За поддържане и повишаване на квалификацията си адвокатите ще са длъжни всяка година да участват в обучение за не по-малко от 8 учебни часа в избрана от тях форма и тематика. Това е решил окончателно Висшият адвокатски съвет (ВАдС), като е приел промени в Наредба № 4 за обучение и квалификация на адвокатите.

Промените са гласувани от съвета на заседанието му на 13 юли. От протокола за него става ясно, че ВАдС е решил да промени и наименованието на нормативния акт и той вече ще се нарича Наредба за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз.

Действащата все още наредба задължава адвокатите да се обучават поне 4 часа. Контрол дали това се случва на практика обаче няма.

Сега в наредбата е записано, че вече той ще „се осъществява от адвокатските съвети към адвокатските колегии по ред, определен от Висшия адвокатски съвет“. Какъв ще бъде този ред обаче все още не е ясно, но е логично това да се случва при заверката на адвокатските карти. Тепърва ще се решава дали адвокатите ще трябва да представят различни сертификати от обучения, или пък ако изкарат курс в Центъра за обучение на адвокати, той ще предава тази информация на колегиите по места. От ВАдС обясниха за „Лекс“, че редът за осъществяване на контрола ще бъде изготвен веднага щом измененията в наредбата влязат в сила.

Съветът е приел и серия от промени, свързани с работата на Центъра за обучение на адвокати. Една от тях е, че за промени в учредителния му акт вече няма да се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 във Висшия адвокатски съвет. Решенията за промени в устава на центъра ще се вземат с обикновено мнозинство, както и предвижда Законът за адвокатурата.

Освен това вече изрично е регламентирано, че Управителният съвет на адвокатското училище се избира за срок от 4 години, като мандатът на членовете му съвпада с този на ВАдС. При изтичане на мандата на УС, той продължава да изпълнява функциите си до избора на нов.

За първи път наредбата предвижда, че Управителният съвет на адвокатското училище се състои от до петима адвокати. Те се избират от ВАдС. В наредбата се записват и следните изисквания към членовете на УС – да са с адвокатски стаж не по-малко от 15 години, с изявени професионални и нравствени качества и практически опит в различни области на правото. Освен това поне един от тях трябва да е хабилитиран по правни науки.

От първоначалния проект за промени в наредбата обаче е отпаднало предложението за забрана в управата на училището да бъдат избирани роднини на членове на ВАдС – съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до четвърта степен. От публикувания протокол от заседанието на съвета, на което са обсъждани промените, става ясно, че такъв текст дори не е подложен на гласуване. В отговор на запитване на „Лекс“ от съвета отговориха: „Предложението  е обсъждано и гласувано, но не е събрало нужното мнозинство и не е прието“.

Други промени в наредбата, с които ВАдС регламентира по-подробно дейността на Центъра за обучение на адвокати и съответно увеличава възможността си за контрола върху нея, предвиждат, че висшият съвет определя какво възнаграждение получават членовете на УС на училището. Освен това управата му е задължена да заседава най-малко един път в месеца.

Новост е и възможността на ВАдС със свое решение да прекрати предсрочно мандата на член на управителния съвет на центъра. Това е самостоятелна хипотеза за освобождаването му. Наредбата предвижда и че това може да стане в още четири случая – с подаване на оставка; при трайна фактическа невъзможност за участие в работата на УС повече от 3 месеца; при загубване качеството на адвокат; както и при смърт или поставяне под запрещение.

Наредбата ще влезе в сила след като бъде обнародвана в Държавен вестник. Като от ВАдС обясниха за „Лекс“, че текстовете вече са изпратени за публикуване.

9
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
advocat
advocat
22 август 2018 6:48
Гост

Всяко чудо за три дни. Събудил се Илия и пак в тия. Всичката мара втасала.

Анонимен
Анонимен
20 август 2018 12:31
Гост

Добре е, че са забранили в управата на училището да бъдат избирани роднини на членове на ВАдС.

Краси
Краси
21 август 2018 22:39
Гост

Не са

Крастьо Краставичарски
Крастьо Краставичарски
20 август 2018 12:07
Гост

Гарантират си да има кой да им плаща за курсовете… до болка позната схема

Петър
Петър
20 август 2018 12:28
Гост

Да, че нямат пари горките. То пък едно обучение ще падне. Къса ми се сърцето как ще издържат на напрежението.

стоименов
стоименов
20 август 2018 11:58
Гост

абе какви са тези смешни 8 ч. човек, ако не чете непрекъснато е загубен, ама като знам какви колеги има… но ме притеснява сега да не вземат да ни изнудват с тези обучения, иначе прас – няма карта…

Елена Кондова
Елена Кондова
20 август 2018 13:55
Гост

Практиката е най добрият учител

Анонимен
Анонимен
20 август 2018 11:51
Гост

Мисля, че отново ще е трудно да се осъществява контрол върху обучението.

Георги
Георги
20 август 2018 12:02
Гост

Със сигурност пак ще я карат през просото Иначе бая карти трябва да отнемат.