „Като осъзнаваме трудната задача, пред която е изправен ВСС – да създаде условия за бързо нормализиране на дейносттана съдилищата след края на извънредното положение, без да се поставят в опасност нито здравето на участниците в съдебната система, нито да се ограничава достъпа до съд, считаме, че предлаганите от нас примерни мерки могат да подпомогнат усилията на ВСС в тази насока“.

Адвокатско сдружение: Да се продават маски близо до съдебните палати, заседанията да се излъчват онлайн

Да бъде осигурена възможност за закупуване на маски и шлемове в близост до съдебните сгради. Носенето на предпазни средства в съдебните палати да е задължително. Съдебните секретари да разполагат с резервни маски и шлемове с цел нормалното протичане на всяко заседание по дело.

Това са само част от предложенията на сдружението „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“ (ЕНАПС), изпратени до Съдийската колегия, министъра на правосъдието Данаил Кирилов и Висшия адвокатски съвет (пълния текст на писмото виж тук).

От организацията предлагат още справките по дела от информационната система на съда да се правят на едно гише, което по възможност да бъде с вход или достъп, различен от общия. „Разтоварените в резултат на това деловодители, да бъдат включени активно в попълването на електронните съдебни дела, което да бъде организирано в спешен порядък„, предлагат от ЕНАПС.

Освен това, според тях, трябва да се създаде облекчена организация в съдилищата за получаване на обезпечителни заповеди и изпълнителни листи, като по възможност се въведе система с изтегляне на билет за последователен номер по модел на държавните и общински администрации. Това ще позволи на имащите право лица да изчакват реда си извън сградата на съда, отбелязват от организацията.

От там предлагат още и решение на въпроса да задължителната публичност на процеса. Според ЕНАПС това може да стане като се осигури излъчването на заседанията в реално време, достъпно за всички желаещи да наблюдават съответното дело. „В графиците за обявяване на датите на съдебните заседания да се поместват ID и pass от съответните платформи, в които ще протича заседанието„, посочва адвокатското сдружение.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
иван иванов
иван иванов
12 май 2020 11:15
Гост

тези мерки са просто безсмислени и теоретични. в състояние на криза адвокатурата в софия и ръководството и показа, че не може да се справи. адвокатурата е самоиздържаща се, а не подпомогна своите членове в периода на кризата. предпочете да проси от държавата пари за адвокатите! единствената организация, чието ръковоство не даде нищо от събраните вноски

ааа
ааа
11 май 2020 20:07
Гост

А можеше да имаме нормално е-правосъдие…

123
123
11 май 2020 14:33
Гост

Да, половината от предлаганите мерки са палиативни и няма да доведат до целения резултат – да се обезпечи що-годе безопасно разглеждане на делата в о. с. з., респ. до нормален достъп до делата. Напротив, ако се приложат в цялост, ще настане тотален хаос. СК на ВСС си даде „отсрочка“ от 2 седмици и утре очаквам кардинални решения – явно са измислили гениални неща, макар че пропуснаха толкова време до сега, за да предложат единствено работещото – тотална дегитализация на производствата (страните и техните представители ще помогнат с изпращане на сканирани съдебни книжа). Нищо – като се разболеят адвокати, деловодители, секретари,… Покажи целия коментар »

Филипа
Филипа
11 май 2020 12:23
Гост

Трагедия сме Българите и това си е….

Хамбургер
Хамбургер
11 май 2020 12:22
Гост

Разбирам, че тук е темата друга, но да ви кажа това с делата и съда е най-малкия проблем. Сега в рейсовете се тикат старците да ходят да пазаруват зеленчуци от другия край на града, защото там са по-евтини и в същото време пътуват с младите, които ходят на работа. Липсват само учениците за да спретнем един чудесен подарък на Ковид-а

Анонимен
Анонимен
11 май 2020 14:18
Гост

Колкото по-малко се събират на едно място по какъвто и да е повод, толкова по-бързо ще се преборим с този вирус.

наблюдател
наблюдател
11 май 2020 14:37
Гост

Не ходят до другия край на града от добро, а от зор ! Защото не получават пенсии, а някакви подаяния, които наричаме пенсии !

Мирчева
Мирчева
11 май 2020 12:21
Гост

Може ли тия пичове в съда да вземат да отправят въпроса така – защо не може да се сяда в паркове и планина? Като при това положение можем да се събираме по офиси явно, можем да се тикаме в градския всички?

Анонимен
Анонимен
11 май 2020 14:19
Гост

Така е. А хората масово ходят без маски.

Евдокия А
Евдокия А
11 май 2020 12:21
Гост

Ще съжалим за бързото отпускане на мерките и в следствие на което липсата на спазване на елементарни правила от страна на всички, които веднага побързаха да излизат по кръчми и да ходят на работа.

Анонимен
Анонимен
11 май 2020 14:20
Гост

Е, ама Боко ,не мисли така. Той нали все се прави на загрижен за нас.

Ганева
Ганева
11 май 2020 12:20
Гост

Днеска гледам – всички юрнали на работа явно, трафик жесток сутринта, задръствания…ЗАЩО решихте всички, които можете да работите дистанционно да го правите от офисите си? Айде за съд разбирам, но останалите.

Daniela
Daniela
11 май 2020 12:19
Гост

Аз не мисля, че е време да се отвързваме всички след 13.05. Защото според мен, ще стане по-зле

Авигел
Авигел
11 май 2020 12:19
Гост

Какво бързо нормализиране на работата след ИП, като можем да влезем в ново ИП след месец?

Анонимен
Анонимен
11 май 2020 14:22
Гост

След като онези умници от горе ни дадохакарт бланш… А е трудно да се разчита на съвестта на някои.

Кирилова
Кирилова
11 май 2020 12:17
Гост

Защо не си остане дистанцията и работата от дистанция? Какво пречи? Театрите и кината не работят нали? Или масово се опитват да ни накарат само да работим и да не се забавляваме

Марков
Марков
11 май 2020 12:17
Гост

Подкрепям да отворявт съдилищата

Гашев
Гашев
11 май 2020 12:16
Гост

Явно ще живеем в заграждения и кошари, както животните ни у дома и в Зоологическите градини. Природата има интересно чувство за хумор. Показа ни, че и ние можем да живеем, като животни в клетка ! С всичките ни закони, модерни технологии и други

Анонимен
Анонимен
11 май 2020 14:24
Гост

Да и никой не може да се бори срещу природата. А освен това като че ли по ирония на съдбата та ни отвръща заради безотговорното ни отношение към нея.