Седмица след като в Държавен вестник излязоха поредните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), свързани с обявяването на действителните собственици на фирмите, днес депутатите приеха изменения този път за фондациите и сдруженията, които също са задължени да обявяват кои физически лица ги притежават.

Те са отново в чл. 63, чиято нова ал. 6 вече предвижда следния режим за нестопанския сектор: „Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите пица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на §2 от Допълнителните разпоредби, данните за тях се заявяват за вписване“.

При предишните скоростни изменения в ЗМИП, свързани с действителните собственици на фирми, направени чрез преходните и заключителни разпоредби на закона за оръжията и боеприпасите, бяха приети аналогични разпоредби за търговците. Както „Лекс“ писа, изискванията към фирмите са да обявят действителните си собственици, само ако те вече не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. А ако една фирма е собственост на едно или повече дружества, няма да се налага тя да подава декларация, ако физическите лица, които са нейни действителни собственици, са вписани по партидата на юридическите лица, които я притежават.

Крайният срок за обявяване на действителните собственици на търговците е 31 май 2019 г. Срокът е същият за фондациите и сдруженията, които са се пререгистрирали преди 31 януари 2019 г., а за останалите е 4 месеца от датата на пререгистрацията.

Измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които днес депутатите приеха на второ четене, бяха провокирани основно от протестите на адвокатите, които реагираха остро на задължението да докладват на ДАНС за своите клиенти. Затова по спешност бяха разписани специални изключения за тях. Както „Лекс“ писа, те най-общо предвиждат, че адвокатите няма да докладват на ДАНС, освен ако знаят, че те търсят от тях съвет как да изперат пари или да финансират тероризъм.

Днес Народното събрание прие две идентични разпоредби в ЗМИП, които въвеждат изключението – чл. 72, ал. 9 и чл. 74, ал. 12. Първата гласи: „Алинеи 1-8 не се прилагат от лицата по чл. 4, т. 15, упражняващи регламентирана в Закона за адвокатурата дейност, само по отношение на информацията, която тези лица получават от или относно някой от своите клиенти в процеса на установяване на правното му положение, или при защита или представителство на този клиент във или по повод на производство, регламентирано в процесуален закон, което е висящо, предстои да бъде образувано или е приключило, включително при предоставяне на правна консултация за образуване или избягване на такова производство, независимо дали тази информация е получена преди, по време на, или след приключване на производството. Това изключение не се прилага, когато лицето по чл. 4, т. 15, упражняващо регламентирана в Закона за адвокатурата дейност:

  1. взема участие в дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма;
  2. дава правната консултация по искане, което има за цел изпиране на пари или финансиране на тероризма, или
  3. знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма.”

Освен това в ЗМИП изрично беше регламентирано, че действителните собственици не се информират за прекия достъп на институции като ДАНС, БНБ и КФН за информацията за тях.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Лили
Лили
27 май 2019 12:28
Гост

Последно на СДРУЖЕНИЕ кой е действителен спбственик – УС или членовете на сдружението?

Бай Иван
Бай Иван
17 май 2019 14:07
Гост

че то и сега тези текстове си съществуват

Любопитно
Любопитно
17 май 2019 9:18
Гост

А как се доказва знанието? Може търсенето на юридически съвет да е формулиран по всякакъв начин. Когато се установи впоследствие, че е за пране на пари и потърсят отговорност от адвоката, той винаги може да твърди, че не е знаел каква е крайната цел, щото примерно не се е сетил. Любопитен съм какви дела ще се появят сега в практиката на наказателните съдилища. Но иначе съм за това адвокатите малко да се осъзнаят, че на са хванали господ за шлифера и могат да бъдат подведени под отговорност за далаверите, които въртят. Защото най-големите далавери винаги минават през адвокати.

Анонимен
Анонимен
16 май 2019 12:12
Гост

За сдруженията промяната е разумна, а фондациите и сега ги проверява ДАНС, така че декларирането беше доста излишно.

Анонимен
Анонимен
16 май 2019 12:14
Гост

По-безумни са плановете за обучение, които трябваше да се внасят в ДАНС, чудовищна чиновническа глупост.

Анонимен
Анонимен
16 май 2019 11:20
Гост

Защо са ограничили кръга само до дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма? Популистки закони, ей!

Анонимен
Анонимен
16 май 2019 11:18
Гост

Честито! Адвокатите пак успяха да се измъкнат.